24.5.2024 | Svátek má Jana


POLITIKA: 3P a 3Z, bojovníci proti korupci

26.4.2006

Loni se nejvíce zhoršila korupce! Tak takový je výsledek průzkumu prováděného mezi lidmi. 70% obyvatel si myslí, že se v loňské roce u nás korupce zhoršila. V žádné jiné oblasti na tom podle lidí nejsme hůře. Korupci občané považují spolu s kriminalitou a nezaměstnaností za největší společenský problém. Další průzkumy a studie mezinárodních organizací to jen potvrzují. Zatímco v roce 1996 zaujímala Česká republika v mezinárodním žebříčku korupce 25. místo, do roku 2005 klesla na 50. příčku, společně s Namibií. Ve svém okolí se s korupcí setkalo 76% dotázaných, 52% úplatek dokonce poskytlo. Nejzkorumpovanější instituci je podle občanů Policie ČR, která by měla naopak korupci stíhat. To jsou alarmující čísla! To jsou tragické výsledky vládnutí ČSSD!

Za vlád ČSSD se korupce stala běžnou společenskou normou. Tomu nelze dál nečinně přihlížet! ODS doposud jako jediná politická strana nabízí v boji proti korupci „protikorupční balíček“, nový a účinný lék, který vychází z odhalování, popisu a definice příčin vzniku a podstaty korupce a jejích průvodních jevů. Podobně jako Transparency Internacional vidíme příčiny korupce v mocenském monopolu (nadměrná míra byrokracie a státní regulace, neexistence konkurenčního prostředí ve výkonu některých agend), v nekontrolovaném rozsahu možností mocenského uvážení včetně neexistence transparentních pravidel pro nakládání s majetkem státu a veřejnoprávních korporací a v neexistenci veřejné kontroly.

Základem boje proti korupci jsou 3P: Prevence, Průhlednost, Postih.

Prevence spočívá v omezení prostoru pro korupci a snížení vlivu a moci státní správy. Čím méně stát rozhoduje o životech občanů, tím menší je potřeba někoho korumpovat. Součástí prevence korupce je i tzv. Antibyrokratický zákon, který stanoví transparentní a závazná pravidla pro přípravu a přijímání právních předpisů, kterými jsou zaváděny nové regulace a omezení. Nebudou tak přijímána nová nadbytečná omezení a některé stávající regulace budou bez náhrady zrušeny. Univerzální správní řád zruší desítky zvláštních procesních pravidel. Sjednocení správních řízení povede k větší transparentnosti a k omezení korupčního jednání těch, kteří o právech a povinnostech občanů rozhodují.

Průhlednost při zadávání veřejných zakázek, při čerpání prostředků z veřejných fondů a při rozhodování o právech a povinnostech občanů je základním předpokladem účinné veřejné kontroly. Renomované nezávislé organizace a firmy budou provádět protikorupční audity na všech úrovních státní správy. Zákon o elektronizaci státní správy (e-Government Act) zjednoduší a zrychlí úřadování a zrovnoprávněním elektronické formy s písemnou zefektivní veřejnou kontrolu. Stejně tak projekt Czech Point umožní občanům jednoduše kontrolovat stav projednávání své věci, odstraní nutnost obíhat každý úřad zvlášť. I čekání ve frontách se na úřadech stane minulostí.

Postih počítá i se zpřísnění trestů v trestním zákoně i zákoně o střetu zájmů. Za každé porušení zákona musí přijít trest, padni, komu padni. Právní úkony učiněné v rozporu s transparentními a platnými pravidly budou od samého počátku neplatné. Policii a justici je nutné změnit v efektivní instituce, které budou nekompromisně, nepoliticky a profesionálně vyšetřovat, stíhat a trestat korupci. Významnou součástí postihu korupce budou zvláštní soudní tribunály a státní zastupitelství pro boj proti korupci. Počítáme i se zavedením speciálních agentů, kteří budou pod dohledem soudu odhalovat, zjišťovat a usvědčovat pachatele korupce, nebudou však moci navádět k trestné činnosti. Lidé odsouzení za korupci navíc budou muset prokazovat, jak svůj majetek získali, jinak jim propadne.

Důležitou součástí boje proti korupci je i zákon o střetu zájmů. Zde platí princip 3Z: Zpřísnění, Zpřehlednění a Zefektivnění.

Zpřísnění spočívá v racionálním rozšíření okruhu osob, na které se zákon vztahuje např. o policisty a státní zástupce, ve snížení limitu pro oznámení o příjmech a darech a v tom, aby každý občan mohl dát soudu podnět týkající se střetu zájmů.

Zpřehlednění zákona zlepší kontrolu nad dodržováním zákona. Zavedeme elektronickou evidenci s údaji veřejných funkcionářů a současně zajistíme, aby údaje z evidence nemohly být zneužity.

Zefektivnění lze dosáhnout přenesením řízení o porušení zákona před soudy místo „volených rad“. Vázání sankcí na výši platu zvedne efektivitu postihu.

Shrnuto a podtrženo: Korupce se sníží, protože bude méně příležitostí ke korupci. Korupce se sníží, protože v průhledném prostředí bude fungovat účinná veřejná kontrola. Korupce se sníží, protože pachatelé budou odhalováni a přísně trestáni.

www.langer.cz

místopředseda PS PČR a místopředseda ODS