28.9.2023 | Den české státnosti


EKOLOGIE: Eko-fasci, eko-nazi nebo eko-marxisté? (2.)

2.2.2006

Část II. Závěr

V prvním dílu jsme si ukázali, kde vznikla první myšlenková škola o "ochraně přírody".Podívejme se na problém dále:

Na základě získaných informací lze tedy zopakovat: Přestože se většina ekologických aktivistů i organizací hlasitě hlásí k levičáctví, ve skutečnosti vychází z myšlenek vzniklých mezi německými nacionalisty, jejichž nejznámějším výsledkem byl nacismus, holocaust a pokus o vyvraždění celých národů. A pokus o vytvoření čisté "rurální" země na Východě osídlené německým rolnictvem. Stejně tak měli ekologičtí němečtí nacionalisté zásadní podíl na plánu na vytvoření "čisté rasy" vycházející z myšlenek splynutí s přírodou. A nebyl to plán jediný a konečný. Připomeňme jen onen nerealizovaný a pouze započnutý pokus o vytvoření "národního území - čisté země" plně pod nadvládou SS, kde měly být například potraviny pěstovány jen ekologicky atd. Ostatně první "přírodní reservace" a "národní parky" také vytvářeli nacisté, což je zvláště pikantní, porovnáme-li to s úsilím dnešních českých ekologistů o vytěsnění všech lidí ze Šumavy a její zachování jako "nedotčeného území" se zákazem vstupu lidí - samozřejmě s výjimku "lepších lidí, po nacisticku hezky otevřeně "nadlidí" - dnes "správně orientovaných" vědců a ekologických aktivistů!

Že nacisté považovali ekologii za důležitější než nějaké "podřadné původní obyvatelstvo", dokládá to že ve válečném roce 1942 vydává Himmler dekret "Jak zacházet s půdou na východních teritoriích" (to je Polsku, Ukrajině, pobaltských státech a Rusku).

Píše v něm "Rolníci z naší rasy vždy dokázali pečlivě zvyšovat přirozené bohatství půdy, rostlinstva a zvířat a ochránit přírodu jako celek. ……. Musíme plánovat takové uspořádáni krajiny, které by v maximální míře odpovídalo přirozenému stavu!"

Přes to, že mnozí ekologičtí aktivisté jsou osobně pevně přesvědčeni, že slouží levicovým, takzvaně "progresivním" ideálům, historie ukazuje, že je tomu jinak.

Jako zářný příklad toho, jak se původní německé nacionalistické myšlenky táhnou až do dneška, může sloužit atomová energie. Ta byla u nacistů vždy podezřelou židovsko-plutokratickou pavědou. Naštěstí, protože díky tomu Hitler nezískal atomovou zbraň.

Podíváme-li se na dnešní nejhlasitější bojovníky proti elektrárně Temelín, je to dobře vidět. Rakouský Linec, to město vybrané Hitlerem za jedno ze středisek nacismu, není cítit jen chemií, kdy je tam v některých dnech větší smrad než u severočeských chemiček, ale je také sídlem hornorakouské vlády. Její členové z post-nacistické Haiderovy strany jsou a vždy byli největšími odpůrci Temelína. Mluvíte-li s členy rakouských protiatomových sdružení, podíváte-li se na plakáty, které věší se souhlasem hornorakouské vlády po sloupech u silnice, dojde vám to. Ten název Temelína - "Schrott-reaktor" - je dokonalou esencí myšlení lidí přesvědčených o tom, že někdo takový jako "podřadní" Češi prostě není schopen postavit bezpečnou a fungující atomovou elektrárnu. Když už, tak něco takového může postavit a bezpečně ovládat jen příslušník "vyspělého", tedy podle německých zakladatelů ekologie vyššího, "západního" národa.

Pohrdání "zlodějskými Čechy", přesvědčení že "Böhmische Dorf" je správné synonymum pro líné, nepořádné a neschopné Čechy, je v Horních Rakousech pevně zakotvené. A to, že se do otázky "atomové elektrárny" promítají staré resentimenty, ukazuje paradoxně hlavní postava české pobočky rakouských odpůrců Temelína, představitelka Jihočeských matek. Tato jakoby ekologistická organizace je plně závislé na přísunu hornorakouských peněz a ani to nezastírá. Hned po zvolení za místopředsedkyni Strany Zelených pronesla první projev ve funkci… Nikoli o ekologii, ale o nutnosti odčinit české hříchy na sudetských Němcích! Mezi bojovníky proti Temelínu najdeme neuvěřitelné množství těch, kteří vzpomínají na svého rodáka Adolfa Hitlera a na jeho "pořádek" a lásku k přírodě, jako například význačnou představitelku hornorakouské vlády a blízkou příbuznou hnědého nacionalisty a populisty Haidera. Ostatně jeho rodina získala majetky ukradením Židům po "anschlussu", kdy Rakousko ovládli nacisté.

I v tak zdánlivě dnešní otázce, jakou je dnešní celoevropská kampaň za obnovitelnou energii a hlavně za větrné elektrárny, není bez zajímavosti, co si o této otázce myslel Hitler. Podle hodnověrných zpráv Hitler vystupoval jako skutečný přesvědčený zelený utopista. Prohlašoval, že "voda, vítr a přílivové vlny" se stanou energetickými zdroji zítřka. Studoval například možnosti produkce bioplynu z fekálií.

Jsme-li dneska pod silným tlakem Zelených na výstavbu tisíců věrných elektráren, neznamená to jen že po silně ohrožené elektrifikační soustavě v Německu ohrozíme jejich výstavbou i tu naši, ale plně to zapadá do myšlenkového schématu vytvořeného německými nacionalisty, milovníky čisté přírody a čisté rasy.

Již přímo slyším křičící hlasy, že toto není, nemůže být pravda. Zdá se, že je. Neznamená to, že by ekologické hnutí bylo pohrobkem nacismu. Mnozí ekologičtí aktivisté by byli takovým označením hluboce uraženi a dotčeni. Skutečností však je, že přečteme-li si stará ekologická díla vydaná v Německu a nahradíme-li v nich slovo "německý" v označení "německý les" nebo "německé pole" a necháme jen "les" a "pole", budeme se domnívat, že je napsal některý dnešní moderní ekologický aktivista. Uveďme si příklad převzatý z německého letáku z roku 1923, který propagoval Společnost na ochranu lesů:

" V každém (německém) srdci se zachvívá tajemný ( německý) les se svými jeskyněmi a stržemi, skalními převisy a balvany, zurčením potoků a šuměním větru, legendami a pohádkami…… ve všech (německých) duších se vlní a ožívají rozlehlé (německé) lesy ve své tichosti, bohatství kráse, to ony jsou zdrojem (německé) niternosti, (německé) duše, (německé) svobody! Chraň proto (německé) lesy a pečuj o ně ……."

Ostatně, pokud by někdo nesouhlasil s tím, že tato nekritická a exaltická "láska" k přírodě má až příliš blízko k nacismu, připomeňme, že do roku 1939 vstoupilo do nacistické NSDAP 60% členů německých Spolků na ochranu přírody (Naturschutz) ve srovnání s 10% všech dospělých mužů v Říši. Ostatně, hlásají-li někteří ekologičtí aktivisté naprosto vážně, že člověk je jen plíseň nebo nemoc na tváři Gaji, tedy Matky Země, je jen otázkou, zda a kdy někdo začne rozhodovat, kdo a jak bude "setřen", aby se Matce Zemi ulevilo. V nacistickém Německu bylo rozhodnuto, že to budou Židé, Cikáni a Slované. Pol Pot zavraždil všechny, kteří uměli číst a psát a ty, kteří měli brýle, protože vypadali jako vzdělanci. Takže, kdo to bude příště?

V poslední době jsme svědky "vymývání mozků", kdy mnoho novinářů, politologů a komentátorů tvrdí, že by bylo úžasné a že je možné, aby se jako další strana do parlamentu mohli a měli dostat Zelení. A vytváří tak mediální šum, který by mohl Zeleným skutečně pomoci. Jenže, přestože agresivní Patočkovi boys jsou momentálně mimo hru, výsledky činnosti Zelených, tj. blokace modernizace státu, jsou tak zřetelné, že je nebezpečí, že se Zelení, podporováni lobbisty a naivními intelektuály, dostanou do parlamentu skutečně reálné. Podíváme-li se na tristní ekonomické výsledky spoluvlády socdemáků a Zelených v Německu, kde došlo díky zeleným nesystémovým nesmyslům, zablokování atomové energie, promrhání miliard na "větrníky", nesmyslnému zdražení pohonných hmot a energie vůbec k zabrzdění vývoje ekonomiky a společnosti, je spíše potřeba se obávat, že by se Zelení dostali do vlády i u nás.

Také politické směřování Zelených, jejich fanatický antiamerikanismus, slepá a nezlomná podpora všem muslimským hnutím, která mají za svůj cíl zničit Izrael a zavraždit všechny Židy, ukazuje, odkud pochází skutečné prameny dnešních Zelených. Jen Hitler, Zelení a muslimští radikálové tak silně a přesvědčeně podporují boj proti americkému plutokratismu a Židům, a to včetně jejich vyhubení. A oboje hnutí vždy pevně podporovali takzvaní "milovníci čisté přírody -no a také jistě "čistého člověka" .

Aby bylo jasno: Domnívám se, že nelze očekávat, že kdyby Zelení uspěli ve volbách, staneme s ihned nedemokratickým státem. To jistě ne. Je však naprosto jisté, že u nás, kde není doposud stát demokratický pevně zakotven, pokusí se Zelení získat co nejvíce totalitární moci nad všemi občany. Již dnes je, přesně podle onoho "slavného" nacistického zákona, u nás v zákoně zakotveno, že bez jejich souhlasu se v zemi nepohne prakticky ani kámen, ani větévka. V plánu mají ještě další a další posílení své moci: nové "ptačí" reservace, chráněné zóny, národní parky a ještě další a silnější opatření, až po vytvoření neprůchodného "zeleného" pásu na místě dřívější komunistické "železné opony". Prý aby ochránili … žádnou přírodu! To je jen pláštík pro získání ještě větší a pokud možno nekontrolovatelné moci. Nad obyvateli, nad penězi a nad státem vůbec. To bychom měli vědět, než půjdeme k volbám.

Jak stojí psáno v Bibli: "Podle skutků poznáte je." A ne podle sladkých řečí.

P.S. - Článek vznikl díky knize Janet Biehlové a Petera Staudenmaiera : "EKOFAŠISMUS - poučení z německé zkušenosti", vydala VOTOBIA jako překlad z originálu vydaného v San Francisku.

P.P.S. - Správný název by měl asi být EKONACISMUS, ale to si lidé na Západě běžně pletou.

Jiří Slupecký