Neviditelný pes

VĚDA: Sociopaté a my "ostatní"

16.2.2013

Nedávné dramatické události kolem prezidentských voleb mne přiměly k úvaze, zda by nebylo vhodné některým kandidátům "nahlédnout" do mozku, abychom zjistili, "která doopravdy bije".

Lidský mozek zastává i společenskou funkci a jeho vývoj respektoval to, že na úspěšných vztazích s druhými závisí jeho přežití. Dnes už většinou o přežití nejde, ale sociální funkce mozku nepřestaly existovat. Mozkové struktury pro vytváření vazeb, spolupráci a empatii k těm druhým nadále existují. Navíc oblast mozku nejvíce zodpovědná za sociální (případně asociální) chování – neokortex - s vývojem mozku rostla. Sociální uvědomění zahrnuje koncept sebeuvědomění a jeho společenské souvislosti. Přizpůsobujeme své jednání, spolupracujeme či nespolupracujeme, předvídáme, co udělají ostatní. Chápeme nebo nechápeme, že mohou myslet jinak, sledovat své cíle odlišné od našich, mohou věřit v něco jiného než my.

Morálka jako smysl pro to, co je dobré nebo špatné, je tvarována především výchovou a prostředím, v kterém vyrůstáme. Je ovlivněna emocemi a tím i procesy probíhajícími v mozku. Morálka je dána dvěma překrývajícími se tendencemi - přirozenou a racionální. Lidé s poškozeným mozkem s tendencím k sociopatickému jednání preferují spíše morálku racionální.

Psychopatické jednání se projevuje zastrašováním, manipulací a násilím vedoucím k prosazení svých potřeb. Může vést až ke kriminálním činům. Lidé s tímto postižením, jsou-li vystaveni sledování obrázků spojených se strachem, vykazují na magnetické rezonanci poruchy v činnosti některých částí mozku Oblasti propojení mezi emočními centry a prefrontálním kortexem jsou u nich zeslabeny.

Sociopaté nemusí reprezentovat pro společnost přímé ohrožení. Psychologové mezi ně řadí narcisty, manipulátory a vlastní sociopaty. Sociopat, podle definice, nebere ohled na důsledky lží a manipulace na ostatní lidi a nestará se o následky svého jednání pro druhé. Tito lidé mohou mít vyvinuté kognitivní schopnosti, ale mají nepatrnou schopnost emoční inteligence. Pokud jste v tomto popisu poznali některé naše politiky nebo dokonce některého kandidáta - bingo! Příznaky sociopatického chování můžete vidět i v organizačním životě – jsou to lidé s tendencí patologické empatie k šéfovi a drastickému jednání se svými podřízenými. Lidé, kteří zakládají "letadla" a další schémata vedoucí k jejich obohacení a poškození účastníků "hry". Také potkáváte lidi, kteří vždycky, když je třeba něco udělat, drží v ruce šálek kávy?

Naštěstí psychopatické a sociopatické tendence nejsou převažujícím modelem chování lidské společnosti. Nicméně je znát tendence k rozšiřování jejich počtu. Mizí nejen altruismus, ale i obyčejné vnímání problémů lidí kolem nás. Roste lhostejnost k druhým, výrazná preference uspokojování svých potřeb. Pochybné žebříčky hodnot akcentujících peníze, konzum, snadný život za každou cenu, jsou rozšířené a společností akceptované. Patologické jevy se začínají objevovat nejen v individuálním jednání, ale postihují celou společnost. Ještě, že neexistuje centrální mozek lidstva. Prohlížení takového mozku magnetickou rezonancí by nás možná vyděsilo.

(text z připravaované knihy "Máte na víc!" vydávané nakldatelstvím Albatros)

Převzato z Pilny.blog.idnes.cz se souhlasem autora

Autor je prezident sdružení TUESDAY Business Networkzpět na článek