6.2.2023 | Svátek má Vanda


KLIMA: „Skleníkový efekt“ selským rozumem

19.3.2020

aneb „Climate System Energy Balance“ a okna vesmíru dokořán

Climate

Podívejte se dobře na tento obrázek, jedná se o „oficiální“ grafické zobrazení principu hypotézy „skleníkového efektu“. Zastánci této hypotézy se vrátili několik století zpátky (před Koperníka) a představují nám Zemi jako placku. Proč? No proto, že se jim to hodí do krámu zvaného „antropogenní oteplování“, nověji „antropogenní změny klimatu“.

A teď si přečtěte toto:

„Kolik energie solární elektrárna vydělá, se logicky odvíjí od intenzity slunečního záření. Pokud je obloha bez mráčku, výkon slunečního záření je kolem 1 kW/m2. Když se však obloha zatáhne, sluneční záření je až desetkrát méně intenzivní. V tuzemsku je průměrná intenzita slunečního záření odhadována (při cca 1550 hodin průměrné roční době osvitu) na 950–1340 kW na m2 za rok. Je důležité vědět, že maximální výkon modulu může lehce překonat jmenovitý výkon kdekoliv, kde je intensita světelného záření vyšší než 1000 W/m2 (která zhruba odpovídá poledni v letním Bavorsku).“

Aha, tak v Čechách dopadá na 1 m2 „kolem 1 000 W/m2“...

Tak jak je možné, že podle obrázku dopadá na zemský povrch pouze 161 W/m2? Platí pro solární panely jiná fyzikální pravidla?

Neplatí, chyba je v obrázku a těch 161 W/m2 je nesmysl. Všechny hodnoty jsou nastaveny tak, aby je bylo možné dosadit do Stefan-Boltzmannova zákona způsobem „výsledek znám, stačí si pohrát s čísly“. Tento zákon říká, že celková intenzita vyzařování {\displaystyle M_{\mathrm {e} }} absolutně černého tělesa, tedy celkové množství energie vyzářené jednotkou plošného obsahu za jednotku čas (ve wattech na metr čtvereční), je úměrná čtvrté mocnině jeho teploty {\displaystyle T} (v kelvinech). „Ale když chce někdo přenést Stefan-Boltzmannův zákon na Zeměkouli , musí taky říct, co to ve skutečnosti znamená. Totiž že Země je strčena do „dutiny“ a bodový zdroj záření Slunce je přeměněn na prostorové ohřívání stěny „dutiny“. (Wolfgang Thune, meteorolog).

Ale protože Země je kulatá a Slunce ohřívá v každém okamžiku pouze její půlku, musela by – aby bylo možné uplatnit Stefan-Boltzmannův zákon – rotovat „nekonečnou rychlostí“, k čemuž má s 1170 km/h, pane Rado, jistě daleko. Poněkud v rozporu s požadavkem rovnováhy v čase...

Takže faktem zůstává, že půlka zeměkoule je trvale ve stínu a sluneční energii nepřijímá. Anebo dodávají soláry proud i v noci?

Ale vraťme se k obrázku.

Ponechme hodnoty, jak jsou, a zamysleme se nad tím, co nám říká. Říká nám, že povrch Země vyzařuje dvaapůlkrát více energie, než přijímá. Je to možné? Perpetuum mobile? Sama se za vlasy tahá z bažiny? Není to možné, proto ta berlička skleníkového efektu. Jenže: kde se vzala prvotní energie umožňující return z „poklice“? Ta přece vrací pouze to, co přijala ze Země! (Když chci pouštět pneumatiku z kopce (naše oblíbená klučičí zábava), musím ji nejdříve vykoulet nahoru.) Navíc ten „skleníkový poklop“ vrací 90 % získané energie jedním směrem k zemi. Je to možné? Není, když už, tak tu nasáklou energii musí náš milovaný CO2 vysílat všemi směry a k zemi, řekněme, maximálně polovinu. Ta druhá půlka zdrhá nahoru.

A co se děje s těmi 78 W/m2 slunečního záření pohlcenými atmosférou? Neohřívají ji náhodou? Ohřívají.

Naše solární lobby nás přesvědčuje, že sluneční záření je dostatečným zdrojem energie, a počítá s cca 1000 W/m2 na povrchu sluncem ozářené půlky Zeměkoule. Já jim věřím, čísla vyrobené elektrické energie to potvrzují. Zkusme se toho čísla nějak dobrat. Všeobecně se pracuje se sluneční konstantou (která ovšem zase tolik konstantní není) 1 370 W/m2. (Jak se k ní dopočítali? Země je vystavena 180 000 terawatům slunečního záření, které dopadá na plochu kružnice zeměkoule, jejíž obsah je 127 milionu km2, asi k tomu připočetli vrstvu atmosféry a dostali se k těm 1 370 W/m2.)

Takže vysoko nad solárním parkem máme 1370 W/m2. Cestou k panelu se ztratí 157 W, panel se může těšit na zbylých 1 213 W/m2 a proměnit je v elektrickou energii. To je samozřejmě ideální případ, možná na jihu Sahary, kdežto na pólech to bude asi skoro nula, ale průměr bude určitě větší než těch 161 W/m2.

Neleze mi do hlavy, jak je možné, že panel ležící 2 m nad zemí polyká 1 213 Watů a chudák Země se má spokojit se 161 W. Dobře, odečtu albedo zemského povrchu, což je cca 23 W, ale k těm 161 je to ještě daleko. Nebude to tím, že oni „ohřívají“ i odvrácenou stranu Zeměkoule? Samozřejmě je to tím (4x341,3=1 365,2) a navíc odečítají ztráty, které vůbec nemohou vzniknout, to jest odečítají ztráty nočního slunečního záření průchodem atmosférou a jeho odrazem zemským povrchem. V noci... Není klimatologie zábavná?!

Co vychází mně?

78+79+23=180 W/m2 ztrát, to je 52 %. Zbylých 48 % znamená 657 W/m2, čtyřikrát víc, než je těch 161 W/m2, ale zase méně, než oněch 1 000 W/m2, při kterých jsou solární panely testovány. Takové množství energie by umožnilo akumulovat ji v zemské hmotě, mořích a atmosféře a nebylo by třeba básnit o nočním slunečním záření či „skleníkovém efektu“.

A co říkáte tomuto:

Energetická bilance Země
Většinu energie přijímá Země od Slunce ve formě zářivé energie. Téměř z poloviny se jedná o světlo. Přerozdělení energie, která přichází ze Slunce na Zemi, znázorňuje obr. 41.
Z celkového množství energie (elektromagnetického záření) dopadající na Zem se 34 % odráží od atmosféry a od zemského povrchu zpět do vesmíru. Zemská atmosféra rozptyluje a pohlcuje 19 % přicházející sluneční zářivé energie. Tato energie se mění na teplo a atmosféra se ohřívá. Zemský povrch pohlcuje a přeměňuje v teplo 47 % energie, čímž se ohřívají podpovrchové vrstvy a od zemského povrchu se pak z větší části opět zahřívá atmosféra. Toto teplo (celkem 19 % + 47 % = 66 % dopadající energie ze Slunce), které přijímá atmosféra a Země, se podílí na fyzikálních, biologických a chemických procesech na Zemi a v její atmosféře. Toto teplo se nakonec mění v infračervené záření a je atmosférou a zemským povrchem vyzářeno do vesmíru.

Climate 2

Obr. 41

Kdyby tomu tak nebylo, přibývalo by na Zemi energie slunečního původu a teplota na Zemi by se zvyšovala, až by zde byl znemožněn život.

(Poznámka: 100 % na obrázku představuje 180 000 000 000 000 000 Wattů, nebo 180e15 nebo 18 PW. Proč to zde uvádím? Protože klimahysterici rádi ohromují laické obecenstvo hororovými čísly, např. poradce Merkelové, prof. Rahmstorf, uvedl, že v 1 litru vdechnutého vzduchu je 3.432.000.000.000.000.000 (3,432e18) CO2 molekul ze spalování fosilních paliv. A kolik že je těch molekul je v 1 litru vzduchu „normálních“ ? 0.267996 e23 = 26.799.600.000.000.000.000.000 (7tisíckrát víc)

Ale vážně:

1/ „Climate System Energy Balance“ se neustále vyvíjí, nevím, jestli podle měření či v klimahysterické vědě obvyklou „adjustací“, pokud vím, těch 390 W/m2, údajně vyzařovaných zemským povrchem, nebylo nikdy změřeno. Je to pouze hodnota ze Stefan-Boltzmanovy tabulky přiřazená teplotě 15 °C. Pozor, to není teplota vzduchu, nýbrž zemského povrchu. A vyzařování 396 W/m2 z horního obrázku by podle Stefan- Boltzmannova zákona znamenala teplotu černého tělesa (Země) 16 °C! Kde je problém?

Climate 3

2/ Energie vyzářená zemským povrchem a absorbovaná „skleníkovými plyny“ uvede molekuly těchto plynů do „transu“ (a nejen je), přičemž vzniká teplo, které je předáváno (kondukcí) sousedním molekulám. Teplo v atmosféře se šíří i konvekcí a radiací. Nejúčinnější šíření tepla je konvekce. Úplné divy dělá při šíření tepla turbulence. Nepředpokládám, že chladnější molekula předá teplo molekule teplejší.

3/ Pokles teploty atmosféry se stoupající výškou lze vysvětlit adiabatickým gradientem (0,65°C/100m). Tím lze vysvětlit onen rozdíl 32 °C mezi 15 °C zemského povrchu a -18 °C kolem hranice troposféry a se skleníkovým efektem nemá nic spoleného.

4/ Zeměkoule se neotáčí „nekonečnou rychlostí“ a sluneční záření dopadá v každém okamžiku na její půlku.

5/ Platí-li bod 4, je celý „Climate System Energy Balance“ nesmysl.

6/ Klimahysteričtí „vědci“ marginalizují vliv Slunce na zemské klima, ale vysvětlit příčiny změn klimatu v minulosti neumí. Jediným hybatelem změn má být CO2. Toto tvrzení je směšné obzvláště vzhledem k tvrzení klimahysterických, konjukturálních vědců, že od roku 850 do průmyslové revoluce (1850) bylo množství CO2 ve vzduchu konstantní, takže CO2 nemohl být iniciátorem např. středověkého oteplení a ani následného ochlazení. Proč CO2? Protože to umožňuje manipulaci s lidmi, kteří mají věřit, že oni mohou klimatické změny ovlivnit. V případě Slunce a kosmického vlivu by to dost dobře nešlo.

7/ Země se svou atmosférou není uzavřený systém s malým okénkem. „Okna vesmíru jsou dokořán“.

Vejce snášet neumím, ale pukavec poznám. A tento mi smrdí na hony.

P.S. Kardinál Mikuláš Kusánský (ovlivnil i Komenského) poslal v roce 1450 na náměstí nevzdělaného „idiota“/V dialozích Mikuláše z Kusy († 1464) se jako „idiota“ (soukromník) označuje bystrý řemeslník bez formálního vzdělání/, aby tam, ve vší pokoře, přinesl jednomu teologickému „vzdělanci“ trochu moudrosti. Arnold Künzli, švýcarský filosof, k tomu poznamenal: „Jistý způsob změny paradigmatu od všeznalého guru k obyčejně moudrému „idiota“ snad nemůže světu, který, jak se zdá, se vymknul z kloubů, uškodit.“