23.9.2023 | Svátek má Berta


HISTORIE: Židé, kteří bojovali proti nacistům

16.2.2023

Jednou z největších lží o židovském národě během holocaustu je, což znamená, že nekladl žádný odpor. To není pravda. Vše záleželo na tom, kde se Židé nacházeli.

Zatímco šest milionů Židů, kteří se dostalo do moci nacistů, bylo vyhlazeno, tak Židé, kteří mohli vstoupit do armád spojenců, tedy Velké Británie, Ruska, Ameriky a zemí, které s nimi byly spojeny, vstoupili do armád těchto zemí a sloužili v nich v počtu, který byl neúměrný jejich podílu na celkové populaci. Zatímco v zemích nacistické Osy, kde byli neozbrojení Židé záměrně viktimizováni, a v zemích dobytých nacisty a jejich kolaboranty se Židé samozřejmě nemohli účinně a reálně bránit, protože nacistická válečná mašinérie byla příliš zdrcující a nacisté byli velmi mazaní a vypočítaví ve způsobu, jakým prováděli okupaci, ghettoizaci, genocidu a systematickou likvidaci evropských Židů.

Pravdou je, že šesti milionů obětí holocaustu se soustřeďuje velká pozornost a událostem holocaustu, obětem i pachatelům jsou dnes věnovány pravděpodobně statisíce článků, knih, filmů a mnoho muzeí, zdaleka ne taková pozornost se věnuje těm Židům, kteří se nacistům a jejich kohortám oficiálně a formálně bránili. Odhaduje se, že celkový počet židovské populace na světě před holocaustem činil asi šestnáct milionů Židů. Nacisté zavraždili šest milionů Židů. V Sovětském svazu přežily asi tři miliony Židů. Neexistují přesné statistiky, kolik Židů přežilo v místech, která nacisté obsadili a kde uplatnili své konečné řešení. Předválečný odhad více než šestnácti milionů Židů po odečtení zavražděných šesti milionů a dalších asi jednoho až dvou milionů Židů, kteří by přežili, znamená, že v Evropě a na celém světě dohromady nebylo pod nacistickou nadvládou asi osm až devět milionů Židů.

Největší skupinu Židů na světě tvořilo asi pět milionů Židů ve Spojených státech, asi tři miliony Židů v Sovětském svazu a další jeden až dva miliony ve zbytku světa, například ve Velké Británii, Latinské Americe, hlavně v Argentině a Brazílii, Kanadě, severní Africe a na Blízkém východě a v Persii, a také z britských kolonií v Austrálii, Jižní Africe a na Novém Zélandu.

V amerických ozbrojených silách sloužilo asi půl milionu Židů a v sovětské Rudé armádě asi půl milionu Židů, plus další židovští vojáci v britské, kanadské, jihoafrické a australské armádě.

Celkem tedy v ozbrojených silách spojenců sloužilo více než milion Židů. To znamená, že z přibližně osmi až devíti milionů Židů, kteří buď nebyli okupováni nacistickými Němci, především v Sovětském svazu, a těch, kteří žili ve svobodných a demokratických zemích, jako je Amerika, Británie, Kanada a Austrálie, byl více než každý desátý Žid, který nebyl pod nacistickou nadvládou, ve skutečnosti bojovníkem bojujícím proti nacistům a Ose během druhé světové války.

Těmto mužům a ženám se nedostává uznání, pozornosti, cti a slávy, kterou si zaslouží. V knihách o holocaustu a v muzeích věnovaných holocaustu a jeho obětem najdeme jen málo seriózní pozornosti věnované více než milionu židovských vojáků, kteří bojovali na straně vítězných Spojenců proti nacistům a zbytku Osy.

Pokud se chceme zabývat pozadím toho, jak se stalo, že obrovské množství Židů bylo prakticky bez problémů začleněno do armád nežidovských národů, je třeba se podívat do moderních židovských dějin a na postupující sekularizaci židovského života v moderní době. Většina Židů žijících v Americe a v Rusku v době druhé světové války byli většinou modernizovaní a asimilovaní sekulární Židé. Nebyli tak nábožensky založení jako jejich rodiče a prarodiče. V dětství navštěvovali veřejné nebo státní školy a plně ovládali rodné jazyky svých zemí. Neuměli jidiš, i když jím možná mluvili se svými prarodiči.

V Americe mladí Židé ve 40. letech 20. století mluvili dobře americkou angličtinou, zatímco v Rusku mluvili plynně rusky. To znamenalo, že mohli být snadno odvedeni do americké a ruské armády a sledovat a vydávat rozkazy v jazycích svých hostitelských národů. Totéž platí o mladých Židech v Kanadě, Austrálii a Jižní Africe, všichni byli asimilovaní a mluvili dobře anglicky. Nebyli příliš nábožensky založení, takže se nebránili nošení cizí uniformy, absolvování vojenského výcviku, výuce boje a střelby a neměli námitky proti typu nežidovského nekošer jídla, které jim bylo podáváno v armádních kantýnách nebo na bojištích. Jedním slovem, byli důkladně akulturováni a připraveni a dychtiví sloužit a vidět akci.

Přesto měli velkou židovskou hrdost a byli odhodláni přispět k válečnému úsilí, i kdyby za to měli položit život. Byli to velmi stateční lidé a vrhli se do úkolu bojovat a vyhrát válku, od nejnižšího vojína až po nejvyššího generála a vědce mezi nimi.

Spojené státy americké
Jewish Virtual Library poskytuje statistiky o amerických židovských vojácích během druhé světové války:
https://www.jewishvirtuallibrary.org/statistics-on-jewish-american-soldiers-in-world-war-ii

Během druhé světové války sloužilo v ozbrojených silách Spojených států 550 tisíc židovských mužů a žen. (Další 1 milion Židů sloužil v jiných spojeneckých silách - 500 tisíc v sovětské armádě, 100 tisíc v polské armádě a 30 tisíc v britské armádě)

Židovští příslušníci tvořili 4,23 % všech vojáků v amerických ozbrojených silách. Přibližně 60 procent všech židovských lékařů ve Spojených státech mladších 45 let sloužilo v armádě. 22 Židů dosáhlo v ozbrojených silách vyšší hodnosti - 18 generálů, 6 generálmajorů, 12 brigádních generálů, 1 viceadmirál, 2 kontradmirálové a 1 komodor. Celkový počet židovských válečných obětí činil 38 338 11 000 jich bylo zabito, z toho 7 000 v boji. Přibližně 26 000 židovských mužů a žen v uniformách obdrželo vyznamenání za statečnost a zásluhy. Počet vyznamenání činil 49 315, z toho 66 Záslužných křížů, 28 Námořních křížů, 41 Záslužných medailí, 244 Legií za zásluhy, 1 434 Stříbrných hvězd, 2 047 Záslužných leteckých křížů, 191 Vojenských medailí, 28 Medailí námořnictva a námořní pěchoty, 4 641 Bronzových hvězd, 13 212 Leteckých medailí a 14 550 Purpurových srdcí.

Nejvyšší vojenské vyznamenání, Kongresovou medaili cti, obdrželi 3 židovští vojáci - Ben Salomon, Isadore S. Jachman a Raymond Zussman.

Je třeba vzít v úvahu i to, že na projektu Manhattan, v jehož rámci byly navrženy, realizovány a sestrojeny první americké atomové bomby, které nakonec Americe vyhrály válku proti Japonsku, se podílelo a vedlo jej mnoho židovských vědců. Mezi předními vědci v oboru jaderné fyziky bylo neobyčejně mnoho Židů. Mnozí z nich byli němečtí, maďarští, polští, rakouští a dokonce i italští Židé. V důsledku nárůstu zhoubného antisemitismu v Německu, zejména po převzetí moci v této zemi nacisty v roce 1933, se většina německo-židovských vědců ocitla bez práce, bez laboratorního zázemí a dokonce i bez občanství a musela hledat útočiště v jiných evropských zemích. Nakonec se mnozí z nich usadili ve Spojených státech.

Z vedoucích sekcí, které měly na starosti projekt Manhattan, bylo nejméně osm Židů v čele s mužem, který celou operaci řídil, J. Robertem Oppenheimerem. Mezi nimi vynikali Edward Teller, Eugene Wigner a Leo Szilard, všichni maďarští Židé. Z Vídně pocházel Victor Weisskopf. Max Born, James Franck, Hans Bethe a Otto Frisch se narodili v Německu. Někteří z nich studovali u Nielse Bohra, Dána, jehož matka byla Židovka. Další byli rodilí Američané - Isadore Rabi, Richard Feynman a Eugene Rabinowitz. Joseph Rotblatt přišel z Polska přes Británii a usadil se ve Spojených státech.

Další známí vědci, kteří se podíleli na vývoji jaderné energie, byli rovněž Židé; v čele seznamu stál Albert Einstein, který na naléhání Leo Szilarda napsal v srpnu 1939 slavný dopis, který upozornil prezidenta Roosevelta na vojenské využití atomové energie. Szilard byl také mezi vědci, kteří se později téhož roku setkali s Rooseveltem, aby s ním diskutovali o významu jaderného štěpení a jeho možném využití v nadcházející válce. Dalšími maďarskými Židy, kteří se významně podíleli na rozvoji jaderné fyziky, byli Theodore Von Karman, George de Hevesy, Michael Polyani a John Von Neumann. Emilio Segre byl italský Žid. Enrico Fermi měl židovskou manželku a utekl z fašistické Itálie, aby ji ochránil.

Sovětský svaz
Ve druhé světové válce sloužilo asi půl milionu sovětských Židů - 18,3 % z 3 028 538 Židů v SSSR v roce 1939. Vezmeme-li v úvahu přibližně 2,1 milionu Židů, kteří se stali sovětskými občany v letech 1939-40 v důsledku územních anexí, klesl tento podíl na 11 % (501 000 ze 4,2 milionu). Počet obětí byl velmi vysoký. Zahynulo asi 180 000 Židů, pak byla zabita více než třetina všech sovětských Židů v armádě (36 %), 147 Židů obdrželo titul Hrdinů Sovětského svazu, 303 židovských generálů a admirálů sloužilo v sovětských ozbrojených silách. Dále mezi Židy ve službě bylo asi 167 000 židovských důstojníků a 334 000 poddůstojníků.

https://www.ucis.pitt.edu/nceeer/2011_824-03g_Gitelman.pdf

Polsko
Podle Jad Vašem bylo na začátku druhé světové války v polské armádě více než 100 000 Židů, kteří „po německé invazi do Sovětského svazu v červnu 1941 se polští vojáci, mezi nimiž byli i Židé, dobrovolně přihlásili do Rudé armády a bojovali v jejích řadách“. V Sovětském svazu byla zřízena polská armáda, v jejímž čele stál generál Vladislav Anders. Navzdory tomu, že důstojníci Andersovy armády se k nim obecně chovali nepřátelsky, sloužilo v jejích řadách přibližně 4 000 Židů - 5 % z celkového počtu vojáků. Na konci roku 1942 se Andersova armáda dostala přes Teherán do Země izraelské. Asi 3 000 židovských vojáků zůstalo v zemi a připojilo se k židovskému podzemí. Ti, kteří zůstali v Andersově armádě, se zúčastnili invaze do Itálie a bojů v oblasti Monte Casina. U Monte Casina bylo zabito 22 židovských vojáků, 62 jich bylo zraněno a mnoho z nich bylo na konci války vyznamenáno čestnými medailemi. Podle jednoho autora sloužilo jako polští vojáci téměř 200 000 Židů a nejméně 5 000 z nich bylo důstojníky polské armády.

https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/communities/trzebinia/jews_in_the_army.asp

Velká Británie
60 000-65 000 židovských mužů a žen bojovalo za Británii během druhé světové války, včetně 4 000 uprchlíků před nacismem.

Důvody pro zařazení do armády se velmi lišily, od odvodu do armády až po vlastenecké cítění.

Jiní, zejména první generace přistěhovalců, se přidali, aby vyjádřili vděčnost zemi, která jim poskytla útočiště a příležitosti (ačkoli mnoho německo-židovských uprchlíků v Británii bylo na začátku druhé světové války internováno jako „nepřátelští cizinci“), zatímco právě pronásledování německých Židů ze strany Třetí říše motivovalo mnoho britských Židů k tomu, aby se přihlásili a bojovali proti nacistickému Německu v letech 1939-1945.

https://www.amdigital.co.uk/insights/blog/ajex-british-jewry

Kanada
Více než 17 000 mužů a žen z malé kanadské židovské komunity čítající 168 000 obyvatel sloužilo během válečného konfliktu v uniformě a nasazovalo své životy za mír a svobodu. Židé se zúčastnili všech významných kanadských bitev - od Hongkongu po Dieppe, od Ortony po den D a dalších. Sloužili s vyznamenáním a téměř 200 jejich příslušníků obdrželo za svou příkladnou službu vyznamenání za statečnost a další oficiální ocenění. Tyto zásluhy si však vyžádaly vysokou cenu - během druhé světové války přišlo o život téměř 450 kanadských Židů.

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/people-and-stories/jewish-canadian-service

Jihoafrická republika:
Do konce války se ze 100 000 Židů v Jižní Africe přihlásilo do služby přes 10 000 Židů, mužů i žen, což je asi 4,8 % z celkového počtu vojáků. Bojovali ve východní Africe a v Západní poušti. V divizi, která byla zajata v bitvě u Tobruku, sloužilo 750 židovských vojáků. Malým skupinám těchto Židů se podařilo uprchnout a dostat se zpět do britských linií. Židovští zajatci, kteří byli internováni v zajateckých táborech v Itálii, uprchli a přidali se k italským partyzánům. Ve válce padlo 357 židovských vojáků a dalších 327 bylo zraněno. Desítky Židů byly vyznamenány různými dekoracemi; z nich 2 obdrželi Distinguished Service Order a 7 Officer of the British Empire.

https://www.jwmww2.org/South_Africa

Austrálie
V australských ozbrojených silách sloužilo za druhé světové války celkem 3 870 Židů. Nejvýznamnějším vojákem tohoto období byl generálmajor Paul Cullen, syn sira Samuela Cohena; změnil si jméno pro případ, že by byl zajat nacisty.

https://www.holocaust.com.au/australia-and-the-european-theatres-of-war/

Židovský odpor a povstání
Židovský odboj v nacisty okupované Evropě měl různé formy organizované podzemní činnosti, kterou Židé během druhé světové války vedli proti německým okupačním režimům v Evropě.

Povstání v ghettech za druhé světové války byla sérií ozbrojených povstání proti režimu nacistického Německa v letech 1941-1943 v nově zřízených nacistických ghettech.

Na Wikipedii je k dispozici dlouhý seznam vybraných povstání v ghettech během holocaustu:

Povstání vypukla v pěti velkých městech, 45 provinčních městech, pěti velkých koncentračních a vyhlazovacích táborech a také v nejméně 18 táborech nucených prací. Mezi nejvýznamnější povstání v ghettech patřila:

Slonimské povstání v ghettu 29. června 1942
povstání v ghettu Łachwa (Lakhva) 3. září 1942
povstání v ghettu Mizocz 14. října 1942
povstání vězňů ghetta Mińsk Mazowiecki 10. ledna 1943
Povstání ve varšavském ghettu 19. dubna - 16. května 1943, organizované ŻOB a ŻZW
Povstání v ghettu Čenstochová 25.-30. června 1943
Povstání v ghettu Będzin známé také jako povstání v ghettu Będzin-Sosnowiec 3. srpna 1943
Povstání v ghettu Białystok 16.-17. srpna 1943, organizované organizací Antyfaszystowska Organizacja Bojowa
Ozbrojeným bojem se do jisté míry setkala i konečná likvidace dalších ghett:

Krakovské ghetto
Lodžské ghetto
ghetto Lwów
Ghetto Łuck
ghetto Marcinkonys
Minské ghetto
Piňské ghetto
Rižské ghetto
Ghetto Sosnowiec
Ghetto Wilno (Vilno) - odboj Fareinigte Partizaner Organizacje
Nejznámější je povstání ve varšavském ghettu v roce 1943, akt aktivního ozbrojeného odporu Židů ve varšavském ghettu, kterého se zúčastnilo asi tisíc židovských bojovníků v Němci okupovaném Polsku během druhé světové války, aby se postavili konečnému úsilí nacistického Německa o transport zbývajícího obyvatelstva ghetta do táborů smrti Majdanek a Treblinka. Povstání začalo 19. dubna 1943, kdy se obyvatelé ghetta odmítli vzdát policejnímu veliteli SS-Brigadeführerovi Jürgenu Stroopovi, který nařídil vypálení ghetta blok po bloku, jež skončilo 16. května. Celkem bylo zabito 13 000 Židů, z nichž asi polovina byla upálena zaživa nebo udušena. Německé ztráty byly pravděpodobně nižší než 150, přičemž Stroop hlásil 110 mrtvých a zraněných. Povstání bylo největším jednotlivým povstáním Židů během druhé světové války. (Wikipedie)

Partyzáni
Z článku na Wikipedii o židovských partyzánech, kteří byli bojovníky v nepravidelných vojenských skupinách účastnících se židovského hnutí odporu proti nacistickému Německu a jeho kolaborantům během druhé světové války uvádí, že ve východní Evropě vstoupilo mnoho Židů do řad sovětských partyzánů. K významným židovským partyzánským skupinám patří Bielští partyzáni, kteří provozovali velký „rodinný tábor“ v Bělorusku (v létě 1944 jich bylo přes 1 200), Parczewští partyzáni v jihovýchodním Polsku a Sjednocená partyzánská organizace, která se pokusila vyvolat povstání ve Vilniuském ghettu v Litvě a později se zapojila do sabotážních a partyzánských operací. Jen v Litvě zabili přibližně 3 000 německých vojáků.

Z nacistických ghett a táborů uprchlo 20-30 tisíc Židů, aby vytvořili organizované odbojové skupiny nebo se k nim připojili. Tito Židé se připojili ke statisícům nežidovských partyzánů, kteří bojovali proti Němcům, ale museli se obávat místních antisemitů. Často vytvářeli čistě židovské skupiny, aby se ochránili před svými starými sousedy. Partyzáni s municí vyhodili do vzduchu tisíce nacistických zásobovacích vlaků, čímž Němcům ztížili vedení války. Na Litvě měli židovští partyzáni na svědomí značné škody na nacistických vlacích. Židovští partyzáni také zničili řadu nacistických elektráren a továren a zaměřili svou pozornost spíše na jiné vojenské a strategické cíle než na civilisty. Většina židovských partyzánů se chopila zbraní ve východní Evropě poté, co selhal pakt Hitler-Stalin a v červnu 1941 začala válka mezi Němci a Sověty.

Zatímco šest milionů Židů, tedy více než třetina židovského národa, skončilo v plamenech holocaustu, na druhé straně se přeživší části židovského lidu v Americe, Evropě, severní Africe a Asii zdvojnásobily a vydaly se na cestu znovuzrození a revitalizace především ve znovuzrozeném židovském státě ve Svaté zemi.