5.6.2023 | Svátek má Dobroslav


HOSPODÁŘSTVÍ: Obsluha státního dluhu

22.3.2023

Obsluha státního dluhu byla vloni cca 50 mld. Kč. Důležitý je poměr k HDP a ten je stále menší…jelikož HDP dlouhodobě rostlo, tak poměr zůstával zachován a tím v podstatě zatěžoval rozpočet konstantní „vahou“". Napsal komentátor pod článek, který se zabýval řešením deficitního hospodaření státu. Smyslem následujícího článku je ukázat mylné vztahy mezi pojmy uvedené v citovaném komentáři. Upozornění: článek rozhodně není určen osobám, které mají nutkání nadávat jiným lidem nebo potřebu diskutovat témata mimo předmět tohoto článku. Údaje uvedené v článku mají význam k tématu, jsou označeny čísly a pod článkem je u příslušného čísla uveden zdroj. Pokud zvídavý čtenář považuje citované údaje za neúplné a potřebuje jejich doplnění, tak může vyhledávat v uvedeném zdroji až do úplného pochopení.1

Laikové považují teorii za zbytečnost nebo zábavu pro hrstku akademiků. Následně chtějí „něco dokázat“ a nastane potíž. Neznalost pojmů a jejich vztahů se projeví tak, že se veličiny nedostanou na správné místo. Začnou tedy vymýšlet abstraktní kejkle, které končí intelektuálním karambolem. Slovy klasika: „požívání cizích termitů je značkové rizoto a vede k totalitnímu fiakru“.

Roku 2019 byly příjmy státního rozpočtu ve výši 1 523,2 mld. Kč a roku 2023 jsou plánované příjmy ve výši 1 927,9 mld Kč.2 Schodek státního rozpočtu roku 2019 byl ve výši 28,5 mld. Kč a na rok 2023 je plánován ve výši 295 mld. Kč.3 Obsluha státního dluhu roku 2019 byla ve výši 46,5 mld. Kč4 a roku 2023 bude ve výši 69,9 mld. Kč.5 Obsluha státního dluhu zatížila státní rozpočet roku 2019 relativně ve výši 3 % (46,5 děleno 1523,2) a roku 2023 relativně ve výši 3,6 % (69,9 děleno 1927,9).

Obsluha státního dluhu je částka, která je v příslušném roce vyplacena ze státního rozpočtu věřitelům, kteří poskytli vládě půjčku na financování deficitu (rozdíl mezi příjmy a výdaji) státního rozpočtu. V praxi běžného dne vláda vydá dluhopisy s nějakou splatností a úrokovou sazbou, které si koupí věřitelé. Dluhopis je cenný papír, který zavazuje paní Vládu vyplatit panu Věřiteli částku uvedenou na dluhopisu včetně úroku v konkrétní datum. Dluhopis má tedy předem stanovený výnos (v ekonomické hantýrce zvaný kupon). Stručně řečeno, pro obsluhu státního dluhu jsou významné pouze dva údaje: výše deficitu a úroková sazba. Výše deficitu je určující pro objem vydaných dluhopisů a úroková míra zase vyjadřuje objem plateb nad rámec jistiny (pečlivý a podrobný popis jevu úroku je zde). Tím je téma vyčerpáno a není třeba doplnění nebo vysvětlení.

Předchozí odstavec vysvětluje, proč hrubý domácí produkt (tok zboží a služeb určených ke spotřebě na území určité země za určité období, jehož pečlivý popis je tady) nemá žádný vztah k obsluze státního dluhu. Vládní výdaje nominálně zvyšují HDP, což může neznalé svádět na scestí. Socialistická ministryně Maláčovou přišla s originálním nápadem, že vyšší výdaje státu povedou k vyšším daňovým příjmům. Avšak v šedi dnů vedou vládní výdaje pouze ke dvěma jevům. V prvním případě vytlačují soukromé výdaje (při nezměněné měnové bázi). V druhém případě k inflaci (v případě nárůstu měnové báze o vydané dluhopisy). Amen.

„Mluvící hlavy“ nazývající sebe sama experty přicházejí s „klíčovými ukazateli výkonnosti“ např. 3% deficit státního rozpočtu nebo inflace ve výši 2 % apod. Mají vyvolat u veřejnosti pocit, že vládní opatření stojí na vědeckých základech. Ve skutečnosti se jedná o bezobsažné slogany, na kterých se shodly politické reprezentace. Obsahově jsou na úrovni závěrů 16. sjezdu Strany nebo Lisabonské strategie. Každopádně plní svůj účel, protože laikové je opakují do zemdlení. Takže, schodek státního rozpočtu a inflace jsou škodlivými jevy v jakékoli výši a po všechny časy. Bez výjimky.

Modrý pták

1 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, [cit. 7. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

2 MINISTERSTVO FINANCÍ: Zpráva k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, strana 12, Čj.: MF – 16368/2022/1104-62, [cit. 7. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

3 Ibid., strana 10

4 PSP ČR: Sněmovní tisk 287/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2019, Soubory sněmovního tisku, Příloha č. 3, t0287000003.xlsx, [cit. 17. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz

5 PSP ČR: Sněmovní tisk 315/0, Vl. N.z. o státním rozpočtu ČR na rok 2023, Soubory sněmovního tisku, Příloha č. 3, t0315c0.xlsx, [cit. 17. března 2023]. Dostupný na World Wide Web: Odkaz