Neviditelný Pes

PRÁVO: Základy obecné meetoologie

17.3.2018

Milé kolegyně, vážení kolegové, setkali jsme se dnes u příležitosti události vpravdě historické: jste svědky nově vznikajícího vědního oboru meetoologie. Zajisté mezi vámi není námitek, že nových vědních oborů je nám věru zapotřebí, neboť jsou s nimi spojeny nové katedry, nové docentury a profesury, jež bude třeba někomu udělovat, nové učebnice, jež bude muset někdo napsat, nové kanceláře a nové budovy, které bude třeba někým obsadit.

Je vzrušující – toto slovo jsme si zvykli používat v souvislosti se sexuálním uspokojením, jež bude možná nyní dočista zakázané, ale v této souvislosti je, myslím, na místě – tedy je vzrušující moci ovlivnit nově vznikající vědecký obor. Pojďme se tedy podrobněji na jeho definici podívat.

V úvodu je třeba si přiznat krutou pravdu, jež se do budoucna stane základním axiomem nového vědního oboru meetoologie: Všichni sexuálně obtěžujeme, každý z nás je sexuálně obtěžován. Meetoologie tak je vědní obor naprosto unikátní. Budujeme ho jako multidisciplinární, neboť obsahuje prvky práva (ústavního, pracovního, správního, trestního, občanského a mediálního), medicíny (psychiatrie), psychologie, politiky, mediálního poradenství, veřejného vystupování, herectví, sociologie, teorie sociálních sítí a komunikace, zejména masové, fyziky (zejména zákonů akce a reakce), matematiky (teorie her), logiky a chování a teorie mas.

Základními stavebními kameny meetoologie podobně jako v jiných disciplínách právních jsou objekt, objektivní stránka, subjekt a oběť. Nyní si definice a zásady rozebereme trochu podrobněji.

Ideálním subjektem (pachatelem) je bílý úspěšný muž. Z případů mediálně známých, probublávajících k nám ze zahraničí lze dovodit, že obvykle jde o proutníky, nevěrníky a osoby sexuálně loudilské, nicméně v našich podmínkách lze přemýšlet i o mužích slušných, až teoreticky monogamních, kteří rádi zaplatí výpalné… pardon, opravuji… rádi zaplatí za klid a za to, aby jejich dosud slušný stav i do budoucna přetrval.

Poškozená, resp. oběť by v ideálním případě měla být škaredá a neúspěšná žena, byť lze za určitých podmínek připustit, aby se poškozenou stala i žena úspěšná, která mohla být – kdyby se nestala obětí sexuálního obtěžování – ve skutečnosti ještě mnohem úspěšnější. Oběť by měla mít herecké sklony a umně zahrát zhroucení, lkaní, pláč. V této souvislosti zmiňme první terminologické obohacení, jež meetoologie přináší světu: tím je termín mediální potenciál, jímž na stupnici 0 až 10 hodnotíme předpokládaný úspěch mediální prezentace oběti. Dalším obohacením je termín časový paradox, který má v naší teorii naprosto opačný efekt, než když detektiv hledá vraha. Čím delší časový úsek uběhl od sexuálního obtěžování, tím radši s ním meetoologie pracuje a tím obtížněji mu pachatel dokáže vzdorovat. Délka intervalu se vždy stanoví v celých letech anebo dokonce v desetiletích.

Objektem sexuálního obtěžování je cokoliv, co si sama oběť vymyslí, řekne, označí nebo na co ukáže. Objektem tak může být její sexualita, vztah k pohlaví opačnému nebo stejnému, její sebeúcta, touha po penězích, neuspokojivý pracovní či soukromý život, nedostatek přátel, nuda, snaha o zviditelnění. Všechny motivace jsou dovolené a za pravdu se považuje prostě to, co poškozená vypustí ze svých velectěných úst.

Nyní se zaměříme na objektivní stránku, tedy na jednání, jež je od této chvíle do budoucna a navždy nedovolené. Tato množina je takřka nekonečná a bude na každém z vás, milí kolegové, jakými aktivitami ji dokážeme naplnit. Chápu, že toto pojetí je pro někoho z vás revoluční, nicméně nelze ustrnout na zastaralých konceptech a historie se jednou našich dětí zeptá a podle odpovědí nás bude posuzovat. Je nabíledni – a tato konference mě v mém přesvědčení utvrzuje – že v počátcích budeme shromažďovat zejména chování trestní či přestupkové, de facto tedy protiprávní, ilegální či nedovolené. Ale nesmíme nikdy usnout na vavřínech, nesmíme polevit a musíme pokračovat dál a do seznamu brzy zařadit i jednání na první pohled obyčejné, ba v minulosti dovolené (pískání, volání, úsměv), ba možná i schvalované či dříve – bože, pomoz nám – i vítané (pomoc do kabátu, přednost ve dveřích, dopis, oslovení, mail, ba možná i na první pohled nevinný telefonický hovor).

Na rozdíl od trestního práva subjektivní stránku subjektu, tedy zavinění, v meetoologii nezkoumáme, poněvadž není podstatná, důležitá ani rozhodující. Mnohem důležitější jsou základní zásady, z nichž vyplyne, co je naopak určující:

Zásady meetoologie:

1. Nespravedlnost (spravedlnost není rozhodující, nová doba si žádá nové priority).
2. Veřejnost má vždycky pravdu a přednostní rozhodování má kolektiv (individuální posouzení je překonané svou subjektivností).
3. Nerovnost (lidé si přece nejsou rovni, a kdo se přihlásí dřív a jednání oznámí, ten má pochopitelně více práv než ten, koho za pachatele označí).
4. Nepromlčitelnost (promlčení práv je protiústavní, mrzačení duše je neodpustitelné).
5. Nehledají se svědci či důkazy, ale podporovatelé a příznivci oznamovatele.
6. Neplatí zásada objektivity, podjatost je výhodou hodnou ocenění.
7. Namísto presumpce neviny platí fikce viny, jež je absolutně neprolomitelná.
8. V meetoologii neplatí GDPR, veřejnost má totiž právo na informace.

A nyní pro nás vědce důležité upozornění: nám teoretikům jde o věc, nikoliv o laciný populismus, s nímž se leckdy můžeme setkat na stránkách bulvárních médií. Proto musíme počítat s existencí druhé strany – obhajoby ze strany pachatelů sexuálního obtěžování. Chápu, že to pro vás může být z počátku trochu obtížně pochopitelné, nicméně přemýšlejte se mnou Zatím tomu tak není. Zatím se všichni pachatelé kají, omlouvají, posypávají si hlavu popelem, rezignují, odstupují a zejména platí. Ale jednou, jednou to všechno může být jinak. Pravdivě proto připusťme, že se určitě dříve či později objeví někdo, kdo sebere odvahu a vyrazí do bitvy proti vyfabulovanému, tedy – nebojme se to nahlas říci - vymyšlenému obvinění. Soudružky a soudruzi… ehm tedy opravuji… kolegové a kolegyně, buďme velkorysí a připusťme tuto obhajobu, nezakazujme konstruktivní kritiku a dovolme formální obhajobu. Umožníme tím bezbřehé možnosti uplatnění pro další kolegy, vědce, odborníky. Koneckonců nezapomínejme, že objekt našeho zájmu mohl být v důsledku lživého obvinění ostouzen, vyhozen z práce, opuštěn manželkou i kolegy, zavržen sousedy, ba dokonce mohl i spáchat sebevraždu. Pokud se chce takový člověk očistit a obhájit, teorie by tuto možnost neměla opomíjet. Upřímně si můžeme my, sami mezi sebou, připustit, že ideálním mechanismem by byl následující proces: obvinění z MeToo, veřejné odsouzení a trest po právu následující, následně úspěšná obhajoba a veřejné ostouzení bývalé oběti. Pro tento mechanismus lze použít další nový termín: MeToo-perpetuum mobile.

Závěrem se podívejme na možnosti de lege ferenda, tedy varianty pro případ katastrofy, například pokud se rozpadne Evropská unie a skončí dotační systém, s jehož zneužitím… opravuji využitím naše nová věda automaticky počítá. Stručně si tedy představíme možnosti a varianty, o nichž se mezi kolegy hovoří:

- vznik fondu, do kterého by přispíval každý, rozumíte, naprosto každý občan tohoto státu, dále orgány, organizace, všechny instituce. Fond by pak mohl přispívat obětem sexuálního obtěžování anebo naopak obětem lživého nařčení;

- hromadné žaloby: tento připravovaný institut by se dal vhodně využít pro skupiny sexuálně obtěžovaných v případě, že pachatelem bude osoba velmi významná nebo finančně výhodně situovaná;

- rozptýlená právní úprava obsažená v antidiskriminačním či trestním zákoně, v zákoníku práce a v dalších normách. Možná je na místě vyzvat ministra spravedlnosti, aby zahájil práce na věcném záměru komplexní právní úpravy – zvláštního zákona k MeToo.

Připouštím, že ohledně těchto tří bodů bude na místě podrobnější zkoumání a možná zpracování zvláštních analýz, jichž by se mohli chopit mladí kolegové, usilující o vstup do našich řad. Alternativně lze promyslet, zda by neměl pachatel povinnost rozdat majetek chudým a tiše skonat někde v ústraní.

Věřím, milí kolegové, že všechny argumenty seriózně promyslíte a že náš návrh na vznik nového teoretického oboru jednomyslně podpoříte.

Děkuji za vaši pozornost.

Předneseno na sympoziu Právní aspekty MeToo, která proběhla 16. 3. 2018 v pražském Karolinuzpět na článek