20.6.2024 | Svátek má Květa


KLIMATICKÁ ZMĚNA: Stanovisko na chybném základu

6.5.2024

V Akademii věd ČR panuje 100 %-ní shoda vědců na fyzikálně a ekologicky chybném Expertním stanovisku ke klimatické změně

Od října 2020 je na webové stránce Akademie věd ČR umístěno Expertní stanovisko AVex 4/2020 ke klimatické změně, jehož odborným garantem je Ústav výzkumu klimatické změny (ÚVGZ, CzechGlobe). Toto stanovisko, určené vládě a parlamentu jako expertní návod pro realizaci praktické klimatické politiky v ČR, je však postaveno na fyzikálně nepravdivém základu, když tvrdí, že: „Asi jedna třetina této energie přichází ve formě slunečního záření a zbylé dvě třetiny ve formě vyzařování (sálání) atmosféry směrem k povrchu Země, tj. skleníkového efektu atmosféry“ (AVex 4/2020, s. 2). Tímto fyzikálně nepravdivým tvrzením se experti ÚVGZ snaží přesvědčit vládu a parlament, že rostoucí atmosférická koncentrace CO2 a její zesilující skleníkový efekt jsou hlavní příčinou globálního oteplování na Zemi.

Tvrzení, že slunce dodává globálně jen 1/3 energie na zemský povrch a 2/3 sálají z atmosféry je světově unikátním tvrzením autorů z ÚVGZ, které nedokládají ani jedinou vlastní impaktovanou publikací, což je elementární forma ověření pravdivosti jakéhokoliv inovačního vědeckého tvrzení i podmínka k případné vědecké diskusi a kritice publikovaného textu. Toto tvrzení ÚVGZ totiž popírá základní učebnicový poznatek lidstva, že dominantním zdrojem energie na Zemi je slunce. Proto se v expertním stanovisku autoři odvolávají na článek Trenberth, Fasullo (2011) (liter. 26). Prvnímu autoru K. Trenberthovi jsme již v r. 2023 poslali mail s dotazem, jestli může potvrdit, že v jeho článku se vyskytuje výrok, že třetinu energie na zemský povrch dodává slunce a zbylé dvě třetiny dodává sálání z atmosféry. Jeho odpověď byla jasná: „This is not a statement I have made“ (To není můj výrok). A dodává „Přikládám náš obrázek globálních toků energie ve 2D. Přicházející záření je na levé straně, odcházející záření na pravé. K zemskému povrchu směřující dlouhovlnné záření přichází většinově z atmosféry blízké povrchu a může být odhadnuto pomocí teploty a Stefan Boltzmannova zákona“.

Ukazuje se, že experti ÚVGZ dosud nepřipouští, že graf globálních toků na Zemi přicházející a ze Země odcházející energie je konstruován na základě Stefan Boltzmannova termodynamického zákona. Vyplývá to jednoznačně z mailu D. Janouše (kontaktní osoby AVex 4/2020) do Komise ŽP AV ČR z 19.1.2024, v němž se odvolává k obrázku autora Trenbertha a píše k němu:„160 W zemský povrch přijímá z dopadajícího slunečního záření a 333 W z vyzařování atmosféry. Je zcela nereálné, aby tyto své globální poznatky Trenberth najednou popíral“. Ve skutečnosti K. Trenberth své hodnoty toků přicházející a odcházející energie vůbec nepopírá, jen ukazuje, že důsledně rozlišuje levou stranu obrázku s oranžovým přicházejícím tokem krátkovlnné sluneční energie a pravou stranu s šedě-okrovým odcházejícím dlouhovlnným tepelným zářením zemského povrchu a zpětným vyzařováním tepla z atmosféry. Autoři z ÚVGZ mailem D. Janouše jasně prokázali, že Trenberthův obrázek toků energie čtou zcela nekompetentně, když přímo porovnávají 160 W slunečního záření se 333 W tepelného sálání atmosféry. A navíc nikde nevysvětlili, proč z toků odcházející energie vypustili tepelné záření ze zemského povrchu. V obou aspektech jde o účelové zkreslení Trenberthova obrázku autory ÚVGZ, kteří tak chtějí zdůraznit mimořádný význam CO2 v atmosféře a z něj plynoucího skleníkového efektu. Čtenář však jasně vidí, že toho bylo dosaženo manipulací toků energie a nekompetentním přímým porovnáním toků sluneční energie s hodnotami tepelného záření mnohem studenější zemské atmosféry, které ignoruje principy Stefan Boltzmannova zákona o tepelném záření těles úměrně vlastní teplotě.

Již v říjnu 2022 jsme otevřeným dopisem upozornili p. předsedkyni AVČR na skutečnost, že expertní stanovisko AVČR 4/2020 ke klimatickým změnám vůbec nezmiňuje aktivní systémovou úlohu vody a přirozené vegetace v kontrole klimatu a jednostranně prohlašuje jen emise CO2 za příčinu globálního oteplování. Podstatu otevřeného dopisu jsme publikovali 22.10.2022 v MfD. Vedení ÚVGZ (Marek M., Trnka M., Janouš D.) 29.10.2022 publikovalo odpověď, že jejich expertní stanovisko je v pořádku. Toto podpořilo tvrzeními, že na území ČR dokonce slunce dodává jen ¼ tepla a ¾ sálá ze skleníkové vrstvy atmosféry. Dále jsme se dověděli, že tato energie zůstává v klimatickém systému Země i to, že energie evapotranspirace nemůže ovlivnit rovnováhu globálního klimatu. Tato fyzikálně nepravdivá tvrzení ÚVGZ jsou vyvrácena již středoškolskými učebnicemi fyziky a ekologie. Tepelnou bilanci mezi zemským povrchem a atmosférou lze snadno měřit cenově dostupnými přístroji při školní výuce a nesmyslnost tvrzení, že atmosféra sálá vůči zemskému povrchu a aktivně ho ohřívá je vyvrácena publikovanými výsledky dlouhodobých měření pomocí netradiometrů.

Navzdory našim vědeckým výhradám i výhradám citovaného K. Trenbertha expertní stanovisko ÚVGZ (CzechGlobe) dál prostřednictvím vědecky nezdůvodněních emisních povolenek a tím nezdůvodněně vysokých cen energií tlačí českou ekonomiku k zániku a vyvolává obavy civilizačního krachu. Akademická rada AVČR předešla diskusi k příčinám klimatických změn plánované v Komisi pro životní prostředí a koncem ledna odvolala navrhovatele diskuse z dlouholeté poradenské čestné funkce v Komisi pro ŽP. Vedení Akademie věd ČR tak převzalo celo-akademickou přímou odpovědnost za nepravdivé expertní stanovisko.

Tvrdošíjné prosazování zvýšené koncentrace CO2 v atmosféře jako hlavní příčiny klimatické změny odvádí pozornost od zásadních antropogenních příčin změny klimatu, kterými jsou v globálním měřítku pokračující odlesnění a likvidace původních porostů, odvodňování, urbanizace, které vedou k přehřívání a vysychání krajiny. Nedávné noční mrazy, které zlikvidovaly na regionální úrovni úrodu ovoce, prokázaly, že se česká krajina chová jako step a poušť. Tyto mrazy jsou způsobeny zvýšeným tokem tepla od povrchu země do atmosféry, tedy sníženým skleníkovým efektem, protože je méně vodní páry v ovzduší. Úbytek oblaků je provázen nárůstem příkonu sluneční energie na zemský povrch, který není iniciován zvýšeným příkonem sluneční energie na vnější vrstvu atmosféry.

Ve stanovisku AVex jsou odkazy na výukové materiály do škol, ve kterých se mylná tvrzení opakují a není zmíněna zásadní úloha výparu vody a živé vegetace (biosféry) v utváření regionálního a globálního klimatu. Samo autoritativní tvrzení vedení ÚVGZ ve veřejném tisku (MfD 29.10.2022), že energie výparu nepatří mezi faktory, které by mohly samy o sobě ovlivnit rovnováhu klimatu na globální úrovni je přímým popřením ústředního tvrzení Amsterdamské deklarace z r. 2001, že Země se chová jako jednotný samoregulační systém, podepsaného předními světovými klimatology. Tvrzení ÚVGZ však opět není doloženo impaktovanou publikací. Takže ani toto tvrzení není možné podrobit kritice ve vědeckých časopisech. Vnucuje se otázka, jaká je kvalita vědeckých podkladů, ze kterých vycházejí zákonodárci a kterými se řídí vláda v klimatické politice směřující k tzv. klimatické neutralitě, tedy dekarbonizaci. Podle Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) stoupl skleníkový efekt následkem zvýšené koncentrace skleníkových plynů (zejména CO2 a metan) od poloviny 18. století do dneška o 1 – 3,5 W.m-2, je to hodnota vypočtená, nezměřitelná. Příkon sluneční energie následkem menší oblačnosti roste od osmdesátých let minulého století zhruba o 5W.m-2 za dekádu a zvyšuje se tok tepla od povrchu země do atmosféry. Měření tedy ukazují, že se skleníkový efekt zmenšuje. Tok tepla do atmosféry za jasné oblohy běžně přesahuje hodnotu 100W.m-2. Jak je možné, že od roku 2020 je na stránkách AVČR expertní stanovisko AVex 2020 ke klimatické změně, kde se tvrdí, že atmosféra sálá vůči zemi a ohřívá ji ze 2/3, zatímco slunce ji ohřívá z 1/3. Ovocné stromy byly spáleny horkem nebo zmrzly? Toto jsou argumenty pro dekarbonizaci, emisní povolenky atd.

Snažíme se vyvolat odbornou diskusi na toto zásadní téma po řadu let. Proto jsme zvolili na podzim roku 2022 i formu otevřeného dopisu, opakovaně jsme napsali vedení AVČR, vystupovali na seminářích v Parlamentu. Argumenty, které uvádíme jsou publikovány. Bez odezvy. Naše společnost dekarbonizuje, nazývá to klimatizační neutralitou a neví o co jde. Necháváme schnout lesy, denně ubývá 10ha zemědělské půdy, která končí částečně pod betonem a halami. Mládež si vyčítá, že dýchá, protože tím zvyšuje koncentraci CO2 a ohrožuje planetu. Řešení je v principu snadné: nabídnout sluneční energii na co největších plochách vodu a život, který začíná primární produkcí – rostlinami.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., Doc. Ing. Josef Seják, CSc.

AVex 4/2020,