Neviditelný pes

ARCHEOLOGIE: Česká účast na unikátním objevu

1.4.2022

V červenci 2021, bylo to osmadvacátého, odvysílala Česká televize ve večerních Událostech 45sekundový šot o tom, jak naši vědci v Telči zkoumají jeden starověký amulet z Izraele. Přesněji nápis na něm.

Proč právě naši a proč v Telči?

V tomto městě funguje detašované pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, které má k dispozici unikátní skener TORATOM – Zdvojený kolmý nastavitelný tomograf. Jeho pomocí lze mimo jiné „přečíst“ extrémně špatně čitelné starověké texty, a to neinvazivní metodou. Týká se to i kovových svitků nebo přeložených destiček – aniž by bylo nutné je rozvinout nebo „otevřít“ (nebezpečí poškození).

Jeden takový artefakt zkoumali vědci na telčském pracovišti v létě 2021. Jednalo se o přeloženou olověnou destičku, která byla nalezena při archeologickém výzkumu v Izraeli. Její rozměry přibližně 2 x 2 cm. Destička obsahovala uvnitř v době objevu neznámý text; určit, co je na nálezu napsáno (podobu textu) bylo úkolem vědců v Telči. O pomoc je požádali archeologové, kteří destičku objevili. Příběh jejího objevení je sám o sobě zajímavý, jak si nyní ukážeme.

Nejprve představme lokalitu. Jde o horu Ébal nacházející se na historickém území Samaří (tzv. Západní břeh Jordánu – viz obr. 1). Naproti ní, jižním směrem, se nachází hora Gerizím. Obě jsou zmíněny v Bibli a měly specifický význam. V knize Deuteronomium, kapitola 11, verše 26 až 32, čteme slova určená lidu Izraele; vyslovena byla předtím, než lid vstoupil do Zaslíbené země:

Hleď, dnes vám předkládám požehnání i zlořečení: požehnání, když budete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám dnes přikazuji, a zlořečení, když nebudete poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, sejdete-li z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a budete-li chodit za jinými bohy, k nimž se nemáte znát. Až tě uvede Hospodin, tvůj Bůh, do země, kterou přicházíš obsadit, budeš dávat požehnání na hoře Gerizímu a zlořečení na hoře Ébalu. Ty hory jsou za Jordánem, za cestou na západ, v zemi Kenaanců sídlících v pustině naproti Gilgálu při božišti Móre. Přejdete totiž Jordán a půjdete obsadit zemi, kterou vám dává Hospodin, váš Bůh. Obsadíte ji a usadíte se v ní. Proto bedlivě dodržujte všechna nařízení a práva, která vám dnes předkládám.

Když pak lid Izraele skutečně přešel Jordán a usadil se v Zaslíbené zemi, vůdce lidu Jozue, který nastoupil po Mojžíšovi, učinil toto:

Tehdy zbudoval Jozue oltář Hospodinu, Bohu Izraele, na hoře Ébalu ... (kniha Jozue, 8. kapitola, verš 30).

amulet1

obr. 1/ Mapa ukazující, kde se nachází hora Ébal. Podklad: Google Maps.

Pozůstatky zmíněného oltáře na hoře Ébal objevil v 80. letech minulého století prof. Adam Zertal, který v lokalitě prováděl archeologický výzkum. Část materiálu shromážděného při tomto výzkumu byla podrobně analyzována později, a to metodou tzv. mokrého prosívání: v roce 2019 dr. Scott Stripling, ředitel Institutu archeologických studií při Biblickém semináři v Texasu, a jeho tým objevili zmíněnou destičku, která podle výzkumníka Zviho Koenigsberga – ten pomáhal už prof. Zertalovi při vykopávkách u Jozuova oltáře v 80. letech (tenkrát se ale pracovalo metodou suchého prosývání) - „obsahovala něco uvnitř“.

Dr. Stripling ovšem věděl hned, o co jde. Jeho odborná zkušenost mu napověděla: mohla by to být defixe, proklínací tabulka. Ve starověku známá věc – olověná destička, na níž bylo napsané prokletí nebo kouzlo, které bylo namířeno proti někomu, přičemž realizace takového prokletí či kouzla byla svěřena božstvu, v případě starověkého Izraele, jak uvidíme níže, samotnému Hospodinu. Dr. Stripling k tomu řekl: „Když jsem to uviděl, srdce mi málem vyskočilo z hrudi.“

Zbývalo rozlousknout klíčový oříšek – co je uvnitř destičky napsáno. Nikoli ve smyslu překladu či významu, ale zobrazení špatně čitelného písma. Zde pomohli čeští vědci z Telče, jak je zmíněno v úvodu.

Jedinečný nález

Ve čtvrtek 24. března 2022 uspořádal dr. Stripling spolu s mezinárodním týmem vědců v texaském Houstonu tiskovou konferenci, na níž byly prezentovány dva důležité závěry týkající se významu textu na destičce a také jejího stáří.

Stářím začneme. Dr. Stripling zařadil dle několika indicií destičku do závěru mladší doby bronzové (na Předním východě), tzn. že byla napsána kolem roku 1200 před Kristem. Případně ještě o 100 až 200 let dříve.

A nyní význam textu. Skutečně jde o proklínací tabulku – defixi, což vzhledem k tomu, že byla nalezena na „hoře prokletí“ (Ébal) není až tak překvapivé. Napsána byla ve starohebrejštině protokananejským písmem a v anglickém překladu uvádí:

Cursed, cursed, cursed – cursed by the God YHW.
You will die cursed.

Cursed you will surely die.
Cursed by YHW – cursed, cursed, cursed.

Česká verze:

Prokletý, prokletý, prokletý – prokletý Bohem Hospodinem (doslova Jahvem).
Zemřeš prokletý.
Jistě zemřeš prokletý.
Prokletý Hospodinem – prokletý, prokletý, prokletý.

Až z toho běhá mráz po zádech.

Co z výše uvedeného lze vyvodit? Pokud se potvrdí datování nálezu (recenzovaný článek v odborné literatuře je plánován na konec roku 2022), bude to nejstarší dosud nalezený písemný záznam ve starohebrejštině, navíc obsahující jméno izraelského Boha – Hospodina, Jahve. (Bible byla napsána později.) V každém případě jde o důkaz historického spojení lidu Izraele se Zemí izraelskou a také toho, že Izraelci v té době byli gramotní.

Kdo byl proklet

Hovoříme-li v souvislosti s nalezeným proklínacím amuletem, i tak můžeme destičku nazvat, a horou Ébal o prokletí, podívejme se na pokyny, které během putování z Egypta do Zaslíbené země dal Mojžíš lidu Izraele (kniha Deuteronomium, kapitola 27):

Onoho dne Mojžíš lidu dále přikázal: Až přejdete Jordán, postaví se na hoře Gerizímu, aby žehnali lidu: Šimeón, Lévi, Juda, Isachar, Josef a Benjamín. A tito se postaví na hoře Ébalu, aby zlořečili: Rúben, Gád, Ašer, Zabulón, Dan a Neftalí. Lévijci střídavě se všemi izraelskými muži budou pronášet zvýšeným hlasem:

„Buď proklet muž, který zhotoví tesanou nebo litou sochu, ohavnost před Hospodinem, výrobek rukou řemeslníka, a uloží ji v úkrytu.“ A všechen lid odpoví a řekne: „Amen.“

A kdo byl dále proklet?

- Kdo zlehčuje svého otce a svou matku.
- Kdo posouvá mezník svého bližního.
- Kdo svádí slepce z cesty.
- Kdo převrací právo bezdomovce, sirotka a vdovy.
- Kdo obcuje se ženou svého otce, neboť odkryl cíp pláště svého otce.
- Kdo obcuje s nějakým zvířetem.
- Kdo obcuje se svou sestrou, dcerou svého otce nebo dcerou své matky.
- Kdo obcuje se svou tchyní.
- Kdo tajně ubije svého bližního.
- Kdo vezme úplatek, aby ubil člověka a prolil nevinnou krev.
- Kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.

Morální kodex starého Izraele. Říká, jaké chování je špatné. Je problém se těmito zásadami řídit i dnes, po více než třech tisíciletích?

amulet1

Vnější pohled na amulet

Tento článek byl zpracován s použitím níže uvedených zdrojů. Ještě před nimi uvádím klíčové osobnosti, které na objevu proklínacího amuletu participovaly:

Adam Zertal – izraelský archeolog provádějící výzkum na hoře Ébal v 80. letech 20. století. Kromě jiného objevil Jozuův oltář;
Zvi Koenigsberg – izraelský spolupracovník A. Zertala;
Scott Stripling – americký archeolog, jehož tým destičku našel;
Geršon Galil z Haifské univerzity v Izraeli a Pieter Gert Van der Veen z Univerzity Johannese Gutenberga v Mohuči, Německo – podíleli se na rozluštění (překladu) textu na amuletu;
Naama Yahalom Macková z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, Izrael – analyzovala materiál amuletu (olovo);
Jaroslav Valach, Daniel Vavřík, Ivana Kumpová, Michal Vopálenský – čeští vědci provádějící tomografické skenování amuletu.

Zdroje:

amulet3

obr. 2/ Zdroj č. 1: Web novin The Jerusalem Post.

amulet4

obr. 3/ Zdroj č. 2: Web novin Haaretz.

amulet5

obr. 4/ Zdroj č. 3: Server The Times of Israel.

Převzato z blogu autora s jeho svolením.zpět na článek