23.4.2018 | Svátek má Vojtěch


PRÁVO: KSČM právně neexistuje

1.3.2011

Na pomoc právníkům ministerstva vnitra

Jako vlna za vlnou se do Česka vrací dvě kauzy – bratrů Mašínových a zákaz komunistické strany. Připomíná to dostihy; jakmile nějaká konkrétní totalitní minulost dostihne Česko, to zakličkuje a na chvíli zmizí za křovím. Pak se zase objeví na trati se svými staronovými soupeři. Nyní to vypadá, že alespoň KSČM dosáhla cílové rovinky. Bude zakázána? K jakému závěru dojdou právníci Ministerstva vnitra?

Úvodem je třeba konstatovat, že politickou stranu nelze zakázat. Je možno ji jen rozpustit nebo, jak dále vysvětleno, její registraci zrušit. Ale KSČM není třeba rozpustit. KSČM totiž právně neexistuje!

V době, kdy senátor Martin Mejstřík vedl svůj boj za zákaz komunistické strany, tak korespondoval s ministrem vnitra Langerem a chtěl vědět, zda-li je KSČM vůbec řádně registrována.

Podle sdělení ministra vnitra a informatiky MUDr. Mgr. Ivana Langera ze dne 19.12.2006:

„KSČM vznikla jako právnická osoba dne 28.11.1990 podle zákona č.15/1990 o politických stranách V souladu s ustanovením § 3 odst.1 citovaného zákona MV ČR zapíše do seznamu politických stran a politických hnutí takovou politickou stranu, která oznámením pro evidenci splní náležitosti požadované v § 2 odst. 2 tohoto zákona. Jednou z těchto náležitostí byly tudíž i stanovy KSČM, při jejichž posouzení dospělo MV ČR k závěru, že jsou v souladu jak s citovaným zákonem, tak s Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod.“ Jak ministr ve svém sdělení uvádí: „KSČM je jeden z politických subjektů, kterých se týká § 21 zákona č.424/1991 Sb. „o sdružování v politických stranách a politických hnutích“. Citované ustanovení stanoví, že strany a hnutí, které vznikly na základě zákona č.15/1990 Sb. nebo jsou za ně týmž zákonem považovány, jsou stranami a hnutími podle tohoto zákona.“

Ve shora uvedeném sdělení se uvádí, že KSČM vznikla jako „právnická osoba“, ač KSČM vznikla na ustavujícím sjezdu dne 31. března 1990 jako územní organizace Komunistické strany Československa. Na I. sjezdu KSČM ve dnech 13. a 14. října 1990 byly přijaty základní dokumenty KSČM, tj. program a organizační řád.

Usnesení ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy:
Dokument, přijatý 31. 3. 1990.

2. schvaluje
územní organizace KSČ v České republice - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM),
V dalším dopise ministra vnitra ze dne 16.2.2007, ve kterém reaguje na upřesňující dotaz ohledně registrace KSČM, se uvádí, že „pokud jde o domněnku, že KSČM byla a dosud je registrována jako územní organizace Komunistické strany Československa, tak tato domněnka nezohledňuje následující skutečnost“:

1/ „Jak vyplývá z § 4 zákona č. 15/1990 Sb. o politických stranách, zápisem do evidence politických stran vznikla dnem zápisu politická strana jako právnická osoba. Jedná se tudíž o vznik zcela samostatného subjektu právně nezávislého na jakékoli jiné organizačně právní formě právnické osoby, to znamená i na jakékoli jiné politické straně.“

S touto alibistickou a účelovou argumentací nelze souhlasit, protože logický a sémantický význam skutečnosti, že

KSČM vznikla na ustavujícím sjezdu dne 31.3.1990 jako územní organizace Komunistické strany Československa,

je jediný – KSČM je teritoriální organizací, tedy územním článkem Komunistické strany Československa.

Jinak se uvedená „definice“ přeložit nedá. Kromě skutečnosti, že KSČM plní svoji územní funkci, tedy že působí na určitém území (území není vymezeno), z ní vyplývá, že předpokladem existence KSČM je paralelní existence Komunistické strany Československa. Pokud by KSČM měla Komunistickou stranu Československa nahradit nebo vystřídat, pak by to muselo být výslovně vyjádřeno. Shora uvedená informace však pracuje pouze s faktem, že KSČM je součást (buď dílem, nebo celá) Komunistické strany Československa.

- O právní nezávislosti na jakékoli jiné organizačně právní formě právnické osoby, tedy i na jakékoli jiné politické straně, nemůže být řeči.

- Stejně tak nemůže být řeči o vzniku zcela samostatného subjektu (jak může být samostatný, když je jen územní organizací jiné politické strany?)

- Z výše uvedeného textu vyplývá i to, že KSČM je spjata s Komunistickou stranou Československa, že k ní patří, že je její formou a i při nejextensivnějším výkladu nelze z daného textu vyvodit, že se Komunistická strana Československa transformovala do KSČM nebo že se v tuto stranu přeměnila.

2/ Druhý dopis ministra vnitra uvádí již poněkud odlišnější variantu evidence KSČM: „…Byla-li důvodem tohoto návrhu na evidenci zamýšlená změna organizační struktury Komunistické strany Československa, kdy KSČM vytvořila spolu se Stranou demokratické levice Federaci Komunistické strany Čech a Moravy a Strany demokratické levice, nemění tato skutečnost nic na faktu, že ode dne zápisu KSČM do evidence politických stran, tzn. od 28.11.1990, vyvíjela tato strana samostatnou činnost na území České republiky vedle Komunistické strany Československa.“

V prvém dopise bylo totiž uvedeno, že oním druhým partnerem ve federaci byla Komunistická strana Slovenska, nikoliv „Strana demokratické levice“. Tento název přijala Komunistická strana Slovenska později, v žádném případě jej neměla dne 31.3.1990. Ale ani „Strana demokratické levice“ již neexistuje, takže ve „Federaci“ chybí druhý člen. Z toho vyplývá, že „Federace“ neexistuje, protože pojem „federace“ nutně přepokládá druhého člena!!!

Je-li tomu tak a nemůže tomu být jinak, pak federace dvou stran (která byla jako politický subjekt registrována) již neexistuje, a pokud nedošlo k přeregistraci, tak v evidenci ministerstva vnitra je neexistující strana.

3/ Z uvedeného zároveň plyne, že KSČM, ať již jako samostatná politická strana nebo ve formě jakékoli federace, nemohla vyvíjet politickou činnost vedle Komunistické strany Československa. Nejen kvůli již uvedenému výkladu o své právní neexistenci (existence pouze de facto, nikoli de iure), ale také proto, že od ustavujícího sjezdu KSČM žádná Komunistická strana Československa neexistuje. Jestliže ano, jak se uvádí ve shora citovaném dopise ministra vnitra, pak se nabízí logické otázky: Kde má Komunistická strana Československa sídlo, kdo jsou její představitelé a proč není taková strana evidována ministerstvem vnitra? Není-li evidována, pak neexistuje! (V tomto výkladu je odhlíženo od Komunistické strany Československa založené v r. 1995 Miroslavem Štěpánem).

Ze shora citovaného dopisu ministra vnitra je zřejmé, že argumentace dopisu popírá sama sebe. Na jedné straně se tvrdí, že KSČM vyvíjí činnost vedle Komunistické strany Československa, na druhé straně zase, že Komunistická strana Československa změnila svůj název na Federaci Komunistické strany Čech a Moravy, neboť, jak se uvádí v dopise ze dne 16.2.2007:…“Komunistická strana Československa byla prohlášena za již vzniklou politickou stranu zákonem č.15/1990 Sb. o politických stranách. Dne 28.8.1991 změnila svůj název na Federaci Komunistické strany Čech a Moravy a Strany demokratické levice. Její výmaz ze seznamu politických stran a politických hnutí provedlo ministerstvo vnitra dne 23.4.1992. Z návrhu na výmaz vyplývá, že veškerý majetek a závazky Federace Komunistické strany Čech a Moravy a Strany demokratické levice přešly na právní nástupce, Komunistickou stranu Čech a Moravy se sídlem Politických vězňů 9, Praha 1 a Stranu demokratické levice se sídlem v Bratislavě.“

Tato tvrzení jsou v rozporu s předchozím tvrzením ministerstva vnitra, že „ ode dne zápisu KSČM do evidence politických stran, tzn. od 28.11.1990, vyvíjela tato strana samostatnou činnost na území České republiky vedle Komunistické strany Československa.“

Existovala KSČM, ať již v jakékoli podobě od 28.11.1990, jak nejprve ministerstvo vnitra uvedlo nebo teprve od změny názvu Komunistické strany Československa na Federaci Komunistické strany Čech a Moravy a Strany demokratické levice? A to nemluvíme o výmazu Komunistické strany Československa, který měl být proveden 23.4.1992.

Výše uvedené skutečnosti vyvolávají pochybnosti nejen o řádné registraci KSČM, ale i o její právní existenci vůbec a konečně i o celém registračním řízení politických stran ministerstvem vnitra. Výše uvedené rozpory jsou podle mého názoru neodstranitelné a právní existence KSČM je tedy více než sporná. To slovo „více“ znamená, že je nulitní. Politická strana, která neexistuje, nemůže být registrována. Stačí tedy registraci zrušit a strana nemusí být ani rozpuštěna.Už víte, kam do školky?
Už víte, kam do školky?

Také vás čeká tento rok zápis do školky? Poraďte se, jaká školka je nejlepší ve vašem okolí, či jestli zvolit státní nebo soukromou.

Diskuse


počet příspěvků: 5, poslední 6.3.2011 10:01

 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.