28.11.2022 | Svátek má René


RADA ČT: Zvolili jsme vás, tak služte!

16.6.2021

Jelikož jsem se o déletrvajícím úsilí představitelů některých politických stran o revizi fungování veřejnoprávní České televize již opakovaně zmiňoval, pociťuji nutnost vyjádřit se i nyní k nové strategii těch, kteří v Radě ČT usilují o potlačení nezávislosti této instituce, i těch, kteří se ze zákulisí snaží toho dosáhnout jejich prostřednictvím.

Někteří radní ČT, kteří se k tomu propůjčili, plní své zadání nejen na zasedání Rady, ale i rozsáhlou publicitou v médiích. Nepokoušejí se ani předstírat neutralitu (kterou přitom zpochybňují u redaktorů ČT) a ostentativně dávají najevo předpojatost jmenováním zaměstnanců ČT, kteří by měli obrazovku opustit či změnit svůj přístup.

Zároveň si vytvářejí nátlakové předmostí pro destrukci současného vedení České televize nepodloženým mediálním obviňováním generálního ředitele ČT z domnělého konfliktu zájmů.

***

V současnosti si nadpoloviční většina Rady ČT vybrala právní kancelář a právníka, který má napsat posudek, zda je či není oprávněné podezření některých členů Rady, že je generální ředitel České televize Petr Dvořák v konfliktu zájmu vlastnictvím zaknihovaných akcií počítačové školy GOPAS a.s., která působí v oboru vzdělání se specializací na výpočetní techniku a manažerské dovednosti.

Předseda Rady ČT, Pavel Matocha, vybral za spoluúčasti dvou místopředsedů Rady tři právní kanceláře, z nichž byla Radou ČT zvolena advokátní kancelář REX.LAW, s.r.o., zastoupená JUDr. Šimonem Petákem.

Část radních ČT se zadáním posudku Šimonu Petákovi nesouhlasí s poukazem na to, že výběr byl proveden netransparentně: předseda P. Matocha radním poslal jména tří právníků a kanceláří bez jakýchkoliv dalších informací o kritériích výběru a o jejich způsobilosti.

„Očekával bych komentář vedení rady k předvýběru zhotovitelů, nejlépe nezpochybnitelných právních autorit, aspoň elementární informace o těchto právních firmách, jejich reference v dané právní oblasti a informaci o finančním rámci poskytované služby. Očekával jsem marně. Informace, které jsem si tudíž následně vyhledal z veřejně dostupných zdrojů, mne nepřesvědčily. U jedné z firem jsem například nenalezl ani její webové stránky,napsal na Twitteru člen Rady ČT René Kühn.

Předseda Rady ČT P. Matocha opakovaně medializoval názor, že bude-li posudek vyznívat v neprospěch P. Dvořáka, Rada jej odvolá. Z toho lze dovodit, že předseda Rady předjímá určitý výsledek, který navíc medializuje v rozhlasu i v tisku, což odporuje předběžné neutralitě postoje, která by měla být jeho povinností.

Nezávisle na sobě se na mne obrátili dva pro mne hodnověrní lidé z právního prostředí s upozorněním, že výběr JUDr. Šimona Petáka a společnosti REX.LAW s.r.o. v uvedené věci může vykazovat střet zájmů v neprospěch generálního ředitele ČT Petra Dvořáka:

> Pavel Matocha je předsedou Pražské šachové společnosti, která prodává knihy o šachu a koná turnaje za účasti renomovaných šachistů s grantovou a dotační podporou státních a veřejných institucí (Hl. město Praha; Česká národní banka; ČEZ apod.) i soukromých společností.

> Pavel Matocha je zároveň výhradním vlastníkem společnosti Šach Mat s.r.o.

Oslavu “… desetiletého výročí Pražské šachové společnosti (…) a následný raut navštívili i reprezentanti hlavních sponzorů největších akcí Pražské šachové společnosti: Pavel Tykač, Antonín Blažek, Jan Klaus, Libor Kičmer, Jiří Pačovský a Jan Hruška…“ – uvádí P. Matocha.

Podnikatel Ing. Pavel Tykač je nejen jedním hlavních sponzorů největších akcí Pražské šachové společnosti. Údajně patří k blízkým osobním přátelům předsedy Společnosti a podnikatele P. Matochy.

Dva výše zmínění, obvykle dobře informovaní lidé, mne upozornili nejen na údajně velmi přátelský vztah P. Matochy a Ing. P. Tykače, ale poukázali zároveň na to, že advokát JUDr. Šimon Peták zastupoval Ing. Pavla Tykače v právních sporech.

Ta samá právní kancelář a její spoluvlastník JUDr. Šimon Peták byli vybráni Radou ČT pro vypracování expertního posudku ve věci podezření, že je generální ředitel ČT Petr Dvořák v možném střetu zájmů.

Osobní propojení P. Matochy, P. Tykače a Š. Petáka by mohlo následně zavdat příčinu k pochybnostem, zda byl expertní posudek vypracován bez předpojatosti, vzhledem k možnému ovlivnění přístupu Š. Petáka významným klientem P. Tykačem, jehož prostřednictvím by mohl P. Matocha interpretovat svůj názor, který opakovaně medializoval.

Pro případnou nejistotu, zda byl posudek vypracován s naprostou nestranností, může mít význam i skutečnost, že ing. P. Tykač vedl s Českou televizí vleklý soudní spor.

Na jiný problém možného střetu zájmů JUDr. Šimona Petáka ve vztahu k posudku na event. střet zájmů Generálního ředitele ČT upozornil Jan Moláček v Deníku N. Poukazuje na skutečnost, že Radou ČT vybraný advokát JUDr. Šimon Peták kandidoval v roce 2014 do zastupitelstva Prahy 1 za stranu Domov. Předsedou této strany byl v době voleb David Štěpán, který předtím působil jako tiskový mluvčí strany Suverenita – Blok Jany Bobošíkové.

J. Bobošíková je blízkou spolupracovnicí členky Rady ČT, dr. Hany Lipovské, s níž oznámení o podezření na údajný střet zájmů spolupodepsala a opakovaně ho audiovizuálně medializovala na YouTube.

Z těchto indicií se zdá být zřejmé, že při výběru advokáta a jeho advokátní kanceláře ve věci expertního posudku nebylo postupováno Radou ČT na návrh jejího předsedy Pavla Matochy s požadovanou nestranností a nepředpojatostí, což může pro futuro rozhodování Rady ČT zpochybnit a vést k soudním sporům. Výběr tří navržených kanceláří P. Matochou místopředsedům byl proveden per rollam, což snižuje možnost diskuze nad jednotlivými variantami a doplnění chybějících informací, jak o tom napsal v citované části radní ČT René Kühn. Otevřená diskuze by patrně vedla i k otevření problémů, o kterých se zmiňuji. Nemělo by přeci být cílem žádného člena Rady spěšně splnit zadání a problémy zamést pod koberec.

Spěch a animozita P. Matochy vůči České televizi z jeho mediálních vystoupení nicméně vyplývají. Tím myslím ostrá jmenovitá vyjádření k jednotlivým pracovníkům s mnohaletou praxí (nazývá je „kvazinovináři“). Otevřeně říká, že by se jimi mělo vedení ČT zabývat. To je podle mého soudu v zásadním rozporu s posláním a kompetencemi Rady ČT, jak jsou definovány zákonem o České televizi – zák. č. 483/1991.

Výrokem, který si zaslouží zvýšenou pozornost, nemíří předseda Rady ČT pouze na jednotlivé pracovníky. Česká televize podle P. Matochy: …často vypadá jako bruselská televize, ne česká televize a je protivládní. Hájí rozhodnutí Evropské komise a pléduje za EU a za Brusel. To je jedna z věcí, na kterou je třeba se zaměřit a snažit se ji změnit …!“ Co tím předseda Rady ČT míní? Chce se zaměřit na to, aby ČT byla méně „bruselská“, kritizovala rozhodnutí Evropské komise a snažila se své postoje tímto směrem změnit? Projevuje tak snad vděčnost za své zvolení zástupcům politických stran, které podobné postoje deklarují?

(Evropská komise je především „strážkyní smluv“ – dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti podává žaloby v případě zjištěného porušení. Důležitou pravomocí je účast na tvorbě legislativy, právo předkládat návrhy legislativních předpisů má výhradně Komise. Wikipedie.)

Na okraj poznamenám, že bych od člověka vyžadujícího od jiných striktní právní korektnost očekával, že tento požadavek dodržuje především sám.

P. Matocha ani jako 100% majitel firmy Šach Mat s.r.o., ani jako předseda spolku Pražská šachová společnost neplnil od roku 2009 jedenáct let povinnost podle §563/1991 Sb. a účetní závěrky obou společností za léta 2009 až 2020 došly na soud až 7.12.2020. Upozorňuji, že zákon za neplnění této povinnosti striktně stanoví přísnou sankci.

Možná to nějak souvisí se skutečností, že jako pořadatel akcí je na propagačních materiálech uváděn spolek Pražská šachová společnost, zatímco smlouvy s donátory s finančním či nefinančním plněním podepisoval P. Matocha za své 100% vlastněné eseróčko Šach Mat s.r.o.

A konečně, pokud jde o znalost právních předpisů:

Smlouvu na vytvoření posudku, zda je či není relevantní podezření, že je generální ředitel v konfliktu zájmů, má uzavřít jménem České televize podle požadavků Rady generální ředitel. Osoby orientované v právním prostředí mne upozornily, že Česká televize je povinná i v této záležitosti postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. To je se zadáním Rady ČT zcela nekompatibilní.

Chtějí snad někteří radní tímto způsobem vmanipulovat generálního ředitele ČT do situace, kdy by porušil zákon?