28.6.2022 | Svátek má Lubomír


EVROPA: Pět mýtů o Evropské unii

16.7.2013

1. Volný obchod může zajistit výhradně EU

Volný obchod je pro Českou republiku primárně zajištěn nikoliv Smlouvou o fungování EU, nýbrž Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru[1](EHP). Členskými státy EHP jsou rovněž některé země mimo EU. Jak upozorňuje Petr Mach ve své knize "Jak vystoupit z EU", Dohoda o EHP je uzavřena paralelně k právním předpisům EU a i v případě vystoupení České republiky z EU zůstává nadále platná.[2] Česká republiky by navíc mohla uzavírat smlouvy o preferenční zóně obchodu či smlouvy o volném obchodu s celou řadou zemí bez souhlasu EU (což nyní není možné). Island nebo Švýcarsko[3] tak mohlo např. nedávno uzavřít smlouvu o volném obchodu s Čínou.[4] Připomeňme, že Česká republika navíc vstupem do EU ztratila možnost vykonávat autonomní politiku uvnitř WTO.[5]

2. Zda přijmeme euro v České republice je jen na našem rozhodnutí

Opak je bohužel pravdou. Při vstupu do Evropské unie se Česká republika společně s řadou dalších států rozhodla zavázat tomu, že přijme jednotnou měnu euro jako svou měnu a vzdáme se tak autonomní monetární politiky. Smlouva prošla referendem (možná také díky kampani ANO EU financované z peněz daňových poplatníků) a na závazku přijmout euro nic nezměnila ani Lisabonská smlouva. Pouze Spojené království na tento závazek nepřistoupilo vůbec a Dánské království si taktéž zajistilo trvalou výjimku ze zavedení eura díky protokolu, podle jehož znění o připojení do měnové unie rozhodne výsledek případného referenda. Jedná se o jediné dvě země, kterým nemůže být bez jejich souhlasu nařízeno přijetí eura (mají trvalou výjimku). ČR je členským státem EU, o kterém Rada zatím nerozhodla, že splňuje nezbytné podmínky pro přijetí eura, vztahuje se na nás z tohoto důvodu nejvýše výjimka dle článku 139 Smlouvy o fungování EU[6]. Nejedná se však o trvalou výjimku, kterou má Dánsko a UK. Na ČR se vztahuje pouze "dočasná" výjimka[7] z důvodu neplnění patřičných kritérií. Hned článek 140, ods. 2 Smlouvy o fungování EU říká: "Rada po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Evropské radě rozhoduje na návrh Komise, které členské státy, na které se vztahuje výjimka, splňují podmínky nezbytné na základě kritérií stanovených v odstavci 1, a zruší výjimky dotyčných států."[8]

Článek 140 této smlouvy také stanoví, že v případě zrušení "dočasné" výjimky (např. z důvodu splnění patřičných kritérií) může Rada na návrh komise dále rozhodnout o zavedení eura v dané zemi bez trvalé výjimky, dále stanovuje přepočítávací koeficient pro daný stát. O přijetí eura nemusí nutně rozhodnout občané v referendu, vláda a dokonce ani parlament, ale rozhodnutí o zrušení "dočasné" výjimky (ve smyslu čl. 139), přijetí eura a nastavení přepočítávacího koeficientu leží na Radě ministrů zemí eurozóny (tedy bez ČR), která přijímá rozhodnutí na návrh Komise (viz. článek 140). Česká republika nemá tedy ani právo o přijetí či nepřijetí eura jako měny na svém území hlasovat v rámci Rady. Petr Nečas tvrdí, že k přijetí eura je potřeba aktivní souhlas České republiky.[9] Žádný právní předpis EU však toto neříká. Ministerstvo financí může maximálně nesouhlasit s přepočítávacím koeficientem a touto cestou záležitost alespoň trochu blokovat. Nejlepším řešením by bylo vyjednat si trvalou výjimky pro zavedení eura v ČR. Vyjednání trvalé výjimky neznamená nemožnost přijetí eura. Znamená, že nám euro nemůže být vnuceno a bude přijato např. po souhlasu občanů v referendu ("Dánský vzor").

3. Evropská unie je ochránkyní tržního hospodářství

K tomuto mýtu snad není co dodat. Evropská unie se tak sama navenek i ve smlouvách prezentuje. Realita však bývá často jiná. Stačí si vzpomenout na tisíce regulací a dotací, které nemají s tržním hospodářstvím nic společného. Jak říkal americký prezident Ronald Wilson Reagan: "Čím více plány selhávají, tím více plánovači plánují." Přesně těmito slovy by se do jisté míry dala podoba EU zachytit. V dobách ekonomické recese, způsobené předlužením mnohých států a jednotnou měnou v neoptimální měnové zóně to platí dvojnásob.

4. EU je v souladu s myšlenkami Masaryka

Masaryk byl skutečně příznivcem jistého modelu integrace na evropském kontinentě. Jeho myšlenky však stály na rovnosti národů[10], což částečně alespoň z hlediska poměru hlasů v nejdůležitějších hlasovacích orgánech EU neplatí. Masaryk varoval rovněž před "antiamerikanismem" a odklonu od spolupráce s USA. Odklon od USA lze vidět např. i v myšlence vytvoření jednotné evropské armády, která by se měla dle mého názoru stát konkurencí NATO (nevěřím myšlence evropské armády jako doplňku NATO). Současný model evropské integrace zřejmě ani neodpovídá dílu "Zum ewigen Frieden"[11] od Immanuela Kanta.[12]

5. Z Evropské unie nelze vystoupit

Článek 50, ods. 1 Smlouvy o fungování EU (změněné zněním Lisabonské smlouvy) říká: "Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit."[13] Odstavec 2. rozvádí problematiku dále: "Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu."[14] To však ještě neznamená, že před datem účinnosti Lisabonské smlouvy by nebylo možno z EU vystoupit. Vše by se jen řídilo Vídeňskou úmluvou o mezinárodním právu smluvním[15]. Dohodu o vystoupení částečně autonomní oblasti Grónska se s Dánskem i předtím podařilo nakonec uzavřít. Zatímco Faerské ostrovy získaly jako součást Dánska částečnou autonomii již v roce 1948 a do EU jako formální součást Dánska nikdy nevstoupily, Grónsko získalo širší autonomii až ke konci 70. let a v 80. letech Evropskou unie (jako formální součást Dánska) opouští, (v roce 1982 se konalo referendum o vystoupení Grónska z EU).[16] Nejednalo se sice o vystoupení samostatného státu, je však vidět, že i zde byla dohoda možná.

--------------------------------------------------------------------

[1] DOHODA O EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM PROSTORU [online], [cit 6. 7. 2013] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994D0001:CS:NOT

[2] MACH, P., Jak vystoupit z EU, 2. Doplněné vydání, Dokořán a Laissez Faire, Praha 2012, ISBN 978-80-7363-463-6

[3] AKTUÁLNĚ. CZ, [online], [cit 6. 7. 2013] http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/business-ve-svete/clanek.phtml?id=784459

[4] ZPRÁVY.ROZHLAS.CZ, Čína s Islandem uzavřela volný obchod [online], [cit 6. 7. 2013] http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika/_zprava/1200418 , pozn. Island je členem organizace EFTA a EHP

[5] World Trade Organisation – Světová obchodní organizace

[6] Konsolidované znění SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EU, [online], [cit 8. 7. 2013] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF

[7] Pozn. Použito pouze pro odlišení od druhu výjimky, kterou má Dánsko a UK; smlouva ve skutečnosti termín dočasná výjimka nezná

[8] Smlouva o fungování EU [online], [cit 8. 7. 2013] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF.

[9] HASENKOPF, Chceme euro? [online], [cit 8. 7. 2013]http://www.svobodni.cz/media/clanky/1230-hasenkopf-chceme-euro-brusel-to-rozhodne-bez-nas/

[10] MASARYK, Nová Evropa – Stanovisko slovanské, Brno : Doplněk, 1994, ISBN 80-85765-29-2

[11] KANT, I., Zum ewigen Frieden – (K věčnému míru) [online], [cit 5. 7. 2013] http://homepage.univie.ac.at/benjamin.opratko/ip2010/kant.pdf.

[12] 200 let od smrti Immanuela Kanta, Sborník textů, CEP – Centrum pro ekonomiku a politiku, Praha 2004

[13] Smlouva o fungování EU [online], [cit 8. 7. 2013] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF.

[14] Ibid.

[15] Vídeňská úmluva o mezinárodním právu smluvním [online], [cit 8. 7. 2013] smsjm.vse.cz/wp-content/uploads/2008/10/mp5.pdf?

[16] BRUNCLÍK, HAVLÍK, PINKOVÁ, Skandinávie – proměny politiky v severských zemích, CEVRO PRESS a Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-703-2

Záznam z diskuze na Českém rozhlasu PLUS o na téma "EURU V ČR" si můžete od 11. minuty poslechnout zde: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2885192

Autor je místopředseda Svobodných v Olomouckém krajiAkční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!