1.10.2023 | Svátek má Igor


EKOLOGIE: Globální oteplování není krize!

5.3.2008

Slyšíte nás? Globální oteplování není krize!

Moto „Mezinárodní konference ke změnám klimatu 2008“ [1] zdobí první stránku programu konference, které se, jako pozvaný host, zúčastnil také český prezident Václav Klaus s příspěvkem na téma: „We Should Not Make Big Mistakes over Climate Change“, který byl na pořadu konference 4.3.2008 v hlavním sále. Kromě toho bylo promítáno v průběhu dne také jeho vysoupení v OSN.

A o tom, že se nejednalo o bezvýznamné setkání směšných klimaskeptiků a sebestředných klimapopíračů, svědčí účast reprezentativní plejády vědců zvučných jmen i témata jejich příspěvků [1; str.4-6], tentokrát to nebyli delegovaní úředníci s příspěvkem, jehož znění odsouhlasila místní buňka brčálníků, ale muži vědy, kteří přijeli mluvit za sebe. Přijeli promluvit, zvednout hlas, protože je spojuje oprávněná nedůvěra k odhlasovaným hypotézám IPCC, k aktivistickým tlakům na nesmyslné torpédování rozvinutých ekonomik a prohloubení bídy v zemích tzv. třetího světa, ke scénáři budování - dnes již srozumitelného záměru - gigantických tunelů na peníze a moc.

Naopak, marně mezi pozvanými budete hledat světoznámé kněze zelené víry, dokonce ani náš pan environmentální ministr vlády, který se nedávno na Bali tak významně zasadil o záchranu Země, nebyl pozván...

Včera (4.3.2008) konference pořádaná Institutem Heartland v hotelu The Marriott Marquis v New York City skončila. Skončila jako první z avizovaného pravidelného otevřeného setkávání širokého spektra odborníků a politiků. Příští by se měla konat za rok v Londýně. Lze očekávat, že to již bude ve zcela jiné společenské atmosféře.

Dovolil jsem si pro čtenáře přeložit část průvodního textu konference, který vymezuje pole kterým se účastníci konference zabývají a k tomu základní informace o pořadateli konference:

„Stovky konferencí se odehrávají každoročně ve jménu „globálního oteplování“, zpopularizovaného názvu reprezentujícího hypotézu potenciálně katastrofického oteplování zemského klimatu způsobeného lidskými aktivitami. Většina těchto konferencí je marnotratně financována vládními agenturami či různými nadacemi. Všechny pak předpovídají zkázu a zmar, jestliže lidstvo nepřijme drastická omezení a nezmění svoji energetickou spotřebu.

Avšak je to pravda? Což není jiný pohled na tuto důležitou záležitost?

1. Nezodpovězené otázky

Apologeti a většina oteplovačských (enviro-)žurnalistů tvrdí, že „vědecká debata již skončila“ a pouze „zlomek“ vědců a politických reprezentantů nevěří, že globální oteplování je kritické (krizové). Jenže vymezení diskuse v kontextu „víry“ v globální oteplování je nesprávné. Tvrzení, že globální oteplování je způsobeno lidmi a jeví se jako kritické, jsou komplexními argumenty, závislými na tom, jak mnoho otázek je zodpovězeno.

Např.:
* Jaký je vztah klimatické historie Země a možných příčin oteplování v současnosti?
* Jak hodnověrná jsou data znázorňující velikost a rozložení proklamovaného současného oteplování?
* Jaký podíl oteplování je přirozený a jaký podíl je způsoben člověkem?

Než se debata o globálním oteplování zpolitizovala v průběhu 90. let mezi vědci převládala shoda o tom, že oteplování je mírné a přirozené. Knihy a přehledy literatury naznačují, že to je stále ještě převládající shoda i přes názory alarmistů.

Jiné otázky však zpochybňují spolehlivost předpovědí budoucího oteplování:
* Jak spolehlivé jsou počítačové modely pokoušející se napodobit komplexní procesy vývoje zemského klimatu?
* Jak spolehlivé jsou predikce vývoje klimatu za 10 nebo 100 let?
* Jak přesné jsou odhady emise lidstva na 10 nebo 100 let do budoucnosti?

Jestliže většina vědců nevěří, že předpovědi vývoje klimatu jsou spolehlivé, veškeré důvody pro neprodlené akce „zastavit globální oteplování“ se zhroutí jako domeček z karet. Dosavadní výsledky výzkumu jasně ukazují, že mnoho vědců nevěří, že komputerové modely mohou přesně předpovědět budoucí klimatické podmínky.

Stále více nezodpovězených pochybovačných otázek potvrzuje, že přizpůsobování se mírnému oteplování podnebí je lepší a přiměřenější reakcí na případnou změnu klimatu, nežli potírání emisí, pokud je vůbec možné redukovat emise lidstva natolik, aby to mělo vliv na klima.

Jistěže to nejsou ani nepodstatné, ani triviální pochybnosti. V závislosti na odpovědích, třeba jen na jejich část, zaniká vědecký nebo ekonomický důvod pro přijímání akcí k „zastavení globálního oteplování“.

2. Sraz „skeptiků“

Významní vzdělanci z USA a z celého světa vznášeli tyto připomínky a námitky seriózně a bez institucionálního zaštítění (předpojatosti). Jejich výzkumy potvrzují že aktuální oteplování je mírné a zčásti nebo dokonce převážně přirozeným návratem k normálu po „Malé době ledové“, že dopady moderního oteplování jsou pozitivní jak pro lidstvo, tak pro přírodu, že předpovědi budoucího oteplování jsou hrubě nepravděpodobné, že náklady na pokusy o zastavení „globálního oteplování“ překračují hypotetické přínosy s koeficientem 10 a více, atd.

Často byli tito učenci ignorování a často také cenzurováni a démonizováni. Byli označováni jako „skeptici“ nebo také „popírači globálního oteplování“ se snahou dehonestovat je, podobně jako popírače Holocaustu. Ve skutečnosti se stali opozicí pro zastánce pochybného „konsenzu“ prosazovaného malými, ale politicky silnými klikami vládních poradců a jejich politických spojenců.

Současné výzkumy klimatologů a nejnovější přehledy odborné literatury potvrzují, že tzv. „skeptici“ se aktuálně jeví jako většina v komunitě klimatických věd. Nechybí jim vědecká prestiž ani důvěra, ale platforma, z níž by je bylo slyšet. Jejich hlasy byly přehlušeny halasnou publicitou šířenou pod záštitou OSN „Mezivládním panelem pro klimatické změny“ (IPCC), uskupení fabulujícího podporu hypotézy antropogenního katastrofálního globálního oteplování.

Mezinárodní konference ke klimatickým změnám 2008 je míněna jako počátek procesu, který poskytuje konkurenční platformu badatelům s jiným názorem. 3.

O Heartlandském institutu

Heartlandský institut, hlavní sponzor Mezinárodní konference o změnách klimatu 2008, je národní nevýdělečná výzkumná a vzdělávací organizace se sídlem v Chicagu, založená v roce 1984 a jejím účelem je výzkum, vývoj a podpora tržních konceptů řešení sociálních a ekonomických problematik.

Heartland byl do debaty o globálním oteplování zapojen od roku 1994, kdy členové jeho týmu napsali knihu nazvanou „Eko-příčetnost: Rozum(ný), průvodce environmentalismem“. V dalších letech Heartland zprostředkoval a publikoval řadu politických studií věnovaných vědě a ekonomice v souvislosti s klimatickými změnami. Vydává také „Životní prostředí & klimatické novinky“, měsíčník věnovaný strategickým veřejným politikám, zasílaný 72 tisícům čtenářů, z toho asi 40 tisícům výzkumníků a každému volenému úředníkovi v USA.

Více než 100 akademických pracovníků a profesionálních ekonomů se podílí na odborném hodnocení (impaktování) příspěvků a přibližně 100 expertů z jiných odborných pracovišť přispívá do Heartlandských publikací. Přibližně 400 státních úředníků spolupracuje s Heartlandským „Pracovištěm legislativního poradců“, působících jako zpětná vazba a poradci Heartlandského týmu pracovníků. Šestnáctičlenná dozorčí rada ředitelů konstatovaliave své 37. výroční zprávě, že rozpočet překračuje 5 mil. dolarů.

Heartladský institut je podporován příspěvky cca 2700 privátních dárců, nadací a podniků. Příspěvky z podnikové sféry představují méně než 20 % ročního rozpočtu Heartlandu v roce 2007 a žádná firma nebyla přispěvatelem více než 4 % ročního rozpočtu. Na podporu konference také nebyly použity žádné peníze od jakékoli energetické firmy.“

Nyní budeme netrpělivě čekat na zveřejnění výstupů z konference. Lze očekávat, že zelení aktivisté a volitelé z panelu OSN z nich asi nebudou mít radost...

Zdroje a odkazy:
[1.] http://www.heartland.org/NewYork08/ConferenceProgram.pdf
[2.] http://www.heartland.org/NewYork08/background.cfm
[3.] www.heartland.org

Pozn.: Doporučuji čtenářům, kteří vládnou angličtinou, přečíst si originály dokumentů a nespoléhat na můj neumělý překlad.