Neviditelný pes

DEKLARACE Z CASABLANCY: Náhradní mateřství je obchod s dětmi

10.3.2023

Odborníci a vědci už své slovo jasně vyslovili. Nyní je řada na politicích…

Několik desítek právníků, lékařů, psychologů a dalších osob z více než 70 zemí pěti kontinentů se 3. března sešlo v marocké Casablance, aby vyzvali státy světa ke zrušení zákonů, které povolují nebo tolerují náhradní mateřství.

Publikovali společně dokument nazvaný „Mezinárodní deklarace za všeobecné zrušení náhradního mateřství“, jehož cílem dosáhnout celosvětového zákazu náhradního mateřství. Spolu s prohlášením byl dán k dispozici návrh znění mezinárodní úmluvy v této věci.

„Vyzýváme k zákazu náhradního mateřství ve všech podobách, ať už placeného nebo bezplatného, a k zavedení opatření k boji proti takové praxi,“ píší signatáři v „Deklaraci z Casablancy“. Současně prohlašují, že jsou si vědomi „utrpení lidí, kteří nemohou počít dítě“ a uvědomují si rovněž „přitažlivost reprodukčních technologií“.

Náhradní mateřství spočívá v tom, že žena - obvykle označovaná jako „náhradní matka“ - nosí ve svém lůně jedno nebo více dětí jménem zamýšlených rodičů, kterým má být dítě po narození předáno. Smlouva je uzavřena přímo mezi náhradní matkou a rodiči nebo prostřednictvím jedné či více třetích stran.

Na mezinárodní úrovni dosud neexistuje žádná závazná právní úprava, týkající se této problematiky. Ačkoli je tato praxe v současné době povolena v omezeném počtu zemí (některé americké státy, Kanada, Spojené království, Ukrajina, Rusko, Nizozemsko, Dánsko, Řecko a Indie), v mnoha zemích přetrvávají právní nejasnosti, zejména pokud jde o právní postavení dětí narozených náhradním mateřstvím v zahraničí. Díky tomu se problémy náhradního mateřství řeší i v zemích, kde samotná praxe je nelegální.

Aude Mirkovićová, profesorka práva a jedna z hlavních organizátorek iniciativy, řekla agentuře CNA, že jedním z hlavních problémů, s nimiž se potýkají i země, kde je náhradní mateřství nezákonné, je to, že zahraniční komerční společnosti mají možnost získávat zde potenciální klienty. „Problém si uvědomujeme i u nás ve Francii, protože zažíváme velmi agresivní agitaci především ukrajinských a amerických společností, které k nám beztrestně přicházejí prodávat své služby; my to prostě necháváme být“, řekla.

„Výsledkem je, že mnohé ženy v zemích, kde je praxe legální, jsou zneužívány k tomu, aby rodily děti pro zahraniční klienty, a tyto děti jsou objednávány a dodávány jako předmět smlouvy,“ dodává Mirkovićová. „Deklarace proto jasně říká, že náhradní mateřství porušuje lidskou důstojnost a přispívá ke komodifikaci žen a dětí, dělá z nich zboží.“

Hlavním zájmem deklarace z Casablancy je upozornit na problém na mezinárodní úrovni a vzbudit reakci. Proto organizátoři dbali na geografickou rozmanitost zapojených odborníků, včetně účasti Suzanne Aho, členky Výboru OSN pro práva dítěte, jako pozorovatelky na konferenci v Casablance.

„Chceme vzbudit zájem co největšího počtu zemí a mezinárodních organizací,“ říká profesorka Mirkovićová a poukazuje na to, že signatáři se záměrně rozhodli neuvádět organizace, k nimž náleží, ale sešli se jako odborníci a vědečtí pracovníci různého cítění kvůli naléhavosti věci samé, bez zdůrazňování konkrétní politické či ideologické příslušnosti. Řídili se modelem učených společností, které dávají své odborné znalosti do služeb věci a předkládají konkrétní návrhy zodpovědným institucím. Z téhož důvodu se signatáři deklarace i návrhu doprovodné rámcové úmluvy shodli, že oba texty budou maximálně věcné a stručné.

Doporučení v návrhu úmluvy se skutečně omezují na pět základních: zakázat praktikování náhradního mateřství; odepřít jakoukoli právní platnost smlouvám obsahujícím závazek ženy odnosit a porodit dítě; trestat osoby a společnosti, které působí jako prostředníci mezi náhradními matkami a objednavateli; stíhat osoby, které uzavírají náhradní mateřství na svém území; stíhat své státní příslušníky, kteří uzavírají náhradní mateřství mimo své území.

„Náš text může vzít do ruky kdokoli. Pokud souhlasí s obsahem, může jej přijmout za svůj a předložil své vládě nebo zvolenému zástupci.“ uzavírá profesorka Mirkovićová. „Je snazší přimět vlády, aby se přihlásily k něčemu, co již existuje a je smysluplně zformulováno, než aby musely samy vymýšlet projekt od nuly.“

Odborníci tedy už své slovo na téma „náhradního mateřství“ jasně vyslovili. Nyní je řada na politicích…

* * *

Deklaraci z Casablancy naleznete zde:

http://declaration-surrogacy-casablanca.org/

Aliance pro rodinu, která byla na konferenci v Casablance zastoupena místopředsedou Janem Gregorem, zahajuje v České republice sběr podpisů pod „Petici za konec obchodu s lidmi a vykořisťování žen“, která má za cíl dosáhnout zákazu náhradního mateřství. Připojit se k ní můžete zde:

Odkazzpět na článek