23.9.2023 | Svátek má Berta


ZÁBAVA: Jak vylepšit genofond

28.10.2015

Význam kvalitního zakletí pro hladký chod moderní společnosti

Záznam přednášky arcimága Kýhovýra Zcestyhusy na 306. panmagické konferenci.

1. Zakletí jako prostředek zvýšení genetické diversity
2. Zakletí jako prostředek sociální mobility
3. Zakletí jako prostředek udržení status quo ve společnosti

Zakletí jako prostředek zvýšení genetické diversity

Pohleďme nyní poněkud s odstupem na stav našeho kontinentu. Po období válek a chaosu zažíváme bezprecedentně dlouhé období míru a rozkvětu. To s sebou ale nese i temné stránky a jednou z nich je právě hrozba degenerace především vládnoucích rodů. Z politické nutnosti došlo v minulosti k celé řadě sňatků mezi různými rody, takže v současnosti je prakticky každý spřízněný s každým. A když si bratranci dlouhodobě berou svoje sestřenice, k ničemu dobrému to nevede. Nejde jenom o sklon ke křivým zubům nebo anémii, postižena může být především inteligence dotyčných jedinců. Z minulosti dobře víme, že vládnoucí rody, které nechtěly ředit svoji urozenou krev, kde si bratři brali sestry, produkovaly celou řadu velmi duševně vyšinutých krutovládců, což mělo devastující účinek nejen pro zemi samotnou, ale i pro její sousedy.

Je proto v zájmu všech, aby byl nějakým způsobem řízen přirozený výběr partnerů a byl nahrazen alespoň z části výběrem nadpřirozeným. Zde mám na mysli personálně specifikované zakletí. Například princ X zakletý v žabáka může být osvobozen pouze princeznou Y, s tím že následný sňatek těchto dvou partnerů potom geneticky zpestří rodové linie. Jistě, podobné kouzlo není vůbec jednoduché a navíc je prakticky nezbytné doprovodit jeho seslání vhodnou věštbou, nejlépe co nejdříve po narození prince a princezny. Bez kvalitní věštby riskujeme, že naše úsilí vyjde vniveč, že princ zůstane žabákem, zatímco princezna se zakouká do prvního budižkničemu u dvora.

Tento způsob zakletí nám umožňuje ujistit se o dostatečných jak mravních, tak volních předpokladech obou aktérů. Princ žabák musí čelit zařazení do potravního řetězce na velmi nelichotivém žebříčku, princezna může pro jeho vysvobození splnit i některé předem dané úkoly, nejen sebrat dostatek odvahy k tomu políbit žábu.

Ať tak či tak, daný způsob zakletí nám umožňuje prakticky s chirurgickou přesností manipulovat s genofondem, je proto vhodné jej co nejvíce využívat bez ohledu na nároky, které to na mága nebo čarodějku klade.

Zakletí jako prostředek sociální mobility

Jak už bylo řečeno výše, dlouhé období míru s sebou přináší temné stránky. Mezi ně můžeme řadit i významné snížení sociální mobility. Přece jenom ve válce se statečný chasník s pořádným mečem a trochou štěstí mohl stát rytířem, osvědčení bojovníci potom rychle stoupali jak po velitelském, tak po sociálním žebříčku na úkor těch méně úspěšných. V období míru je něco podobného prakticky nemožné.

Pozor, nevolám zde po rozpoutání válek, ale prakticky nulová sociální mobilita s sebou nese společenské pnutí, které je potřeba nějak ventilovat. Rytířské turnaje jsou pouze chabou náhražkou růstu, jakou schopným mohlo zajistit drsné evoluční prostředí bitvy. A zde je právě místo pro kvalitní zakletí jakožto ventilu, který umožní „hloupému Honzovi“ stát se králem. Promiňte mi prosím jemnou vulgarizaci tématu, ale rád bych zdůraznil, že správné zakletí musí dát šanci opravdu každému, nebo každé. Vzhledem k tomu, že roste ve společnosti počet mladých mužů, který bývá obvykle eliminován až válečnou vřavou, doporučuji provádět taková zakletí, která odstraní ze společného genofondu většinu neúspěšných uchazečů. Je potřeba důsledně dbát na vyváženost, aby hrozba při neúspěchu byla dostatečně vyvážena odměnou za úspěch.

Tím, že může ve zkoušce uspět prakticky kdokoliv, zaručíme nejen sociální mobilitu, ale i zpestření genofondu dotyčného rodu novým materiálem. Vhodně zvoleným formátem zkoušek můžeme směřovat přínos do intelektuální nebo fyzické stránky, to podle toho, čím lépe prospějeme dotyčnému rodu. Nevýhodou je často značný hněv a odpor, na který narážíme v případě, že si má urozená vzít neurozeného. Tento odpor je opět možné již dopředu otupit vhodnou věštbou a trochou manipulace se zúčastněnými, jako zářný příklad uvádím Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Jedná se zde o hybridní případ předem určeného vítěze, který ale zažije po úspěšném složení zkoušek náhlý sociální vzestup mezi vládnoucí elitu.

Ještě bych se chtěl vrátit k odporu, který může vyvolat neurozený ženich nebo nevěsta. Je vhodné, někdy nezbytné, směřovat zkoušení uchazeče nebo uchazečky ke schopnosti vyhnut se pokusům o úkladnou vraždu. A samozřejmě preventivně na vývoj případu dohlížet. Obvykle po příchodu prvního potomka, následníka, tento odpor opadne.

Zakletí jako prostředek udržení statutu quo ve společnosti

Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o tom, jak vhodné použití zakletí pomáhá udržet status quo ve společnosti, tedy ventilovat napětí, které v ní může z různých důvodů narůstat. Především nesmíme nikdy podcenit závist. Většina neurozených je ve své podstatě přesvědčena, že si to zakletí dotyčný(á) zasloužila. Je zajímavé, že zrušení zakletí bývá vesměs vnímáno pozitivně, ať už se jedná o urozeného nebo neurozeného šťastlivce. V případě vítěze prostého původu mu dokonce většina lidí jeho úspěch přeje. Každý zřejmě doufá, že příště by mohl uspět právě on nebo někdo z příbuzných, a nechce vytvářet již dopředu negativní auru.

Závěr

Na výše uvedených příkladech jsem, dle mého skromného názoru, jasně prokázal důležitost zakletí pro hladký chod moderní společnosti. Zbývá zde ale jedno hledisko, které jsem si záměrně nechal až na konec: Jaká je tedy odměna pro mága či čarodějku? Kde jsou v tom celém peníze?

Přínos pro mága či čarodějku lze vidět jako krátkodobý a dlouhodobý. Prakticky okamžitou odměnou může být už jenom to, že si na dotyčném zchladíme žáhu, případně dostaneme zaplaceno od někoho, kdo si na dotyčném chce zchladit žáhu – říkám tomu spojit příjemné s užitečným. Dlouhodobý přínos potom generuje hladce fungující společnost využívající magické služby na denní bázi.

Proto bych chtěl povzbudit všechny mladé adepty magického umění, aby horlivě studovali tuto oblast kouzel. Připomínky a náměty můžete vznést po krátkém občerstvení v panelové diskuzi. Tímto vám děkuji za pozornost.

P.S. Hledám nějakou vysokou školu, kde bych za tento příspěvek dostal titul Bc. nejlépe ze sociologie či jiné podobné pavědy, abych konečně mohl v Praze do kavárny.

Převzato zblogu autora