1.2.2023 | Svátek má Hynek


HISTORIE: Italská sociální republika (1)

27.5.2020

V posuzování a kritice fašistické diktatury, její ideologie a fašisty vytvořeného systému správy věcí veřejných se v jistém smyslu přikláním k myšlenkám ultrapravicového konzervativního myslitele Julia Evoly, jenž v první fázi fašistické revoluce viděl ze svého pohledu podnětné body hodné následování (monarchie pokračovala a moc byla Mussolinimu propůjčena z rukou krále, mimo jiné) a zároveň reálné možnosti vývoje a posunu klasicky konzervativního pojetí hierarchie společenské struktury, ač při tom zároveň kritizoval fašismus ze svých extrémně konzervativních pravicových pozic. 

Zatímco ve své první fázi mohl být vývoj fašistické ideologie, a tedy jedné z forem tzv. třetí cesty mezi kapitalismem a socialismem, jistou inspirací pro zastánce konzervativní pravice, v dnešním článku bych se rád podíval na druhou fázi vývoje fašistické diktatury, která již Evolovi ani nestála za jakoukoliv hlouběji mířenou zmínku a kterou odbyl jen tím, že nemá cenu se jí zabývat. Budu se věnovat zamyšlení nad ideologickou podstatou republiky Saló, neboli také Italské sociální republiky, ve které fašistická revoluce dospěla do republikánské fáze a začala svou levicovostí vážně koketovat s projevy komunistické ideologie.

Současné italské neofašistické strany programově navazují zejména na tuto fázi vývoje fašismu a ve svých politických programech spojují národovectví, katolictví, tradiční rodinu, boj proti gendru a migraci z Afriky s bojem proti globálnímu kapitalismu, velmi silným sociálním akcentem a vyhraněným euroskepticismem. Za úvodní zmínku k dalšímu textu stojí také poslední vývoj v Rusku a posun od klasického ruského pomýleného spojování fašismu s národním socialismem k na můj vkus poněkud zbytečně nadšenému pokusu o relevantní informaci na tomto poli:

„Italský fašistický vůdce Benito Mussolini byl vynikající člověk, dal lidstvu třetí cestu a po ní nyní kráčí Rusko. Tyto myšlenky šíří prominentní propaganda Putinova Kremlu, televizní kanál vysílající v mnoha jazycích, Russia Today (RT)….A před blížícími se oslavami 75. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce (1941-1945), na které se Kreml v čele s prezidentem Putinem tak pečlivě připravuje (psáno v únoru 2020 – pozn. redakce NP), vyvolal diskusi mimo jiné o tom, jak je „nová ruská idea“ podobná té, kterou pro Italy reprezentoval jeden ze zakladatelů fašismu Mussolini. A v čem se jeho mise shoduje s tou, kterou na sebe vzal Vladimir Putin.“

Veronský manifest (Manifesto di Verona)

 1. Bude svolán ústavní konvent, jenž zruší monarchii a vyhlásí Italskou sociální republiku.
 2. Ústavní konvent bude složen z členů fašistických odborů a představitelů všech volebních obvodů i těch z okupovaných provincií díky delegacím složených z evakuovaných osob a uprchlíků.
 3. Konvent musí občanům garantovat právo kontroly a kritiky jak veřejné administrativy, tak jmenování šéfa republiky. Žádný občan nemůže být zadržen a vězněn déle než týden bez povolení soudního povolení. Soudnictví bude nezávislé.
 4. Složení Camera dei fasci e delle corporazioni (dolní komory parlamentu) bude podřízeno volbě lidu, jmenování ministrů však bude výsadou šéfa státu. Uvnitř fašistické republikánské strany je analogicky doporučeno, aby jednotliví fasci (poslanci) byli voleni, jejich národní direktorium však bude jmenováno šéfem státu.
 5. Strana musí zůstat pouze čistým hlídačem fašistické revoluce započaté 28. října roku 1922. K výkonu jakékoliv funkce, či práce nemůže být vyžadována členská legitimace fašistické strany republikánské.
 6. Oficiálním náboženstvím bude katolictví, přičemž ostatní náboženské kulty budou tolerovány pokud jejich činnost bude v souladu se zákonem.
 7. Ti, kteří jsou židovské rasy, budou považováni za cizince a během probíhající války za příslušníky nepřátelské národnosti (jedná se o významný posun k rasovému vnímání světa a zároveň přiblížení k ideologii národního socialismu, tento aspekt v první fázi fašistické revoluce neexistoval, poznámka autora).
 8. Hranice Italské sociální republiky jsou utvářeny alpským masivem a mořem, jsou vyznačené přírodou, krví, historií, ale zároveň ohrožovány vládami v londýnském exilu. Bude nutné, aby byla Evropa nucena uznat, že Itálie potřebuje svůj životní prostor. Mimo to by se mělo dohodou vytvořit Evropské společenství akceptující jako principy vyrušení britského vlivu v evropských státech, abolici kapitalistického systému, boj proti plutokraciím a zhodnocení přírodních zdrojů v Africe ke vzájemnému profitu jak Evropanů, tak místních při současném respektování původního obyvatelstva a to zejména vyznání muslimského, které, jak můžeme vidět třeba v Egyptě, již vybudovalo organizované společnosti.
 9. Základ a prvotní cíl Italské sociální republiky je práce ve všech svých projevech.
 10. Soukromé vlastnictví je garantované státem, nesmí však sloužit jako prostředek k vykořisťování práce.
 11. Vše, co je v národní ekonomice v zájmu individuálním, se stane zájmem kolektivním a jako takové zájmem státu. Veřejné služby a válečný průmysl musí být řízen Italskou sociální republikou.
 12. V každém podniku musí technici a pracující spolupracovat s cílem vytvoření spravedlivého rozdělení zisku a spravedlivého stanovení výplat zejména systémem participací na zisku zahrnujícím i pracující (fašistický princip socializace průmyslu).
 13. Soukromá iniciativa v zemědělství narazila na své vlastní meze přesně tam, kde došlo k poruchám. Neobdělávaná, nebo špatně spravovaná půda může být po vyvlastnění přenechána pracujícím v zemědělství, aby se mohli stát přímými zemědělci, nebo agrárním poloodborovým, či polostátním podnikům podle potřeb v zemědělství.
 14. Domácí praktikování výrobní aktivity v podobě rodinného podnikání musí být právem pracujících při současném dodávání určeného množství produkce do národních rezerv a podřízení se kontrole vlastních tarifů.
 15. Bydlení je ustanoveno coby právo. Bude vytvořen Národní úřad ubytování lidu (Ente Nazionale per la Casa del Popolo), jenž bude mít za úkol dát ubytování každému pracujícímu a to buď konstrukcí novostaveb, nebo koupí bytů, které budou předány do nájmu pracujících a poté, co bude jejich cena nájmem zaplacena, přejdou do vlastnictví pracujícího. (Tímto bodem Veronského manifestu je ovlivněna jedna ze současných neofašistických italských stran CasaPound, která ho má v programu a prosazuje ho coby tzv. mutuo sociale – nezisková půjčka na nemovitost, ve svém manifestu Bez solidarity není imunity ho použil i bývalý český premiér, evropský komisař a sociální demokrat Vladimír Špidla, poznámka autora).
 16. Pracující bude automaticky zapsán do fašistické odborové organizace, ale může to změnit, pokud bude splňovat k tomu určené podmínky. Všechny odborové organizace budou spadat pod Obecnou konfederaci práce techniky a umění (Confederazione Generale del Lavoro, della Technica e delle Arti), mohou v nich být i bývalí vlastníci, pokud nejsou v řídících, nebo technických složkách. Charta práce je základní smlouvou spojující pracující a řídící stav se státem.
 17. Minimální mzda pro pracující bude garantována. Vzpurní zaměstnavatelé, pokud k tomu dojde, budou donuceni zaplatit mzdu v naturáliích za oficiální cenu s cílem stabilizace cen a měny a ozdravení trhu. Spekulanti na černém trhu budou stejně jako zrádci a defétisté odsouzeni k trestu smrti.
 18. Strana si touto ústavně konventní preambulí přeje ukázat, že jde nejenom vstříc lidu, ale že je zároveň na jeho straně. Pokud chce italský lid zachovat své výdobytky, musí se bránit proti nařčením anglo-americké plutokracie, která má samozřejmě za cíl ještě více okleštit a zbídačit život Italů. Klíčové slovo je tedy ode dneška trojité: bojovat, pracovat, vítězit.

Dokončení zítra.

Převzato z blogu autora s jeho souhlasem