27.9.2023 | Svátek má Jonáš


SPOLEČNOST: Političtí inbredi

23.8.2012

Slovem inbred označujeme potomky vzešlé ze vztahu příbuzných jedinců, kteří mají společného předka, maximálně na úrovni prarodičů. U potomků vzešlých z takového sňatků se ve zvýšené míře objevují geneticky podmíněné vrozené defekty, jejichž frekvence a závažnost se s následným incestním sňatkem dramaticky zvyšuje a populace postupně degeneruje. Chceme-li u zvířat získat geneticky uniformní populaci, jež reaguje stejně k určitému podnětu, například infekcím, páříme mezi sebou sourozence (bratra se sestrou). Získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generaci. U lidí místo inbredního páření raději mluvíme o incestu, přičemž jde ponejvíce o sňatky mezi sourozenci druhého "kolena", bratranci a sestřenicemi. Degenerační důsledky potomků vzešlých z takových sňatků jsou rovněž devastující.

Osobnost daného jedince ale neformují jen geny, jsou to i memy (mem), což je termín pro kulturní obdobu genu – replikující se jednotku kulturní informace. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimema – napodobovat. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Jak je vidět, evoluce nemusí být nutně postavena jen na replikaci DNA, ale i memů, jejichž funkcí je šíření jakékoli informace, která podléhá změnám (mutacím) a selekčnímu tlaku. Memy se rozšiřují jak z generace na generaci, tak i komunikací s nepříbuzným okolím, nepříklad ve stranických klubech. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je odrazem vítězné skupiny memů, které nás momentálně ovládají (Wikipedie).

Podívejme se, jak se zákony inbredního přenosu genů a memů podílejí na formování osobnosti politiků a na jejich postojích ke společnosti, voličům, kultuře, morálce a tak dále. Hned zkraje si položme otázku, kdo je "předurčen" stát se úspěšným politikem. Jsou to ponejvíce přirození vůdci školních tříd nebo kluků a holek z ulice či vesnice obdaření darem zaujmout ponejvíce smyšlenými dramatickými příběhy, svými neexistujícími hrdinskými činy. Jejích rétorika je plná zvratů, tajemností a napětí. Dokážou udržet posluchačskou pozornost, aby svoje vystoupení neočekávaně ukončili a publikum zanechali v úžasu. Z nich se s největší pravděpodobností stávají předsedové politických stran, krajští či místní lídři, již tvoří programovou orientaci strany a její politickou kulturu.

Na scéně se objevuje fenomén inbredních memů formující jednotu morálního a kulturního profilu členů strany, poslanců obou komor, zastupitelů krajů, obcí i Evropského parlamentu. Jejích ústa vypouštějí stejné formulky, slovní obraty, sloganovitá vysvětlení bez argumentů. Strana v celé své hierarchické struktuře dostává podobu incestní populace, kdy odklony od linie nejsou žádoucí. Jenže povaha a kvalita memů podléhá selekčnímu tlaku a změnám (mutacím), jež můžou v toku času měnit kvalitu šířených informací a oslabovat uniformitu členů strany. Nosiči (členové strany) takto zmutovaných memů začínají měnit svoje chování, vyvazují se z brnění stranické disciplíny, hlasují podle svého svědomí, požadují po vedení strany více otevřenosti k občanům, transparentnost chování, dodržování morálky, etiky, souladu mezi slovy a činy, dokonce se můžou identifikovat i s některými body jiných stran. Takové buřičské názory se netolerují a nastupuje "akutní fáze" obranné reakce: odvolání z dozorčích rad, z vedení podniků, z předsednictva výborů v obou komorách parlamentů. Nastolení "dlouhodobé obranné reakce" vede ponejvíc k propadu na kandidátce pro nejbližší volby, z 2.-4. místa na 15. až 20. místo, což se rovná politické popravě - nepřijde-li na pomoc osvobozující tužka voliče a dotyčného "nezakroužkuje".

Proberme se jmény současných špičkových politiků a sečtěme, kolik takových "incestů" tam přežívá po dlouhá léta. Už jsem napsal, že získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generací, od roku 1989 bylo u nás téměř 30 různých voleb, ale incesty jsou stále na špici. Jejich memy "neoplodňované novými mutacemi" zákonitě degenerují a recyklace pozic a funkcí neprodukuje nic objevného, jenom vede k sebedestrukci. Kdyby jenom k jejich osobní sebedestrukci, ve hře je ale celá země. Obměna memetického fondu "těch nahoře" je vysoce aktuální!