26.11.2020 | Svátek má Artur


PRÁVO: Zajímavé momenty rodinného práva

25.9.2013

Riziková místa v úpravě rodinného práva podle nového občanského zákoníku

Jaké vlastně je nové rodinné právo? Důvodová zpráva říká, že je nový občanský zákoník konstruuje na stávající právní úpravě, ale současně zmiňuje, že do ní promítá nový životní styl.

Podle důvodové zprávy by tedy nové rodinné právo mělo být moderní. Ale je tomu skutečně tak? Novinek je celá řada, a kdybych je měla podrobně všechny popsat, nestačil by mi prostor běžného diskusního příspěvku, ale potřebovala bych - podobně jako mí posluchači – několik dní. Zaměřím se proto na tři nejzajímavější momenty

Rozsah právní úpravy a použitý jazyk

Počet zákonných ustanovení je oproti dnešnímu stavu dvojnásobný, jazyk nové právní úpravy je "ukecanější" a přibylo ustanovení proklamativního charakteru. Možná bylo rodinné právo vždycky takové a není vyloučeno, že se jen vracíme do stavu před druhou světovou válkou. Vždyť i dnes platí, že manželé mají žít spolu a být si věrni, a přesto ze statistik vyplývá, že 80 % všech tuto povinnost alespoň jednou v životě porušila.

Na druhé straně připusťme, že některá ustanovení vypadají úsměvně, ba dokonce absurdně a já jimi na školení pro advokáty bavím a budím posluchače. Otázkou je, co mohou přinést v aplikační praxi, a zda naopak nevyvolají vlnu žalob. Manželé totiž po 1. lednu získají vůči sobě rozsáhlejší katalog práv, než tomu je dnes. Nepochybuji také o tom, že se od příštího roku najdou mezi našimi klienty manželé či manželky, kteří se za vydatné pomoci nás, advokátů, pokusí o dehonestaci druhého manžela. Nevěříte? Podívejte se na § 692 odst. 1, podle něhož "o záležitostech rodiny, včetně volby umístění rodinné domácnosti, popřípadě domácnosti jednoho z manželů a dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné svéprávnosti, a o způsobu života rodiny, se mají manželé dohodnout." Na první pohled nic nového ani nelogického, ale už dnes přece soudy rozhodují spory rodičů o jméno dítěte, o volbu školy či nástroje, na který bude dítě hrát.

K rozsahu právní úpravy a použitému jazyku připojme ještě značnou kauzálnost obsaženou v nové úpravě rodinného práva. Opravdu jsme nezbytně potřebovali například § 691 odst. 2? Za své tak bere základní charakteristika práva, kterou si pamatuji z právnické fakulty – že právo má být obecné.

Pojem rodiny podle § 700 odst. 1 NOZ

Nicméně změňme nyní téma a přejděme ke druhé zajímavosti: definiční. Co je to vlastně rodina? Koho zahrnuje a jak se v čase a v historii mění? Odpověď na tyto otázky s doktorem Havlíčkem hledáme v posledních dvou letech na stránkách našeho časopisu Rodinné listy a nutno říci, že jsme dosud v českém právním řádu žádnou definici rodiny neměli. Koneckonců i důvodová zpráva uvádí, že "rodina ani domácnost nejsou subjekty práva, jsou to však výrazy v právním řádu užívané, zdomácnělé, a v celku jednoznačně definovatelné."

Nuže, pomoci by nám mohl následující pokus: každý z nás je členem rodiny, jinak než v rodině žít nelze. Jak velká je tedy vaše rodina? Koho a jaké členy do ní zahrnujete?

Máte-li tuto představu, věnujte pozornost § 700 odst. 1, podle něhož se za členy rodiny považují manželé a jejich příbuzní do třetího stupně a osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně. To znamená, že podle nového občanského zákoníku rodinu tvoří manželé, rodiče, prarodiče, děti, vnuci, pravnuci, sourozenci, tetičky, strýčkové, jejich manželé a děti, tedy to, čemu říkáme široká rodina. Zahrnuje tedy osoby, které zveme na svatby, pohřby a oslavy kulatin.

Ďábel ovšem jako vždy tkví v detailu. Nebo – jak říká přísloví – bůh i ďábel jsou jen dvě strany téže mince: Teď, když jsme se shodli na nové definici rodiny – za což tvůrcům nového občanského zákoníku nelze než poděkovat – se podívejme na § 690, po jehož přečtení mnohým vyvstane za krkem ledový pot. Je totiž běžné, že mezi členy takto širokého rodinného hejna jsou jedinci úspěšnější i méně úspěšní, mající velkolepé vily i malé byty na sídlišti, šikovní příbuzní i černé ovce. Tak tomu v každé rodině je a nic to nevypovídá o štěstí. Doposud také bylo běžné, že některá část rodiny žila na korálových útesech a jiná živořila ve špinavých vodách. § 690 však nařizuje, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná. Nemrazí vás, jaký důsledek může toto ustanovení přinést?

Nepojmenovaná rodina

Konečně soustřeďme se na třetí zajímavost: na jak velkou část společnosti právní úprava rodiny dopadá. Možná soudíte, že přece na všechny, protože každý z nás žije v rodině. Před chvíli jsme si řekli, o jakou rodinu se zajímá nový občanský zákoník. A pozorní posluchači si jistě pamatují, že rodina podle něj má základ v manželské dvojici. Dobrá, o manželích a rodinách, které kolem manželů vzniknou, hovoří nový občanský zákoník. O registrovaných partnerech zákon č. 115/2006 Sb., dokonce mnohá ustanovení nového občanského zákoníku se přiměřeně použijí i pro registrované partnery. Ale co ostatní?

V posledních dvaceti letech se rodinný život u nás zásadně proměnil: základem už není manželství, současní mladí lidé totiž do manželství nevstupují – žijí spolu jako druh a družka v nesezdaném soužití. Polovina manželství dříve uzavřených se rozvedla nebo rozvádí, nová manželství rozvedení neuzavírají. V loňském roce se poprvé narodilo více dětí mimo manželství než za manželství. A tak dnes máme minimálně polovinu společnosti, která žije v mimo manželství, plodí děti a vstupuje do majetkových a jiných vztahů, ale právo na tyto rodiny nijak nemyslí, protože za základ bere páry pouze manželské. Co to vůbec je za typ rodiny? Ústavní soudce doktor Jiří Nykodým tuto formu soužití na podzim loňského roku na jedné z akcí Pražského právnického podzimu nazval nepojmenovanou rodinou. Jde o rodinu, existující mimo právo, jejíž podíl ve společnosti bude stále narůstat. Jde o rodinu právem nepředvídanou, pro kterou právo s výjimkou výživného pro děti a příspěvek na výbavičku neprovdané matce nemá žádné konstrukce, domněnky ani matice pro řešení sporů, které zcela jistě vznikají. Nová právní úprava, která se považuje za moderní, je však k aktuálnímu vývoji lhostejná.

A nejen to. Zaklínáme se krizí rodiny a vzdycháme nad úpadkem manželství. Rodinné listy uveřejnily v březnu letošního roku článek brněnského autora Vladimíra Kulhánka, který na příkladech ukazuje, že pro podnikatele je nevýhodné, aby manželství uzavřel, a doporučuje každému nositeli identifikačního čísla, aby s partnerem žil pouze "na psí knížku". Ochota vstupovat do manželství je už dnes minimální. Což teprve, až si mladí lidé uvědomí dopad NOZ? Lev Nikolajevič Tolstoj v Anně Karenině napsal, že rodina je jednou z nejpotřebnějších podmínek štěstí. Co s ní tedy bude dál?

Rodinné právo se obvykle definuje jako soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Je tedy škoda, že zítřejší rodinné právo moderní nesezdanou rodinu zcela opomíjí.

Text vychází z přednášky, která zazněla na kongresu Právní prostor 2013.

Psáno pro Právního rádce č. 8/2013

Autorka je advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.