6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


EVROPA: Kraft durch antiatom

6.6.2011

Ekologie je velké téma moderního světa. A to proto, že „bílá civilizace„ stále ještě výrazně ovlivňuje způsob myšlení a života celého světa, bez ohledu na obrovský momentální úspěch Číny a dalších států. Sice to vzhledem k pomalému úpadku začíná vypadat nějak podobně jako vztah Římské říše k Řecku a jeho kultuře, ale životní styl, myšlenkové proudy a směry jsou stále „evropské“. A protože jedno ze zásadních center filosofického a myšlenkového směru tvoří v Evropě Německo, najdeme stopy jeho myšlení nejen třeba v New Age, ale dnes hlavně v „ekologii“. Nelze se divit. Mají v tom dlouhou tradici. Přesto však kriticky myslící lidi musela zaujmout skutečnost, že podle průzkumů až 65% Němců souhlasí s uzavřením jaderných elektráren a přechodem na takzvané „obnovitelné zdroje“, přestože jakožto vzdělaný národ si jistě dokáží domyslet důsledky tohoto rozhodnutí. Anebo nedokáží? A proč?

Již delší dobu některé skupiny a myslitelé tvrdí, že dnešní evropský „envirometalismus" (tedy „ekologismus") se v mnoha projevech velice podobá nacismu anebo fašismu. Porovnejte sami:

Robert Paxton, americký historik, říká: Fašismus je způsob politického jednání vyznačujícího se obsesivními představami o rozkladu společenství.

Může něco jiného lépe vystihovat třeba teorii o „globálním oteplení"? Anebo Roger Griffin, oxfordský politolog, říká, že fašismus (nacismus) je „skutečně revoluční, nadtřídní forma antiliberálního, (...) antikonzervativního nacionalismu. Jako takový je ideologií hluboce propojenou s modernizací a modernitou, ideologií, která přijala velké množství podob, aby se přizpůsobila specifickému historickému a národnímu kontextu, v němž se objevila, a čerpala ze široké škály kulturních a intelektuálních směrů, levicových i pravicových, protimoderních i promoderních, aby se artikulovala jako soustava idejí, hesel a doktrín. Zaměníme-li slovo nacionalismus za multikulturalismus, kdy je opět skupina lidí přesvědčena o své „výjimečnosti“ oproti zaostalcům, které je nutno „vést“, jde o celkem přesný popis.

Dále pokračuje Griffin: „V meziválečném období se projevila především v podobě elitou vedené, ozbrojené strany, jež se – většinou neúspěšně – pokoušela vytvořit populistické masové hnutí pomocí liturgického stylu politiky a radikálního programu, slibujícího přemoci hrozbu mezinárodního socialismu, ukončit degeneraci postihující národ ovládaný liberalismem a uskutečnit radikální obnovu národního sociálního, politického a kulturního života v rámci toho, co si běžně představovala jako počínající novou éru (západní) civilizace.

Dnes se po pádu nacismu a komunismu toto hnutí odělo do modernějšího a internacionálního hávu. Proč zrovna v Německu? A proč je americký ekologismus více byznysem než vírou a německý je hlavně ideologií a vírou?

Německo má v „ochraně přírody" a dalo by se říci i ve zbožštění přírody staletou tradici. Jak napsal vůdčí ideolog francouzské „Nouvelle Droite“ (Nová pravice) nadšený obdivovatel neonacistické organizace „Geschellsaft fur biologische Antropologie und Eugenik und Verhaltensforschung“: „V historii lidstva docházelo k ničení životního prostředí nebýt jediné výjimky. Pouze Germáni byli jiní ….. uctívali háje a stromy….. žili v úzkém vztahu s přírodou. Není tedy divné, pozorujeme-li dnes nejmohutnější úsilí o ochranu životního prostředí – soukromého i státního - právě u národů tvořených převážně nordickou rasou…

Pravdou je, že myšlenky spojované s germánstvím byly vždy vedeny heslem "Blut und Boden“ (krev a půda) a jsou dodnes plně spojeny s Německem, už třeba v pohledu na získávání občanství, kdy byla vždy respekována úloha „Blut“ ve smyslu národoveckém. To jistě není jen výsadou Německa, u nás se chováme stejně třeba vůči volyňským či kazašským Čechům, podobně postupují třeba Maďaři atd. A „Blut“ je vždy pevně spojen s „Boden", tedy půdou ve smyslu „rodná půda“, či s „Heimat“, tedy domovina. Němci mají dokonce pro vyjádření niterného vztahu k Vaterlandu či k „Heimat“ zvláštní slovo „Heimweh“ - touha či bolest po domovině ve smyslu čisté německé vlasti. Nejde o nic zastaralého. Například v roce 1989 Hubert Wienzieler, stojící v čele Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND) prohlásil: „Pouze prosadíme-li své (ekologické) myšlenky a záměry, budeme moci nazývat svoji vlast ´Heimat´."

Není tedy nic divného, když zjistíme, že naprosto první a bezprecedentní zákon o ochraně přírody byl vyhlášen v Německu. Šlo o „Reichsnaturschutzgeset“ (dále jen RNG). Nic takového do té doby nikde nebylo uzákoněno. Byla zde ustanovena ochrana fauny i flory, vytváření „chráněných krajinných území“, nutnost třístupňového schvalovacího procesu atd.

Zákon zřídil širokou strukturu pro ochranu přírody a jejích nástrojů. Také definoval ochranu rostlin a čtyři kategorie ochrany: přírodní památky, přírodní rezervace, krajiny, chráněná území a krajinné prvky. Další novinkou je zařazení zákona do péče o krajinu.

V té době bylo Německo plné „starosti o pravou německou přírodu“, která se postupně po očištění od neárijských bastardků stane tou pravou přírodou dle německého vzoru. Kancléř byl vegetarián, nekuřák, abstinent a miloval zvířata. (Nevšimli jste si, co dneska enviromentalisti a „přednostní“ intelektuálové a EU prosazují? Myslíte, že náhodou?) Obdivoval čistou přírodu a hlásal, že, jak praví preambule zákona RNG: „Dnes stejně jako dříve je zde příroda v lesích a polích pro německé lidi, kteří touží po čistotě, radosti a odpočinku…a je nutno ji chránit v její čistotě„.

Tehdejší německý ministr vnitra šel dokonce dále. Zřídil experimentální statky, na kterých se hospodařilo čistě ekologicky. Organické, dnes by se řeklo bio, zemědělství bylo cílem vládní politiky a bylo vědci v tisku doporučováno. Kancléř a vybrané skupiny politiků a vědců dlouze uprostřed čisté přírody v Berchtesgadenu diskutovali. O obnovitelných zdrojích energie, o uplatnění vodní energie, větrné energie, bioplynu z exkrementů zvířat atd. A došli k závěru, že „voda, vítr a přílivové vlny se "stanou energetickými zdroji budoucnosti".

Úplně dokonalé. Jen kdyby to nemělo malou chybičku. Tento zákon byl vydán nacisty v červnu 1935 a osobně jej vyhlásil Adolf Hitler. Ve jménu německého národa a nacionálního socialismu. Hitler byl ten, kdo organizoval dlouhá sezení, na kterých se diskutovalo a plánovalo „využití obnovitelných zdrojů“. Ten další zelený fanatik ve vedení Třetí říše byl říšský vůdce SS, šéf Gestapa, velitel zbraní SS, ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů (holocaustu) Heinrich Himmler.

Znáte-li tyto skutečnosti, lépe pak pochopíte nejen zažraný antisemitismus tzv. NGO-istů a obecně zelených, deklarovaný veřejně jako „podpora spravedlivému boji palestinského lidu“ (bodejť by ne, když jejich hlava, jeruzalémský Muftí Hadž Amín al-Husejní byl obdivovatelem Hitlera, nepřítelem demokracie a organizátorem pogromů na židy, že?!).

Víme-li, že již od dob Heideggera a Ludwiga Klagese byl německý národ formován myšlenkami o výjimečnosti germánství, k nenávisti k demokracii, pokroku a rovnosti, nelze se tomu divit. Ostatně, američtí hippies a dnešní „alternativci“ by si mohli v mnoha věcech podat ruce s německou romantickou nacionální mládeží sdruženou ve dvacátých letech 20. století zvaných „Wandervogel“. Milovali přírodu, zavrhovali civilizaci a kapitalismus, obdivovali „východní spirituality“ atd. atd. Značná část, více než 60% milovníků přírody a „čisté volnosti" sdružených ve spolcích Naturschutz po roce 1933 vstoupila do NSDAP.

Nacistická „ekologie“ byla pak jen rodnou sestrou „eugeniky“, která vedla k vyvražďování milionů „podřadných lidí a ras“.

Hledáme-li, odkud se bere dnešní až blouznivý náboženský odpor Němců a Rakušanů proti atomové energii, stačí se vrátit k výrokům Hitlera o židovsko-sionistické pavědě – nukleární fyzice, provozované židy a plutokraty (čti Američany). USA vyrobily atomovou bombu (za pomoci židovských vědců), porazily Německo a Japonsko a to uvnitř Němců stále rezonuje. Prohrané dvě války a ponížení. Lze se divit, že většina Němců dnes, téměř sedmdesát let po válce, stále pevně věří v původní „ekologické“ myšlenky německého nacionalismu z 19. století dovedené do dokonalosti nacisty? Divit se můžete jen do té doby, než zjistíte, že tento nacistický zákon byl převzat po roce 1945 jak Německem, tak Rakouskem jako platný a prohlášen za „vyhovující demokracii“. Se zřízením Spolkové republiky v roce 1949 německá právnická obec a judikatura konstatovala, že RNG jako federální zákon může existovat i nadále. Nicméně na základě rozhodnutí Spolkového ústavního soudu ze dne 14 10. 1958 bylo rozhodnuto, že záklon platí, ale že nelze například na základě tohoto zákona vyvlastňovat pozemky (porovnej s našimi předpisy a diskuzí o vyvlastňování pozemků).

Tak jako nelze jen tak vyhnat z myslí obyvatel Česka příklon k „socialismu“ a rovnostářství a jako nelze Rusy přesvědčit o nesmyslnosti „osudovosti“ jejich údělu, nelze vyhnat z hlavy Němců starý nacionální ekologický romantismus a bohužel ani nacistickou nenávist k „atomu“. Prostě je potřeba s tím počítat. A také s velikostí a silou Německa.

Tato poněkud šílená ekologická politika nacistů dle RNG vedla od jejich nástupu k moci (1933) do roku 1945 – respektive 1942 – nejen k vytvoření a ustanovení 800 přírodních reservací (!!!) a 50 000 (slovy padesáti tisíc) chráněných přírodních a kulturních památek, ale byla ekonomicky tak devastující, že se ve skutečnosti kolem roku 1942 zhroutila. Tíha války, nemožnost dále vykrádat a ožebračovat celé národy, což bylo základem ekonomických úspěchů nacistů (nejprve ukradený majetek židů, pak českých zemí, Polska, Francie, Belgie, Holandska atd. atd.) a blouznivé a nereálné požadavky „zelených nacistů“ vedly k tomu, že byli nakonec vyštváni z vedení nacistického státu. Hitler a Himmler si přestali hrát na „zelené“ a žádného z Němců nějaká „ekologie“ nezajímala.

Ovšem, jak píší Janet Biehel a Peter Staudenmaier v knize „Ekofašismus“, jen část přeživších zelených nacistů se dala ve Spolkové republice na stranu nově vznikajících pravicových spolků. Značná část se naopak v šedesátých letech změnila na aktivní členy při zakládání Strany zelených v Německu, až se dostala s levicovou - internacionální - částí zelených do konfliktu. V té době však značná část z nich už „přeběhla“ k „internacionalistům“, stejně jako nemalá část německých komunistů a sociálních demokratů přešla po roce 1933 k nacistům pod heslem „Nacionální socialismus je marxismem dneška„ (Nationalsozialismus - der Marxismus heute).

Hlavně však infikovali zelené hnutí myšlenkami převzatými jak od původních německých nacionalistů, tak od nacistů a marxistů, což se smísilo v podivně přitažlivou ideologii. S rostoucím vlivem Strany zelených v Německu a rostoucím vlivem Německa v EU jsme dnes doslova dirigováni příkazy a zákony z Bruselu vzniklými pod starými blouznivými myšlenkami „pravého ekologického němectví“. Ty ostatně byly původně vymyšleny Benno Wolfem (zde), který byl nakonec jako žid poslán do koncentráku a tam zavražděn. Zprávu pak přednesl a předložil jako zákon kovaný nacista aktivně zapojený do germanizace nacisty obsazené části Polska Johannes Karl Wilhelm (Hans) Klose,

který po válce plynule přešel do služeb spolkové republiky ve stejném oboru. Pak je jasné, proč byl tento zákon převzat do zákonů BRD, a je také jasné, jak to bylo ve skutečnosti s "denacifikací“.

Zůstala nám tak dodnes stará německá romantická a nacistická idea biomasy, větrníků, biopaliva, nenávisti k jádru, touha budovat všude „reservace“, až po starou myšlenku nacistů, že je nutno z přírody „vyhnat všechny nečisté přistěhovalce„ (viz Jeseníky a kamzíci a kácení akátů atd.). A má se čile k světu. Richtig, richtig: Kraft durch Freude. Silou ke štěstí. Ovšem koho?

Kdepak. To, co se děje dnes v Německu, není jen tak nějaké protiatomové momentální poblouznění. Diagnosa zní jinak. Je to čistý výron staré totality do dnešního světa. Vyhlášený a oficielně podporovaný německou kancléřkou.

Ptáte-li se, proč se nechopili myšlenek „ekologie“ už dříve bolševici? No protože oni byli chudí. Sověti potřebovali hladovou masu nevzdělaných mužiků nejprve nasytit. Na podobné pitomosti neměli čas. Vyhlašovat reservace jak na běžícím pásu, nařizovat, že nic se nesmí postavit a vybudovat, než to odsouhlasí „ekologové“, to si může dovolit (ale jen po nějakou dobu) jen bohatá společnost.

Takže teď asi buď budeme muset zchudnout na úroveň carských mužiků, anebo začít prohrávat nějakou válku, abychom se zbavili šílenství ekologismu. Prozatím začínáme prohrávat tu nejdůležitější. Ekonomickou.

A zelení blázni se radují.

P.S. Kdo viděl v neděli večer na ČT 24 diskuzi Čecha Horáčka, německého poslance za zelené v Bundestagu, který tam diskutoval o atomové energii, poznal osobně tu pravou esenci naprostého blouznění a bezostyšného lhaní jinak docela vzdělaného člověka.