Neviditelný pes

PRÁVO: Dokdy budou videoterminály proti vůli obcí?

23.6.2011

Poslanecká sněmovna schválila v úterý 21. 6. 2011 novelu loterijního zákona, která svěřila explicitně obcím pravomoc regulovat videoterminály vyhláškami, nicméně stanovila, že se na již vydaná povolení tyto vyhlášky nevztahují do 31. 12. 2014.

Tuto pravomoc (stanovovat vyhláškami, kde mohou či nemohou být provozovány videoterminály) ovšem měly obce již od doby vzniku videoterminálů, problém byl v tom, že až do nálezu Ústavního soudu ze dne 14. 6. 2012 toto oprávnění ministerstvo financí protizákonně neuznávalo a vydávalo v rozporu s vyhláškami obcí jedno povolení za druhým. Dle mého právního názoru by mělo z tohoto důvodu po nálezu Ústavního soudu ministerstvo financí takto vydaná povolení okamžitě zrušit, tzn. neměla by se dožít účinnosti nového zákona, který by měl vstoupit v účinnost dne 1. 1. 2012. My v Chrastavě to alespoň budeme od ministerstva financí vyžadovat.

Ústavní soud ve svém nálezu cituje § 43 odst. 1, který stanoví povinnost orgánu, který loterii nebo jinou podobnou hru povolil, zrušit povolení, jestliže nastanou nebo dodatečně vyjdou najevo okolnosti, pro které by nebylo možné loterii nebo jinou podobnou hru povolit. Ústavní soud nechtěl předjímat rozhodnutí ministerstva financí v jednotlivých případech, ale zdůraznil, že v zásadě platí, že provozovatelé těchto zařízení si museli být vědomi existence ustanovení § 43 loterijního zákona, a tedy skutečnosti, že mohou být v podstatě kdykoliv, nastanou-li v průběhu platnosti povolení okolnosti vylučující provoz těchto zařízení, tohoto povolení zbaveni.

Existuje však ještě jedna velmi závažná skutečnost, proč by měly ze zákona všechny videoterminály v této zemi okamžitě zmlknout. Ústavní soud ve svém nálezu totiž explicitně zdůraznil, že v části první a v části šesté spadají videoterminály pod pojem výherní hrací přístroje (VHP). No a v části šesté je v §43 uvedeno následující: „Orgán, který provozování výherního hracího přístroje povolil, zruší povolení na všechny výherní hrací přístroje provozovatele v obci, jestliže provozovatel porušuje své povinnosti tím, že výherní hrací přístroj neodpovídá svým technickým provedením ustanovení § 17 odst. 3 až 6; přitom nerozhoduje, zda k porušení povinnosti došlo pouze u jediného provozovaného výherního hracího přístroje. Povolující orgán může vydat další povolení tomuto provozovateli nejdříve po uplynutí tří let. “ Je notoricky známo, že videoterminály vesměs řádově (100x, 1000x) překračují limity sázek, proher a výher, které jsou v § 17 v daných odstavcích stanoveny. Pokud bude státní dozor konat tak, jak mu zákon ukládá, nebude se moci dožít účinnosti novely zákona ani jeden jediný dosud povolený videoterminál v této zemi. My jsme k tomu ostatně dnes vyzvali jak Finanční úřad v Liberci tak Generální finanční ředitelství.

Vskutku roztomilé pak je licitování s platností již vydaných rozhodnutí. Když minulý parlament schválil v novele zkrácení lhůt z deseti na tři roky, bylo to jedním z důvodů pro veto prezidenta republiky. Nyní si parlament vybral z variant 10, 5, 4 a 3 roky tu nekratší. Jistě chvályhodné….až nato, že veškerá povolení vydaná dosud na více než jeden rok (mimo kasina) byla vydána v rozporu se zákonem. §50 odst. 3 totiž stanovuje ministerstvu financí povinnost při povolování postupovat přiměřeně dle prvního až čtvrtého ustanovení zákona. A v § 18 je povinnost pro povolování VHP stanovena maximálně na jeden rok. Zejména po nálezu Ústavního soudu by mělo ministerstvo financí okamžitě ukončit povolení pro videoterminály starší jednoho roku, která by se tak nedožila, i z tohoto důvodu, nabytí účinnosti novely loterijního zákona.

V Chrastavě dne 21. 6. 2011

Autor je starosta města Chrastava



zpět na článek