21.5.2019 | Svátek má Monika


KLIMA: IPCC dává zpátečku

18.9.2013

V našich médiích celkem ticho po pěšině, ale po světě se už objevují detaily z nejnovější zprávy o klimatu. A zdá se, že se váhavě začiná uznávat, že věci se mohou být i podstatně jinak, než se nám dosud vehementně tvrdilo.

Zatímco měření nevykazují významné globální oteplování už jeden a půl desetiletí, ještě před třemi lety chtěl Klimatický panel OSN IPCC dosáhnout mezinárodně závazné konvence celosvětových opatření proti oteplování za stovky miliard dolarů ročně jen na přímých nákladech a s o to závažnějšími nepřímými důsledky pro světovou ekonomiku i politiku. Tomu na poslední chvíli zabránila jen nechuť některých velmocí zavazovat se a významně rovněž skandál s obsahem uniklých klimatologických emailů, které napovídaly, že ačkoli to fakticky asi nebude tak horké, data a výsledky výzkumů byla možná upravována s politickou motivací, aby zakryla už tehdy jasný pokles trvající už od přelomu století.

Nyní, krátce před vydáním nové souhrnné zprávy, se zdá, že pod tíhou přibývajících fakt a kritiky začíná ustupovat i samotný IPCC, za své katastrofické předpovědi ještě před šesti lety ověnčený spolu s Al Gorem Nobelovou cenou. Zpráva bude, zdá se, možná studenou sprchou i všem ostatním zapáleným proponentům drastických regulací a výdajů pro boj s touto údajnou celosvětovou hrozbou.

Nic moc nového pod sluncem

Zpráva podle prvních informací nepřináší vlastně nic tak příliš nového, co by už delší dobu nevyplývalo z měření. Britský Daily Mail má podle všeho poslední pracovní verzi shrnutí zprávy k dispozici. Z toho, co se o věci zatím napsalo, vyplývá, že zatímco v minulé zprávě z r. 2007 IPCC tvrdil, že se od začátku 50. let celosvětově oteplovalo o 0,13 stupně za desetiletí, v nynější zprávě kleslo prý toto číslo na 0,12 °C. Číslo, které ukazují ta nejvyšší měření shromažďovaná v USA - a ta konzervativnější, shromažďovaná v Anglii, mají samozřejmě trend zase ještě o více než setinu stupně nižší.

Rovněž s dlouhodobými předpověďmi IPCC ustoupil. Zatímco dříve se objevovala i tak vysoká čísla jako 0,6 stupňů za dekádu, v poslední zprávě už se předpokládalo oteplení 0,2-0,45 °C, ačkoli se od té doby viditelně zatím vůbec žádné nekonalo a nebylo už ani nejméně 9 let předtím. Nyní už IPCC považuje 0,6 °C za vysoce nepravděpodobné, zatímco za "vysoce pravděpodobné" považuje číslo 0,1 °C za dekádu a za pouze "pravděpodobné" 0,15 °C. Dozajista se jedná o velký posun.

Jak by ale i oněch 0,15 °C bylo možné, není stejně vůbec jasné - za poslední desetiletí, i přes stále strmně rostoucí růst emisí CO2, vykazují jak americké, tak britské soubory měření naopak pokles (jakkoli prozatím nepříliš statisticky významný). Je tedy velmi dobře možné, že i přes relativně zásadní ústup od dřívějších tvrzení jsou i nynější čísla pořád ještě nadhodnocená. Ale i kdyby nadhodnocená nebyla, většina expertů se každopádně celkem shoduje, že takové zvýšení teploty v tomto století by pro lidstvo bylo spíše prospěšné. Rozum tedy zůstává stát nad přetrvávajícím požadavkem pokoušet se s tím něco zásadního dělat.

Snaha snižovat emise - ať už si o ní myslíme cokoli - se už stejně v minulosti ukázala prakticky zcela lichou - i přes Kjótský protokol, rozsáhlou publicitu, masivní subvence a investice do tzv. uhlíkově neutrálních technologií a přes rozsáhlý obchod s emisními povolenkami, který víceméně krachuje a v minulosti byl navíc (zejména v Evropě) nejspíše zatížen i rozsáhlými podvody. Jediné, čeho se podařilo opatřeními dosáhnout, je zatížení dotačních rozpočtů, cen i přenosové soustavy novými superdrahými a málo spolehlivými zdroji, které jsou výhodné v podstatě pouze pro své majitele, a samozřejmě zatížení obyčejných lidí jak vyššími cenamik tak daněmi.

Rozsáhlé vedlejší škody z této politiky každopádně byly, jsou a zřejmě i nějakou dobu budou citelné - přinejmenším v podobě růstu cen energií kvůli rozbujení slunečních a větrných elektráren či růstu cen potravin, kvůli rozsáhlému záboru půdy pro pěstování biopaliv, a důsledky zřejmě mají i výrazný sociální dopad na nejchudší.

Impozantní krach klimatického modelování

Zpráva se zřejmě rovněž kriticky vyjadřuje k předpovědním modelům, které podle všeho v drtivé většině selhaly a nárůst teploty výrazně nadhodnotily už brzy po tom, co byly sestaveny. To ale také není nic nového pod sluncem, to se ví už delší dobu. Dobře vidět je to na tomto grafu sestaveném jedním vědcem z NASA: zdroj

Obrázek ukazuje, že různé modely vývoje teploty rovníkové troposféry ji odhadují notoricky velmi výrazně vyšší, než co vyšlo z měření, což se záhy ukázalo s daty z radiosond a satelitů.

Modely navíc zcela selhaly v případě právě poslední dekády, kdy se oteplování podle skutečných měření na rozdíl od modelů víceméně zcela zastavilo. Velmi podivně v této souvislosti naopak působí zejména to, že IPCC deklaruje "ještě větší důvěru" ve své současné předpovědi, než v minulosti, ještě více vyhrotil slovník a statistické konfidenční hranice byly dokonce zvýšeny z dřívějších 90 % na 95 %. Po tak zásadním selhání modelování, na kterém své předpovědi zejména staví, to působí poněkud komicky.

"Přestávka" oteplování oficiálně

IPCC prý ve zprávě také konečně pod tlakem zejména vlád USA a EU, které chtějí znát zejména její příčinu, přiznává "přestávku" v oteplování v poslední dekádě, což ještě i loňská pracovní verze neobsahovala. Nicméně IPCC stále nepřichází s žádným vysvětlením, naopak dále pokračuje v připisování globálních klimatických změn člověku - jakkoli viditelně nejsou v současnosti žádné objektivně pozorovány - a stále trvá na nutnosti výrazně omezovat emise tzv. skleníkových plynů (třebaže jejich vliv na globální teplotní anomálii není už přes deset let nijak patrný i přes další výrazné zvýšení jejich obsahu v atmosféře).

Zajímavé jsou i jiné detaily. Např. tzv. Středověká teplá perioda před 950-1250 lety, kdy i bez industriální revoluce byly teploty srovnatelné s koncem 20. století, byla zmíněna už v první zprávě IPCC z r. 1990. Z dalších zpráv už ale vypadla. Nyní se k ní IPCC prý opět vrací. Teď naopak potichu opouští hypotézu ze své poslední zprávy, že globální oteplování způsobuje vyšší incidenci hurikánů. Že by to bylo způsobeno faktem, že letošní sezóna je jednou z nejklidnějších v systematicky pozorované historii - a to i přesto, že stále vrcholí sluneční cyklus? V této souvislosti si dovolím podotknout fakt, že stejnou dobu nestávkuje pouze oteplování, ale i sluneční aktivita a současný sluneční cyklus, jakkoli právě na vrcholu, je celkově už zřejmě nejslabší za posledních 200 let. Nelze rovněž nezmínit, že IPCC zkoumání vlivu sluneční aktivity na teploty na Zemi v podstatě nikdy nevěnoval seriózní pozornost, ačkoli se jedná o zásadní zdroj tepla uvádějící do pohybu klima na povrchu Země - všechny ostatní zdroje, včetně toho geotermálního, jsou v globálním měřítku proti němu víceméně zanedbatelné.

Citlivost klimatu na emise byla přehnána nejvíce?

Za zvláštní pozornost stojí, že IPCC opět snížil odhad středobodu svých teorií, na nichž člověkem údajně způsobované globální oteplování stavěla - citlivost klimatu na obsah CO2 v atmosféře.

Zatímco dříve považovala za "nejpravděpodobnější" zvýšení globální teplotní anomálie o 3 °C při zdvojnásobení obsahu CO2 v atmosféře z předidustriálních dob a za "pravděpodobnou" považovala stále i hodnotu 4,5 °C, v minulé zprávě se číslo snižilo na 2 °C, ačkoli ve světle předpovědí zmíněných výše už odpovídající nejpravděpodobnější hodnota může být maximálně oněch 1,5 °C - a to navíc za předpokladu, budeme-li oteplování považovat za především způsobené lidskými emisemi CO2 - což však ani IPCC ve své zprávě netvrdí a lidskému faktoru připisuje jen polovinu oteplování od 50. let - ačkoli zároveň za nejpravděpodobnější hodnotu prý nyní považuje oněch 1,5 °C. To je i tak dvakrát méně než minule

Z toho je také vidět, že co se týče samotné klimatologické vědy svázané se zprávou, je zřejmě stále zatížena výraznými nejistotami, co se týče nejen klimatické citlivosti, ale celé řady dalších proměnných, z nichž byly ale činěny často až bombastické - vysoce nad standard normální vědy -, relativně špatně jak teorií, tak daty podložené, až vysloveně spekulativní závěry, ale zřejmě i stále předpojatostí a fanatickými politickými názory místo pravdy nastolující totalitu zmanipulovaného konsenzu. To ostatně pocítil na své kůži nejeden kritik, často i jen za poukázání na ověřená fakta a dlouhodobě uznávané vědecké principy. Že by právě přehánění vlivu CO2 na teploty bylo tím nejdůležitějším bodem celé agendy - neboť se dá zdanit a jeho regulací lze regulovat energetiku fatálně závislou na fosilních zdrojích a tím v podstatě celou světovou ekonomiku?

Kritika sílí i z vlastních řad

IPCC už velmi kritizují i někteří autoři jeho zpráv, např. prof. Judith Curry, šéfka klimatologů na Georgia Institute of Technology v Atlantě, se nechala slyšet, že klimatická věda zdaleka není ustálena, je ve stálém pohybu, a že tudíž nemá smysl, aby IPCC tvrdil že jeho důvěra ve své předpovědi a závěry se zvýšila, a kritizovala IPCC za přílišnou sebedůvěru, která už vícekrát v minulosti byla zklamána.

Prof. Myles Allen, ředitel Climate Research Network na Oxfordské univerzitě, také jeden z autorů zprávy, dokonce prý velmi nedávno prohlásil, že toto by měla poslední velká hodnotící zpráva IPCC. V té souvislosti poznamenal: "Myšlenka vyprodukovat dokument téměř biblické neomylnosti je dezinterpretací způsobu, jakým funguje věda, je třeba velmi bedlivě sledovat, co bude IPCC dělat v budoucnosti."

Co tedy bude dál?

Počkejme si tedy i my na oficiální zveřejnění zprávy a jaké na ni budou reakce médií a politiků, z nichž mnozí si na hypotéze o člověkem způsobeném katastrofickém globálním oteplování doslova vybudovali slušný byznys, vzpomeňme třeba jen při placení složenky za elektřinu na naše sluneční elektrárníky, kteří nás budou stát miliardy, či při čerpání benzínu na ty, co slušně tyjí z biopaliv - jak za naše, tak za evropské peníze. Vzpomeňme i při nadcházejících volbách.

Zatím to vypadá, že i IPCC začíná uznávat, že onen strašák globálního oteplování, po terorismu zřejmě nejdiskutovanější hrozba v posledním desetiletí, který nám udělal a ještě udělá tornádo zejména v našich peněženkách, byl přinejmenším výrazně zveličený. Chatrný, zato o to více nenasytný.

Ceny energií, potravin a paliv stoupají. A není to samozřejmě způsobeno jen politikou založenou na klimatologické bublině, která teď váhavě splaskává, ale i reálnými problémy s tenčícími se zdroji. Osobně si tedy myslím, že bychom se místo nekončící debaty o "hrůze", že našim pravnukům možná bude o jeden, dva stupně tepleji (a dost možná také ne), měli zamyslet nad tím, kam dál - jak si zdroje s dostatečnou kapacitou (např. jaderné technologie 4. generace) a za rozumný peníz opatřit, ne ty předražené a bez dostatečného potenciálu, a abychom už nehlasovali pro ty, kteří chtějí přesunout naše peníze do kapes svých či někoho jiného za škodlivé nesmysly, které nechceme (a pokud ano, neděje se tak spíš pod dojmem právě té manipulace, umělým zveličováním problémů, jejichž domnělé řešení pak plodí jen další problémy?), místo toho, aby racionálně spravovali věci naše a ve prospěch ne svých kont, ale nás a našich potomků.

Převzato z JanZeman.blog.idnes.cz se souhlasem autora.Diskuse


M. Šejna
11:37
18.9.2013

B. Volarik
18:19
18.9.2013

P. Boublíková
19:20
18.9.2013

J. Václavíková
20:41
18.9.2013

P. Han
21:17
18.9.2013

L. Novák 475
0:02
19.9.2013

T. Petřek
23:50
18.9.2013

T. Petřek
23:59
18.9.2013

J. Zeman
18:44
19.9.2013

K. Kužel
8:47
18.9.2013

L. Novák 475
13:32
18.9.2013

B. Rybák
18:18
20.9.2013

J. Schwarz
8:15
18.9.2013

R. Langer
12:41
18.9.2013

I. Schlägel
5:55
18.9.2013

P. Zeman
9:04
18.9.2013

A. Bocek
10:21
18.9.2013

P. Götze
10:42
18.9.2013

J. Lukavsky
16:13
18.9.2013

J. Dlouhy
1:57
18.9.2013

počet příspěvků: 20, poslední 20.9.2013 06:18

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.