24.5.2024 | Svátek má Jana


ŠAMANOVO DOUPĚ: Zdroje obnovitelné, podporované nebo ekologické?

26.11.2022

Výkladový slovník některých zneužívaných pojmů

biomasa – podle zákona 180/2005 o podpoře využívání obnovitelných zdrojů: „biologicky rozložitelná část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelná část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu“

Pokud nasadíte bakterie, žeroucí ropu, pak je tedy „biomasou“ i ropa! Pokud nasadíte bakterie, žeroucí plasty, stanou se „biomasou“ i plasty. Biomasou je nakonec vše, co může být snědeno – a stráveno.

obnovitelné zdroje energie (OZE) – „obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu“

Energii slunečního záření ve skutečnosti obnovit neumíme, avšak ze zákona se stala OZE. Totéž platí o energii geotermální. Pokud to vezmeme do důsledků, pak všechny zákonem definované OZE jsou generovány také slunečním zářením (vítr, koloběh vody či fotosyntéza rostlin).
Nejde tedy o „obnovitelné zdroje“, ale o zdroje (téměř) nevyčerpatelné. Avšak pokud bychom je čerpali poněkud podstatněji – třeba na povrchu Dysonovy sféry – zjistíme, že i ony mají své limity. Můžeme na ně narazit už za pouhých několik tisíc let.
Z určitého hlediska by bylo možné za OZE považovat i „vyhořelé“ palivo z jaderných elektráren, pokud bude použito v nové generaci rychlých množivých reaktorů. Ale takto se o „vyhořelém“ palivu zatím neuvažuje.

podpora výroby elektřiny z OZE – „se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou v zařízeních v České republice využívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou větrných elektráren umístěných na rozloze 1 km2 o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe“

Rozsáhlé větrné farmy jsou tedy nikoli „ošklivé“ nebo „hlučné“ nebo „nebezpečné ptactvu a netopejrům“ nebo „rozhazující námrazu“ jako jejich menší sestřičky-zrůdičky, ale „nepodporované“ - a z hlediska poskytování podpory i „neobnovitelné“!

„Podpora se rovněž vztahuje na výrobu elektřiny z důlního plynu z uzavřených dolů.“

Důlní plyn sice nepatří mezi OZE, ale jeho energetické využití je efektivní a šetrné k životnímu prostředí. Nejde však o „obnovitelný zdroj“ – ale o „podporovaný zdroj“.

výroba elektřiny, ekologická – výroba elektřiny způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí

Což například pálení biomasy není. Při jejím spalování se totiž uvolňuje nejvíce oxidů dusíku na jednotku vyrobené energie (o 30 % více než při pálení uhlí) a nejvíce pevných prachových částic (dvakrát více nežli v uhelných elektrárnách!) - viz grafy v článku na www.modernpowersystems.com .
Nadějnější cestou pro ekologickou výrobu elektřiny se jeví moderní technologie spalování uhlí s účinností přes 45 % a vytvoření „platformy pro nulové emise.“ Podmínky této platformy již dnes splňují jaderné elektrárny. Avšak jaderné elektrárny nejsou podle zákona obnovitelné, ani podporované. Jsou však ekologické.

Opakuji: využití tzv. „obnovitelných“ či „podporovaných“ zdrojů energie vůbec nemusí být - a v mnoha případech ani není - „ekologické“!

zemědělské produkty pěstované pro energetické účely – „rychle rostoucí dřeviny“ (RRD - vrby, topoly, olše, akáty), travní porosty, obiloviny, či „energetické byliny“ jako konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný

Řeknete-li před sousedy na vesnici, že budete pěstovat „krmný šťovík“, o němž je „vědecky dokázáno“, že se nerozšiřuje mimo pěstební plochy, poženou vás vidlemi. Řekněte raději, že půjde o Uteušu či Rumex OK 2.

životní prostředí - jediný vesmír, který máme k dispozici

Psáno 23. ledna 2008, v den, kdy Evropská komise, jakožto ochránce zájmů ekologistických mafií, vyhlásila pod heslem ochrany životního prostředí - své plány na jeho zničení! Za naše peníze...

Dodatek 2022: Ano, vážení přátelé, tento příspěvek je psán skoro před 15 lety. Od té doby se stalo mnohé. Mimo jiné tento textík četla nějaká rozhodující (možná i právnická) osoba, a aby se vyřešila otázka v nadpisu, staly se z „OZE“ „POZE“. Tedy Podporované zdroje elektrické energie...

Další změnou je, že už dožívají první větrné elektrárny, a tu se náhle „překvapivě“ ukázalo, že jest problémem jejich recyklace či ekologická likvidace, zejména laminátových vrtulí. Nakonec to kdosi vyřešil - zakopáním vrtule do země... V příštích letech budou možná kilometry čtvereční šelfových elektráren zbavovány roztřepených vrtulí shozem na mořské dno, kde umožní rozvoj fauny a flóry...

Teprve až začnou dožívat první velké foltaiky, uvidíme, jak je to s jejich reálnou recyklací. Svoji dožilou elektroniku odkládám u prodejce, jsem žádostiv, jak budeme pole slunečních baterií vracet Číně...

To je ovšem problém všech velkých projektů. Problém není u takového domácího vyrábění energie ze střešních solárek, studničních tepelných čerpadel, zahradních větrníků a cyklotrenažérů. Ostatně - kde jsou už dlouho slibované malé komunální kontejnerové jaderné elektrárny???

Energetické samozásobitelství může být nejen ekologické, ale - jak ukazuje válka na Ukrajině, kde dochází k masivní destrukci distribuční sítě - i strategicky důležité.

Doplněno v pátek 25. listopadu 2022