Neviditelný pes

PRÁVO: Klaníme se falešné svátosti

22.6.2018

Ani tak vznešený titul jako „Evropský soud pro lidská práva“ není důvodem ke klanění. Zvláště, když judikoval něco, co zavání velkým malérem.

Dobrý úmysl bývá cestou do pekel

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (dále „ESLP“) ze dne 6. dubna 2017 v případu A. P., Garçon a Nicot proti Francii stanovuje, že úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace. ESLP shledal, že takové podmiňování úřední změny pohlaví je v rozporu s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále „Úmluva“), který zakotvuje právo na respektování soukromého a rodinného života.“

Inu nic proti tomu, aby někdo někoho nutil k jakékoliv operaci, kterou sám nechce. Proti tomu nelze nic namítat. Jenomže aby si někdo dnes vzpomněl, že se cítí ženou či naopak mužem, a díky tomuto názoru si nechal úředně změnit zápis v matrice, je přeci jenom už hodně hořký šálek čaje. Dnes se prohlásí za ženu, zítra opačně za muže? A co když to takto bude dělat každého půl roku? Mohlo by se to zdát jako zábavná kratochvíle, ale není. Jde o osoby označované „trans“ a ministerstvo spravedlnosti (MS) ihned servilně přispěchalo s návrhem změny občanského zákoníku.

Porucha

Postup vidí naše ministerstvo spravedlnosti takto: „Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity. Požadavek diagnózy pohlavní identity se navrhuje, aby bylo (v možné míře) zajištěno, že osoba má poruchu pohlavní identity (a její obtíže nejsou např. důsledkem jiné poruchy). Samotné potvrzení lékaře o diagnóze poruchy pohlavní identity ke změně pohlaví nepostačí. Základním předpokladem změny pohlaví je prohlášení trans osoby o změně pohlaví. Lékař, který potvrzení o diagnóze poruchy pohlavní identity vydá, jej nebude zasílat příslušnému matričnímu úřadu, ale předá jej dotčené trans osobě, která následně může či nemusí přistoupit k učinění prohlášení o změně pohlaví před matričním úřadem.“

Pojmenování a důsledky

Nejprve uvítejme, že ministerstvo spravedlnosti hovoří o „poruše“. To samo o sobě otevírá otázku, jak budou vypadat registrovaná partnerství trans osob, zda se také budou domáhat označování jejich svazku slovem „manželství“ a zda budou takové svazky vhodné k adopci dětí. Slovo „porucha“ je zde velmi příhodné.

Důsledek - sport

Tím ovšem výčet problémů nekončí. Osoba vypadající vnějškově jako muž, ale v matrice zapsaná jako žena, jistě bude mít právo zúčastňovat se ženských sportovních akcí, jinak by se jednalo o diskriminaci. Nepochybně si umíme představit řadu ženských disciplín, kde by se mohla domáhat nastoupení osoba s muskulaturou muže, ale v matrice zapsaná jako žena.

Atletická federace se dnes brání měřením hormonů disproporcím ve výkonech, protože pohled na ženu jménem Semenayová ukazuje, že její vysoký objem testosteronu jí poskytuje až 4,5procentní výhodu proti ostatním ženám. Je prakticky neporazitelná a atletika (a nejen atletika) by se tak v budoucnu mohla stát disciplínou pouze úředních žen trans. A o to má někdo zájem?

Důsledek - pracoviště

A co problémy na pracovišti? Nejedná se jenom o toalety. Vezměte muže za loket, abyste jej přivedli k vedlejšímu stolu a ouha! On je úředně žena a už máte na krku žalobu. Soud sice vyhodnotí, že nebyly splněny kumulativně dané podmínky pro vynesení rozsudku o sexuálním obtěžování na pracovišti, ale díky horlivým idiotům z neziskových organizací a aktivistce ombudsmance může dotčeného čekat několik let nepříjemných a nákladných soudních tahanic. Zvláště pokud ombudsmanka nasadí předem figurantku -provokatérku!

Případ trans údajné ženy Feryny z Kliniky je transparentní ukázkou, kam až a do jakých absurdit jsme se dostali. Proč trans žena měl takovou potřebu znásilnit několik jiných žen? Protože se jedná o přetvářku? Podvod? To už o žádné poruše není, ale o trestné činnosti zjevně ano. To se nějakým úředním zápisem v matrice zamáznout opravdu nedá. Nebo bude obhájce tvrdit, že žena nemůže znásilnit ženu, byť ta znásilňující je od přírody vybavena mužskými orgány?

Špatné poklonkování

Současná česká právní úprava v §29 občanského zákoníku stanoví, že změna pohlaví člověka je možná pouze při současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně pohlavních orgánů. Jde o podmínku úředního zápisu v matrice. Neúředně si každý může o sobě říkat a prohlašovat, co chce. Není důvodu to měnit jenom proto, že ESLP má jiný názor. Argumentace, že judikatura ESLP je pro nás závazná, moc neobstojí. Zdá se, že soudcům v ESLP více záleželo na ochraně jedince s poruchou než na ochraně většinové společnosti bez poruchy. Porouchané rozsudky ESLP za následování nestojí a vynutit si je nelze především pro rozpor s veřejným pořádkem.

Institut tzv. veřejného pořádku

Veřejný pořádek zřetelně reprezentuje systém určitých hodnot, jako jsou například přiměřenost, rozumnost, vhodnost nebo účelnost.

Veřejný pořádek je zmíněn v několika ustanoveních Listiny základních práv a svobod ČR a představuje také jednu z podstatných náležitostí právního státu ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy. Žádný ESLP není oprávněn svou judikaturou měnit ústavní pořádek České republiky.

Institut veřejného pořádku se proto využívá v potírání zneužívání práva tam, kde právní řád žádný jiný nástroj nenabízí. Zakotvit judikaturou ESLP jakékoliv osobě, aby si svévolně vlastním rozhodnutím mohla měnit své pohlaví a úřední zápis v matrice, je návodem na zneužití. Osoby s poruchou se budou ohánět zprávou sexuologa, osoby jinak prohnané si takovou zprávu prostě opatří. A případně odsouzený zde zmiňovaný Feryna pak nastoupí výkon trestu v ženské věznici.

Evropská právní věda se většinově přiklání k názoru, že veřejný pořádek slouží konkretizaci hodnot daného právního řádu, což mu umožňuje postihovat i taková právní jednání, která jsou sice v souladu s pozitivně právní úpravou, ale odporují jejím základním ideám.“ Rozsudek ESLP je pozitivní právní judikaturou, avšak s veřejným pořádkem je ve střetu.

Respektovaný lékař sexuolog Jaroslav Zvěřina uvádí, že pohlaví není volitelná disciplína, neboť pohlavní identita je předem daná. Jde o tzv. preformovanou vlastnost. „Pokud někdo chce vystupovat v opačné sexuální roli, ale odmítá chirurgické výkony, pak podle našeho odborného stanoviska nemá důvod přivlastnit si opačné matriční pohlaví. Státy, které to umožní, mají situace, kdy ženy jsou otcové svých dětí a muži jejich matkami.“

To není nic ku prospěchu společnosti. Rozsudek ESLP jen zvyšuje deviaci celé Evropy.
Návrh z MS by měl být poslanci zamítnut.zpět na článek