25.9.2023 | Svátek má Zlata


NÁZOR: Ještě k výběru kandidátů na ústavní soudce

29.5.2023

Své připomínky k realizovanému výběru kandidátů na post ústavního soudce jsem nedávno publikoval např v příspěvku zde: https://vrcha.webnode.cz/news/ne-transparentni-vyber-kandidatu-na-soudce-ustavniho-soudu/

Nemohu však stále pochopit, proč se při výběru kandidátů na ústavní soudce nepostupuje ve smyslu předem publikované procedury, jejíž konečný výstup by měl být (z logiky věci) následující:

1. Konzultační panel (“Komise“) https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/proces-vyberu-a-nominace-kandidatu-do-ustavniho-soudu-16970#from-list vyhodnotí nominanty, které navrhlo 23 Komisí oslovených institucí.

2. Komise provede vyhodnocení všech nominantů ad 1 podle svých kritérií a stanoví jejich pořadí podle úspěšnosti. Takto zpracovaný seznam s odůvodněním pořadí nominantů předloží k finálnímu rozhodnutí prezidentu republiky. V rámci transparentnosti celého výběru procesu by takový seznam měl být veřejnosti zpřístupněn.

3. Prezident republiky pak z jemu Komisí předloženého seznamu ad 2 vybere podle svého nejlepšího vědomí a svědomí kandidáty na ústavní soudce a předloží je – podle potřeby počtu k doplnění stavu soudců Ústavního soudu – Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se jmenováním na ústavního soudce.

4. Je pak otázkou vlastního rozhodnutí jednotlivých senátorů zda vysloví souhlas se jmenováním kandidáta XY na ústavního soudce, který se kupř. podle výběru Komise umístil (v seznamu ad 2) na horším pořadí, než předchozí nominanti, přesto byl panem prezidentem – oproti úspěšnějším nominantům při výběrovém procesu před Komisí - upřednostněn.

5. Pokud je však – s přihlédnutím k předem publikovaným pravidlům ad 1 – předložen prezidentem republiky Senátu k vyslovení souhlasu se jmenováním na ústavního soudce navržený kandidát, aniž by byl zcela dokončen předmětný výběrový proces a byl znám seznam Komisí vyhodnocených všech nominantů s pořadím jejich úspěšnosti, nelze za takového stavu (podle mého názoru) hovořit o transparentním výběru kandidátů na ústavní soudce. Je tomu tak proto, že ostatní nominanti, které navrhly předmětné instituce, neměli vůbec reálnou možnost ucházet se v rovných podmínkách o pozici kandidáta na ústavního soudce.

6. S přihlédnutím k ad 5 by proto stávající (prezidentem vybraní) kandidáti na ústavního soudce měli výše uvedené okolnosti reflektovat a svým způsobem se přičinit o to, aby všem zbylým nominatům bylo umožněno dokončit výběrový proces tak, aby měli stejnou možnost se za rovných podmínek ucházet o pozici kandidáta na soudce Ústavního soudu. Postoj stávajících prvních tří kandidátů (Jana Wintra, Josefa Baxy a Daniely Zemanové) k uvedenému problému tak bude jejich prvním skutečným testem, jak vlastně nahlížejí na zachování rovných podmínek, zde v oblasti přístupu nominovaných právníků do výběrového procesu realizovaného Komisí dle pravidel pro výběr kandidátů na ústavní soudce, které byly předem veřejně nastaveny prezidentem republiky Petrem Pavlem.