4.2.2023 | Svátek má Jarmila


POLITIKA: Drahoš a muslimská imigrace

25.1.2018

Jak je to doopravdy s postojem Jiřího Drahoše k imigraci? Je sluníčkář a vítač? Zde máte jasná fakta

Ohledně vztahu prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše k problematice imigrace se rozpoutala poměrně ostrá debata, která byla ještě umocněna, když spolek Přátel Miloše Zemana zveřejnil billboardy a inzerci s nápisem: „Stop imigrantům a Drahošovi. Tato země je naše! Volte Zemana!“

„Je to součást očekávané kampaně proti mně. Něco takového jsem čekal. Předpokládám, že budou i další podrazy a lumpárny,“ reagoval Drahoš.

„Opakovaně říkám, že musíme zastavit migraci, zejména tu směrem z Afriky a z těchto zemí. Evropa není schopná vyřešit tento problém, musíme pomoci těm lidem u nich. Není možné podporovat pašerácký byznys, který nám sem vozí chudáky na člunech. Migraci Evropa nemůže řešit tím, že otevře hranice, musíme chránit hranice Schengenu. Musíme to zvládnout, a my to zvládneme,“ dodal Drahoš.

Jsou tato Drahošova slova věrohodná a jsou billboardy vylepované spolkem Přátel Miloše Zemana opravdu „lumpárnou a podrazem“?

Podle Drahoše by všem, kdo v Evropě hledají útočiště, mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení

Podívejme se na to, co říkal Drahoš k imigraci v minulosti, a na základě toho můžeme posuzovat věrohodnost jeho nynějšího rozhořčení.

Profesor Drahoš podepsal výzvu vědců s názvem Vědci proti strachu a lhostejnosti ze srpna roku 2015. Hned na úvod této výzvy se sice píše, že „cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům“, ale současně se v ní píše „vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita“.

To už je přece agitace za konkrétní kroky a přijímání uprchlíků! Názory většiny občanů, české veřejnosti jsou arogantně označovány za „vrtkavé nálady veřejného mínění“. Dále se píše, že „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“. To není výzva ke konkrétním krokům?

„Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení,“ píše se ve výzvě. Opravdu si voliči Jiřího Drahoše přejí, aby „všem, kdo v Evropě hledají útočiště, mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení“?

Muslimové v jednom pytli s teroristy

Prý nikoho „nemá diskvalifikovat etnická či náboženská identita“. Stejně tak prý „muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy“.

K tomu ale musím poznamenat následující. Muslimové jsou vyznavači islámu. Toto učení vychází z učení proroka Mohameda zachyceném v Koránu a ústní (později zapsané) tradici o životě proroka Mohameda. Islám je v rozporu s demokratickými hodnotami západní společnosti. Neuznává rovnost mužů a žen před zákonem, homosexualitu trestá smrtí, bezvěrci (kufar) mohou být porobeni, zotročeni a zabiti

Vyznavači islámu jsou muslimové. Tedy lidé, kteří neuznávají rovnost mužů a žen před zákonem, homosexualitu chtějí trestat smrtí a bezvěrce chtějí porobit či zabít… Zakladatel islámu prorok Mohamed šířil islám terorem, vražděním, přepadáním, zabíjením, loupením. On je největším vzorem pro muslimy, který musí následovat.

Nejde a nešlo o uprchlíky, ale ekonomické migranty

Profesor Drahoš v rozhovoru pro Seznam řekl, že tato výzva byla publikována v době, kdy do Evropy směřovali skuteční uprchlíci (ze Sýrie), nikoli ekonomičtí migranti jako nyní z Afriky.

To je ale dle mého názoru lež. O žádné uprchlíky nešlo. Kdyby šlo o skutečné uprchlíky, požádali by o azyl v první bezpečné zemi sousedící se Sýrií: tedy v Turecku, Jordánsku či Izraeli. Pokud jde ale o migranty do Evropy, nešlo o žádné uprchlíky, kteří by měli mít nárok na azyl, ale o ilegální ekonomické migranty, kteří směřovali do těch zemí, v kterých očekávali vyšší sociální dávky (Rakousko, Německo, Švédsko). Čili celá výzva vědců je od počátku nesmysl! Ve skutečnosti vyzývá k přijímání ilegálních migrantů, kteří porušovali přechodem hranic platné zákony.

„Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou,“ píše se ve výzvě.

Těmito slovy jsou de facto čeští občané nikoli explicitně, ale implicitně, označováni za ty, kteří rozdmýchávají či tolerují etnickou nesnášenlivost. A jaké lživé zprávy? Že migranti páchají kriminalitu, znásilňují a vraždí? Stačí sledovat zprávy z Německa i oficální statistiky (u nichž je navíc snaha zločiny imigrantů zastírat).

Paraziti a zvěř?

„Jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum,“ píše se ve výzvě.

Nechť se signatáři a autoři výzvy včetně pana Drahoše nezlobí, ale jedná se opět o demagogii a polo-lži. Přece je nesporným faktem, že imigranté směřovali a směřují do zemí s vysokým sociálním zabezpečením – čili tam skutečně jedou vysávat sociální systém. Mnoho z nich páchá kriminální činy a mnoho z nich se skutečně chová jako paraziti či zvěř. Znásilněné dívky a děti by mohly vyprávět. Ti zavraždění Evropané již nemohou.

Zdravý rozum ztratili maximálně autoři a signatáři této výzvy včetně pana Drahoše, když touto výzvou vyzývají k napomáháním kriminálníkům, kteří i kdyby neporušili zákony jinak, porušili je přinejmenším nelegálním přechodem hranic.

Nejde o uprchlíky, kteří slušně požádají o pomoc, azyl a zaklepou na naše dveře, ale o nezvané vetřelce, kteří se k nám násilím vlámou a pak obyvatele žijící za těmito dveřmi (čili hranicemi) v nesčetných případech okrádají, vraždí a znásilňují a v lepším případě převážně žijí ze sociálních dávek. Všem těmto ilegálmím vetřelcům pan Drahoš via facti svou výzvou otevírá dveře. Výzva má pravdu v tom, že se objevilo několik mylných informací o migrantech, ale to bylo jen pár kapek v moři informací o zvěrstech nelegálních imigrantů v Evropě.

Tolik tedy k té slavné výzvě vědců. Pojďme dále.

2600 migrantů dle kvót

Jak informoval například iDnes.cz, Drahoš se „kladně vyjádřil k možnosti přijmout 2 600 uprchlíků podle kvót“. „Otázka je, jak budou po jedněch migračních kvótách následovat další. Určitě v desetimilionovém množství nemůže být problém mít tady, myslím, že podle těch kvót, ke kterým jsme se zavázali, že to je asi dva tisíce, dva a půl tisíce migrantů, ale to ten problém neřeší,“ prohlásil dle iDnes.cz Drahoš.

Takže zde Drahoš 2600 migrantů na základě kvót odsouhlasuje, zatímco nyní kvóty odmítá!

Další Drahošovy citáty ohledně migrace přehledně přináší článek z Lidovek Je Drahoš ‚vítač‘? Co kdy přesně řekl o uprchlících a kvótách.

Česká republika má dle Drahoše absorbovat imigranty

Zde můžete nalézt další Drahošův pozoruhodný citát z října 2015 z Hospodářských novin: „Lze reálně očekávat, že cílovou zemí migrantů se bude stávat stále častěji i Česká republika. Jsem ale přesvědčen, že vzniklou situaci lze řešit humánně a zákonně, samozřejmě s ohledem na bezpečnostní zájmy České republiky a jejích občanů. Nesmíme však podléhat populistickým návodům na jednoduchá řešení a musíme si zachovat zdravý rozum. Potřebujeme dlouhodobou strategii migrační politiky, která umožní efektivní zvládání proudu uprchlíků tak, aby to odpovídalo absorpční kapacitě České republiky. Odpovídající legislativní úprava by se měla zabývat například novými formami ochrany hranic a přeshraniční spolupráce, zefektivněním návratového mechanismu, pracovním zařazením migrantů, otázkami xenofobie a rasismu apod. Migrační a integrační politiky musí být propojeny s inkluzivní politikou cílenou též na většinové obyvatelstvo se sociálními problémy.“

Z tohoto textu jasně vyplývá, že Drahoš očekává a bere za samozřejmý fakt, že Česká republika bude cílovou zemí imigrantů. Pokud hovoří o absorbční kapacitě České republiky, znamená to přece, že Česká republika má imigranty absorbovat, tedy přijímat a pracovně zařadit! Stejně tak hovoří o tom, že by se legislativně měl řešit „rasismus“ a „xenofobie“. Přeloženo do českého jazyka z Drahošova politicky korektního euro-speaku to znamená, že by měli být kriminalizováni odpůrci migrace a islámu! Pokud hovoří o integrační politice, ta přece předpokládá předchozí imigraci!

Pokud pan Drahoš dnes říká, že odmítá imigraci a že billboardy spolku přátele Miloše Zemana jsou nepravdivé, tak lže!

Islamizace, islamismus, to je jen strašení…

„Když lidé slyší každý den: bojte se, řítí se na nás to nebo ono, hrozí islamismus, hrozí islamizace Evropy, hrozí migrace, euro bude katastrofa,... pokud politici, a patří k nim i současný prezident, lidi takto systematicky straší, tak není divu, že to v lidech budí obavy. Já bych se snažil lidem říkat, my to zvládneme,“ řekl Jiří Drahoš pro TV Noe. (Celý rozhovor na TV Noe naleznete zde.)

Každý rozumný člověk na základě faktů ví, že islamizace Evropy hrozí, islamismus nejenom hrozí, ale i zabíjí, a že euro už katastrofou je. Takže nejde o strašení, ale o fakta. Fakta, která Jiří Drahoš opět bagatelizuje. A jestli to chce zvládnout stejně, jako to „zvládla“ Angela Merkelová, když říkala, že „to zvládneme“, pak nás ochraňuj milosrdný Bůh.

Šéfredaktor www.EUportal.cz