22.5.2024 | Svátek má Emil


DOKUMENT: List pro život

19.6.2006

Vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci,

gratulujeme Vám ke zvolení do zákonodárného sboru a obracíme se na Vás s naléhavou prosbou:

V České republice kouří podle ověřených údajů nejméně 800 tisíc dětí a nezletilých. Je to skupina občanů zcela odkázaných na Vaši politickou, zákonodárnou práci. Svou prací se budete snažit budovat nové studijní a zaměstnanecké příležitosti, perspektivy zejména pro mladé, nastupující generace.

Vaše práce přichází do velké míry vniveč, pokud kvůli nelidskému profitu absolutní minority podnikatelského spektra - tabákovému průmyslu - vystupuje z našich kvalitních škol polovina dětí ve věku patnácti let závislá na smrtící droze - tabáku. To vede ke stále se zvyšující nemocnosti dětí, závislosti silnější než je závislost heroinového typu a v důsledku k tragickým a útrpným úmrtím v čím dále tím nižších věkových kategoriích a dramatickému snižování porodnosti či dožívaného věku v naší zemi.

Vaše práce by byla také zatěžována milardovými a přitom zbytečnými náklady na zdravotní péči u závislých dětí a mladistvých, neboť kouření je hlavní samostatnou příčinou nejen zbytečných úmrtí, ale také potratovosti, neplodnosti, slepoty, mnoha fatálních i chronických chorob. Působí též na psychiku dítěte, iniciuje poškození vnímání a zhoršuje rozvoj integrity osobnosti, iniciuje závažné duševní choroby jako jsou mánie, ale i hluboké depresivní stavy.

Děti se na rozdíl od dospělých (a 90% nových kuřáků tvoří děti ve věku nejčastěji 12 let), nemohou manipulaci ke kouření, nejčastěji filmem a napodobováním vzorů, nikterak bránit.

Do celoživotní drogové závislosti s 50% úmrtností a permanentního stavu nemoci se dětští kuřáci dostanou vzhledem k citlivosti organismu již za několik dní nebo týdnů, kdy často jen napodobují filmové hrdiny, aniž by zde byly zákonné ochranné prvky v oblasti prodeje a systémové informace, které by dětský tabakismus zastavily.

Jediným prvkem na "ochranu" dětí od kouření je zákaz prodeje tabákových výrobků mladistvým do věku osmnácti let.

Tento zákaz ale prodejci nedodržují, obcházejí, a to v tak neúnosném měřítku, že každý den začíná 800 000 dětí v naší zemi kouřením, tedy absolutním marněním snahy Vaší, ale i lékařů, učitelů, policistů, záchranářů. Lékaři jen marně bojují již s důsledky kouření, a to za velkého prodělku hospodářského a jen v těch případech, kde na to současná medicína stačí. Zejména proto, že tabakismus působí zejména nemoci chronické, ale také kupříkladu každé třetí nádorové onemocnění napříč společností, tedy choroby s nesmírně nákladnou léčbou, často trvající roky, velmi často zbytečnou, neboť rakovinu, kterou tady tabák do naší společnosti skrze její nejzranitelnější prvek, děti, instaluje, prostě léčit neumíme, nebo jen ve velmi omezené míře.

V případě i jen podezření na možné onemocnění v řadách našich obyvatel oprávněně zasahují prestižní a ověřené organizace státu na ochranu zdraví občana, na ochranu spotřebitele, dětí.

Naši potravinoví, zemědělští a obchodní inspektoři jsou ale dále nuceni tolerovat nejničivější drogu historie v potravinových prodejnách, a to přesto, že u kouření není popsán jediný individuální či společenský přínos, vyjma profitu tabákových podnikatelů. Navíc právě v minulém roce prokázala odborná komise EU, že 99% tabáku na evropských trzích obsahuje stovky aditiv, látek, které působí vyšší závislost u kuřáků a jsou velmi často rakovinotvorné. Již dávno není řeč o přírodním tabáku, který už sám o sobě je likvidační drogou s několikageneračním přesahem důsledku užívání.

Všichni doposud můžeme jen bezmocně přihlížet tomu, jak se na našich ulicích zabíjí a invalidizují děti kouřením díky absenci zákonné ochrany dětí před touto pandemií, která si jen v naší zemi vyžádá desítky úmrtí denně a stovky nově diagnostikovaných onemocnění, denně také začne sto dětí kouřit.

Omezování kouření u již nemocných kuřáků naprosto neřeší tuto pandemii, naopak postihuje vlastní oběti tabáku - kuřáky.

Je zcela nutné zajistit ochranu dítěte od tabáku a k tomu po právu máte mandát jen Vy. Společnost nemá šanci bez opory aktivní ochrany dětí od tabáku zákonem tuto nemoc jakkoliv řešit.

Na rozdíl od západních demokracií a USA se v naší zemi jen za posledních šest let zdvojnásobil počet dětských kuřáků a jejich spotřeba tabákových výrobků.

Přitom každý rok lékaři diagnostikují deset tisíc karcinomů plic, bezpočet zbytečných potratů, porušení plodu, alergií, exemů, zhoubných nádorů ať už u dětí kuřáků, tak i u kuřáků dětských.

Mezi dospělými potom je více než 700 000 lidí trpících, velmi útrpnou a smrtelnou obstrukční chorobou plic. Tabák má také prvenství v chorobách cév a srdce, jeho účinky nastupují již s první cigaretou u dítěte, kterému tak poklesne prokrvení v perfieriích až o jednu třetinu. Nikoliv, jak jsme se mylně domnívali, až s odstupem.

Děti se udržují ve stálé nemocnosti a jde o polovinu dětí v naší společnosti!

Dětské kuřáctví je nejvážnějším ohrožením naší země nyní i do budoucna, a přitom řešitelným právě ochrannou dětí, zákonnou normou, která by upravila prodej tabáku, aby se neobchodoval dětem, ale také požadovala povinné informace o této zbytečné genocidě dětí. Tuto normu podle našich průzkumů podporují i dospělí kuřáci, právě pro znalost síly závislosti na cigaretách. Tuto normu nemá naději prosadit nikdo jiný, než Vy, vážené dámy poslankyně a pánové poslanci, a zachránit tak bezpočet lidských tragédií, zastavit nesmyslnou válku tabákového průmyslu s dětmi.

Velmi Vás prosíme, protože věříme, že tento požadavek je potřebný a nezpochybnitelný, abyste v nově zvolené sněmovně mezi prvními kroky našli i řešení tohoto nejzávažnějšího společenského a zdravotního problému.

Prosíme Vás o to naléhavěji, že hlavním zdrojem iniciace kouření je film, tedy napodobení filmového vzoru a filmová studia podle WHO jsou v posledních letech u vědomí nutnosti ukončení této pandemie velmi agresivní. 90% celovečerních filmů propaguje kouření, často při velmi kvalitním filmu.

Reklamy filmem je předtočeno na desetiletí dopředu a není zde, absentuje, vyváženost pravdivými informacemi a hlavně aktivní, zákonná ochrana dětí od tohoto onemocnění.

Základní požadavky, které jsme připravovali pod vedením odborných i společenských garantů a poradců mnoho let, si Vám nyní dovolujeme předložit, abyste zastavili toto marnění nejcennějšího pokladu, který společnost má, zdravého rozvoje dítěte. Dále jsme neformálně, systematickou prací mnoha let, získali i podpisy mnoha autorit našeho odborného a veřejného života, mezi kterými jsme zejména hrdi na podporu našich požadavků od pana prezidenta České republiky, pana Václava Klause, ale i mnoha organizací, církví, nemocnic i škol. Ani jeden podpis není formální, za všemi je osobní seznámení s problematikou a roky práce.

Zastavte, prosím, jasnými pravidly nárůst dětských kuřáků, tu nesmyslnou cestu k ničení a nemocnosti celé společnosti.

Jedině Váš mandát, jedině Vaše práce je nadějí pro české děti, z nichž polovina je závislá na tabáku a každý den přibude nová stovka dětských kuřáků.

Děkujeme Vám

Za projekt odborných i společenských garantů na ochranu dětí od tabákových výrobků Řetěz lásky k dětem

předkládá:

MUDr. Jiří Votruba, odborný lékař, nemocnice Na Homolce

Tomáš Hanák, scénárista, spisovatel a herec

Osobním dopisem se s Listem pro život ztotožnil také prof. dr. Zdeněk Dientsbier, DrSc., předseda Ligy proti rakovině Praha, plnou podporu Listu pro život vyjádřila také MUDr. Milana Šachlová, CSc., předsedkyně Ligy proti rakovině Brno.

Základní požadavky projektu:

1) Aktivně chránit děti od tabáku v systému školství.

2) Dodávat dětem i dospělým pravdivé a pravidelné informace o tabákových výrobcích a jejich škodlivosti. Kupříkladu, že podle zjištění Evropské komise dnes už zabíjí přídavné látky v tabáku obsažené (aditiva) více, než tabák sám.

3) Oddělení prodeje tabáku tak, aby se nemohl prodávat spolu s potravinami, kde tak asociuje zdravotní nezávadnost. Neexistuje jediný rozumný důvod, proč jedovatou drogu obchodovat či skladovat jako potravinu.

16. června 2006

Jiří Votruba Tomáš Hanák