29.9.2023 | Svátek má Michal


DOKUMENT: Manhattanská deklarace ke klimatickým změnám

8.3.2008

Vědci a výzkumníci zúčastnění na 2008 - Mezinárodní konferenci ke klimatickým změnám se v Marriott Marquiz hotelu na Times Square v New York City ukončili své jednání doprovodným shrnutím v „Manhattanské deklaraci ke klimatickým změnám“.

Po zveřejnění rámce této konference v Neviditelném psu nyní čtenářům předkládáme také text deklarace

„Globální oteplování“ není globální krizí

My, vědci a výzkumníci klimatu a souvisejících oborů, ekonomové, politici a přední obchodníci, shromáždění na Times Square, New York City, zúčastnění na „2008 Mezinárodní konferenci o klimatických změnách
* jsme přesvědčeni, že vědecké problémy mají být hodnoceny výhradně vědeckými metodami;
* prohlašujeme, že globální klima se vždy měnilo a vždy měnit bude, nezávisle na lidské činnosti, a že oxid uhličitý (CO2) není polutantem, ale naopak nezbytností pro všechen život;
* uznáváme, že příčiny a rozsah změn klimatu pozorovaných v současnosti jsou předmětem intenzivních debat v komunitě klimatických vědců, a že často opakovaná tvrzení o domnělé „shodě“ mezi klimatickými experty nejsou pravdivá;
* prohlašujeme, že pokusy vlád zakotvit v legislativě pro průmysl a pro obyvatele nákladné regulace za účelem dosažení redukce emitování CO2 budou mít nepatrný dopad, neboť na budoucí vývoj globálních klimatických změn není znám jejich žádný, za zmínku stojící účinek. Takováto opatření znatelně utlumí budoucí blahobyt, a tím omezí schopnost společnosti přizpůsobit se nevyhnutelným změnám klimatu a namísto snížení naopak zvýší lidské útrapy;

S vědomím, že pro život na Zemi je teplo obecně méně zhoubné nežli chlad, tímto prohlašujeme:
* že současné plány na omezování antropogenních emisí CO2 jsou nebezpečnou a chybnou alokací zdrojů a intelektuálního bohatství, které by měly být zaměřeny k řešení skutečných a vážných problémů lidstva.
* že nejsou žádné přesvědčivé důkazy o tom, že emise CO2 moderních industriálních aktivit v minulosti, v současnosti a v budoucnosti mohou být příčinou katastrofální změny klimatu.
* že pokusy vlád uvalit daně a nákladné regulace na průmysl a jednotlivé občany s úmyslem redukovat emise CO2 bezprecedentně nesmyslně omezí prosperitu Západu a vývoj rozvojových zemí, bez vlivu na klima.
* že potřebná adaptace je mnohonásobně více efektivní než jakýkoli pokus o snižování (emisí CO2) a že soustředění na takové snižování rozptýlí pozornost a zdroje vlád místo identifikace skutečných problémů svých občanů.
* že antropogenní klimatické změny nejsou globální krizí.

A proto doporučujeme:
* aby světoví čelní představitelé odmítli názory vyjadřované „Mezinárodním panelem pro klimatické změny při OSN“ stejně jako bulvární a zavádějící práce jako je „Nepříjemná pravda“.
* aby všechny daně, poplatky, regulace a další intervence zaváděné s úmyslem snížit emise CO2 byly bezodkladně zrušeny.

Odsouhlaseno v New Yorku 4. března 2008

Odkaz: www.heartland.org