16.10.2021 | Svátek má Havel


POLITIKA: Mluví pan profesor Švejnar pravdu?

3.1.2008

Nominační komise pro Nobelovu cenu za ekonomiku?

V poslední předvánoční týden jsem se díval na show Jana Krause na ČT1 s panem profesorem Švejnarem. Pan Švejnar tam prohlásil, že je členem Nominačního výboru pro Nobelovu cenu za ekonomiku. Cosi mi tam nehrálo, protože jsem kdysi dávno, ještě ve škole, četl o procesu výběru kandidátů Nobelovy ceny a o něčem jako "Nominační výbor" pro Nobelovu cenu jsem se tehdy nedočetl.
Usoudil jsem, že se asi mýlím (četl jsem to už hodně dávno) a přestal jsem o tom přemýšlet.
Před několika dny jsem ale zahlédl adresu webové stránky pana Švejnara a má zvědavost zvítězila. Otevřel jsem stránku s jeho životopisem a bylo to tam znovu. Pan profesor Švejnar "je členem četných profesních asociací, včetně nominační komise pro Nobelovu cenu v oboru ekonomie".
Teď už mi to nedalo a otevřel jsem si stránky Nobelprize.org. A skutečně, neexistuje žádná "Nominační komise". Na těch stránkách je popsán celý proces výběru Nobelových laureátů, je tam informace o Výboru pro udělování ceny, ale nikde v procesu není žádná "nominační komise."
Uvědomil jsem si, že cena za ekonomiku není vlastně "čistokrevná" Nobelova cena. Je to "award of The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel", a tak jsem si otevřel stránku popisující proces udílení této ceny, který se jen v detailech liší od výběru ostatních Nobelových cen. Je k nahlédnutí na následujících adresách:
Nobelprize.org/nomination/economics/nominators
Nobelprize.org/nomination/economics/process
A opět. Žádný "Nominační výbor", žádná "Nominační komise". O tom, kdo obdrží cenu, rozhodne Královská švédská akademie věd na doporučení svého Výboru pro cenu za ekonomiku (dále jen "Výbor"). Nominují kvalifikovaní nominátoři vybraní podle následujícího klíče:

Právo podat nominaci pro Cenu Sveriges Riksbank za ekonomiku mají podle statutu následující osoby:
1. Domácí a zahraniční členové Královské švédské akademie věd;
2. Členové Prize Committee for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel;
3. Osoby v minulosti cenou vyznamenané;
4. Stálí profesoři relevantních oborů na švédských, dánských, finských, islandských a norských universitách a kolejích;
5. Profesoři odpovídajících oborů na nejméně šesti zahraničních universitách, které jsou vybrány pro příslušný rok Švédskou akademií věd tak, aby byla zajištěna spravedlivá reprezentace různých zemí a jejich vysokoškolských středisek;
6. Jiní vědci, které Akademie může požádat, aby podali nominaci.
O tom, kolik a kteří zahraniční profesoři a vědci budou vyzváni, aby nominovali kandidáty podle článku 5. a 6., rozhoduje Akademie před začátkem procesu výběru kandidátů.
Jména adeptů předložená Akademií zvolenými nominátory (obvykle asi 250-350 jmen) jsou posléze Výborem zaslána pro hodnocení jejich prací pro tento účel vybraným konzultantům.
Výbor z nich po ukončení konzultací provede výběr a vlastní hodnocení a vypracuje pro Akademii zprávu podepsanou všemi členy Výboru, s doporučením vybraných konečných kandidátů. Zpráva je projednána na dvou schůzích Ekonomické sekce Akademie.
Královská švédská akademie věd nakonec z takto navržených kandidátů zvolí většinovou volbou Laureáta ceny za Ekonomiku. Rozhodnutí je pak oznámeno.
Nikde v procesu neexistuje žádný "Nominační výbor". Nominátoři jsou statutem určeni, jsou profesory relevantních fakult skandinávských universit, nebo každý příslušný rok profesory relevantních ad hoc vybraných zahraničních fakult. Nominátoři nejsou členy žádného výboru ani jiného tělesa se stálým členstvím, jsou Výborem osloveni každý rok a pokaždé z jiných zemí a fakult.
Pan Švejnar nemůže být členem neexistujícího výboru.
Pan profesor Švejnar byl možná osloven jako jeden ze "stálých profesorů relevantních fakult" podle článku 5. v roce, ve kterém snad byla fakulta ekonomiky Michiganské university vybrána jako zahraniční instituce pro daný rok. To ovšem nezakládá žádné trvalé členství v žádné komisi nebo výboru pro nominace, pokud to ovšem není komise fakulty ekonomiky Michiganské university, kterou si tehdy pro tento účel škola sama zřídila, Takový orgán by ale nebyl zřízen jindy než v daný rok, a v každém případě by neměl žádnou legitimní roli v procesu výběru kandidátů Ceny.
A možná byl pan Švejnar skutečně Výborem zvlášť osloven podle článku 6., jednou nebo snad i vícekrát, aby nominoval preliminárního kandidáta. Ale nominátoři nemají ze statutu Výboru žádný stálý orgán, žádný výbor, žádnou komisi. Neschází se, každý individuálně vyplní předepsaný nominační formulář, odešle jej Výboru a tím jeho role končí. Pokud tedy byl požádán o nominaci, jednalo se podle statutu Výboru o jednorázové pozvání vyplnit nominační formulář platné pro jeden daný rok. Nemohlo se jednat o členství v neexistujícím výboru neexistujícího orgánu.
Pan Švejnar ani nemohl a nemůže být jedním z pěti členů (ekonomickou sekcí Královské švédské akademie věd) zvoleného Výboru, pracovního orgánu Akademie a jediného stálého výboru v procesu nominace a udílení Ceny. Musel by napřed být členem Královské švédské akademie věd.
Možná byl pan Švejnar požádán Výborem o konsultaci. Ale ani konsultanti Výboru nejsou členy žádného svého zvláštního výboru nebo komise, Výbor nemá žádné stálé experty, konsultanti jsou rok od roku ad hoc osloveni a požádáni o posouzení prací kandidátů na základě své odborné specializace.
Mluví pan profesor Švejnar pravdu, nebo ne? Přinejmenším asi pravdu silně překrucuje a spoléhá se na neznalost české veřejnosti, když se chlubí členstvím v jakési neexistující "nominační komisi pro Nobelovu cenu v oboru ekonomie".
Navíc jsou, podle statutu Výboru, všechny informace o nominacích včetně informací o nominovaných a o nominátorech uzavřeny, považovány za tajné a nesmí být zveřejněny po dobu 50 let. Pokud tedy pan profesor Švejnar zveřejňuje, že byl, nebo je, nominátorem pro Nobelovu cenu za ekonomiku, zřejmě porušuje statut Výboru.1
Proč jsou informace o členství pana profesora Švejnara v "nominační komisi pro Nobelovu cenu v oboru ekonomie" k nalezení na několika českých webových stránkách pana Švejnara, ale nejsou uvedeny v jeho CV na žádné americké stránce, ani v životopise na stránkách Michiganské university, ani v životopise pro Ross School of Business, ani na žádné jiné v angličtině psané stránce, v žádném jeho přístupném anglicky psaném profesním životopise?
Je snad tato informace určená jen pro nás, občany státu, jehož chce pan Švejnar být prezidentem? Pokud je pan Švejnar skutečně členem Prize Committee of Royal Academy of Sience for the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, proč je tak skromný, že tuto jistě významnou a důležitou informaci, která je předmětem prvního a zvýrazněného odstavce jeho české internetové stránky a kterou uvedl i na obrazovce v celostátním vysílání České televize, neuvádí nikde ve svých anglicky psaných životopisech, proč ji tají doma, před svými americkými kolegy a americkou veřejností?
Neměl by nám pan profesor Švejnar vysvětlit, jakéto komise je vlastně členem?


Poznámky:
1. Nobelprize.org/nomination/economics/process
Are the nominations made public?
The statutes of the Nobel Foundation restrict disclosure of information about the nominations, whether publicly or privately, for 50 years. The restriction concerns the nominees and nominators, as well as investigations and opinions related to the award of a prize.
Jsou nominace zveřejňovány?
Statuty Nobelovy nadace zakazují zveřejňování informací o nominacích, veřejně či soukromě, po dobu padesáti let. Tento zákaz se vztahuje na nominované osoby i nominátory a na odborné posudky související s udělováním ceny.

Reference:
České stránky profesora Švejnara:
www.jansvejnar.cz/?page=zivotopis
Schol-methodicus.eu/Svejnar-zivotopis

Česká Wikipedia:
cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Švejnar

Stránky University of Michigan a Ross School of Business:
www.econ.lsa.umich.edu
sitemaker.umich.edu/svejnar
sitemaker.umich.edu/svejnar
sitemaker.umich.edu/svejnar/biography

Stránky Nobelovy nadace:
nobelprize.org
nobelprize.org/nomination/economics/nominators
nobelprize.org/nomination/economics/process

Stránky Královské švédské akademie věd:
www.kva.se

29.12.2007

poradce prezidenta republikyNutrilon Advanced: Otestujte s námi pokračovací a batolecí mléko bez palmového oleje
Nutrilon Advanced: Otestujte s námi pokračovací a batolecí mléko bez palmového oleje

Nemůžete kojit a tak hledáte vhodnou pokračovací výživu pro své děťátko? Inovovaný Nutrilon Advanced 2 a 3 bez palmového oleje mohou být vhodnou...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.