Neviditelný pes

FEJETON: Všechno je jinak

27.7.2016

aneb Globální oteplování a Atlantida

Klimatologové, alarmisté a aktivisté varují: člověk vypouští do atmosféry tolik oxidu uhličitého a dalších skleníkotvorných plynů, že se teplota může během století zvýšit až o 6 °C.

Ledovce roztají, moře stoupne a zatopí pevninu. Politici proto přistoupili k radikálním krokům. Preferují neekonomické alternativní zdroje, které škodí přírodě, a klasické zdroje přitom nejsou schopny nahradit. Současnost je však následkem minulosti. Podívejme se proto na graf, jak kolísala teplota před tím, než se objevila naše civilizace:

Vývoj teploty za posledních 400 000 let podle dat z vrtu do ledovce na základně Vostok, Antarktida:

dr1

Graf je převzat z knihy Peter Ward a Donald Brownlee Život a smrt planety Země (nakl. Dokořán, Praha 2004)

Patrná jsou čtyři chladná období oddělená ostrými vrcholy meziledových dob. Současnost je vlevo. Teplota meziledových dob dosud nebyla dosažena. Červená šipka ukazuje autorem předpokládanou dobu rozvoje Atlantidy.

Teplotní křivka ukazuje pravidelné kolísání. Je tedy nutné vysvětlení, které by potvrdilo obavy klimatologů a podpořilo šílenství politiků. Pokud za oteplování dnes může naše civilizace, je nejlogičtější předpoklad, že za dřívější teplé období může civilizace jiná. Dále můžeme odvodit, že když bylo tepleji, byla tato civilizace rozvinutější než naše. Můžeme však toto tvrzení dokázat?

Platón v dialogu Kritias vypráví o Atlantidě, klade ji do doby asi před 9 000 lety. Protože se Platón narodil v roce 427 př. n. l., připočtěme ještě (zhruba) 2 500 let. Zatím žádná přesná čísla nepotřebujeme, jde o hrubé odhady. Dostaneme se na konec doby ledové, do dostatečně prozkoumaného období, kde není šance jakoukoli rozvinutou civilizaci objevit již proto, že neexistovala. Rozvinutá civilizace totiž znamená zemědělství, trvalá sídla, těžbu surovin. To vše vede k nutnosti kopat do země jámy. A právě obyčejná díra v zemi je to nejtrvanlivější, co lidé dosud dokázali. Pozná se totiž bezpečně i po zasypání.

Jak ale vlastně byla doba existence Atlantidy určena podle Platóna? Jde o jednoduchý odhad založený na počtu generací. V Bibli jsou však zmínky o úžasné dlouhověkosti Adama a jeho potomků. Atlantida tedy nutně existovala daleko dříve, než jsme až dosud předpokládali. Dělí nás od ní neuvěřitelných 130 000 let.

Věda žádá ovšem ověření každé nové hypotézy. V tomto případě je to jednoduché. Konsensus vědců při IPCC jasně prokázal, že hlavním činitelem změn podnebí je člověk. Zvýšení teploty je tedy dokladem technické civilizace. Archeologické nálezy nám příliš nepomohou, předměty budou podobné dnešním výrobkům a uniknou pozornosti. Základy staveb, pokud byl použit beton, se budou podobat základům staveb dnešních. Odpadá ovšem hledání Atlantidy. Šlo o celosvětovou civilizaci, pozůstatky po ní jsou tedy všude kolem nás. Atlantidu nenajdete na internetu nebo v knížkách záhadologů, daleko spíše ji objevíte ve svém okolí.

Technická civilizace je závislá na energii. V Atlantidě zpočátku využívali především fosilní paliva. Ropy měli dostatek, předpokládaná centra těžby jsou zhruba na místě ložisek, která známe dnes. Ložiska ropy se po odčerpání pomalu znovu naplnila. Stopy po vrtných pracích ovšem dnes již nezjistíme. S uhlím máme větší šanci. Těžba však probíhala hlavně v mělce uložených slojích. Přesto zde máme určité indicie. Řada uhelných slojí je v blízkosti povrchu vyhořelá, podobně jako hoří některé části slojí na povrchových dolech. Při dobývání uhlí se nacházejí i staré štoly a jiná podzemní díla.

Energetika Atlantidy zjevně nikdy nevyužívala jaderná paliva. Tamní ekologické organizace nepřipustily takové riskantní počínání. Když si lidé uvědomili, že teplem roztály ledovce kolem pólů a zemědělská půda rodí ne jednou, ale dvakrát i třikrát za rok a že již není kde vypěstované produkty skladovat, rozhodli se podřídit vše ekologii. S okamžitou platností se zastavilo veškeré spalování fosilních paliv. Dopravovalo se jen to nejnutnější, pomocí koňských povozů. Větrné elektrárny hučely na každém kopečku, krajina se blyštěla solárními panely, počet obyvatelstva byl v několika generacích omezen na minimum. Všechny teplejší oblasti byly ponechány přírodě, člověk tam měl přístup zakázán. Úspěch se dostavil – teplota prudce klesla. Za několik zimních bezvětrných dnů většina lidí zmrzla, pole zmizela pod ledem. Přežilo jen několik nejodolnějších jedinců.

Uvolnil se prostor pro vývoj dnešního člověka. Postupně se z Afriky přes Malou Asii dostal do Evropy. Panovalo tu tehdy drsné podnebí ledové doby. Naši předkové se setkali s posledními příslušníky kdysi rozvinuté civilizace Atlantidy. Drsní, svalnatí a zarostlí domorodci zde žili v jeskyních a lovili jeskynní medvědy. Jen jejich mozek, větší, než máme dnes my, naznačoval zmeškanou evoluční příležitost. Mnohem později dostali i název – neandrtálci.

V Platónově vyprávění o střetu Atlantiďanů a Athéňanů je jasná reminiscence na střety moderního člověka s člověkem neandrtálským i to, že neandrtálský člověk byl nakonec zcela vyhuben.

Tato teorie má jen jednu malou, docela maličkou, ale přece jen chybu. Vysvětluje jen současné a předchozí oteplování. Se staršími si neví rady – tehdy ještě nebyl člověk, který by dodával do atmosféry oxid uhličitý. I tak vysvětluje dvojnásob toho, co klimatologové. Logicky je tedy 2x pravdivější.

Časové zařazení je zatím autorovým předpokladem. Bude ještě nutné najít dostatečné důkazy pro to, že civilizace zde existovala dříve, než se všeobecně tvrdí.

dr2

Kdo postavil tento kámen? Hříčka přírody nebo důkaz existence rozvinuté civilizace? Dnešní technika by s tím nutně měla potíže...

dr3

Záhadné sloupy - jejich stáří ani účel se dosud nepodařilo doložit. Byly překryty několikametrovým nánosem.

dr4

Lávka nikam? Zbytek chrámu? Nejpravděpodobněji další pozůstatek stavby Atlantidy. Vědci ovšem tento nález ignorují..

*******************************************

Varování:

Tento článek opravdu, ale opravdu není myšlen vážně.

A názor autora?

Modelování vývoje klimatu do budoucnosti není žádným vědeckým důkazem. Známe poměrně přesně obsahy CO2 v geologické minulosti naší planety. Známe i tehdejší teploty. Co neznáme, je, jak by dopadly výpočty podle modelů klimatologů směrem do minulosti. Jinými slovy, jak by dopadlo ověření pravdivosti.

Hlavní příčiny změn klimatu jsou kosmické a geologické. Oxid uhličitý v atmosféře může přispívat k současnému oteplování. Ostatně jako celá řada dalších příčin. Stačí si však uvědomit, že celoplanetární teplé klima tu už bylo vícekrát. Taková období mají i svůj termín - klimatické optimum. Naopak ani 300x vyšší obsah oxidu uhličitého v ordoviku nezabránil velkému zalednění.

Mimochodem - víte, že v předchozích meziledových dobách u nás volně rostly lotosy?

Diskutovat můžete i zde. Tuto možnost použijte především pro vzkazy starší 14 dnů. Na zápis dostávám upozornění a mohu snadněji reagovat.

Převzato se souhlasem autora z jeho blogu na Drabek.bigbloger.lidovky.czzpět na článek