21.5.2018 | Svátek má Monika


SPOLEČNOST: Církevní resuscitace

12.4.2012

To není překlep! Zaměnil jsem dvě podobná slova záměrně kvůli tomu, že po mém soudu všechny církve, a hlavně církev katolická, čekají od těch miliard záchranu. Pokládají ony miliardy za báječný lék na agónii probíhající již déle a hlavně poslední dobou. Avšak taková terapie je naveskrz klamná - žádná resuscitace se konat nebude. Spíš naopak.

Pochopitelně se vyrojí spousty hodnostářů a budou tvrdit, že přece církve potřebují peníze na svůj provoz a také na charitativní účely. Případně se budou hájit tím, že "vráceno musí být to, co bylo ukradeno" (potíž je v tom, že pokud to vůbec ukradeno bylo, bylo to již z velké části ukradeno před tím, totiž po Bílé hoře, někomu jinému).

Ale já se zde nehodlám pouštět do této polemiky a místo toho nabízím sérii citátů z knihy, která je pro církve naprosto závazná v tom, že církve se jí mají bez výhrad řídit. Když jednají proti ní, pak není žádný raison d'étre pro jejich místo ve společnosti.

Nechť si každý ve své hlavě srovná, nakolik jsou slova a skutky církví v souladu (vybíral jsem jen z jednoho evangelia, evangelia Lukášova).

* * *

Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. (Luk 1:51-53)

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží." (Luk 6:20)

"Ale běda vám, bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům." (Luk 6:24-26)

Ale Pán mu řekl: "Vy farizeové očišťujete číše a mísy zvenčí, ale vaše nitro je plné hrabivosti a špatnosti. Pošetilci! Což ten, který stvořil zevnějšek, nestvořil také to, co je uvnitř? Rozdejte chudým, co je v mísách, a hle, všechno vám bude čisté. Ale běda vám, farizeům! Odevzdáváte desátky z máty, routy a ze všech zahradních rostlin, ale nedbáte na spravedlnost a lásku, kterou žádá Bůh. Toto bylo třeba činit a to ostatní neopomíjet." (Luk 11:39-42)

Pak jim pověděl toto podobenství: "Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?' Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.' Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem." Svým učedníkům řekl: "Proto vám pravím: Nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Všimněte si havranů: nesejí, nežnou, nemají komory ani stodoly, a přece je Bůh živí. Oč větší cenu máte vy než ptáci! Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? Nedokážete-li tedy ani to nejmenší, proč si děláte starosti o to ostatní? Všimněte si lilií, jak rostou: nepředou, netkají - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče vás, malověrní! A neshánějte se, co budete jíst a co pít, a netrapte se tím. Po tom všem se shánějí lidé tohoto světa. Váš Otec přece ví, že to potřebujete. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno." (Luk 12:16-31)

"Prodejte, co máte, a rozdejte to. Opatřete si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a mol neničí. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce." (Luk 12:33-34)

Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: 'Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé." (Luk 14:21)

"Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo; potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti: 'Příteli, pojď dopředu!' Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bývá ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Tomu, kdo jej pozval, Ježíš řekl: "Dáváš-li oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani své bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, poněvadž oni by tě také pozvali a tak by se ti dostalo odplaty." (Luk 14:10-12)

Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák, jménem Lazar, plný vředů, a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo se stolu toho boháče; dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi; zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: 'Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni.' Abraham řekl: 'Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám.' (Luk 16:19-27)

Jeden z předních mužů se ho otázal: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Ježíš mu řekl: "Proč mi říkáš 'dobrý'? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku." On řekl: "To všechno jsem dodržoval od svého mládí." Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý člověk vešel do Božího království." (Luk 18:18-25)

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa." Když někteří mluvili o chrámu, jak je vyzdoben krásnými kameny a pamětními dary, řekl: "Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno." (Luk 21:1-6)

* * *

Mnozí církevníci se po podobných výtkách hned rozčílí a zaútočí. Obvykle to tak dělají již dva tisíce roků potud, pokud někdo kritizuje jejich počínám, přičemž dříve, totiž když měli i politickou moc, tak takové jedince popravili, vyhnali a sebrali jim majetek. Nyní spíš zvolí různé pokoutní způsoby k odstranění těch, kteří myslí jinak. A budou tvrdit: jinak to zde na zemi přece nejde! Jde to jinak a já si nechám na někdy jindy úvahy o tom, které všechny (propastné) proměny musí křesťanství prodělat na to, aby mělo šanci obstát v moderní společnosti.

Převzato z blogu autoraDiskuse


O. Kadlec
23:56
12.4.2012

J. Němec
9:26
12.4.2012

J. Jurax
21:31
12.4.2012

J. Jurax
21:55
12.4.2012

D. Streit
9:04
12.4.2012

B. Brousková
8:05
12.4.2012

J. Václavíková
14:22
12.4.2012

M. Hanko
6:43
12.4.2012

J. Schwarz
7:31
12.4.2012

M. Hanko
7:36
12.4.2012

J. Kosinka
15:48
12.4.2012

M. Hanko
20:05
12.4.2012

J. Kosinka
21:48
12.4.2012

T. Pansky
7:40
12.4.2012

J. Kanioková
17:53
12.4.2012

Z. Jaromír
5:46
12.4.2012

M. Roesel
1:01
12.4.2012

počet příspěvků: 33, poslední 14.4.2012 01:21

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.