19.5.2024 | Svátek má Ivo


CYKLISTIKA: Na kole vstříc lepším zítřkům

18.4.2024

Úřednictvo a poslanectvo v Evropské unii trpí nepotlačitelnou touhou strkat nos do věcí, které si lidé normálně zařizují sami. I do takových věcí, v nichž nebyli nikým o zásah žádáni ani voláni. Nejnověji je to ježdění na kole. Nejde o to jak jezdit. Na to jsou dopravní předpisy. Ale proč jezdit.

Někdo se potřebuje dopravit, někdo šlape z radosti ze života a pohybu, jiný ze sportu a ještě jiný z přesvědčení, že tím zachrání všechny ostatní. Tak takhle by to nešlo. Důvody ježdění na kole se musejí v Evropě ujednotit, aby si každý nemyslel, co ho napadne. Cyklistika se musí prosadit jako jednotná oficiální vládní politika. Evropský parlament, Rada a Evropská komise nedávno slavnostně vydali společné prohlášení o cyklistice. Tam to stojí jasně.

„Pro dosažení cílů EU ohledně klimatu, nulového znečištění a energetické účinnosti jsou nezbytné udržitelné formy dopravy. K nejudržitelnějším, nejzdravějším a nejefektivnějším z nich patří jízda na kole, která má značný potenciál podpořit dekarbonizaci městské dopravy a přispět k dosažení celounijního cíle spočívajícího ve snížení čistých emisí skleníkových plynů. /…/ Další rozvoj cyklistiky je v rámci našich klimatických cílů klíčový obzvlášť pro evropská města,“ píše se v Preambuli prohlášení. Je tam i nezbytná definice, co je to kolo a co je to cyklistika.

Dokument vybízí k přivedení většího množství lidí k cyklistice, což předpokládá zlepšení infrastruktury a fedrování „patřičného objemu“ investic. Dozvíme se také, že cyklistika je na špici technického pokroku a stává se důležitým průmyslovým odvětvím v EU. „Evropský cyklistický průmysl je celosvětovým inovátorem a lídrem, jakož i důležitým a rostoucím hospodářským odvětvím. V současné době čítá přes 1000 malých a středních podniků a zajišťuje 1 milion pracovních míst, avšak potenciál tohoto odvětví je mnohem větší,“ vysvětluje se v prohlášení.

Nelze pominout, že cyklistická infrastruktura, kola a vše kolem toho musí být absolutně bezpečné, aby se také cyklistika účinně podílela na naplnění ambiciózního cíle EU žádný mrtvý do roku 2050.

Jelikož ježdění na kole je pokrokové a klima chránící, musí být také sociálně spravedlivé a inklusivní. Dokument zavazuje k následujícímu: zvýšit využívání cyklistiky tak, aby bylo podporováno sociální začlenění, přičemž zvláštní pozornost budeme věnovat potřebám žen, dětí, starších osob a zranitelných a marginalizovaných skupin; přijmout opatření, jež umožní lepší přístup k cyklistice osobám se zdravotním postižením nebo osobám s omezenou schopností pohybu; přijmout opatření na podporu aktivní mobility starších osob, a tím přispět k aktivnímu stárnutí; poskytovat cílenou cyklistickou přípravu, zejména dětem a zranitelným a marginalizovaným skupinám; podpořit opatření ke zvýšení cenové dostupnosti cyklistiky. V dokumentu se píše doslova: „Každý bez ohledu na věk a pohlaví, včetně osob se zdravotním postižením nebo osob s omezenou schopností pohybu, by měl mít přístup k mobilitě a cyklistika může ke splnění tohoto cíle významně přispět. Cyklistika by také měla být finančně dostupná bez ohledu na výši příjmů a měla by být propagována jako prospěšná pro duševní a tělesné zdraví.“

Předpokládejme, že součástí cyklistické přípravy bude také kurs věnovaný důvodům pro ježdění na kole. Citujme: „Zásady obsažené v tomto prohlášení pomohou dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a životního prostředí, a to zejména včetně Akčního plánu pro nulové znečištění a ostatních cílů Zelené dohody pro Evropu, Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu a Nového rámce EU pro městskou mobilitu.“

Jednotlivé kapitoly dokumentu jsou uvozené slovy: Zavazujeme se: … načež následuje seznam závazků. Např.: vytvořit podmínky pro rozšiřování sortimentu v Evropě vyráběných jízdních kol a jejich dílů prostřednictvím nástrojů EU na ochranu obchodu… Vytvořit podmínky pro stimulaci vysoce kvalitních pracovních míst a cyklistických klastrů… Podporovat systémy sdílení jízdních kol… Monitorovat plnění závazků… a zejména: Umožnit kontinuální měření pokroku, pokud jde o využívání cyklistiky v EU.

Prohlášení není závazné, zdůrazňuje se v jeho textu, i když jednotlivé kapitoly začínají oním „Zavazujeme se“. Ale což: citujme, ať je jasno. „Stávající prohlášení představuje politický záměr Unie prosazovat a uplatňovat zásady, které jsou v něm obsaženy. Není právně závazné.“ Jenže záhy: „Unie odpovídá za plnění tohoto prohlášení ve spolupráci s členskými státy v souladu s příslušnými pravomocemi a v plném souladu s právem Unie. Tímto prohlášením není dotčeno rozdělení pravomocí mezi Unii a její členské státy.“

Můžeme to shrnout: je to jen prohlášení, tak co má být? Být má to, že vznikl nezávazně závazný unijní politický dokument, papír. Je nač poukazovat, nač se odvolávat, je čím bouchat do stolů na schůzích (5 stran do ruličky). Úkol splněn, čumák vstrčen.

Poskytl server Svět hospodářství