28.9.2023 | Den české státnosti


BRUSEL: Tento týden v EU (64)

5.6.2023

EU přistupuje k Istanbulské úmluvě. Evropský parlament nechce maďarské předsednictví v Radě. Jednotný patentový soud zahájil činnost.

Úterý 30. května

Komise vyjádřila silné znepokojení nad novým polským zákonem, který vytváří zvláštní výbor pro vyšetřování ruského vlivu na vnitřní bezpečnost Polska v uplynulých letech. Toto opatření prý vyvolává obavy, že by mohlo vést k vyloučení některých jednotlivců z možnosti ucházet se o veřejné funkce, aniž by proběhl spravedlivý soudní proces.

Středa 31. května

Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody ohledně nových opatření pro boj proti nadměrnému mořskému rybolovu. Dotčená reforma společné rybářské politiky se týká monitorování rybolovu a sledování původu rybářských produktů. Dohodu ještě musí formálně potvrdit obě instituce a poté příslušný předpis přijmout.

Komise předložila návrh nařízení, které by upravilo přeshraniční aspekty ochrany zdravotně postižených, respektive nemohoucích dospělých osob. Nařízení by upravilo mezinárodní soudní pravomoc, rozhodné právo a uznávání a výkon rozhodnutí v těchto věcech. Komise také vybízí členské státy, které nejsou smluvními stranami Haagské úmluvy o ochraně dospělých osob z roku 2000, aby k ní přistoupily. (ČR úmluvu ratifikovala v roce 2012.)

Čtvrtek 1. června

Rada definitivně schválila přistoupení EU ke kontroverzní Istanbulské úmluvě. Unie jako celek bude smluvní stranou ve vztahu k těm složkám úmluvy, které spadají do její pravomoci. (Istanbulské úmluvě, která je nebezpečným, ideologicky motivovaným nástrojem genderismu, se věnuji v článku Istanbulské úmluvě se vyhněme obloukem.)

Evropský parlament přijal další z již dlouhé řady rezolucí, ve kterých plísní Maďarsko za údajné nedodržování zásad právního státu a základních práv. Tentokrát dokonce zpochybnil schopnost Maďarska zvládnout jeho nadcházející předsednictví v Radě v druhé polovině roku 2024. Konkrétně uvedl, že si klade otázku, „jak bude Maďarsko moci věrohodně plnit tento úkol ... vzhledem k tomu, že nerespektuje právo EU a hodnoty zakotvené v článku 2 SEU ani zásadu loajální spolupráce“ a požádal Radu, „aby co nejdříve nalezla vhodné řešení“ s tím, že v opačném případě by mohl EP „přijmout vhodná opatření“.

Svou činnost zahájil Jednotný patentový soud (UPC) a spolu s ním se začíná uplatňovat úprava jednotných unijních patentů. Obojí prozatím bude fungovat jen ve vztahu k některým členským státům – v tuto chvíli jde o Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Lotyšsko, Litvu, Lucembursko, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Švédsko.

V moldavské Bulboace proběhl druhý summit Evropského politického společenství, které sdružuje země EU, většinu dalších evropských států a také Arménii, Ázerbájdžán a Gruzii.

Komise předložila pět legislativních návrhů, které mají reformovat pravidla EU v oblasti námořní bezpečnosti a předcházet znečištění vody způsobené loděmi.