28.9.2023 | Den české státnosti


SPOLEČNOST: Není největší hrozbou ´řízená demokracie´?

12.10.2011

Téma "Jak ´partner´ Putin navázal na Stalina" se na Forum 2000 nedostalo

Od r. 1991 uplynulo 20 let. V té době se euroatlantická civilizace zdála být na vrcholu. Demokratizace ve světě měla zelenou. Za dvacet let, v r. 2011, nejen Evropa, ale i USA prochází největší krizí od II. světové války.

Největší ekonomický gigant světa EU pumpuje miliardy eur do ekonomického trpaslíka Řecka. S ratingovými agenturami miliardy ne a ne hnout. Neplatí na ně, ani když se do záchrany Evropy chystá MMF zapojit i mimoevropský kapitál.

Zrovna v té době "náhodou" šéf MMF, jeden z nejmocnějších mužů světa, "znásilní" o hlavu vyšší pokojskou. Dodatečně se zjistí, že "obětí" je prostitutka napojená na podsvětí. "Násilníka" pro jistotu obviní také jistá publicistka. "Vzpomene si", jak se jí šéf Světové banky před léty surově "také div ne zmocnil". Na mediální štvanici ve světě k rezignaci šéfa MMF to stačí. Proč asi byly tajné služby nečinné?

Sotva je šéfkou MMF jmenována jeho nástupkyně, už je tu další skandál. Mělo k němu dojít před léty. Když se stala ve Francii ministryní, nikomu nevadil. Jen co stanula v čele MMF, stal se skandál světovým. Nejde o nátlak?

"Náhody" na různých úrovních se množí. Např. SRN. Ústavní soud zakáže v r. 2009 používání počítačů ve volbách do Spolkového sněmu. Volební pat z r. 2005 se "náhodou" v r. 2009 nezopakuje. Sotva zvítězí CDU/CSU objeví se "plagiátorské skandály". "Náhodou" postihnou politiky CDU/CSU, včetně možného nástupce Angely Merklové. Ve volbách poražené SPD "plagiátoři" jakoby nebyli.

Je po 20 letech možné, aby čelní představitelé euroatlantická civilizace během jedné generace přirozeně degenerovali, jak se zdá podle těchto a řady dalších "mediálních skandálů"? Jde o přirozený proces, tedy o přirozenou degeneraci civilizace? První civilizace v historii lidstva, která dokázala lidstvo přivést na samý práh kosmické expanze? Čím? Především svobodou kritického myšlení. Jak kriticky hodnotit množící se "náhody"?

V r. 1991 ztroskotal v Rusku pokus starých kádrů KGB o protistátní převrat. Jelcin se dopustil fatálního omylu. Namísto toho, aby zlikvidoval KGB a vybudoval nové, demokraticky orientované tajné služby, zakázal Komunistickou stranu Sovětského svazu, v jejímž čele Gorbačov uskutečnil pokus o demokratizaci Ruska. Po selhání ideologicky zaměřené strategie poskytl Jelcin nové generaci kádrů možnost novou strategií KGB ovládnout Rusko. Kapacit Ruska poté využít k nové strategii civilizační agrese proti euroatlantické civilizaci..

Jaké byly podmínky rozvinutí nové strategie? Nejen vliv KGB ve světových médiích, ale i materiální podmínky. Intenzifikace zemědělství s automatizací spotřebního zboží umožnily přechod od plánovaného přídělového hospodářství ke konzumní společnosti "trhu" ovládaného "řízenou demokracií".

Nejprve bylo třeba dosáhnout rozložením demokratických struktur co největšího chaosu ve společnosti. Čím hůře tím lépe. Až na hranici existenčního ohrožení. Kdo jiný je "viníkem", než "neřízená" demokracie. "Řízená demokracie" přináší spásu. Po letech se i důchody vyplácí. Lze s jinou, než "řízenou demokracií" přežít?

Komunistická ideologie se stala překážkou přechodu k nové strategii. Nejen v ekonomické sféře. Především v politické sféře. "Demokracie" utajeně řízená diktaturou tajných služeb nemůže zneužívání státní moci otevřeně deklarovat jako metodu vládnutí.

Mimo jiné i proto, že od osmdesátých let je zneužívání státní moci k potlačování lidských práv prohlášeno Mezinárodní úmluvou proti nelidskému zacházení za mezinárodní zločin. Zločin proti lidskosti. Pod poněkud matoucím názvem Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, byla publikována pod č.143/88 i ve Sb.zák. Od r. 2000 spadají zločiny proti lidskosti do pravomoci stálého Mezinárodního trestního tribunálu v Haagu. Judikatura mezinárodních soudů se v oblasti zločinů proti lidskosti vyvíjí podstatně rychleji, než v oblasti zločinů válečných.

Strategie "řízené demokracie" musí mezinárodní zákaz zneužívání státní moci k nelidskému zacházení obcházet "zákonností" postupu státní moci. Podstata spočívá v multidisciplinárním vlivu tajných služeb, umocněného technickým vývojem.

Multidisciplinární vliv tajných služeb je založen na zákonném utajení činnosti tajných služeb s pravomocí vůči všem orgánům státní moci. Rychlý vývoj komunikačních technologií vytváří obrovské možnosti sledovat kohokoliv. S minimálními náklady. Pouhým proniknutím do databázových sítí. V rámci "boje proti terorismu" "legálně" např. do všech databázových sítí dopravních společností. V rámci "boje proti praní špinavých peněz" do databázových sítí bank. Atd., atd. Systémy založené na čipové "kontrole" pronikají do stále dalších a dalších odvětví. Internetová korespondence soudů zpřístupňuje obsah soudní dokumentace komukoliv technicky vybavenému i tam, kde podle zákona má být obsah utajen. Požadavek na protiústavní povinnou internetovou zdravotní dokumentaci skýtá další možnosti. "Omylem" naordinovaný lék se může stát jedem. Technický "pokrok" vytváří skvělé příležitosti rozšířit "kontrolu občanů" na jejich náklady, bez dodatečných požadavků na rozpočet tajných služeb, s narůstající hrozbou vydírání pro občany.

Profesionální utajené zneužití stále narůstajícího slídění k vydírání "zájmových osob" umožňuje tajným službám se zcela vymknout demokratické kontrole na jednoduchém principu. Máte proti tajným službám důkaz? Nemáte? Jde o paranoiu.

Ve zkoumání metodiky profesionálního zneužívání státní moci k nelidskému zacházení s občany k potlačování jejich základních práv tajnými službami je nejdále SRN. Populárně přístupné výsledky zkoumání metodiky zneužívání státní moci Stasi by měly být povinným obsahem základní občanské výchovy ve všech demokratických zemích. Ve vztahu k výsledkům zkoumání metodiky zneužívání státní moci Stasi by popírání hrozby potlačování základních lidských práv zneužíváním státní moci tajnými službami mělo být trestně stíháno za ohrožení ústavního zřízení demokratického státu obdobně jako popírání holocaustu.

Multidisciplinární vliv tajných služeb umožňuje utajené potlačování lidských práv zneužitím státní moci na principu "zákonnosti". Nikoliv již "socialistické". Ta by utajení překážela. Tam, kde existuje, ani demokratická Ústava není překážkou. Ovládnutím orgánů majících v pravomoci ochranu Ústavy tajnými službami je ochrana Ústavy paralyzována. Ústava přestane existovat, aniž by byla oficiálně zrušena.

"Zákonnost řízené demokracie" spočívá na utajené kooperaci postupu státních orgánů. A to i s rozličnou pravomocí. Jejich postup je "v zájmu státu" zákulisně koordinován. "Zákonnost" postupu státních orgánů v jednotlivých řízeních vedených těmito orgány proti "zájmové osobě" činí ve vztahu k ostatním kauzám, vedeným jinými orgány proti "zájmové osobě", obtížným prokázat souvislost všech těchto řízení. A tím i jejich nikoliv individuálně předstíraný, ale ve skutečnosti celkově sledovaný účel.

Multidisciplinární vliv tajných služeb umožňuje potlačovat lidská práva zneužitím státní moci utajenou koordinací postupu státních orgánů i za součinnosti státní mocí řízených, nebo ovládaných, či jen ovlivňovaných subjektů. A to i profesních komor. Účinků nelidského zacházení na "zájmovou osobu" lze dosáhnout koordinovaným komplexním působením postupu těchto orgánů, či subjektů.

Zdaleka nemusí jít vždy o kriminalizaci. Postačí souběh několika, zdánlivě nesouvisejících záležitostí. "Zájmové osobě" není zaplacen dluh. Může navazovat třeba "nesrovnatelnost" v daňovém řízení. Finanční úřad "obtížná vymahatelnost" majetkových práv "zájmové osoby" nezajímá. Přidá-li se např. "rozšíření podezření" proti synovi při vyšetřování jeho spolužáků v souvislosti s podezřením na šíření drog či ještě "černá stavba" studny mnoho let užívané na chatě, kdo nezažil, účinnosti nátlaku neuvěří.

Může mít "zájmová osoba" důkaz, co se děje "náhodou" a co nikoliv? Nejen třeba poslanec, ale ani advokát takový důkaz mít nemohou. Natož potom jiná osoba, i když je v postavení veřejného činitele. Část obětí věří "náhodě", aniž by tušila, co jí hrozí. Ostatní pojme hrůza před údělem "bezdomovce". Nátlaku, aby se nestal "vlivovou osobou", které se "pomůže", těžko odolají obojí. A vliv narůstá. Vyděračský potenciál se umocňuje dominovým efektem narůstajícího počtu "vlivových osob". Narůstajícím beztrestným zneužíváním státní moci se korupce stává stále beztrestnější. Kdo slouží, může podvádět a krást. Sloužit musí. Ví, že dokud slouží, je beztrestný. Jinak ví, co mu hrozí.

"Partnerskému" Rusku vystačí k civilizační agresi "řízené demokracie" nepříliš složitá strategie. Ovládnutí médií a agentur pro obchodování s "veřejným míněním". To umožňuje falšování výsledků voleb. K prosazení svých "politiků". V zemích euroatlantické civilizace prosazují "zvolení politici" zájmy Ruska mnohem efektivněji, než by je přímo prosazovalo samo Rusko.

Pro ratingové agentury není obtížné za podpory medií sehrát na světových trzích obdobnou roli jakou v politice jednotlivých zemí sehrávají agentury pro obchodování s "veřejným míněním". Stejně jako agentury pro obchodování s "veřejným míněním" nenesou ani ratingové agentury žádnou odpovědnost za své "odhady", jimiž ovlivňují světové trhy. Proniká-li korupce do orgánů státní moci jednotlivých zemí, není důvodu pochybovat o pronikání korupce do agentur.

Není na místě obava, že krize euroatlantické civilizace je důsledkem "partnerství" Ruska? Kdo jiný by na krizi Evropy mohl mít takový zájem jako Rusko? Integrace Evropy "suverenitu" korupčníků omezuje. Ruský vliv oslabuje. Příčinou krize Evropy proto integrace Evropy není. Naopak, co nejhlubší integrace Evropy je jedinou obranou proti vlivu Ruska.

Národně orientovaní představitelé to vědí. Pokud prorusky orientovaní představitelé zemí EU hlásají zájem Ruska, hrozí jejich zemím integrace do ruskoasijské (správně ruskomongolské) civilizace, jak ruská media požadují. Ústavní zřízení zemí EU je založeno na solidární spoluúčasti v mezinárodních demokratických strukturách EU a NATO. Ohrožování mezinárodního postavení kterékoliv země EU je vlastizradou, sabotáží ústavního zřízení dané země, rozvracením ústavně založené euroatlantické solidarity v zájmu Ruska. Pokud je známo, téma "Jak ´partner´ Putin skvěle navázal na Stalina" se na program Forum 2000 nedostalo. Pro účastníky konference asi nebyla největší poválečná krize Evropy významná.