4.3.2024 | Svátek má Stela


ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdo kontroluje kontrolora

17.8.2011

A kdo je tu vůl? Prezident NKÚ Dohnal - nebo partaje, policie, soudy a média?

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Postavení, působnost, organizační strukturu a další podrobnosti stanoví zákon. Slyšeli jste Hlavu pátou Ústavy České republiky, můžete si sednout.

Prezident a jeho zástupce nejsou odvolatelní, ledaže by byli pravomocně odsouzeni. Přečetl jsem si v denním tisku. Inu, kriminálník těžko může řídit jeden z ústavních orgánů. A kriminálního činu se může dopustiti lehce - třeba když si stěžuje na politické tlaky. Nebo když se nechce nechat kontrolovat.

No jo, ale kdo kontroluje Nejvyššího? Mělo by to být uvedeno v onom Ústavou zmiňovaném zákonu. A je to tam: "Hospodaření Úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly Úřadu kontroluje Poslanecká sněmovna nebo její orgán, který si pro tento účel zřídila nebo který tímto úkolem pověřila."

V prosinci 2009 si PS stanovila orgán, orgán oslovil prezidenta NKÚ Františka Dohnala - a Dohnal ho vyhnal. Ve svém prohlášení své důvody vysvětlil (vyjímáme):

"Samotný zákon o NKÚ stanoví, kdo může kontrolu provést, ale neříká jak, podle jakých procesních pravidel. Protože není známo, podle jakého právního předpisu bude kontrola prováděna, objevuje se řada nezodpovězených otázek. Například kdo bude rozhodovat o případné námitce podjatosti vůči kontrolujícímu, celé skupině kontrolujících či případnému expertovi, který bude pro výkon kontroly přizván? Kdo bude rozhodovat o postupu při porušení zásady povinnosti mlčenlivosti, ať už ze strany kontrolované nebo kontrolující osoby?

...NKÚ je ostatně každoročně kontrolován profesionálním externím auditorem, tak i ze strany státních institucí (např. úřad práce, správa sociálního zabezpečení), k návrhu rozpočtu NKÚ i k závěrečnému účtu se vyjadřuje ministerstvo financí. Vždy jde o kontroly, kde jsou předem jasně stanovena kontrolní procesní pravidla, a tyto kontroly jsou prováděny zcela standardním způsobem.

NKÚ je proto připraven poskytnout součinnost a také ji poskytuje, ale pouze za předpokladu, že kontrola je nastavena v souladu se zákonem a s mezinárodními kontrolními standardy..."

Co Dohnal nenapsal: A pokud není kontrola vyvolána politickou objednávkou, s předem určeným zločinem i trestem...

Nu a vida, pár měsíců uběhlo, pár soudních jednání proběhlo, až Obvodní soud pro Prahu 7 vyřkl toto pondělí rozsudek: Tím, že Dohnal odmítl poslancům vydat podklady pro kontrolu hospodaření NKÚ, dopustil se porušení zákona a jest odsouzen k osmiměsíčnímu vězení s podmínkou na 18 měsíců. Zatím nepravomocně. Teď se bude odvolávat. Do konce devítiletého volebního období mu zbývají tři roky.

Premiér Nečas nečekal a obratem vyzval Dohnala k rezignaci. Předseda TOP 09 Schwarzenberg se vyjádřil po svém knížecím způsobu:

"Protože ho nepožaduji za pitomce, předpokládám, že pro odmítnutí kontroly měl nějaké právní odůvodnění... Pokud vím, je to jeho právní názor. A není jasné, proč by měl být právní názor trestný."

Skutečně, František Dohnal opřel svůj postup o právní názor Ústavu státu a práva. To ovšem v tomto státě neznamená, že by nemohl být třeba zavřen! O správnosti právního názoru účastníků sporu nerozhodují ani právníci, ani odborně fundované ústavy, ale nezávislý a nikomu neodpovědný soud na základě - svého názoru, který si nechá ovlivnit četbou novinových článků a zlostnými výkřiky televizních hlasatelů mediálních pravd. O osudu prezidenta NKÚ by neměla v žádném případě rozhodovat vláda, která se teď prý o Dohnala "hádá"...

Snad nejhůře se Dohnal provinil, když začal bydlet ve dvou luxusních bytech najednou. Onen mediálně provařený rozmařilý pronájem byl však schválen kolegiem NKÚ a zprostředkovaně - přes rozpočet - i samotnou Sněmovnou. Zde tedy ke zločinu ze strany pana prezidenta dle mého mínění nedošlo. Ostatně - jistý luxus je snad u ústavního činitele oprávněný, ne? Ale jak krásně znějí novinové titulky útočící na nejnižší pudy občanů! Přičemž se zamlčí, že ty "dva byty" byly stavebně propojeny v jeden a tento jeden byt byl jako jeden rovněž užíván. (Jako dva byty byl však tento prostor veden v papírech.)

Nejspíše na podkladě těchto tendenčních novinových zpráv pohnala Dohnala policie před soud. Obvodní soud ho osvobodil, avšak odvolací senát Městského soudu v Praze případ vrátil k novému projednání. Tady už skutečně nestačí k pochopení pouhý rozum...

Hlavním zločinem Františka Dohnala nejspíš je, že opakovaně kritizuje politiky za jejich snahu ovládnout NKÚ. A zároveň je mu dáváno za vinu, že ačkoliv si stěžoval na politické tlaky při obsazování členů kolegia NKÚ, sám tyto politické šíbry předhazoval Sněmovně ke schválení. Nu a Sněmovna je schválila. Proč by neschválila - když schvalovala koryta kolegům, kteří se nedostali do Sněmovny!!!

Kdo je tu vůl - Dohnal, nebo poslanci našich politických stran?

Kafka by si nevymyslel následující zápletku: František Dohnal v rozhovoru pro týdeník Respekt prohlásil, že někteří členové kolegia ovlivnění politickými stranami prosadili neuskutečnění určitých vybraných kontrol. Svoboda slova nezávislého ústavního činitele byla posléze napadena oněmi členy politicky zkorumpovaného kolegia, kteří svého prezidenta nařkli, že "ohrozil důvěru v NKÚ"!!! Kárnému řízení se Dohnal vyhnul jen tím, že Nejvyšší soud rozhodl, že jeho zločin byl již promlčen...

Jakákoli z výše uvedených trapných scének českého politického života, prolezlého partajními, soudními a policejními mafiemi, které nám předvádějí zhlouplá média, by mohla být použita k vyvolání kárného řízení. Kárným proviněním je totiž nejen zaviněné porušení povinností prezidenta NKÚ - ale i jeho "chování, jímž narušuje důstojnost" Úřadu. Není totiž pravda, že prezident NKÚ je neodvolatelný!

Může ho odvolat prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna může navrhnout prezidentu republiky odvolání prezidenta NKÚ na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory Úřadu, ve kterém byl vysloven návrh na odvolání z funkce. (Nikoli tedy na základě své investigativní činnosti!) To je však práce s nejistým výsledkem. Jednodušší je skandalizovat, pohnat před soud a pak vyzvat k odchodu.

Kterou nezávislou osobu, která by správně zkontrolovala plnění státního rozpočtu České republiky, vlastní hospodaření České národní banky a ministerstev, kterého věrného syna ODS pro tuto funkci máte už připravenou v rukávu, pane premiére?

Psáno v Praze dne 16. srpna 2011.

************************************************
Neregistrovaným komentátorům je možno vyjádřit se k tomuto článku v Šamanově hospůdce U hřbitova.