27.1.2023 | Svátek má Ingrid


ŠUMAVA: Závan rozumu

17.12.2014

Soud vyhověl žalobě šumavských obcí na Brabcovo ministerstvo

Bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek dokončil v červnu 2013 Plán péče NPŠ. Na Šumavě tehdy vládla dohoda a s dokumentem souhlasily všechny zákonem taxativně vyjmenované subjekty (Rada NPŠ, obce a kraje). S dokumentem jako obvykle nesouhlasily ekologistické nevládní organizace, jako je Hnutí Duha, Okrašlovací spolek Zdíkovska, hnutí Calla a někteří vědci. Nové vedení MŽP v čele s ministrem Brabcem (ANO) těmto nevládním organizacím vyhovělo a Plán péče v rozporu se zákonem (jak říká soud) změnilo a zkrátilo jeho trvání z patnácti jen na tři roky. Tedy schválilo úplně jiný dokument než ten, s kterým všichni souhlasili.

Výklad MŽP byl takový, že až do června (do souhlasu Rady NP s dokumentem) bylo vedení jednání o Plánu péče v gesci Správy NP Šumava (podle § 20 zák. 114/1992 Sb.) a od toho data dále už v gesci MŽP (podle § 38 zák. 114/1992 Sb.) Těsně před tím, než ministerstvo plán péče v dubnu 2014 představilo na tiskové konferenci, v něm udělal ministr Brabec změny, o kterých ředitel NPŠ Jiří Mánek, ani Rada NPŠ, ani obce a ani kraje vůbec nevěděli. Například, že cílem NP Šumava je, že většina lesů bude v bezzásahovém režimu. Ministr Brabec tak porušil dohody se zákonnými účastníky a vyhověl nátlaku ekoaktivistů.

Soud naopak vyhověl žalobě šumavských obcí, které žalovaly MŽP za to, že změnilo dokument Plánu péče o NP Šumava oproti stavu, který byl projednán a schválen Radou NP Šumava a oběma kraji, Jihočeským a Plzeňským. Soud vrací projednávání Plánu péče o NP Šumava do stavu, kdy s ním Rada a obce souhlasily. Tedy do doby červen 2013. V té době byl Plán péče koncipován na 15 let.

Městský soud v Praze rozhodl 12. prosince věci Plánu péče o Národní park Šumava takto:
- Schválení Plánu péče o Národní park Šumava na období 2014 – 2017 bylo nezákonným zásahem do práv žalobců.
- MŽP jako žalovanému se ukládá, aby do třiceti dnů od právní moci rozsudku zrušil protokol o schválení Plánu péče a o této skutečnosti informoval dotčené obce a kraje.
- Žalovanému se přikazuje, aby Plán péče o NPŠ odstranil z Ústředního seznamu ochrany přírody a krajiny, a to do tří dnů od právní moci rozhodnutí.
- Žalovanému se ukládá, aby ve lhůtě do deseti dnů od právní moci rozhodnutí pokračoval v projednávání Plánu péče tak, jak byl schválen Radou NP Šumava.
- Žalovaný je povinen do třiceti dnů od právní moci rozsudku zaplatit žalobcům náklady řízení.

Stojí za připomenutí, že ministr Brabec aktivně vystupoval proti schválení senátního návrhu zákona o NPŠ. Tento návrh také schválily šumavské obce, oba kraje a Senát poměrem hlasů 50:2. Jako vždy, nesouhlasila s ním ekologistická organizace Hnutí Duha. Je to další případ, kdy ministr více vnímá přání nevládních organizací než demokraticky volených institucí. Ministr při zamítnutá senátního návrhu zákona o NPŠ slíbil předložit svůj vlastní zákon. Zdá se, že bude mít po soudním rozsudku jinou práci.

Senátor jižní části Šumavy