23.9.2020 | Svátek má Berta


PRÁVO: Vražda, nebo justiční omyl?

9.9.2020

Případ Kramný vyvolává i nadále otázky

Kauza Kramný vešla v Česku už ve všeobecnou známost. Je to totiž akorát 7 let od chvíle, kdy na dovolené v Egyptě náhle zemřely jeho manželka s dcerou. Co se tehdy stalo, už nikdy nezjistíme. Vražda proudem to ale nebyla.

Petr Kramný byl v únoru 2014 obviněn z toho, že svoji manželku Moniku a dceru Kláru zavraždil elektrickým proudem, za což byl v lednu 2016 odsouzen k naprosto výjimečnému trestu 28 let vězení. V červnu téhož roku potvrdil rozsudek Vrchní soud v Olomouci a Kramný neuspěl ani při dovolání k Nejvyššímu soudu. Opravdu ale byly důkazy o vině tak nezpochybnitelné?

Vše totiž nasvědčuje o opaku. Není to jen advokátka Kramného a spolek Šalamoun, kteří dlouhodobě upozorňují na to, že Petr Kramný byl odsouzený pouze na základě nepřímých, a hlavně zcela vadných důkazů. Dnes už neznám nikoho mimo dvou soudních znalců na straně obžaloby a vyšetřujících policistů, kteří by tvrdili, že se vražda proudem v Egyptě stala. Dokonce přibývá mezinárodně uznávaných soudních znalců, kriminalistů a expertů, kteří závěry českých „kolegů“ naprosto jednoznačně vyvracejí. To však prozatím nechce slyšet ani státní zastupitelství v Ostravě, ani tamní soud, který Kramného odsoudil. Naopak se česká justice snaží pochybným způsobem zahladit stopy, které ukazují na zásadní pochybení v případu.

Za poslední tři roky se nashromáždily naprosto nezpochybnitelné důkazy o Kramného nevině, které bych rád zmínil i v tomto článku. Při podrobnějším zkoumání celého případu začne totiž dostávat oficiální verze o vraždě elektrickým proudem vážné trhliny, a zcela na místě jsou proto pochybnosti o spravedlnosti a nestrannosti celého procesu.

Egyptští lékaři stopy násilí nenašli

Málo se ví o tom, že při vyšetřování v Egyptě neměl Petr Kramný postavení obviněného. Naopak byl považovaný za poškozeného a do vyšetření případu mu bylo pouze omezeno právo vycestovat. Egyptská strana vyšetřování uzavřela s tím, že se nejednalo o smrt násilnou, vrátila Kramnému pas a mohl odletět zpět do ČR. Na to mě upozornil bývalý velvyslanec v Egyptě Pavel Kafka, který byl v té době v Egyptě. Ten také opakovaně upozornil na podobné případy Britů nebo Nizozemců, kde jako příčina úmrtí byla stanovena otrava z jídla.

Egyptský hotelový lékař i ředitel sekce egyptské patologie na tělech žádné stopy násilí nenašli. Naprosto vylučují, že by přehlédli jakékoliv zranění, které by mohlo být způsobeno elektrickým proudem. Ba naopak. Považují závěry českých kolegů za naprostý nesmysl a v souvislosti s případem jsou ochotní před českými soudy vypovídat. Ale nikdo je nikdy k tak závažnému soudnímu procesu, který vešel do dějin jako rafinovaná vražda manželky a dcery, nepozval a jejich svědectví soud odmítl jako irelevantní.

Navíc egyptský patolog došel k závěru, že úmrtí mohl způsobit velmi prudký jed. Přestože všichni tři zmínění lékaři sehráli v tomto případě klíčovou roli, ani jeden z nich nebyl českými soudy nikdy vyslechnut a jejich zjištění nebyla vůbec zohledněna. To samé se stalo v případě vyšetřujících egyptských policistů, kteří jsou ochotni dosvědčit, že s elektrickými zástrčkami nikdo nemanipuloval. Navíc pokud by byl někdo zasažen proudem, muselo by místo zásahu nést známky popálení (zarudnutí) a někde by musela být na tělech stopa, kudy proud vyšel z těla. Ty ale ani egyptští policisté, ani patologové na tělech nenašli a nenacházejí se ani na záznamech z pitvy. Prostě tam nejsou.

Při pitvě obou zemřelých žen se navíc zjistilo, že byla rozleptána vnitřní sliznice obou žaludků, které obsahovaly uprostřed černou skvrnu. Jejich žaludky ale byly při pitvě v Egyptě vyjmuty z jejich těl a nikdy nebyly dopraveny do Česka, aby mohly být znovu prozkoumány. Podle závěrů egyptských patologů se mohlo jednat o jed, který se v tělech vstřebal, a proto nemohl být odhalen. Zmínka o jedu se vyskytuje i v policejním protokolu.

Znalecké závěry z retušovaných fotek

Po repitvě uskutečněné v srpnu 2013 soudní znalec Marek Dokoupil konstatoval, že nebyla zjištěna žádná poranění ani jiné skutečnosti, které by vedly ke zjištění příčiny smrti. Zajímavé je, že verze o akutním selhání srdce, z níž se pak vycházelo dále, byla stanovena až diagnózou „per exclusionem“, tedy pomocí vylučovací metody. Soudní znalci Margita Smatanová a Marek Dokoupil na základě toho došli na konci ledna roku 2014 (tedy několik měsíců po smrti) k závěru, že s ohledem na tzv. proudovou známku na krku Moniky Kramné mělo být příčinou smrti právě akutní selhání srdce při úrazu elektrickým proudem, což posléze vedlo k obvinění Kramného z vraždy.

Toto vysvětlení smrti obou žen se však ukázalo jako problematické. Závěr obou zmíněných znalců měl podporovat tzv. wave syndrom na srdcích Moniky a Kláry a zejména patognomická známka na krku Moniky Kramné, která měla být údajně způsobená elektrickým proudem. Při tom ale nevzali v potaz egyptského patologa, že v době jeho pitvy, žádná známka na krku Moniky Kramné nebyla. Obrázky srdce s údajným wave syndromem se nakonec ukázaly být retušovanými padělky. Žádný wave syndrom na srdcích Moniky a Kláry nikdy nebyl. Ani jeden z těchto dvou znalců už naštěstí v ostravském Ústavu soudního lékařství nepracuje, ale to nic nemění na tom, že jejich posudek neměl být nikdy připuštěn.

Verzi o wave syndromu na srdcích Moniky a Kláry se tedy podařilo vyvrátit. Jediným důkazem o vraždě proudem se tak stala údajná patognomická známka na krku Moniky Kramné, tedy tzv. výbled, jehož autorem měl být doc. Vorel a další lidé ze znaleckého ústavu v českobudějovické nemocnici. Stěžejním důkazem o vině Petra Kramného byl nekroptický materiál ze srdce a krku zemřelých, který měl údajně účinky elektrického proudu prokazovat.

Znalecký posudek se odkazuje s důkazem o vraždě elektrickým proudem a tzv. „výbledem“ na uznávanou publikaci „Knight ́s Forensic Pathology“ a na jednoho z jejích autorů Pekka Saukka. Ten ale po přezkoumání totožného materiálu prohlásil, že závěr o výbledu nemohl potvrdit a je ochoten to přijet dosvědčit i u ostravskému soudu, který to však za žádných okolností nechce povolit. Proč asi. Protože by se potvrdilo, že celý případ stojí na naprosté lži.

Navíc skutečnost, že něco takového prohlásili znalci jen na základě fotografií, je naprosto nepřijatelná. Nikdo nesmí udělat znalecké závěry jen podle fotografie bez přítomnosti těla. To je naprosté profesní selhání, za které by měli být soudní znalci stíháni. Naopak jsou ale stíháni a odsouzeni soudní znalci Farkas s Matlachem, kteří s verzí o vraždě elektrickým proudem nesouhlasili.

Posudek bude přezkoumán policií

Posudek byl problematický i v dalších ohledech. Třeba ve způsobilosti dané instituce k vypracovávání takových posudků. Znalecký ústav, který vypracoval revizní znalecký posudek, nebyl evidován v seznamu znaleckých ústavů, které vede Ministerstvo spravedlnosti. Nikdy také nebyl zapsán v Ústředním věstníku ČR vydávaném stejným ministerstvem. Přestože byl tento ústav označen jako znalecký ústav specializující se na zvlášť závažné případy, vypracoval před kauzou Petra Kramného pouze tři znalecké posudky, a to ještě u méně závažných trestných činů. A to nikomu nepřijde divné?

Možná proto znalecký posudek postrádal i patřičné formální náležitosti: Neobsahoval znaleckou doložku, nesl špatné označení znaleckého subjektu, měl znaleckou pečeť jiného subjektu, neobsahoval sdělení, kdo bude zpracovatel znaleckého posudku a kdo bude osoba oprávněná jej obhájit u soudu. Navíc byl podepsán osobami, které neměly podpisové právo za znalecký ústav, a u soudu jej obhajovala osoba, která neprokázala žádné pověření či plnou moc vystupovat za znalecký ústav. Není proto asi divu, že Krajské státní zastupitelství v Ostravě vydalo rozhodnutí o obnovení řízení v případu Petra Kramného v boční lince případu s těmito kontroverzními posudky.

Vraždu elektrickým proudem zcela vyloučili respektovaní znalci

Zásah elektrickým proudem jako příčinu smrti Moniky Kramné a její dcery Kláry Kramné vyloučili také renomovaní čeští soudní znalci. Mezi nimi profesor MUDr. Ivo Šteiner, CSc., který je místopředsedou Evropské patologické společnosti a členem Světové patologické společnosti za Českou republiku, docent MUDr. Alexander Pilin, CSc. a MUDr. Zdeněk Šňupárek z Vojenského ústavu soudního lékařství.

Tito lékaři vypracovali nové znalecké posudky a jejich závěry se od většiny předchozích znaleckých posudků zásadně liší. Podle nich úmrtí naprosto nemohl způsobit zásah elektrickým proudem. Proč se tedy krajský soud v Ostravě tak neskutečně brání tyto znalce vyslechnout a jejich výpověď připustit? Nemělo by soudkyni Gilové jít o pravdu a spravedlnost?

Doktor Dvořáček dal rychle zničit veškerý histologický materiál

V této souvislosti je více než na místě udělat menší odbočku a zmínit osobu doktora Igora Dvořáčka, dnes už bývalého přednosty Ústavu soudního lékařství v Ostravě (ÚSL). I přesto, že nikdy nebyl ustanoven jako znalec na zkoumání příčiny smrti Moniky a Kláry Kramných, sehrál v případu důležitou úlohu. Mj. i proto, že bránil nezávislým znalcům v přezkoumání nekroptického materiálu. Tento člověk, který byl mimochodem i agentem StB s krycím jménem SIMON, se také bez jakéhokoliv oprávnění zúčastnil ve dnech 28. 2. 2014 – 8. 3. 2014 zahraniční služební cesty do Egypta, která byla určená pro kriminalisty Policie České republiky. Co tam dělal, dodnes věrohodně nevysvětlil.

Již v průběhu soudního řízení mnohé nasvědčovalo tomu, že doktor Igor Dvořáček se bude snažit zničit jediný a stěžejní důkazní materiál. Proto byla už v odvolání Petra Kramného k Vrchnímu soudu v Olomouci zaznamenána žádost, aby byl tento histologický materiál zabezpečen a zajištěn, aby nedošlo k jeho zničení. Následně obhajoba vytrvale urgovala zajištění tohoto jediného důkazu, aby nedošlo k jeho ztrátě.

Stížnosti zazněly na více místech. Právní zástupkyně matky zemřelé, Jana Barvíková, žádala Vrchní soud v Olomouci, aby činil vše pro to, aby pro případ dalšího přezkoumání nedošlo ke zničení histologických preparátů nebo dokonce ztrátě či jiné další nežádoucí manipulaci. Také obhájkyně Petra Kramného, Jana Rejžková, měla obavy stejného rázu. Žádala Nejvyšší soud České republiky, aby byl nekroptický materiál uložen na jiném pracovišti, než je právě ÚSL Ostrava, a hlavně mimo dosah Igora Dvořáčka. Nestalo se.

Pro zajištění důkazního materiálu se tak neudělalo vůbec nic. Ani jeden ze soudců se neobtěžoval reagovat. Po změně na pozici ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě byl Dvořáček z pozice přednosty ÚSL odvolán a byl mu znemožněn přístup na pracoviště. Bohužel v mezidobí mezi nástupem nového ředitele a odvoláním Dvořáčka byl nekroptický materiál z pitvy Moniky a Kláry Kramných, včetně záložních bločků a vlastních histologických řezů, skartován a nenávratně zničen. Náhoda? Neřekl bych. Pan Dvořáček se celou dobu bál, že se zjistí skutečná pravda. Jinak by neměl žádný důvod ke zničení a materiál by uchoval.

Toto bohužel znamená, že už není možné zmíněné vzorky jakkoliv přezkoumat a žádný znalec nebude moci už nikdy vyjádřit své stanovisko (pokud tedy zase nebude chtít jen věštit z retušovaných fotek). Z takového postupu je na sto honů cítit snaha o jasné zametání stop a ničení důkazů, které by mohly svědčit ve prospěch Kramného. Jednalo se mj. také o jediný důkaz v trestní věci, která tehdy ještě ani nezačala, kauzy nedávno pravomocně odsouzených a už také zmíněných znalců Radka Matlacha a Igora Fargaše, kteří vypracovali posudek na obranu Kramného. Jejich odsouzení představuje další závažné selhání české justice, kterému se ale budu věnovat v nějakém dalším článku.

Doktor Dvořáček – superman, který stihne několik mnohastránkových posudků denně

O úrovni kvality posudků doktora Igora Dvořáčka vzbuzuje pochybnosti i jejich neobvyklá kvantita. Kromě plného úvazku v ostravské fakultní nemocnici vypracoval tento člověk jen v roce 2016 pro Policii ČR hned 477 znaleckých posudků z oboru soudního lékařství! Za ně mu jen v době od 1. do 26. dubna 2016 bylo vyplaceno celkem 358.759,75 Kč.

Asi každému musí být divné, jak mohl jeden člověk stihnout udělat za jediný rok tolik posudků. Skutečně nelze reálně stihnout vypracovat tak velké množství mnohastránkových posudků, provést přitom odborné zhodnocení případu, včetně nastudování faktů a sepsání. A to vše za situace, kdy má dotyčný ještě hlavní pracovní poměr v ostravské fakultní nemocnici. Činnost doktora Dvořáčka tak musí náležitě budit podezření nejen v kauze Kramný.

Proces naprosto naleptává důvěru v českou justici a v další rozsudky

Vraťme se ale zpět k samotnému případu Petra Kramného. Soud postavil nepřímé důkazy svědčící o jeho vině mj. i na tzv. odposlechu nyní odsouzeného v akci s názvem „Mony“. Přepisy za policii dodal kpt. A. Kubiena, a to i s větou: „Tak mi to všechno vyšlo i v tom Egyptě.“ Věci se záhy chopila média a tato věta se dokonce objevila i na několika titulcích.

Ani jeden ze soudců Petra Kramného, tedy Renata Gilová z Krajského soudu v Ostravě, Václav Čapka z Vrchního soudu v Olomouci a ani Petr Hrachovec z Nejvyššího soudu, nemluvě o některých médiích, se vůbec neobtěžovali poslechnout si celý rozhovor Kramného s jeho tetou, který se uskutečnil dne 22. listopadu 2013. Jinak by museli zjistit, že inkriminovanou větu Kramný nikdy neřekl!

Nechci nikomu sahat do svědomí. Ale rád bych věřil tomu, že kapitán A. K. prostě udělal chybu, nikoliv že si větu vymyslel. Nicméně žádné důsledky pro něho toto pochybení nemělo. Naopak se za svoji činnost v případu Kramný dočkal ocenění Policista roku 2015, což je naprostý paradox. Skutečnost, že zmínění soudci a lidé jako kpt. Kubiena mají vyšetřovat a soudit v tak závažných případech, musí být pro kohokoli, kdo žije v Česku, děsivá a nahlodává elementární důvěru ve spravedlnost.

Důkazy a výpovědi ve prospěch Kramného nebyly připuštěny

A na závěr mi dovolte ještě jeden postřeh, který mě překvapil a který se táhne celým procesem. Jednostrannost. Soudem ani policisty nebyly vůbec zohledněny výpovědi svědčící v prospěch Petra Kramného. Jednalo se např. o výpověď delegáta, který upozornil na až nečekaně rychlé odstranění problematického barelu s „pitnou vodou“ před pokojem Kramných okamžitě po nálezu těl, anebo také opakované zažívací potíže některých klientů českých cestovních kanceláří spojených s úrovní hygieny v egyptských resortech. Ostatně špatné hygienické podmínky vedly v tomto rezortu i k dalším úmrtím.

České soudy vycházely ve svém rozhodování jen z velmi pochybných posudků. Navíc nepřihlédly zdaleka ke všemu, co bylo třeba. Za těchto okolností by mělo být absolutně nemožné někomu dát výjimečný trest 28 let natvrdo. Pokud nelze příčinu smrti dostatečně prokázat, považuji za naprosto absurdní, že Petr Kramný je i nadále vězněný. Nehledě na to, že některými věcmi se soudci zjevně nechtěli podrobně zabývat (viz skutečný obsah zmíněných odposlechů).

Nemůže být pochyb o tom, že tento případ je jedním z nejzávažnějších selhání české justice za posledních třicet let. Zcela oprávněně musí vyvolávat obavy o tom, zda v Česku můžeme spoléhat na soudy a fungující právní stát. Když vidím případ Kramný, tak mám o tom vážné pochyby. Pro mnohé lidi je totiž lepší, když je Kramný odsouzený jako vrah za vraždu elektrickým proudem, u které jsem ale dnes již jednoznačně přesvědčen, že se nikdy nestala.

Převzato z blogu s autorovým souhlasem

Autor je europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a člen Výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.