Neviditelný pes

EVROPA: Furt je to dobrý! (2)

21.8.2015

Jsem rád, že je velká část čtenářů, stejně jako já, přesvědčena, že „petičníci“ a jejich obhájci ve své domnělé intelektuální vědecké nadřazenosti nejsou schopni anebo ochotni tento jev, tedy gigantickou emigrační vlnu valící se do Evropy, skutečně nezávisle a vědeckými postupy zkoumat. Sami svými „závěry“ tak vyvracejí své proklamační a poněkud nabubřelé tvrzení z úvodu Petice, že: „Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací.“

Mělo by být, ale není. Zřejmě to neumí anebo nechtějí umět. Například by museli pracovat se skutečností, že, jak se ukázalo, velká část zvláště afrických utečenců a mladých muslimů má do hlav zanesenou novodobou variantu pseudonáboženské víry známé jako idea „carga“. Jde o to, že víra „cargo kultu“ (z angl. cargo cult) - jak sděluje Wikipedie - vzniká po setkání dvou kultur. Primitivnější či řekněme méně vzdělaná či jinak fungující společnost začne napodobovat tu vyspělejší a některé zdánlivé aspekty, které se s ní vážou. Patrně nejznámějším příkladem náboženství „Cargo“ byla víra pozorovaná u domorodců na tichomořských ostrovech, spočívající v budování atrap letišť, letadel a napodobování rituálů pozemního personálu. Domorodci tuto činnost odpozorovali během přítomnosti americké armády v průběhu 2. světové války, kdy získali zdarma mnoho užitečných věcí. Pak se primitivním napodobováním „obřadu“ a nápodob skutečných zařízení, zbytků zanechaných zařízení přeměněných dokonce na relikvie, tedy nápodobou letiště a řízení přistávajících letadel, snažili přilákat ono Cargo, kterým podole nich vládli bílí cizinci. Co jiného než nová víra Cargo je hluboké přesvědčení mladých uprchlíků u Calais, že každý z nich dostane v Anglii dům a bude mít dostatek peněz kdykoli bude potřebovat. Tak jako ti běloši v televizi, co je znají ze seriálů, že?

Je jistě pravda, že pět set milionů lidí v Unii by v případě nutnosti jistě uživilo jeden milion utečenců. Ale to není ten problém. Ten je v tom, jací to jsou utečenci, zda to jsou utečenci a co jsou zač. Po druhé světové válce přišlo jen do Německa asi 12 milionů utečenců a vyhnanců. Není nutné obdivem otevírat pusu, jak to ti úžasní Němci zvládli (vlastní pílí, ale za americké peníze). V té době po Evropě bloudilo dle odhadu dalších 40 milionů obětí nacismu, ostatní národy tu vlnu také zvládly. Navíc to bylo řešeno tak, že tito lidé bydleli ve vydesinfikovaných lágrech, na statcích ve stodolách, ve stanech, prostě kde to šlo. A zpočátku byli v Německu izolováni a pečlivě střeženi. To by dnešní lidskoprávníci nerozdýchali.

Základní předpoklad úspěchu integrace uprchlíků však byl v tom, že ti lidé byli a pohybovali se v jednom civilizačním okruhu, většina z nich byli křesťané (nebo židé), měli tedy uplatnitelné vzdělání a byli sociálně v Evropě a v USA adaptabilní.

Realisticky řečeno, byla to jiná doba a jiní uprchlíci. Proto je neuvěřitelnou hloupostí naříkat nad tím, že se budou, bude-li jak, upřednostňovat křesťané, mírní a vzdělaní muslimové - allavité, Kurdové atd. .

Práce a rekonstrukce se tehdy dělala ručně, a tak byly potřeba i ruce méně vzdělaných. Dnes Evropa není schopna zaměstnat ani své vlastní méně kvalifikované a méně sociálně adaptabilní občany – nejen Cikány, kteří se přejmenováním na Romy nestali o nic menší zátěží sociálních systémů. Ale i Španěly, Řeky a jižní Italy a další. Pak je docela směšné, když signatáři petice požadují: “Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita.“

Typické je, jak již konstatovalo mnoho lidí, že petenti kladou požadavky, ale nenabízejí ani jeden námět či návrh, jak to učinit. Navíc z této části trčí naprostá neznalost (nebo zapírání) lidské zkušenosti a vědeckého poznání. A to že civilizovaná společnost je vázána povinností pomoci slabším, jak nás učí Starý i Nový zákon, je jasné všem. Je však kategorickým imperativem, že zároveň každá společnost, která má přežít, nesmí nadřazovat příchozí nad vlastní obyvatele. Navíc to vypadá, že u sepisování Petice nebyl ani jediný skutečný sociolog (bez ohledu na tituly a funkce), anebo se neodvážil něco skutečně odborného k věci říci. Protože blouznění o „individuálním a spravedlivém výběru“ je vzhledem k množství imigrantů, kteří většinou zničí své doklady, a velké části těch, kteří ve svém vlastním zájmu budou prostě lhát, v praxi neřešitelný úkol. Jistě je nutno se o to alespoň nějak pokusit, ovšem s tím, že výsledek je vždy diskutabilní.

Pan prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc je zcela určitě vynikající vědec, molekulárním imunolog, ale jeho vyjádření o společenských problémech imigrace by lid obecný shrnul do věty: „On je tak chytrej, až je úplně blbej.“ Pan profesor v ČT 24 řekl: „To, co se tady děje, taková vyhrocená hysterie proti uprchlíkům a proti muslimům, mi opravdu dělá potíže. Skoro se stydím za to, jak tento národ tomu ve velké míře podléhá.“

Žádná vyhrocená hysterie zde neprobíhá. Pár debilů u „koně“ a dvě lepenkové „šibenice“ nejsou „obecný názor“ a ti, co je nesou, nejsou „národ“.

Zastírat skutečné nebezpečí není jen nějaká chyba. Je to nebezpečná chyba. Lidi mají oprávněný strach. A divit se, že někdo uchopí tento skutečný problém a získá tím lidi na svou stranu, je ukázka neschopnosti pochopit základní fakta. Ječet, že docent Konvička je fašista (to samo svědčí o tom, že dotyčný vzdělanec neví, co to je fašismus, podle stalinistického propagandistického žargonu jej zaměňuje za nacionalismus, tedy nacionální socilismus), je trapné a ubohé.

Co je „fašistického“ na požadavku přísné kontroly emigrace? Je snad Švýcarsko nacistický stát? A jak prověřovalo naše emigranty po roce 1968! Je fašistická Francie, když zakazuje muslimské šátky? Je Rakousko nedemokratický stát, když nedovoluje budovat mešity za cizí muslimské peníze? Je zákaz stavby mešit ve Švýcarsku ukázkou všelidové demokracie referendem anebo je to ukázka zaostalosti Švýcarů, které by chtěli naši petenti učit demokracii?

Je naprosto zřejmé, že si s tímto smrtelným nebezpečím, jak tuto lidskou vlnu označila i německá kancléřka Merkelová, si ani Unie, ani naše vláda neumí poradit. Pan profesor by se spíše měl stydět za to, že je pravděpodobně natolik sociálně deprimován a psychicky nevnímavý, že mu nefungují (pokud jen tak korektně nekecá) ani základní duševní pochody? Molekulární imunolog neví nic o funkci mozku? Pro čtenáře – nevědce - zde: Když za nás myslí had.

Cituji: „Většina lidí se pokládá za vlastníky jednoho mozku. Při troše zjednodušení se dá říci, že ve skutečnosti máme mozky tři: (nejstarší) plazí mozek (mozkový kmen), savčí mozek (limbický systém) a lidský mozek (neokortex). Každý z nich je jinak specializovaný, přičemž od opic a jiných savců se lišíme hlavně vývojově nejmladší vrstvou, šedou kůrou mozkovou.

Naše základní reakce na ohrožení však řídí emoční mozek. Na rozdíl od počítačů je v našem mozku rychlejší vývojově starší část, neboť plní funkci přežití. Z toho důvodu neustále pracuje a na impulzy, které vyhodnotí jako ohrožující, reaguje okamžitě (v pikosekundách!) a bez velkého přemýšlení.

Je vědecky dokázano, že v takových chvílích vyhlásí limbické centrum (zejména její součást amygdala) tísňovou situaci a převezme velení nad ostatními částmi mozku. Obvykle proto nesedíme a nepřemítáme, zdali na nás tygr stojící před námi opravdu útočí anebo jde jen o optický klam, jak vtipně poznamenal autor knihy Černá labuť Nassim Taleb.“ Ale jednáme. Rychle a jasně. Jen tak můžeme přežít. To je základní informace, kterou dává mozek všem živým tvorům. Vědcům asi ne…

Podívejme se však na celou Petici i z jiného úhlu. Pan profesor Hořejší se poněkud prokecl, když redaktorovi ČT 24 na otázku, kteří vědci to vymysleli, sdělil, že to „byli naši studenti“. To mne polil studený pot.

Jistě, u nás je české studentstvo jaksi zbožštěno díky postojům studentů v roce 1938, jejich nadšení v roce 1968 a také v „listopadu“ roce 1989. Jenže to není celá pravda o našich studentech. Je zde také jejich obludnější tvář.

Byli to čeští studenti, kteří vynesli Masaryka za město a kteří mu házeli kameny do oken. V době druhé republiky byli naši studenti aktivní při požadavcích, aby byli židé vyloučeni z cechovních organizací právníků, lékařů atd.

Mladí levicoví studenti zlikvidovali v letech 1946 až 1956 - a to nejen na pokyn KSČ, ale z vlastního oblouznění totalitní ideologií - jiné studenty a posílali je „studovat“ do dolů a hutí anebo rovnou do kriminálů. Byli to takzvaní „pokrokoví“ aktivní studenti, co likvidovali sedláky, rozorávali meze a vystěhovávali „kulaky“. Na prověrkové vysokoškolské studentské komise ze sedmdesátých let si ještě mnoho lidí pamatuje. Takže studenti jsou často aktivní - ale jako fanatičtí ideologičtí sekyráři a podporovatelé totalit. A velká část akademiků a vzdělanců jim pomáhala.

Tím se mnohé vysvětluje. Možná, domnívám se, že „aktivistická skupina“ studentů iniciativně navrhla onu Petici. Její text je tak rozbředlý, myšlenkově nekonsistentní, blábolivě propropagační, že to na to vypadá. A pak už stačilo jen to vhodně „prodat“. Doba dozrála tak daleko, že opět funguje existenční strach.

V době, kdy jsem já, profesor Sokol a další podepisovali CH77, jak si jistě pamatuje, nejkonformnější a nezbabělejší byla velká část intelektuálů a umělců. Když se veřejně na pokyn shora odhlasovávaly rezoluce na dosouzení Charty 77, tak se jen v továrnách ozvaly hlasy, že by si ji nejprve chtěli přečíst. „Inteligence“ ve své převážné většině mlčela. Jak se říká, „držela hubu a krok“. Měla o co přijít. Dělníka mohli většinou jen odehnat od lopaty ke krumpáči.

Dnes není řídící úloha Strany, ale o to větší moc mají „neformální iniciativy“. Každý vědec ví, že stačí jen se nešikovně vyjádřit a je bez místa a navždy dehonestován. Jako anglický biochemik Richard Timothy Hunt, nositel Nobelovy ceny, zničený polovzdělanou, ale „aktivní“ jakoby novinářkou. Viz Aféra Hunt: Proč nevtipkovat o ženách.

Takže se není ani moc co divit, že každý vědec, kterého těší jeho místo, rychle připojil svůj hlas, když byl pseudostudenty vyzván. Tito pseudostudenti, kteří většinou studují pseudovědy (marxismus-leninismus a „otázky dělnického hnutí“ byly nahrazeny genderem a ekologistikou), jsou dnes vlastně pokračovatelé stalinistů z padesátých let . Takže jakmile byl vyzván anebo když si sám předem podělal kaliko, hned připojil svůj podpis (viz text Michala Horáčka, „Kdo se bojí, má jen hnědý kaliko“).

Z tohoto hlediska se ukazuje bída dnešní společnosti v plném světle. Ta Petice je jen jednou z dalších ukázek duševní impotence a kývalství našich takzvaných elit.

Žene se na nás pohroma, nevíme jaká a nevíme co s ní, víme jen, že tyto miliony imigrantů navždy změní Evropu. Kdo to popírá a blouzní o nekonečné vstřícnosti, kterou jsme povinni, je buď osel, anebo lhář. Budoucnost, kterou předpovídal Yoshihiro Francis Fukuyama v knize „Konec dějin a poslední člověk“ (1992) a kde se domníval, že po vítězství liberální demokracie nastane na světě už jen ráj, se ukázala naprostou mylnou.

Bída utečenců je děsivá a dojímavá. Bude se muset nějak řešit. Ale pomlouváním vlastního národa a přitroublými moralistními výzvami se to nevyřeší. Alláhu akbar!

Koneczpět na článek