5.6.2020 | Svátek má Dobroslav


PRAHA: Jak je to vlastně s tou iniciativou Klinika?

13.2.2016

Obsazení opuštěné budovy bývalé plicní kliniky v Jeseniově ulici na pražském Žižkově v prosinci 2014 mobilizovalo celé spektrum levicových aktivistů.

V prázdné budově s číslem popisným 60 několik let přebývali narkomani a bezdomovci, nakonec ji však 3. prosince 2014 uklidila a pro sebe zabrala parta squatterů. S tím se ovšem nehodlal smířit majitel objektu. A tak z budovy bývalé plicní kliniky 9. prosince 2014 policisté vyvedli trojici squat­terů, dalších pět odešlo dobrovolně. Proti vyklizení objektu protestovala opodál postávající skupina aktivistů skan­dujících různá hesla, z nichž nejčastějším bylo: „Prázdný domy, prázdný hlavy!“ Na skupinu pokřikují­cích aktivistů dohlíželi policejní těžkooděnci, náležitě se vyjímající na snímcích re­dakčních foto­grafů. Ovšem aktivisté od svého záměru nemínili ustoupit a na příští sobotu svolali de­monstraci.

V sobotu 13. prosince do objektu znovu squatteři pronikli poté, co před bývalou kliniku dorazil po­chod několika stovek jejich příznivců. Akci přišel podpořit i literární historik Martin C. Putna, který kritizoval úterní zásah policistů proti aktivistům v budově. Jak policejní mluvčí Jana Rösslerová uvedla, před bývalou poliklinikou se sešlo zhruba 700 lidí, z nichž 30 jich podle policejní mluvčí do bu­dovy proniklo. „Skupina nakonec uposlechla výzev policistů a budovu opustila, aniž byly pou­žity donucovací prostředky,“ sdělila Rösslerová novinářům s tím, že jedenačtyřicetiletého muže, který jako jediný z budovy nechtěl odejít, policie zadržela. Následně pak ČTK uvedla, že organi­zace Amnesty Internati­onal požaduje prošetřit zákrok policie, neboť má podezření, že Policie ČR po­užila nepřimě­řeného násilí, a obrátila se na ministra vnitra a policejního prezi­denta. Amnesty International jim oběma poslala dopis, ve kterém žádala „důsledné prošetření po­dezření z nepři­měřeného pou­žití síly během demonstrace 13. prosince“, jak uvedla mluvčí ne­vládní organizace Martina Paříz­ková. Z výpovědí demonstrantů mělo podle ní vyplynout, že nejenže policie protest před bývalou plicní klinikou rozehnala nezákonně, ale navíc bezdůvodně použila proti aktivistům obušky a pepřový sprej. Ovšem použití nepřiměřeného násilí již v sobotu před novináři odmítla pražská policejní mluvčí Jana Rösslerová s tím, že postup policistů byl odů­vodněný a přiměřený okolnostem. Nutno podotknout, že Martina Pařízková a zásahu přítomní no­vináři pomlčeli o tom, že dav aktivistů kromě jiného častoval policisty i výkřiky: „Gestapo! Gestapo!“ Policejní zásah proti aktivistům ze soboty 13. prosince odvysílala ČT24, video je možné shlédnout zde.

O vyklizení objektu, obsazeného partou squatterů, policii žádal jeho majitel, kterým je stát, respek­tive Úřad pro za­stupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten také na začátku února 2015, po řadě problema­tických jednání, nakonec budovu bývalé plicní kliniky veřejně nabídl zá­jemcům, ovšem pouze jako bezúplatnou vý­půjčku. Budovu má totiž převzít Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má o ob­jekt zájem. Výpůjčka by tak měla platit jen do doby, než začne GIBS budovu opravovat. Je ale pravda, že celá záležitost s Klinikou má zajímavé pozadí. Ne­boť po tom, co se na místě kvůli zamýš­lenému využití objektu několikrát demonstrovalo, se do de­baty vložil Matěj Stropnický (SZ), teh­dejší náměstek primátorky hl. m. Prahy, jenž si budovu pro­hlédl a slíbil, že si město budovu pronajme a následně uzavře podnájemní smlouvu s obecně pro­spěšnou společností Jako doma, která údajně zastupovala iniciativu Klinika. Avšak dle informací z obchodního rejstříku ve statutárních orgánech Jako doma, o.p.s. nebyl členem ani jeden ze zá­stupců iniciativy Klinika, kteří podali žádost náměstkovi Stropnickému.

Klinika

Na magistrátě se pochopitelně o této věci diskutovalo. „Pan náměstek Stropnický zavádí na praž­ském magistrátě anarchii. Má v gesci územní rozvoj, nikoliv nakládání s majetkem Prahy, a proto nerozumím tomu, proč on předkládá tisk, který není v jeho kompetenci. Pan Stropnický se pre­zentuje jako veliký bojovník za transparentnost v politice, avšak tuto transparentnost vyžaduje pouze po jiných. Jak je možné, že se má pronajmout budova někomu bez řádného výběrového ří­zení? Proč má být malá skupina aktivistů zvýhodněna na úkor ostatních? Z praxe víme, že měst­ské části musí v případě pronájmu či koupi pozemků od státu jednat po mnoho let a leckdy neú­spěšně, byť se jedná o pozemky např. v parcích nebo pod školskými zařízení, kdy je prokázán mnohanásobně vyšší veřejný zájem, než je v tomto případě,“ prohlásila tehdy předsedkyně klubu zastupitelů ODS Alexandra Udženija. Místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu k tomu dodal: „S iniciativou Klinika jsme jako zástupci MČ Praha 3 opakovaně jednali a nabí­zeli různá legální řešení. Když však nejednáte s regulérním partnerem, který ani nemá právní subjektivitu a jeho jménem na každém setkání vystupuje někdo jiný, jsou pak jakákoliv jednání ob­tížná. Proti samotnému projektu nemáme žádné námitky, avšak nelze se dohody domáhat násil­ným obsazením objektu.“ K věci se vyjádřil i zastupitel Filip Humplík: „90. léta jsem strávil jako zpěvák v thrashmetalové kapele, čili mi alternativní kultura rozhodně ani nyní není cizí a projekt Kliniky mi je v zásadě sympatický. Ochrana soukromého vlastnictví je však jeden z nejvyšších principů, na kterém funguje svobodná společnost, proto musím jakékoliv snahy o jeho omezení odmítnout, byť mohou být vedeny sebelepšími úmysly.“

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nakonec přece jen přistoupil k vy­psání veřejného výběrového řízení na oznámenou výpůjčku, jehož vítězem se stala fyzická osoba s předloženým projektem Auto­nomní sociální centrum Klinika, jak o tom informoval Robert Hurt, mluvčí úřadu. Přičemž iniciátorem projektu by měla být „neformální občanská inicia­tiva několika desítek lidí z oblasti akademické a neziskové sféry, občanského aktivismu a alterna­tivní a auto­nomní kultury“. Sama iniciativa Autonomní sociální centrum Klinika ovšem dodnes nemá právní subjektivitu, což nakonec přiznal na serveru iDnes v on-line rozhovoru 9. února 2016 zá­stupce iniciativy Jakub Ort, který prohlásil: „Nejsme nezisková organizace, takže nemáme povinnost vy­dávat výroční zprávu. Nemáme ani právní subjektivitu, tak těžko můžeme nějaké peníze dostat. Všechny peníze prošly buď transparentním účtem, nebo jde o drobné příspěvky. Vše děláme zdarma, takže peněz potřebujeme minimum.“

Na tomto místě je třeba si připomenout skutečnost, že squatterská Klinika sice v rámci svého pro­jektu předložila plány na provoz tělocvičny představující alternativní podobu fit-centra, nebo na provoz lidové jídelny, naprosto ale neřešila způsob financování celého provozu. Klinika má být údajně autonomní, tedy nezávislá na dotacích, grantech a tak podobně. Cashflow se měl řešit ze samotných aktivit centra, z benefičních akcí či třeba crowdfundingu (způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce) či spíše veřejnou sbírkou. Jinak řečeno, celý projekt neměl a dosud nemá jakékoliv provozní krytí. A tak se spíše než plánovaným vzdušným zámkům začala Klinika věnovat politickým aktivitám. Nakonec i Jakub Ort, jako zástupce této iniciativy, ve vzpomínaném on-line rozhovoru na serveru iDnes před pár dny prohlásil: „Děláme opravdu různé věci. Neští­tíme se ale politiky a hlásíme se k antiautoritářské levici.“ K tomu, aby se Klinika hlásila k levici, pochopitelně nepotřebuje žádné peníze, neboť spisů Karla Marxe a v latinskoamerických zemích populárních revolu­cionářů mají aktivisté ve své knihovničce přehršel. Ovšem třeba takoví senioři ze Žižkova se cítí být podvedeni, když jim je na Klinice nabízen čistě politický guláš namísto lev­ného stravování v lidové jídelně, jež podle schváleného projektu měla „sloužit pro místní obyva­tele“.

Naděje na nějakou významnější podporu Klinice však umírá, jak se u nás říká, jako poslední. Ne­boť své sympatie Klinice již dříve vyjádřil a nadále je jistě bude vyjadřovat bývalý náměstek pri­mátorky hlavního města pro územní rozvoj a bývalý místostarosta Prahy 3 pro oblast bydlení a kultury Martin Stropnický, nově zvolený předseda Strany zelených, jenž dle svých vlastních slov zů­stává „zastupitelem hlavního města i na Žižkově“. Martin Stropnický se nikterak netají svými poně­kud radikálními levicovými názory, a tak jistě nemá problém ani s prohlášením výše jmenova­ného Jakuba Orta: „Budovu jsme opravdu osquattovali. Vniknutí do domu může být vnímáno jako přestupek. Jsme ale přesvědčeni, že občanská neposlušnost a překročení určitých zákonů může být pro společnost prospěšná.“

V této souvislosti je třeba ještě vzpomenout článek Kauza Klinika, který publikoval server Česká justice 14. pro­since 2014 a kde jeho autor Ondřej Fér říká: „Celá kauza žižkovské Kliniky není ničím ji­ným než ukázkou toho, jak hluboko v české společnosti klesla ochota i schopnost respektovat zá­kladní řády demokratic­kého zřízení. Společenská nebezpečnost obsazení nevyužívané budovy není velmi nízká, jak tvrdí příznivci Kliniky, ale vysoká a znepokojivá ve svých důsledcích.“ Ve svém článku také poukazuje na fakt, že radnice Prahy 3 v budově chtěla původně zřídit školku, od čehož mu­sela nakonec upustit. Naproti tomu aktivisté Kliniku prostě obsa­dili a jak On­dřej Fér píše: „Pokud byla policie osočována, že vyvedením squatterů z Kli­niky provedla jakousi obdobu CzechTeku 2006, jde o ukázku scestného zacházení s fakty. Policie vyklizením Kliniky pomáhala majiteli bu­dovy chránit jeho majetek. Bez ohledu na to, jak stát s tímto majetkem na­kládá, jeho majitelem totiž je. A občanská iniciativa Klinika nepodnikla žádné kroky, jak tento beze­sporu nedobrý stav napravit, jen budovu obsadila.“

Souhrnná situační zpráva MV ČR o extremismu ze 4. čtvrtletí roku 2014 uvádí, že krajně-levicová a potažmo anarchistická scéna se v této době mobilizovala. Ve zprávě se říká: „Mobilizačním té­matem napříč krajně-levicové scény a ostatně i části veřejnosti bylo obsazení objektu tzv. Kliniky dne 3. prosince na pražském Žižkově. V průběhu prosince pak nejen v Praze probíhaly akce na podporu a vyjádření solidarity s iniciativou Klinika, mj. po údajně brutálním vyklizení objektu ze strany Policie ČR. Demonstrace v Praze dne 13. prosince se zúčastnilo zhruba 700 osob. Kauza Kliniky na určitou dobu rovněž vyvolala diskuzi o možné úplné či částečné legalizaci squattingu. Nicméně v rámci „solidarity“ s Klinikou došlo dne 14. prosince k pokusu o zapálení služebního vo­zidla Policie ČR v Praze - Vinohradech. K činu se přihlásila „Anarchistická solidární akce“ a její provedení vyvolalo zejména u radikálních aktivistů pozitivní odezvu. Samotná iniciativa Klinika se od zapálení policejního auta distancovala.

Jak o tom informovaly naše sdělovací prostředky, ještě v prosinci 2015 se zastupitelé Prahy 3 Tomáš Štampach a Mojmír Mikuláš nehodlali smířit se squattery v této městské části. Trnem v oku je jim iniciativa Klinika, kdy dotyční squatteři obsadili jednání zastupitelstva a podporováni klubem Ž(n)S, což je koalice „Žižkov (nejen) sobě“, složená i ze Strany zelených, si dle obou radních „vymohli od přítomných zastupitelů podporu pro svoji činnost a následně získali od státu za výhodných podmínek objekt polikliniky v Jeseniově ulici. Jejich činnost však pro řadu obyvatel v okolí je problematická a narušuje dobré sousedské vztahy, a to hlukem a závanem marihuany či jiných omamných látek.“ Radnímu Mikulášovi se nelíbí ani fakt, že se Klinika angažuje v iniciativě Hlavák, pomáhající migrantům na Hlavním nádraží. Tak se stávalo, že na Klinice přespávali uprchlíci. Podle aktivistů z Kliniky se údajně jednalo pouze o ty, co byli propuštěni z detenčního zařízení a musí do několika dní opustit Českou republiku. „Bylo jich pár desítek a maximálně na noc. Většinou ale stejně tito lidé volí hostely,“ reagoval na výtky radního Tadeáš Polák z Kliniky. Nicméně radní Mikuláš nehodlá ustoupit od svého názoru, že podobná symbolická gesta podpory, jakou dostala od Prahy 3 iniciativa Klinika, by měla směřovat spíše k organizacím zabývajícím se sportem, věnujícím se práci s dětmi, nebo seniorům.

Levicovým squatterům, dnes budovu bývalé plicní kliniky u parku Parukářka obývajícím sice le­gálně, avšak dočasně, jejich smlouva, na jejímž základě jim stát budovu zapůjčil, za pár dní končí. Jelikož budovu by konečně měla převzít (alespoň podle zatím na veřejnost prosakujících zpráv) Generální inspekce bezpečnostních sborů. Čemuž se velice těší Žižkováci, neboť chystané sídlo GIBSu znamená, že vzezření budovy již nebude hyzdit okolí Parukářky. Přičemž většina žiž­kov­ských starousedlíků věří tomu, že tentokrát vyhraje zdravý rozum nad politikou. I když nějaké ty snahy ovlivnit Úřad pro za­stupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) tu zřejmě budou, když z politických luhů a hájů až sem vítr fouká. Tudíž nelze až tak úplně vyloučit, že zde zdravý rozum nezůstane v půli cesty stát.

Neboť jak se ve výše zmiňovaném článku Kauza Klinika říká: „Je znepokojivé, kolik lidí je ochotno přistoupit na hru, ve které role kladných hrdinů patří squatterům.“

Převzato z KarelWagner.blog.idnes.cz se souhlasem autora

Foto: Jiří WagnerHledáme 80 testerek: Vyzkoušejte s námi tapiokový puding od Dr. Oetker
Hledáme 80 testerek: Vyzkoušejte s námi tapiokový puding od Dr. Oetker

Vyzkoušejte s námi lahodný, bezlepkový tapiokových puding Dr. Oetker. Stačí se zaregistrovat jako testerka a do komentářů odpovědět na otázku.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.