23.9.2023 | Svátek má Berta


PSEUDOVĚDA: Kritická rasová teorie a antisemitismus

10.5.2023

Ještě před necelým stoletím byli Židé označováni za černochy. Bílí supremacisté v posedlosti rasovou kategorizací jako vědeckým ospravedlněním hierarchie moci - toto téma podrobně rozpracovali.

V této konceptualizaci nebyla jen barva kůže pro rasu určující. Nemohla být, protože bělost byla vnímána jako čistá a Židé byli (a stále jsou) u bílých rasistů považováni za nečistou hrozbu bělosti.

Pro bílé rasisty v jižních státech USA a na celém světě „černá krev“ znamenala genetickou a morální méněcennost. Britský vědec John Beddoe zašel tak daleko, že Židy zařadil na stupnici „černošství“ a klasifikoval je jako stoprocentní černochy.

Ovšem v současnosti se doba posunula, ačkoli bělošští supremacisté stále odmítají bělost Židů, tak na druhé straně krajně levicoví zastánci woke ideologie, černošští radikálové a mnozí muslimové vyznávající ideologii tzv. „kritické rasové teorie“ (critical race theory- CRT) https://en.wikipedia.org/wiki/Critical_race_theory založenou nyní na naprostém odmítání veškerého bělošství, nyní považují Židy za plně bílé, čímž na ně plně přenášejí neduhy a odpovědnost za „nadvládu bělochů“. Rovněž stoupenci CRT vypracovali svou specifickou nauku o bělosti, https://nmaahc.si.edu/learn/talking-about-race/topics/whiteness , která přisuzuje bělochům ty nejhorší vlastnosti a Židy kategorizovali jako nejbělejší ze všech bělochů.

Pokrokové (“woke“) hnutí se zaměřujeme na odstranění tzv. „systémového rasismu“, diskriminace a „nadřazenosti bílé rasy“. Avšak Židé, oběti dvoutisíciletého většinově bělošského rasismu, který vyústil v nacistickou genocidu- holocaust, jsou nyní označeni za bělochy a židovství je obecně odmítáno a znevažováno, a jelikož část Židů má bílou pleť, tak z toho důvodu je postava dnešního Žida redukovaná na bělocha, zodpovědného za „systémový rasismus“ a útlak.

Koncept nadřazenosti bílé rasy byl pseudovědeckým výtvorem, který měl kromě jiných špatností měl ospravedlnit nadvládu nad nebílými lidmi. Klasifikace Židů jako nebílých se stala ideologickým základem, na němž se dala ospravedlnit nenávist k Židům a nakonec i genocida židovského národa.

V době, kdy černošství bylo synonymem pro podlidi, byli Židé bělošskými supremacisty a evropskými koloniálními mocenskými strukturami považováni za černochy. Nicméně v současné době, když je bělost v pokrokovém prostoru považována naopak za přirozeně škodlivou, je Židům přisuzována bělost.

Je těžké uniknout představě, že sociální konstrukce rasy nakonec Židům přisuzují tu nejnegativnější možnou nálepku. A to podle známého schématu pro židovský národ.

Židé jsou nějakým způsobem obviňováni oběma stranami z jakéhokoli problému. Pro kapitalisty byli Židé komunisté, ale pro komunisty kapitalisté. Pro bělošské supremacisty představují Židé nebělošskou hrozbu pro bělošství. Pro černošské rasisty, jako je hnutí Black lives Matter (BLM) , jsou naopak Židé bílí, dá se říci „nejbělejší“ lidé , kteří jsou zodpovědní za transatlantický obchod s otroky a veškerou perzekuci černochů.

V konečném důsledku se židovská komunita dostává do izolace, což nakonec otevírá cestu k silnému antisemitismu, vyloučení Židů z veřejného prostoru a systémovému násilí vůči nim.

Pravdou je, že Židé mají různé barvy pleti, tmavou (sefardé, orientálci, falašové) i světlou pleť (aškenázové) a předky ze všech koutů světa. Způsobilo to rozptýlení židovského národa, které nebylo náhodné. Židé byli násilně vyhnáni ze své starověké vlasti, hledali útočiště, kde se dalo, a po tisíce let čelili nekonečným útokům, marginalizaci a stovkám vyháněním, které je opět poslaly hledat útočiště jinam.

Židé jsou však jeden lid a jeden národ - nejen různorodé náboženské společenství. Spojuje je jejich původní historie v Izraelské zemi, kořen, z něhož vyrůstá rozmanitý židovský strom. Tato historie spojuje židovský národ kulturou, dějinami, jazykem a souborem tradic. Židé všech barev pleti v zemích celého světa spojuje touha po zemi biblické pravlasti.

Zesměšňující rasizace Židů nebo přisuzování rasové bělošství či černošství je ryze antisemitský počin, který nejčastěji prosazují nežidé, obvykle v rámci agendy, která je buď výslovně protižidovská, nebo je prodchnuta protižidovskými myšlenkami, které nakonec vedou k útlaku.

Je velmi důležité, aby spravedliví lidé, kteří chtějí být skutečnými spojenci židovského národa uznali, že současný trend s sebou nese rizika a sleduje stejné škodlivé vzorce, které zanechaly nejstarší a historicky nejvíce napadanou komunitu na světě zranitelnou.

Pro soudobé hnutí, které je tak hluboce odhodláno identifikovat implicitní předsudky, je nutné rozpoznat protižidovské předsudky, které jsou základem ideologie mnoha zemí našeho světa.

Je naší povinností zajistit, abychom nepomáhali prohlubovat kořeny antisemitismu v našich komunitách, ať už úmyslně, nebo neúmyslně.

Je to nezbytné jak pro přežití židovského národa, tak proto, že pokud nás historie učí, rostoucí antisemitismus předznamenává rostoucí nenávist a rasové násilí, které se dotýká každé komunity.