19.11.2019 | Svátek má Alžběta


PRÁVO: Hrdý Sokol, nebo oškubaná slepice?

11.3.2014

Existuje u nás jen málo organizací, které by měly tak dlouhou a tak čistou historii jako Sokol. Tedy správně řečeno Česká obec sokolská. Vznikla 16. února 1862, tedy před 152 lety.

V historii našeho národa měla mimořádný význam a váhu. Byla skutečně národní a také lidovou organizací. Ovšem od začátku to neměla příliš lehké. Německy mluvící obyvatelé Rakouska a českých zemí na Sokoly pohlíželi nevraživě. Tušili, že tato organizace má velkou sílu. To se ukázalo při vzniku Československa. Sokolové pomáhali, a to jak organizačně, tak jako vojáci zajistit republiku.

Od dob Rakouska-Uherska a v předválečné ČSR byli jednou z rozhodujících společenských sil. Stavěli tělocvičny, budovali hřiště a sportovní stadiony, měli budovy v každém městě. Být Sokolem bylo společenskou povinností, a tak vedle desetitisíců základních členů byly v každé místní organizaci také místní veličiny a inteligence.

To bylo důležité. Takže si jednotlivé Jednoty sokolské dokázaly ohlídat jak společenský statut, tak hlavně ekonomiku a zajistit, aby se jejich majetku někdo nezmocnil. O to se pokoušely všechny totalitní režimy, jak nacisté, tak komunisté.

Po pravdě řečeno, nacistický režim Sokolové přes velké ztráty ve svých řadách společensky přežili. Komunisté na to šli rázně, vytvořili "sjednocenou tělovýchovu" a vlastně veškerý majetek Sokolu ukradli. "Sokol" se stalo značení pro nějakou místní tělovýchovnou jednotu v Horní-Dolní: Tedy pro něco celkem bezvýznamného. I když bez Sokola a hasičů by se z mnoha obcí staly jen shluky domů obydlených "pracujícím lidem". Obě tyto organizace pomohly v síle dosud neoceněné zachránit českou a moravskou vesnici a malá města.

O dění po roce 1989 praví stránky České obce sokolské: Nová éra Sokola nezačala lehce. Musel bojovat o navrácení svého majetku a zažívá i problémy generační. Dnes sdružuje Česká obec sokolská (ČOS) zhruba 1100 jednot a 190 000 členů. Skoro polovina dochází do sportovních oddílů, které přispívají k omlazení sokolských řad. Také do řídících orgánů nastupuje stále více mladých činovníků."

No, slyším-li slovo "činovník", v duchu mi zazní: "Čest práci, soudruzi!" Slova na nás prozrazují víc, než bychom chtěli. A jak se zdá, také na nové mladé "činovníky".

Podíváme-li se na shora uvedená fakta, znamená to, že zde někde existuje 1100 majetků sokolských jednot, různých tělocvičných zařízení, "sokoloven", hřišť, šaten, provozního zařízení, a tedy i pozemků, což dá dohromady jistě několik miliard korun.

Jak se ukázalo po roce 1989, mnozí staří sokolové, a to včetně zahraničních, zůstali duševně stát v roce 1948 a podle toho také dopadl porevoluční Všesokolský slet. Byli nadšení, stateční, ale už se moc v nové době neorientovali. Ale kdo z nás ostatních ano, že?

Po "sametovém převratu se vedle návratu demokracie také vyvalily zdola zbytky totalitního bahna. A toto "bahno", dodnes stále činné, mělo a má na mnoho starých a tradičních spolků a organizací devastující vliv. Vzpomeňme si jen na osudy družstva Včela (1905) a jejího "transformování" (viz zde), ale i dalších podobných organizací. Obrovský majetek lákal a láká mnoho chtivých a bezohledných lidí. A jak lze lehce přijít o miliardové majetky a příjmy, ukazuje osud Sazky a vyšachování sportovních organizací z této firmy (viz heslo Sazka). A vždy to začne jaksi nenápadně. V křeslech pohodlně usazení "funkcionáři", z nichž většina nemá ani za pětník ekonomického vzdělání, odkývá, jak byli zvyklí za socialismu návrhy "nového" vedení … a najednou je majetek "legálně" někde jinde. A pak všichni jen křičí a rozčilují se. A soudí se. Pozdě. A marně.

Ti, co předem protestovali byli okřikováni a často mediálně dehonestováni a mezitím se majetky za miliardy "přesunuly". Či "odklonily", jak říkal jeden nezapomenutelný ministr.

Nelze se tedy divit, že i Sokol nezůstal ušetřen různých "neotřelých nápadů". To, co se stalo při nedávné změně Stanov obce sokolské 1.1.2014, schválené dne 29.11.2013 pouze Výborem České obce sokolské, to je síla.

Budete-li dále číst, nebudete asi věřit svým očím. Výbor Obce sokolské, v kterém jsou, jak sami říkají, "noví mladí činovníci", zavedl po vzoru stalinistů nové "zásady". Které jsou dobře známé jako "demokratický centralismus". Pamětníci vědí, co to znamená. Vládne "neomylný výbor" a ostatní mohou jen poslouchat. Vše bylo nenápadně navlečeno na "Rozhodnutí Sjezdu ČOS z června roku 2013" a odůvodněno právní nutností novelizace Stanov tak, aby byly údajně "v souladu s novým občanským zákoníkem".

Ale pak už to proběhlo, jak to tak bývá. Vše bylo řešeno v chvatu, Jednoty tedy prakticky o ničem nevěděly a ani neměly vlastní stanoviska právníků či ekonomů. Což by se starým předválečným Sokolům nikdy nestalo. A zdá se, že jako slepice odkdákali změnu stanov, aniž by věděli, co činí. To nemá s biblickým "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí" nic společného. Oni měli sakra vědět, co činí! No, možná někteří věděli...

Novelizovaná ustanovení stanov ČOS totiž umožňují ústředí ČOS, resp. župám ČOS např.:

1) Vylučovat členy tělocvičných jednot proti vůli orgánů dané tělocvičné jednoty.

Ustanovení 4.10 stanov účinných od 1.1.2014 hovoří o tom, že:

"Návrh na vyloučení člena může Výboru jednoty na základě odst. 4. 8 podat kontrolní komise jednoty, župy nebo ČOS. Zamítne-li Výbor jednoty tento návrh na vyloučení člena, nebo o něm nerozhodne do 60 dnů od obdržení návrhu, může o jeho vyloučení rozhodnout Předsednictvo župy na svém jednání, kam musí být člen písemně pozván alespoň 15 dnů předem. Vyloučený člen se může do 15 dnů odvolat k Předsednictvu ČOS. "

Ustanovení 4. 8 stanov účinných od 1.1.2014 hovoří o tom, že:

"Vyloučen může být člen, který:

- hrubě porušil stanovy ČOS,

- opakovaně porušil stanovy ČOS přes písemné upozornění,

- byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin,

- užíval prokazatelně nedovolené podpůrné prostředky při sportovní činnosti."

Takže tady máme pěkně gumové paragrafy, které znamenají, že když si ústředí usmyslí, tak kohokoli nechá vyloučit. Stačí "opakovaně porušil stanovy ČOS", což může být cokoliv, třeba říci o nějakém nadřízeném činovníkovi, že je vůl, a už to má dotyčný spočítané. Drzost vylučování "seshora" je přesně opsaná z komunistických dob. Nelíbíš se, tak ven…

Právnickou mluvou: "Takto definované ustanovení umožňuje vylučování členů v rozporu se zákonem či například též dobrými mravy. Zároveň je důvodné domnívat se, že takto nastavený postup vylučování členů jednoty narušuje autonomii jednoty (pobočného spolku) jako samostatného právního subjektu s vlastní právní osobností. Tento nastavený postup je stejně tak nezákonným zásahem do práva na svobodné sdružování tak, jak jej zaručuje čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

2) Nové Stanovy umožňují ustavit jakékoli tělocvičné jednotě tříčlenný správní výbor, a to buď v předem nespecifikovaných údajných případech porušení stanov ČOS jednotou, či jen tím, že jednota nepředá místně příslušné župě včas výroční zprávu

(jedná se v podstatě o pokus legalizovat násilné převzetí či likvidaci např. fungující tělocvičné jednoty v případě osobního zájmu ústředí ČOS či župy)

ustanovení 7. 9 a 7. 10 stanov účinných od 1.1.2014 hovoří o tom, že:

- "Přestane-li Výbor jednoty vykonávat činnost, nepředá-li jednota župě včas výroční zprávu, porušuje-li jednota stanovy ČOS, …, ustaví župa nejméně tříčlenný správní výbor, který převezme práva a povinnosti Výboru jednoty. Úkolem správního výboru je především svolat VH jednoty za účelem volby nového Výboru jednoty. Zvolením nového Výboru jednoty končí činnost správního výboru. "

- "Nepodaří-li se takto vytvořit nový Výbor jednoty a obnovit jeho činnost do šesti měsíců, správní výbor neprodleně informuje Předsednictvo župy a to podá návrh na zrušení a likvidaci jednoty. Předsednictvo ČOS schválí likvidátora, který zajistí majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání. Totéž platí i pro případ opakované nesoučinnosti při zápisu nebo aktualizaci údajů jednoty, jako pobočného spolku, do spolkového rejstříku. "

Hlavní čertovo kopýtko je v možnosti nepředá-li jednota župě včas výroční zprávu, porušuje-li jednota stanovy ČOS - což lze vykládat jakkoli, bude dosazena "Výkonná trojka", která vlastně zavede obrazně "mimořádný režim". No, za soudruha Stalina takovéto "revoluční trojky" nechaly členy, kteří nedodržovali "jednotu", rovnou popravit. Zde se pouze ovládne dotyčná jednota a pak už nastane druhá skutečnost: "Předsednictvo ČOS schválí likvidátora, který zajistí majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání."

Takže jednota bude mít zajímavé pozemky, budovy anebo třeba hřiště, Výbor rozhodne, že porušila "stanovy" (jedno jak), a pak už přijde likvidátor a před udivenými členy místní jednoty "zajistí majetkové vypořádání a určí způsob a postup tohoto vypořádání." Prostě to prodá, převede, zašmelí, jak libo. Způsob jistě už má Výbor promyšlený. A těch pozemků a hřišť a všeho možného, co by se dalo "vypořádat", je zde za miliardy. To by bylo, aby se něco někomu nehodilo.

3) Úžasné je také další ustanovení. To dokonce má retroaktivní dopad, tedy Výbor může trestat místní jednotu za něco, co je jejím výsostným rozhodnutím. Třeba to, že už nechce být členem ČOS: ...požadovat po funkční jednotě, která bude chtít ukončit činnost v ČOS, vrácení dotací či případných příspěvků věnovaných jednotě za dobu posledních 10 let.

Z právního pohledu je takové ustanovení nepřípustné, neboť je retroaktivní. Jako kdyby byly jednotlivé jednoty nevolníkem Výboru ČOS. Takhle to dělali normalizační soudruzi: Chceš se vystěhovat? Utekl jsi z našeho "ráje"? Zaplatíš, co do tebe investoval "pracující lid". Jinak běda ti! Jaksi Výboru nedochází, že "dotace a příspěvky" nejsou majetkem Výboru. Takže je nemůže ani zpětně vymáhat.

Závěr by snad bylo potřeba do skály tesat jako příklad, jak se někdo pokouší zlikvidovat celou organizaci a "odklonit" její majetek. Ten závěr totiž zní, že od této chvíle je možno:

4) Zjednodušeně rozhodnout o zániku ČOS - tedy organizace, která má 190 000 členů a existuje od roku 1862 a jejíž místní jednoty byly od začátku samostatné a svéprávné. Je to navlečeno takto: Zatímco dle znění stanov účinných do 31.12.2013 bylo k zániku ČOS zapotřebí usnesení na sjezdu k tomuto účelu svolaném, a to schváleného nejméně dvěma třetinami přítomných vyslanců a delegátů,

Od 1.1.2014 se bude pravděpodobně jednat pouze o potřebnou jednu polovinu přítomných vyslanců a delegátů, a to na jakémkoliv sjezdu. Lze si představit, že takový návrh může být prosazen i za předpokladu jeho vznesení jako doplňovacího bodu programu na jednání v případě, že takový program bude sjezdem schválen.

Ustanovení článku 13 stanov účinných od 1.1.2014 totiž hovoří takto: "Článek 13: Zánik České obce sokolské a zánik jednot nebo žup ČOS se zrušuje rozhodnutím Sjezdu ČOS o dobrovolném zrušení. Pro zrušení ČOS se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění nabývá právní nástupce. Totéž platí obdobně pro pobočné spolky ČOS. ČOS, župa či jednota zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku."

Podle právního názoru, závěrem je u tohoto bodu podstatné zmínit skutečnost, že když jakkoli po 1.1.2014 zanikne hlavní spolek, tedy ČOS, a to i s převedením jmění na právního nástupce, zaniknou všechny jednoty ČOS jako její pobočné spolky.

A je vymalováno. A slavný Sokol se nejprve stane "jednotnou organizací" její doposud samostatné Jednoty jen potupnými vazaly "Výboru". A navíc je připraveno elegantní právní řešení jak celý majetek Sokola lehce vytunelovat.

Místo hrdého Sokola zde dnes stojí jen oškubaná slepice připravená na pekáč. Pokud si to nechají Sokolové líbit, budou mlčky kývat na to, jak jim někdo bere jejich majetek a ustanovuje se jejich "náčelníkem", tak taky dopadnou jako v onom filmu Někdo to rád horké. Kde největší gangster pronese: "Před deseti lety jsem se zvolil vaším předsedou. A můžu vám říci, volili jste dobře." A pak přijde oslavný zpěv a "odměna neposlušným". Příklad drsný, leč výstižný. Přesně tak to dopadlo v jisté organizaci, kde teoreticky vládli "sportovní činovníci". Jak to dopadne tady, je už jen na Sokolech.

Jo a taky třeba na státních zástupcích, pokud jim někdo tento článek pošle s návrhem na přešetření. Ale měli by to být sami Sokolové.

Jinak sbohem, milí sokolíci… máte moc a moc majetku a ten by se někomu moc a moc hodil…SOUTĚŽ: Zapojte se do velké fotosoutěže o hračky Fisher-Price
SOUTĚŽ: Zapojte se do velké fotosoutěže o hračky Fisher-Price

Milé maminky, letos jsme si pro vás opět připravili velkou fotosoutěž se značkou Fisher-Price! Vyfoťte své děťátko s jeho oblíbenou hračkou, nahrajte ji do soutěže a získejte hodnotné ceny.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.