1.7.2022 | Svátek má Jaroslava


DOKUMENT: Rozsudek nad Josefem Jemelkou z Krčmaně

23.6.2022

Rozsudek nad Josefem Jemelkou z Krčmaně

Rozsudek.

Jménem republiky!

Lidový soud v Olomouci rozhodl v hlavním líčení dne 22.12.1955 konaném takto:

Obviněný

Josef Jemelka

nar. 12.11.1899 v Krčmani, samostatně hospodařící zemědělec - kulak, na výměře 38,37 ha, bytem Krčmaň 38, t.č. ve vazbě zdejšího soudu,

je vinen

že v době od r. 1953 až do svého zatčení jako soukromě hospodařící zemědělec - kulak, na své zemědělské usedlosti v Krčmani o výměře 37,38 ha úmyslně neplnil povinnosti vyplývající pro něho tím, že nedodržoval plánované stavy dobytka, nestaral se o jeho řádnou užitkovost, takže za uvedenou dobu, t.j. za roky 1953 - 1954 a za III. čtvrtletí 1955 na místo plánovaných 29 ks hovězího dobytka, z toho 14 ks dojnic zastájil pouze 20 ks, z toho 10 dojnic, na místo plánovaných 40 ks vepřového dobytka, z toho 6 prasnic, zastájil pouze 30 ks, z toho 4 prasnice, a za uvedenou dobu zůstal dlužen veřejnému zásobování na povinných dodávkách 5037 kg masa vepřového, 2054 kg hovězího masa, 38630 l mléka, 21364 ks vajec, 6248kg zrnin, 18175 kg brambor, 1399 kg olejnin. Rovněž neplnil jako občan své povinnosti vůči státu a na dani zemědělské, národním pojištění a za práci STS dluží částku okolo 90 000 Kčs.

Tedy jako soukromý podnikatel neplní povinnosti svého povolání v úmyslu mařit a ztěžovat provádění a plnění jednotného hospodářského plánu na úseku zemědělském.

Tím spáchal

trestný čin podle § 85/1a tr. z. - sabotáže.

Odsuzuje se za to

Podle § 85/1a tr.z. k trestu odnětí svobody na dobu s e d m i roků.

Podle § 43 tr.z. soud vyslovuje ztrátu čestných práv občanských a to podle § 44/2 tr.z. na dobu šesti let.

Podle § 47 tr.z. celé jmění obviněného propadá státu.

Podle § 53 tr.z. soud vyslovuje zákaz pobytu obviněného v okrese olomouckém na dobu šesti let.

Podle § 54 tr.z. soud vyslovuje, že rozsudek bude uveřejněn.

Podle § 65/1a tr.z. je obviněný povinen hraditi náklady tr. Řízení zálohované státem.

Odůvodnění

Z trestního oznámení, doznání obviněného, výpovědí svědků Miroslava Kocourka, Josefa Koutného, Jana Dostála, Jana Nedomy, Jana Rozsypal, Josefy Vysloužilové, Jaroslava Vysloužila, z připojených konfrontačních zápisů, z potvrzení okresního pomocníka min. výkupu v Olomouci o přehledu dodávek řepy z 26. září 1955, z potvrzení cukrovaru a rafinerie cukru v Holici o dodávkách řepy, potvrzení ONV, finanční odbor o dlužných daních, potvrzení z 30. září 1955 odboru sociálního zabezpečení, ONV Olomouc, o nedoplatcích důchodových, potvrzení STS Olomouc z 21. září 1955, potvrzení krajského podniku zemědělského zásobování o dodávkách hnojiva, potvrzení rady MNV v Krčmani o bonitní třídě, o živelných pohromách, o onemocnění dobytka, rady ONV Olomouc o dodávkách krmiv, o stavu skotu, soud zjistil tento skutkový děj:

Obviněný pochází ze zemědělské rodiny a začal hospodařiti od roku 1925, nejdříve na usedlosti o výměře 13 ha. Později jeho tchán ovdověl a poněvadž sám nechtěl hospodařiti, požádal obviněného, aby hospodařil i na jeho polnostech a mimo to jeho sestra Františka onemocněla, takže převzal i její pole, takže od roku 1930 hospodařil na výměře 38,37 ha. Zaměstnával stálé pracovní síly, kterým platil 150 – 200 Kčs měsíčně a přirozeně tyto také vykořisťoval, mimo to si sjednával pracovní síly přímo v obci, kterým za hodinovou těžkou práci zemědělskou platil směšný obnos 12 Kčs, obstaral si také těžké mechanizační prostředky, tak vlastnil 2 traktory, samovaz, mlatičku s přísluš. A jiné hospodářské nářadí. Vedl hospodářtví dobře, dík tomu, že bezohledně vykořisťoval své zaměstnance, sám se omezoval na řízení práce a rozkazování, jeho hospodářství dobře prosperovalo a vykazovalo značné finanční zisky, takže z těchto všech skutečností je patrno, a soud dospěl k přesvědčení, že obviněný je kulakem a požívá charakteru kulaka. Jednak o tom svědčí velmi značná výměra půdy, kterou obhospodařoval a která již měla charakter menšího velkostatku, ale hlavně to, že bezohledně vykořisťoval námezdné síly, že vlastnil mechanizační prostředky, že svým majetkem a těmito mechanisačními prostředky ovládal také vesnici.

Za okupace plnil vzorně všechny dodávky, a o jeho fin. Úspěchu svědčí skutečnost, že v roce 1945 přihlásil 200 000 Kčs a dokonce i při druhé měnové reformě měnil částku 11 000 Kčs. Obviněný přestal řádně hospodařiti roku 1948, kdy mu byly odebrány pracovní síly, které dále nemohl vykořisťovati, ale zéjm. se zatvrdil proti našemu zřízení tím, že mu byly odebrány mechanisační prostředky, byl tím natolik roztrpčen, že ztratil jakýkoliv zájem na hospodaření a neplnil řádně dodávky. Motivem jeho neplnění dodávek není nějaká nedbalost, nebo nemožnost plnění, ale ta skutečnost, že ve svém smýšlení kulackém nechtěl podporovati náš stát a budování socialismu, pevně věřil, jak sám doznal, že toto zřízení se neudrží, že se poměry zase změní, že bude moci dále hospodařiti podle zásad soukromokapitalistických, a že bude moci vykořisťovati zase námezdní síly. I v politickém ohledu se organizoval v té straně, která podle jeho názoru podporovala kapitalistické zřízení, t.j. straně lidové.

Nestaral se řádně o hospodářství, pole dobře nehnojil, nedodržoval agrotechnických lhůt, přirozeně pozemky také velmi špatně obdělával, tato jeho činnost byla vcelku záměrná a úmyslná. V důsledku jeho nečinnosti, anebo záměrné činnosti došlo k velmi značným nedodávkám. Za rok 1954 měl předepsaný úkol dodati 3425 kg vepřového masa, dodal pouze 633 kg, u hovězího masa měl dodati 2995 kg, dodal pouze 2143 kg, u mléka měl dodati 24.555 l mléka, dodal pouze 6 222 l, měl dodati 11.465 vajec, dodal pouze 2 544 ks. Také v zrninách jsou značné nedodávky a zejména v bramborách, kde místo 18.290 kg dodal pouze 5 770 kg. Stejné poměry zůstaly i v roce 1954 a jeho nedodávky jsou enormní. Tak od roku 1953 až do III. čtvrtletí 1955 vcelku nedodal 5 307 kg masa vepřového, 9.054 kg masa hovězího, 38.630 l mléka, 21.364 vajec, 5.240.kg zrnin, 18 175 kg brambor a 1.399 kg olejnin.

Obviněný nejen že neplnil svoje povinnosti dodávkové, čímž značně poškozoval pracující lid, ale neplnil vůbec své povinnosti vůči státu a zásadně neplnil daně. Tak za uvedenou dobu na zemědělské dani, národním pojištění a za práce STS dluží částku okolo 90.000 Kčs. Tyto velmi značné nedodávky jsou zapříčiněny tím, že obviněný nechoval plánovaný stav dobytka a i ten dobytek, který měl, řádně nekrmil, takže byl podvýživený, v mnohých případech muselo dojíti k nucené porážce pro podvýživu dobytka, a tak místo 24 ks hovězího dobytka a 14 dojnic měl pouze 20 ks a 10 dojnic, místo 40 ks vepřového dobytka a 6 prasnic měl pouze 30 ks a 4 prasnice. I při tomto stavu, který měl, je jeho neplnění zejména u mléka přímo zarážející, neboť od jedné krávy plnil v průměru 500 l mléka za celý rok.

Obviněný se doznal k trestnému činu, doznal, že nechtěl řádně provozovati, neboť si nemohl zvyknouti na to, že sám musí pracovati na polích a nemůže vykořisťovati námezdní síly, doznal své úmyslné jednání, které odůvodňoval tím, že byl velmi roztrpčen, když mu byly vzaty mechanisační prostředky a že počítal stejně s tím, že toto zřízení se neudrží a že se zase všechno změní. I když nutno zvážit skutečnost, že tato výměra, kterou obviněný obdělával je velmi značná, obviněný přece měl dosti pracovních sil na tuto nemovitost, stejně však mohl žádati národní výbor, aby mu odebral ty pozemky, které držel za svého tchána a za svoji sestru s poukazem, že nestačí na obdělávání značné výměry, obviněný to však schválně neučinil, prý proto, že počítal zase se změnou poměrů a nechtěl se zbaviti všech pozemků. Jinda, když požádal NV o brigády, tyto mu byly vždy přiděleny.

Soud proto zjistil v jeho jednání vyčerpanou skutkovou podstatu tr. činu sabotáže podle § 85/1a tr.z. neboť jako soukromý podnikatel neplnil povinnosti svého povolání v úmyslu sabotovat provádění a plnění jednotného hospodářského plánu na úseku zemědělském. Trest vyměřen podle § 85/1a tr.z. Jednání obviněného je velmi nebezpečné pro společnost. Naše zřízení buduje socialismus. Tento je vcelku už vybudován v průmyslovém oboru, ale ještě stále zaostává v zemědělské výrobě. Není možné, aby v jednom státě se po dlouhou dobu udržely dva hospodářské systémy, socialistický a kapitalistický a proto disproporce mezi průmyslem a zemědělstvím při budování socialismu musí býti postupně odstraňovány. K socialismu ve státě může dojíti pouze tehdy, bude-li vybudován socialismus také v zemědělství a to na podkladě družstevním, cestou JZD. Při tomto budování třídní boj na vesnici se zostří a v prvé řadě nutno počítati s odporem kulaků, kteří se nemohou smířiti s tím, že jim je stále brána možnost vykořisťovati pracovní síly. Proti našemu zřízení bojují jako nepřátelé našeho zřízení v skrytu, snaží se stále ovládati vesnici, a jejich zbraní je také neplnění dodávek, které jsou předepsány, neboť dobře vědí, že tím poškozují naše zásobování. Také obviněný použil této metody, záměrně nehnojil, na své usedlosti v Krčmani, pozemky neobdělával řádně, nezachovával agrotechnických lhůt, nevypěstoval si dostatečnou krmivovou základnu v domnění, že bude moci tak značné nedodávky svésti pouze na objektivní příčiny v nemožnosti plnění a na skutečnost, že sám s rodinou nestačí. Tento byl po dlouhou dobu výkonným zemědělcem, zkušený, dobře prosperující, takže kdyby zde byla jeho snaha, mohl za pomoci MNV v Krčmani řádně plniti veškeré dodávky a podpořiti tak naše zásobování. Ovšem obviněný tento zájem neměl, ba naopak, zájem zcela opačný, ztěžovati budování socialismu, ztěžovati naše zásobování, ač na druhé straně s naprostou samozřejmostí bral všechny užitky, které získal náš průmysl k vybudování socialismu, zvýšenou produktivitou práce a zvýšenou výrobou. Jinak obviněný pochází ze zemědělské rodiny, je kulakem, je značně nábožensky založen, jeho otec byl po dlouhou dobu starostou na vesnici, byl členem lidové strany, za okupace řádně plnil veškeré dodávky, po osvobození rovněž byl členem lidové strany, v r. 1948 do obrozené lidové strany nevstoupil, neboť již nevěřil, že by tato zastávala jeho kapitalistické zájmy, byl velkým propagátorem lidové stany, jako kulak nemá kladný poměr k našemu zřízení, o čemž svědčí také skutečnost, že ukrýval u celé řady občanů značné množství obilí, a to svědčí o jeho licoměrnosti, neboť na druhé straně dodávky v značné míře vůbec neplnil. Odsouzení jest nepodmíněné vzhledem k výměře trestu. § 24/1 tr.z. Poněvadž obviněný spáchal trestný čin z nepřátelství k našemu zřízení, soud uložil podle § 43 tr.z. ztrátu čestných práv občanských a dočasná ztráta, stanovená § 43/2 tr.z. je odůvodněna závažnost tr. činu a zavinění obviněného. Výrok o propadnutí jmění je odůvodněn tím, že obviněný projevil tr. činem nepřátelství k lid. dem. řádu a stejně také výměrou trestu, výrok o zákazu pobytu podle § 53 tr.z. je odůvodněn obecným zájmem, aby totiž jako kulak po odpykání trestu nepůsobil v stejné obci po určitou dobu a výše doby je odůvodněna intensitou tr. jednání obviněného a poněvadž nedodávky byly velkého rázu, je zde také obecný zájem na tom, aby rozsudek byl uveřejněn. Tím odůvodněno uveřejnění rozsudku vyslovené podle § 54 tr.z. Obviněný byl odsouzen a je proto povinen hraditi náklady tr. řízení, které zálohuje stát podle § 68/1a tr.z.

Při výměře trestu soud vzal jako přitěžující okolnost, že obviněný tr. čin spáchal z nepřátelství k našemu zřízení, ze zvláštní lstivosti, v tr. činu pokračoval po delší dobu a způsobil tr. činem větší škodu. Jako polehčující okolnost jedině doznání obviněného o podstatných okolnostech. Uloženým trestem bude splněn také účel test podle § 17/1a tr.z. tj. zneškodnit nepřátele pracujícího lidu, zabránit mu v páchání dalších tr. činů a konečně působit výchovně na ostatní členy společnosti, zéjm. Na rolníky.

Poučení: proti tomuto rozsudku lze podati odvolání do tří dnů od jeho vyhlášení, v téže době lze žádati stejnopis rozsudku a podati odvolání do tří dnů od jeho doručení.

V Olomouci dne 22.12.1955

Opis

Předseda senátu:

Dr. Oldřich Dokládal

razítko:

Lidový soud v OlomouciKouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě
Kouzelná oslava Mezinárodního dne jógy na Karlově mostě

Pražští jogíni se 21. června poprvé připojili k ostatním jogínům, aby s nimi oslavili Mezinárodní den jógy. Oslavy se zúčastnilo 400 jogínů a sešli...