4.10.2023 | Svátek má František


GLOSA: Trochu o Ústavě a amnestii...

10.1.2013

... a co o Ústavě a amnestii řekli pánové Nečas a Kalousek

Ústava:

Článek 63 odst. 1 písm. k):

Prezident republiky dále má právo udělovat amnestii.

Článek 63 odst. 3:

Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavce 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

Článek 63 odst. 4:

Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.

Pan Nečas, předseda vlády dne 3. 1. 2013 pro server Lidovky.cz:

"… je plně v kompetenci prezidenta, a tak tomu bylo i v minulosti, že stanovuje a odůvodňuje rozsah této amnestie…"

Pan Kalousek, ministr financí dne 7. 1. 2013 v pořadu OVM:

"… rozhodnutí o amnestii je rozhodnutí prezidenta republiky … Prezident republiky má své rozhodovací pravomoci, ale nemá aparát, který by mohl jeho rozhodnutí uvést v život. Proto odpovídá vláda. Tedy premiér podepisuje tedy kontrasignuje, že vláda je schopna to provést … Já jsem o tom neměl možnost mluvit ani s premiérem, ani s ministrem spravedlnosti, protože jsme se o tom dozvěděli až z novoročního projevu ... Vláda nemůže být odpovědná Poslanecké sněmovně za rozhodnutí, které neučinila, o věci o které nejednala a které je v rozhodovací pravomoci prezidenta republiky. …. Vláda nemá odpovědnost za vyhlášení, ale za provedení amnestie.

Co vyplývá z Ústavy a vyjádření pana Nečase a Kalouska

Jako prostý a obyčejný občan této země, jak mě oni často titulují, si cit. ustanovení Ústavy slovy srozumitelnými, protože prostými a obyčejnými, vykládám takto:

Rozhodnutí o udělení amnestie je skutečně rozhodnutím prezidenta. K platnosti rozhodnutí Ústava vyžaduje, aby bylo spolupodepsáno předsedou vlády nebo jím pověřeným členem vlády. Stručně řečeno spolupodpis je podmínkou platnosti rozhodnutí o amnestii. Kdyby předseda vlády nebo jím pověřený člen vlády navrhované rozhodnutí odmítli spolupodepsat, nemohl by je prezident vyhlásit, neboť kdyby tak učinil, jednalo by se o rozhodnutí neplatné a soud by je zrušil. Z toho plyne, že spolupodpisem předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády je vyjádřen jejich souhlas, jako zástupců vlády, s obsahem rozhodnutí a je jím současně splněna podmínka platnosti takového rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že prezident není z výkonu své funkce odpovědný, odpovídá za jeho rozhodnutí vláda, což má svou logiku, neboť prostřednictvím spolupodpisu svého předsedy nebo jím pověřeného člena vlády vydání rozhodnutí umožnila.

Co si mám, jako prostý a obyčejný občan této země, jak mě oni často titulují, slovy srozumitelnými, protože prostými a obyčejnými, myslet o tom, že pan Nečas mně zcela v rozporu s Ústavou sděluje, že stejně jako v minulosti i dnes je plně v kompetenci prezidenta stanovit rozsah amnestie a že pan Nečas prokazatelně zatajil vládě, jak vyplývá z vyjádření pana Kalouska, že hodlá spolupodepsat rozhodnutí o udělení amnestie, a znemožnil tak vědomě vládě o věci jednat.

Co si mám, jako prostý a obyčejný občan této země, jak mě oni často titulují, slovy srozumitelnými, protože prostými a obyčejnými, myslet o tom, že pan Kalousek mně zcela v rozporu s Ústavou sděluje, že spolupodpis předsedy vlády znamená pouze, že vláda je schopna to provést, že pan Kalousek mně sděluje, že vláda nemůže být odpovědná za rozhodnutí, které neučinila, protože o věci nejednala, i když čl. 63/4 Ústavy neříká, že za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis, "…odpovídá vláda, pouze za předpokladu, že o rozhodnutí prezidenta republiky jednala, neboť předseda vlády jí nezatajil, že prezident republiky se chystá vydat rozhodnutí o amnestii." a nakonec, že mně pan Kalousek sděluje, že vláda odpovídá pouze za provedení amnestie, i když tzv. "provedení" amnestie je zákonem výslovně svěřeno soudům, do jejichž rozhodovací činnosti nemá vláda podle Ústavy právo zasahovat, z čehož plyne, že za tzv. "provedení" amnestie vláda nemůže ani odpovídat.

Závěr

Podle mého názoru existují tři možnosti jak vysvětlit absurdnosti shora popsané:

1) Pan Nečas a pan Kalousek prostě Ústavu neznají.

2) Pan Nečas a pan Kalousek Ústavu znají a snaží se mě vědomě obelhat, neboť počítají s tím, že Ústavu neznám já.

3) Pan Nečas a pan Kalousek již natolik očividně ztratili jakýkoliv kontakt s realitou, že to poznám i já, prostý a obyčejný člověk.