2.10.2023 | Svátek má Olívie, Oliver


SPOLEČNOST: Rasistické intermezzo Viktora Orbána

1.8.2022

Maďarský premiér Viktor Orbán nedávno pronesl projev a prohlásil v něm, že se Maďaři nechtějí stát smíšenou rasou, která se bude mísit s ne-Evropany. Vypukl kolem toho skandál a oficiální média v evropském prostoru Orbána odsoudila za to, že používá slovník nacistického Německa a odkazuje na rasovou ideologii „Blut und Boden“ (krev a půda) III. Říše.

Naše národovecká scéna se tímto nařčením cítí pohoršena a vnímá to jako další pokus jakéhosi mytického „bruselu“ o umlčení maďarského Don Quichotta de la Manche a jeho nepříjemných pravd. Jak tomu tedy je, přehnal to Orbán a dostal se za pomyslnou červenou čáru, která ho staví za hranice humánní a civilizované společnosti, nebo se jedná o bezdůvodnou hysterii? Rozhodně nepatřím k těm, kdo by paušálně odsuzovali Orbánovu politiku, jedná se o demokraticky zvoleného premiéra, jenž se doposud pohybuje v rámci ústavního a právního řádu. Bylo tomu tak i v případě časově omezeného nouzového stavu kvůli vlně té zpropadené chřipky.

Jsem však toho názoru, že to tentokrát Viktor Orbán přehnal a že podobné odkazy ne temné stránky německé historie nemají v projevech současného evropského politika žádné rozumné opodstatnění. Jinými slovy bych řekl, že chtěl sdělit něco, co jistá skupina lidí považuje za podstatné a má z toho obavy, ale pokazil to jakousi rasisticky podloženou rétorikou, která připomíná německý nacismus, což od něho nebylo chytré, a dal tak do rukou zbraň svým ideologickým protivníkům. Možná to však udělal s vědomím následků, které to může vyvolat, a plánovitě přechází k vyšší fázi národovectví. Těžko říct, budoucnost nám ukáže.

Ideologie „Krev a půda“ byla součástí národně socialistické doktríny a jejím autorem byl Walther Darré. Je popsána v jeho knize „Rasa, nová šlechta krve a půdy“. Vychází z předpokladu, že každá rasa je spojená s nějakým určitým regionem, že tedy krev, jak to národní socialisté nazývali, je jistým způsobem propojená s konkrétní zeminou. Jen na tom konkrétním místě pak mohou příslušníci k němu spojené rasy dosáhnout plného uspokojení a plně rozvinout svou národní podstatu. III. Říše německé zemědělce chránila nejen finanční podporou, ale zejména na základě rasově stanovených zákonů, které neumožňovaly nákup a prodej zemědělské půdy mimo rodovou linii, půda tak přestala být objektem finančních spekulací.

Přikládám vám k posouzení překlad několik výňatků z děl ideologů národního socialismu a na závěr také výňatek z Orbánova projevu, ve kterém jsou ony kritizované pasáže. Překlady dobových materiálů jsou mým dílem, při překladu projevu Viktora Orbána mně pomohl překladač DeepL, jeho free verze.

Když se cizí krev dostala do Říma a krev severu začala být vzácnější, byla vytvořena idea světového impéria, ve kterém budou rasy smíšeny. V dnešní době po chaosu světové války a principu světové revoluce se dostává do popředí koncepce Paneuropské unie bez rasového vědomí.

Nejhlučnější kazatel této idey, hrabě Coudenhove-Kalergi, je napůl Evropan a napůl Japonec. Je perfektní k tomu, aby hlásal staré požadavky z dob dekadentních, které směřovaly k jednotnému státu bez zohlednění rasy.“

A.Rosenberg, Mýtus XX. Století, Déterna éditions, 1999, kapitola VI. Nový systém státu, podkapitola I. Ne francouzské hegemonii, hrozba Afriky, Evropa proti Pan-europanům….

Výše uvedený citát z Rosenbergovy knihy je zajímavý i tím, že naši současní národovci nemají v oblibě stejně jako nacisté ve své době na rasovém principu nezaložený ideál Paneuropské unie. Národní socialisté tuto organizaci zakázali a pálili Kalergiho knihy, u nás se zase strhl velký poprask kolem členství premiéra Fialy v této společnosti.

Liberalismus ve věci půdy kráčí společně s marxismem. Jedná se vlastně o marxismus převrácený naruby. Finanční renta, jakýsi doplněk zisku, podle něho nepatří kolektivitě, ale majiteli. Liberalismus však nepoužívá ideu rasy, která stanoví, že majitel má vedle své půdy na slunci a svého obilí také povinnosti založené na krvi, povinnosti ke své rodině ve starším významu a povinnosti ke svému lidu v moderním pojetí. V tomto bodě se filosofie marxismu a liberalismu slučují a zdá se, že mají společný cíl, jenž spočívá v zasazení smrtelné rány naší německé teorii krve a půdy…….Liberalismus a marxismus zaůtočili na německé zemědělství z čistě ekonomických pozic a naši šéfové pochybili, když je následovali. Měli zdůraznit, že ekonomika je pouze jeden z aspektů celé problematiky a že základní bod je krev a rasa…..V průběhu historie zemědělství se rolnictvo nikdy nedokázalo udržet pouze za pomoci egoistické teorie individualismu, finannční teorie, která je chybně používána v sektoru pozemkovém.

Walther Darré, Rasa, Fernard Sorlot, 1939, str. 99-100

Historie s neobyčejnou jasností ukazuje, že když Árijec smíchá svou krev s krví podřadnějšího lidu, výsledek onoho míšení je úpadek lidu civilizujícího. Severní Amerika, jejíž obyvatelstvo je vesměs složeno z germánského elementu jen vzácně se míchajícího s podřadným lidem barevné rasy, představuje jiné lidstvo a jinou civilizaci, než Amerika centrální a jižní, ve které se imigranti latino původu hromadně mísili s původním obyvatelstvem. Již tento příklad dovolí, abychom přesvědčivě poznali efekt, jenž vznikne mícháním ras. Germán zůstal čistou rasou bez rasového míšení a stal se tak pánem amerického kontinentu. Zůstane jím do té doby, než se i on obětuje incestní nákaze.

Když se to shrne, výsledek jakéhokoliv míšení ras je tento:

a) oslabení vyší rasy

b) fyzický a intelektuální úpadek přerůstající v její vyprázdnění, jedná se o pomalý, ale nevyhnutelný proces“

Adolf Hitler, Mein Kampf, Nouvelles Éditions latines, 1934, kapitola XI., Lid a rasa, str. 285-286

V takovém multietnickém kontextu se jedná o ideologickou fintu, o které stojí za to mluvit a zaměřit se na ni. Internacionalistická levice používá fintu, ideologickou lest: tvrzení – jejich tvrzení -, že Evropa je ze své podstaty obydlena rasově smíšenými národy. Jedná se o historickou a sémantickou fintu, protože směšuje dvě různé věci. Existuje svět, v němž se mísí evropské národy s těmi, které přicházejí z mimoevropských zemí. To je svět rasově smíšený. A pak je tu náš svět, kde se lidé pocházející z Evropy mísí mezi sebou, stěhují se, pracují a přesídlují. Takže například v Karpatské kotlině nejsme smíšená rasa (we are not mixed-race), jsme prostě směsicí národů žijících v naší vlastní evropské domovině. A při příznivém uspořádání hvězd a následném větru se tyto národy spojují v jakési hungaropanonské omáčce a vytvářejí vlastní novou evropskou kulturu. Proto jsme vždy bojovali: jsme ochotni se navzájem mísit, ale nechceme se stát národy rasově smíšenými (peoples of mixed-race).

Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

Viktor Orbán, projev na 31. letní univerzitě Bálványos

Pokud si ho chcete přečíst celý, najdete ho v archivu Neviditelného psa zde.