Pondělí 22. července 2024, svátek má Magdaléna
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

ŠKOLSTVÍ: USA a islamizace světa

diskuse (37)

V červnu t. r. končí grant financovaný americkou ambasádou v Praze (spadající pod Ministerstvo zahraničí USA) na přípravu popularizace islámu v našich školách. Ze zadání grantu vyplývá, že jde o bezprecedentní muslimsko-ideologickou diverzi zaměřenou na mládež jako na jedno z nejcitlivějších míst společnosti, s jasným, zatajeným cílem připravit podmínky pro islamizaci naší země.

1. Na čí straně stojí USA v boji proti islamizaci světa?

Zprávy o uvedeném grantu probleskují médii již nějakou dobu, zatím bez zjevné reakce veřejnosti. Přitom se jedná v historicky krátké době o bytí a nebytí naší kultury a civilizace a o zásadní změnu způsobu života každého občana, nehledě na útrapy obyvatel spojené s genocidou. Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR udělilo tomuto grantu záštitu dne 7. 1. 2014. Na mezinárodně platných dokumentech a na aktuální situaci je v nedávných článcích (zde a zde) prokázáno, že islám je genocidní ideologií podobnou nacismu, která zásadním způsobem odporuje "Všeobecné deklaraci lidských práv". Islamizace, tj. zavedení islámského práva šaría ve všech zemích světa, je cílovou strategií muslimů, kteří nemají v žádném případě zájem na normálním soužití s nemuslimy, leda jako s poddanými (dhimmi) nebo s otroky. Taktika muslimů k dosažení tohoto strategického cíle reprezentovaná tzv. džihádem je dvojí: dnes dobře známé zastrašování teroristickými akcemi a pozvolná, nenápadná infiltrace, jehož součástí je nesporně i výše uvedený grant. Jeho zadání (podle neoficiálního překladu) zní takto:

"Organizovat projekt s názvem "Muslimové očima českých školáků", který si klade za cíl analyzovat české učebnice a zmapovat úroveň výuky na téma islámu ve vybraných českých školách. Projekt bude rozdělen do několika etap a bude zahrnovat zveřejňování materiálů o historii islámu a aktuálních otázek, workshopů, uměleckých projektů a diskuse s muslimy a odborníků na islám. Tento projekt naplňuje poslání k vytvoření více tolerantní společnost." (Vnucuje se přirovnání, jak by asi dopadly ovce snažící se o toleranci k vlkům, kteří se netají svými úmysly ovce sežrat.)

Grant je oceněn částkou 3 449,37 $ (= 65 300 Kč při kurzu 1 USD = 18,93 CZK), z čehož větší část tvoří odměna pracovníkům Ministerstva školství a zbytek pak náklady na letáky, příručky, videa, CD a web. (Jaký by asi byl dnes kurz jednoho stříbrňáku z doby Kristovy?)

Zprávy ze světa o teroristických akcích muslimů znamenající smrt a nesmírné utrpení mnoha nevinných lidí jsou téměř na denním pořádku. Lidé se již stávají k nim otupělí, pokud se to ovšem neděje v jejich blízkosti. Taktika infiltrace jako by neexistovala, protože probíhá nenápadně, zákeřně a skrytě před zraky veřejnosti. Přitom právě zde je dnes těžiště džihádu. Uvedený grant je toho dobrou ukázkou. Taktika infiltrace a klamání je v Koránu muslimům předepsána mj. ve stejné súře 9:5 jako terorismus: "A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! …" Taktika infiltrace je dnes muslimy preferovaná zřejmě proto, že ji lze maskovat svobodou náboženského projevu podle "Všeobecné deklarace" při současném ignorování čl. 30, který má být pojistkou proti zneužití široce deklarovaných práv a svobod, včetně náboženských (zde ).

Taktika infiltrace je muslimy dobře propracovaná. Úspěšný muslimský kazatel Amr Chálid (zde a zde) doporučil evropským muslimům, aby:

a) byli velice realističtí a pozitivní,

b) 30 miliónů muslimů infiltrovalo evropskou společnost,

c) ignorovali provokace a usměrnili svůj hněv,

d) stali se chodícími hlásnými troubami islámu,

e) vyvíjeli aktivitu: ve firmách kde pracují, ve sportovních klubech, a na všech místech, kde se mohou setkávat s Evropany.

Infiltrace podle uvedeného grantu však představuje nový rozměr, neboť se děje na úrovni států, a do nesmírně citlivého místa společnosti, tj. k mládeži názorově ještě nezakořeněné. Přitom původcem ideologické agrese není oficiálně nějaký islámský stát (např. Saudská Arábie), ale náš oficiálně spřátelený stát.

Celá záležitost tohoto grantu je šokující z několika důvodů:

1. Jak je možné, že Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR udělilo tomuto grantu záštitu, přestože se jasně jedná o hrubou ideologickou diverzi namířenou proti našemu státu, ohrožující jeho bezpečnost?

2. Jak je možné, že zadavatelem tohoto grantu je úřad spadající pod Ministerstvo zahraničí USA, tedy státu, s kterým jsme v přátelském vztahu a s kterým jsme smluvně svázáni mj. i prostřednictvím obranné aliance NATO? Jakým vůbec právem si cizí stát dovoluje vnucovat jinému, navíc spřátelenému státu podobný projekt, který by bezesporu vedl k jeho porobení, pokud by se nezačal bránit?

3. Jak je vůbec možné, že údajně vzorový demokratický stát organizuje a platí projekt ideologické diverze do jiné země ve prospěch ideologie krajně nedemokratické, totalitní a genocidní?

Pokud jde o naše ministerstvo, jedná se v lepším případě o vidinu "třiceti stříbrňáků", v horším případě o muslimského "trojského koně". Pracovníci ministerstva si však asi neuvědomili, že jejich jednání je podle Čl. III Úmluvy o prevenci a postihu zločinů genocidy (zde) i podle našeho Trestního zákona patrně trestným činem.

Nepochopitelný postoj USA možná vysvětluje nedávný článek Petra Adlera (zde). Podle něho se Barack Hussejn Obama čas od času otevřeně hlásí k muslimské víře. Do své kanceláře v Bílém domě ve Washingtonu údajně natahal řadu muslimů včetně osob známých těsným napojením na muslimské teroristické organizace. Ty organizace, které stojí podle amerických vládních nařízení mimo zákon, neboť jsou zapsány v seznamu teroristických organizací. Tedy organizací, jejichž cílem je zničit Spojené státy a nastolit po celém širém světě islám. A nejen to. Obama tyhle lidi pověřil řízením amerických bezpečnostních služeb. Těch služeb, které mají za úkol bojovat právě proti těmto teroristickým organizacím.

Popsané chování našeho partnera a "ochránce" jistě není bez příčiny. Vyloučit můžeme hloupost, neboť na to jsou jeho akce příliš rafinované. Situace nápadně připomíná Mnichov 1938, kdy se jednalo o politický handl našich tehdejších spojenců s Hitlerem, kteří obětovali malé Československo v mylné víře, že tak zachrání sebe. Nezachránili. Dějiny jakoby se opakovaly. Jen ty oběti by byly nesrovnatelně větší a škody nenapravitelné. Dnešní situace však může být ještě horší, neboť je málo pravděpodobné, že by součástí současného handlu byla jen Česká republika. Kolika jiným státům kromě ČR byl asi udělen podobný "velkorysý" grant?

2. Osvěta islámu určitě ano, ale jinak

Naše současná neznalost kritických částí zvláště Koránu a zákoníku šaría je druhou nejsilnější zbraní muslimů. Má-li naše civilizace začít účinně bránit svoji existenci, pak je naopak důležité, aby kritické části zejména Koránu a zákoníku šaría doplněné komentáři byly ve velkém počtu vydány a zpřístupněny co největšímu počtu občanů a veřejné diskusi. Komentáře však musí pocházet od odborníků, nejlépe bývalých muslimů. V žádném případě by to neměli být komentáře muslimů určené nemuslimům, sloužící jako propagace islámu, ani různých pseudohumanistických "islamofobijců" z řad nemuslimů, sloužících ať vědomě či nevědomě jako muslimské "trojské koně".

Dobré objektivní znalosti islámu nezatížené multikulturalismem by měli mít zejména všichni pracovníci státního aparátu a veřejné správy, jako poslanci, ministři, hejtmani, primátoři, i každý člověk, který se k islámu jakkoliv vyjadřuje, zvláště veřejně. Pokud jeho názory nejsou založeny na přiměřené znalosti islámu, jsou v lepším případě bezcenné, v horším škodlivé, protože přispívají k všeobecné dezinformaci. Názor na islám si nelze učinit jen na základě intuice a obecných vědomostí o jiných náboženstvích. To proto, že islám je od nich příliš odlišný, neboť to není jen náboženství, ale především agresivní ideologie.

Osvěta ve školách by měla zahrnovat nejen islám, ale i další totalitní systémy, jako nacismus a komunismus, jako protiklady humanismu a demokracie.

3. Co dělat?

1. Okamžité zastavení projektu podle uvedeného grantu USA

2. Trestní oznámení na pracovníky Ministerstva školství zajišťující tento projekt

3. Mezinárodní nóta Spojeným Státům proti zasahování do suverenity našeho státu ohrožující jeho bezpečnost

4. Uznání platnosti a důsledné dodržování "Všeobecné deklarace lidských práv", jako dokumentu OSN z roku 1948 v celém rozsahu, tj. včetně čl. 30, a "Úmluvy o prevenci a postihu zločinů genocidy (Resoluce OSN 260 z roku 1948).

5. Podání návrhu rezoluce OSN v tom smyslu, že pokud a dokud se islám přesvědčivě nevzdá všech aktivit spojených s agresivním džihádem a z islámských svatých knih nevypustí všechny pasáže, které znamenají genocidu neislámské části světa, nebude se na islám vztahovat ochrana jako na náboženství podle "Všeobecné deklarace lidských práv" a islám bude považován za genocidní ideologii stejně jako nacismus.

6. Aktivizace občanských iniciativ v souladu s článkem 23 Listiny základních práv a svobod (ČR):

"Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny."

4. Závěr

Prosím všechny čtenáře, aby četli všechny věty a nevytrhávali je ze souvislostí. Nejsem žádný rasista ani xenofob. Nevyzývám k útoku, ale k sebeobraně, neboť jsem přesvědčen, že toto je jednou ze základních lidských povinností plynoucích ze základních biologických principů, na kterých je založen humanismus a měla by být založena i demokracie. Odmítnutí této povinnosti znamená pro jakýkoliv subjekt degeneraci a ztrátu nároku na existenci. Kéž by si toto konečně uvědomili i pseudohumanisté ("pravdoláskaři"), kteří nás ženou do záhuby. Zná snad někdo důležitější úkol než zachránit existenci své společnosti, je-li tato ohrožena? Pro ty, kdož si myslí, že naše existence dnes ohrožena není, je určen test na konci úvodní stránky webu www.urgent21.cz, na kterém lze nalézt i množství dalších, relevantních informací a souvislostí.

Ivo Fencl
22. 7. 2024

K pumovému atentátu došlo 20. července 1944. Skončila by válka dřív, kdyby Hitler taky přišel o pár...

Aston Ondřej Neff
22. 7. 2024

Biden byl to přes všechno snahu starý bílý heterosexuální muž, tedy živočišný druh na odpis. Paní...

Lukáš Kovanda
22. 7. 2024

Škody způsobené největším IT výpadkem v historii se teprve sčítají, některé ještě budou nabíhat....

Marian Kechlibar
22. 7. 2024

Služba Crowdstrike, která se používá k ochraně různých korporátních počítačů před malwarem,...

Radek Šebesta
22. 7. 2024

Tu správnou totalitu jsem nezažil. Rozum jsem začal brát na začátku sedmdesátek, spolu se začátkem...

Aston Ondřej Neff
19. 7. 2024

Von der Leyen je ztělesnění všeho, co je příčinou dramatického úpadku… všeho, na co sáhla. Zničila...

Aston Ondřej Neff
20. 7. 2024

Volání po odvaze má svoji druhou stranu mince, totiž nářek nad absencí odvahy, nářek nad...

Vratislav Hlubuček
19. 7. 2024

Se znepokojením pozoruji rozvírání Overtonova okna v Ukrajinském konfliktu. Podpora napadené...

Benjamin Kuras
20. 7. 2024

Žalobcem je list New York Times, a o odmítnutí poskytnout ke zveřejnění korespondence s šéfem...

Jan Bartoň
20. 7. 2024

Další funkční období Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové poskytne Bruselu další...

pari Anna Pařízková
21. 7. 2024

U bulharského letoviska Primorsko v neděli zemřel Čech. Muž byl v Bulharsku na dovolené. Redakci...

dtt Ditta Stein
21. 7. 2024

Oznámení šéfa Bílého domu Joea Bidena, že odstupuje z kandidatury za své znovuzvolení prezidentem...

Ondřej Neff
21. 7. 2024

Thomas Matthew Crooks střílel na Donalda Trumpa předminulou sobotu, takže událost už není aktuální....

ČTK, kh Kateřina Havlická
21. 7. 2024

Americký prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje z kandidatury za znovuzvolení prezidentem USA....

Lidovky.cz, ČTK
21. 7. 2024

Americká viceprezidentka a vystudovaná právnička, ekonomka a politoložka Kamala Harrisová je první...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz