4.12.2023 | Svátek má Barbora


ŠAMANOVO DOUPĚ: Dvanáct poznámek ke globálním klimatickým změnám

11.3.2009

"Globální změny podnebí způsobují exhalace oxidu uhličitého a dalších takzvaných skleníkových plynů, které vznikají především spalováním uhlí, ropy a zemního plynu. Vědci zjistili, že díky tomu se častěji vyskytují povodně, vlny horka či sucha, hurikány, požáry a další katastrofy, lépe se šíří tropické choroby a je větší nedostatek vody v suchých oblastech."

Právě předcházející citát z jednohovo zelenkavě lidskoprávního gender webu mě přinutil, abych přičinil něco poznámek k dané problematice, jíž se dříve říkalo "globální oteplování".

První poznámka se týká toho, "co kdo zjistil": "Vědci" nic výšeuvedeného nezjistili, ale předpokládají, že v budoucnu může k podobným věcem dojít. Někteří předpokládají, jiní nevylučují. Ono "zjištění" má na svědomí především globalizovaný bulvár. Přesně byl globální ohřev definován v Kjótském protokolu, kde se v 5. článku, bod 3. praví: "Hodnoty potenciálů globálního ohřevu, kterých bude použito k výpočtu ekvivalentní hodnoty antropogenních emisí oxidu uhličitého jejich propadů, budou ty, které byly přijaty Mezivládním panelem o změně klimatu a na nichž se dohodla Konference stran na svém třetím zasedání."
Takže hodnoty byly "přijaty" a "dohodnuty".

Druhá poznámka: 16. září 1987 byl v Montrealu podepsán tzv. "Montrealský protokol" o látkách poškozujících ozonovou vrstvu Země. Tehdy existovaly skutečné vědecké důkazy o poškozování ozónové vrstvy. Proto k tomuto protokolu přistoupilo 180 zemí, které následně zastavily výrobu a spotřebu celkem 96 přesně definovaných látek. V důsledku toho se začala ozónová vrstva zase zotavovat. Přesněji řečeno: Časová následnost mezi uplatněním Protokolu a zlepšením stavu ozónové vrstvy byla interpretována jako rozhodující důkaz příčinné souvislosti mezi uvolňováním vyjmenovabných látek a poškozováním ozónové vrstvy. Nadšení, které toto planetární inženýrství v lidech i politicích zanechalo, bylo i jedním z důvodů k přijetí Kjótského protokolu. V tomto případě však nadšení není na místě.

Třetí poznámka: Bezpochyby existuje "lokální oteplení": Už od té doby, co si lidé začali topit v lokálních ohništích - tedy od doby kamenné. Lokálně podnebí ohřívají i tepelné elektrárny, včetně atomových. Jednak přímo vyzařují teplo ze svých kotlů, a pak ohřívají vzdušné masy v chladicích věžích. Když je pohromadě dost zdrojů lokálních, nastane ohřev "regionální". Od té doby, co lidé bydlí ve městech, mají centra měst vyšší teplotu než okolní krajina. V mém ještě neglobálně neoteplovaném dětství (tedy ve "zlatých šedesátých") tato hodnota činila asi 3° C. Je pochopitelné, že tam, kde je hodně měst, bude i vyšší teplota v širším regionu. Každý drobný zdroj tepla přispívá ke globální tepelné bilanci!

Čtvrtá poznámka se týká právě té "globální bilance": Nebýt skleníkového efektu atmosféry, byla by na tom naše Země podobně jako sousední Měsíc: Za dne by panovaly teploty přes plus sto stupňů Celsia, za noci by pak následoval pokles až na mínus 270. Pravda, Měsíc se otáčí pomalu, takže na Zemi by takové rozdíly nebyly, nicméně i tak by průměrná teplota zůstala na mínus 23 stupních. Tomuto právě brání skleníkový efekt, vyvolaný skleníkovými plyny.

Pátou poznámku činím k oněm "skleníkovým plynům": Kjótský protokol je vyjmenovává v příloze A: Oxid uhličitý (CO2), metan ( CH4), oxid dusný (N2O), hydrogenované fluorovodíky (HFCs), polyfluorovodíky (PFCs), fluorid sírový (SF6). Jak vidíte, z hlediska tohoto protokolu není skleníkovým plynem vodní pára (H2O), ačkoli ta je ze všech plynů pro skleníkový efekt nedůležitější. Jde dokonce o hlavní skleníkový plyn, který "zaviňuje" přibližně dvě třetiny přirozeného skleníkového efektu. Avšak vodní pára není klasifikována jako "antropogenní". Vodu, kterou vydechují lidé, jimi pěstovaný dobytek a zúrodněná poušť prostě mezi zlouny nepočítáme.

Šestá poznámka poukazuje na to, že z CO2 byla uměle vytvořena příšera, démon, který je zodpovědný za všechno zlo světa. Možná toto vzniklo bezděky, neboť Kjótský protokol mluví o "ekvivalentech oxidu uhličitého", když se počítá oteplovací efekt různých vyjmenovaných skleníkových plynů. On se možná CO2 také nejlépe měří, a zjednodušování obecně dělá věci srozumitelnější jak širokým lidovým masám, tak i politikům. Přitom v suchém vzduchu je ho pouze 0,031 procenta - tedy asi pouhá třetina promile. Ještě méně je metanu, jeho obsah však roste mnohem rychleji a je mnohem nebezpečnější. Avšak zmiňovat se při této příležitosti o odpovědnosti argentinských bejků a čínských prasat by bylo "nekorektní".

Sedmá poznámka je povahy zásadní - jde o úvahu, jak moc se CO2 podílí na "oteplování". Před sto miliony lety bylo v atmosféře dvanáctkrát více tohoto plynu než dnes. Ačkoli dinosauři auty nejezdili - alespoň to zatím nikdo nepředpokládá. V tropech nebyla přitom teplota o moc vyšší, zato v polárních oblastech byla průměrná teplota vyšší asi o 20°. Pokud bychom odhlédli od vyššího obsahu vodní páry v teplejší atmosféře a pokud bychom vzali polární rozdíl za průměrný, pak nám z nepřesného trojčlenkového odhadu vyjde, že pro oteplení atmosféry o 1 stupeň by bylo potřeba zvýšit obsah CO2 atmosféře o 55 %. Jde o nepřesný a nevědecký odhad, který však může dát dobrou představu o řádu změn! Přitom se nám ovšem vyhrožuje, že teplota stoupne už při pouhém dalším několikaprocentním zvýšení podílu CO2 o dva až pět stupňů.
Ještě dovolte podpoznámku: Přírodní jevy nelze většinou spočítat trojčlenkou. Například při oteplení světového oceánu budou jeho vody více pohlcovat CO2 a snižovat tak jeho obsah v atmosféře - ale moc se neochladí, protože ve vzduchu budou ty Kjótem neuvažované vodní páry...

Osmá poznámka se týká té myši, která řve a žádá po daňových poplatnících miliardy a biliony všelijakých měn k záchraně planety. Evropská unie se zavázala snížit do roku 2012 emise CO2 o trapných 8 % - ke stavu v roce 1990. Rusko se zavázalo zachovat 100 %. Austrálie může zvýšit produkci na 108 %! Čína a Indie nejsou účastníky protokolu. Při tvrdé práci "rozvinutých zemí" se očekává pokles obsahu CO2 o 5,2 %. (A není to pokles z 0,031 na 0,0294 procent v ovzduší jak by vyplývalo z trojčlenky, protože se jedná o pokles pouze lidmi vyrobeného oxidu uhličitého, nikoli pokles celkového obsahu přírodního CO2, který by tedy činil nula nula nic...) Přičemž podle klimatologa Jana Pretela bychom pro "návrat klimatického systému do stabilizovaného původního stavu... na začátku industriálního období, potřebovali snížit emise ne o 5, ale o 50%". Toto je ostratně cíl ekologistů z Greenpeace...

Devátá poznámka hodnotí celý slavný Kjótský protokol: Ve skutečnosti jde o politickou hru, jejíž pomocí se mají vytřískat prachy pro ekologistické podnikatele, producenty zemního plynu (doporučovaný zdroj!!!) a jejich placené agenty. Rovněž jde o ideologickou záležitost, kdy se hlásá, že špína ze špinavých zemí je čistší než špína zemí čistých, neboť kolonialističtí uchvatitelé beztak mohou za špínu dnešních špinavců - až na věky věkův. Kjótský protokol o tom mluví arciže mnohem pěknějšími slovy. Mluví o "principu společné, avšak diferencované odpovědnosti", což v případě Rámcové úmluvy říká, že "rozvinuté země" nesou hlavní odpovědnost za rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře...
Nejvíce avšak zlodušské Spojené státy americké, které vypustí třetinu CO2, a přitom nechtějí ke "Kjótu" přistoupit. Pouhé 4,5 % světového obyvatelstva světa. Které produkuje odpovídající podíl na světovém HDP. Třetinu až polovinu světového zboží vyprodukují Američani, to je skutečně důvod k zamyšlení...

Poznámka desátá: Tím, že Kjótský protokol připouští kšefty s "ušetřenými" emisemi, podporuje nemravnost, kterou káral již Mistr Jan Hus - totiž určitý druh "odpustků". Jestliže nějaká země šetří nad přikázané minimum, může tuto úsporu draho prodat těm, kteří se do limitu nevejdou. Lenoši tak mohou vydělat více než pilní - a přitom se samotná atmosféra nezlepší! Nebudu opakovat známé výtky, jen tu, kterou jsem měl už dříve: Pokud je pálení "biomasy" "ekologické", neboť "nezatěžuje ovzduší produkcí CO2" (co biomasa spotřebovala, to jen vypouští zpátky - avšak za mohutného doprovodu emisí dusičnanů a dusitanů a ovšemže prachu, o čemž se zarputile mlčí), můžeme se dožít toho, že budeme dovážet z Brazílie k pálení dřevo z tamní džungle a Rusko zase zplundruje tundru. A skutečně - na základě státní podpory, kdy se podařilo zkorumpovat české vlády, aby při výrobě biolihu podporovaly nikoli zemědělce, ale výrobce - dovážíme (STZ) biopaliva z Brazílie! Kde se proto klučí zbytky místního pralesa...

Podporuji ochranu zdravého prostředí, aby v něm bylo možno i nadále žít. Právě proto však brojím proti Kjótu! A to nejen z ekonomického a svobodu ochraňujícího hlediska prezidenta Klause, ale hlavně proto, že toto ekologistické inženýrství přírodu globálně ničí. Pro snížení emisí - pokud bude i nadále povolenkově pokutováno - budou rozvinuté země přenášet výrobu do těch zemí, které nejsou na Kjótském protokolu účastny. Tyto země také nemají rozvinutý dohled skutečných ekologů. A toto se už dnes děje... Poručníkování a omezování pro pouhou část světa vede k ničení ekologické rovnováhy celé planety. Velikášské projekty na utemování CO2 do dna oceánů může skončit skutečnými ekologickými katastrofami globálního rozměru!!!

Poznámka jedenáctá, optimistická: Veškeré víření okolo Kjóta, shlukování příživnických úředníků a jejich strategických partnerů, výrobců jedovatých, neúsporných, neekologických a nesvítících tvarových rtuťových nízkotlakých výbojek ("šetrných žárovek") a producentů zemního plynu bude snad záhy odmítnuto jako zbytečné: Současná světová krize může totiž poměrně bezbolestně snížit produkci CO2 o 30 %...

Poznámka dvanáctá, pesimistická: Protože však celková tepelná bilance Země závisí hlavně na přírodních jevech, jmenovitě na produkci Slunce, které může být dosti nevyzpytatelné a poslední tři roky jeví sníženou aktivitu, očekávám spíše nástup další doby ledové. A pak vstanou noví bojovníci, aby za státní rozpočty (s výhybkou do vlastních kapes) šli do bitvy proti globálnímu ochlazování...

Psáno v Praze dne 10. března 2009

Viz i Kjótský protokol k rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (český autorizovaný překlad)
K tématu se vyjadřuje i toto Šamanovo doupě: Zdroje obnovitelné, podporované nebo ekologické?