4.7.2022 | Svátek má Prokop


POLEMIKA: Reakce na zákonnou odpověď RSDr. Jana Říhy

20.6.2016

Neviditelný pes zveřejnil podle § 10 zák. č. 46/2000 Sb. text odpovědi RSDr. Jana Říhy na můj článek Boží mlýny manželů Hnilicových. Psal jsem v něm o šikanování rodiny Lukešových (nájemníků domu Lopatecká 24 v Praze 4) jeho majitelem, kterým je společnost Dog Rose. V dopisu, ve kterém Říha zveřejnění odpovědi požadoval, uvádí: “Sdělení Ivana Breziny jsou zcela nepodložená, nepravdivá a významným způsobem porušila moje práva na ochranu osobnosti... Nechápu, jak můžete uveřejňovat pomluvy pana Breziny, které se zásadně nezakládají na pravdě a nejsou jakýmkoli způsobem podložené a ověřené.”

Neviditelný pes se zveřejněním požadovaného textu Říhovi omluvil za moje tvrzení, která jsou ovšem pravdivá a podložená. Tím mne Říha poškozuje jako profesionálního novináře, který si informace pro své články vždy důsledně ověřuje. Tady jsou věcné důkazy:

1. “Je nepravdivě uvedeno, že byl jedním z předních exponentů zločinného předlistopadového režimu.”

Cituji z písemného sdělení Národního archivu ČR: “Jan Říha, nar. 21. 11. 1946, studoval na VŠP ÚV KSČ od 1. 9. 1982 do 26. 6. 1986. Téma jeho diplomové práce bylo „Proces zvyšování účinnosti práce národních výborů ve městech“. Obhajoba diplomové práce s výsledkem výborně. Diplomová práce není součástí zápisu. Ústní závěrečná zkouška byla vykonaná z Historických předmětů KSČ, KSSS, MDKH, Marxisticko-leninské filosofie, Politické ekonomie, Vědeckého komunismu – Teorie a praxe výstavby strany. Diplom absolventa vydán s klasifikací výborně. Výše uvedené údaje uvedeny ve fondu NAD 1227 VŠP ÚV KSČ, DS 25/2. V příloze posíláme sken Zápisu o státní závěrečné zkoušce.”

Říha tedy s výborným prospěchem vystudoval Vysokou školu politickou ÚV KSČ, posměšně nazývanou “Vokovická Sorbonna”. Podle Malé Československé encyklopedie (Academia 1984) škola „plnila funkci nejvyšší stranické politickovýchovné a vzdělávací instituce pro stranické pracovníky a současně zabezpečovala přípravu vědeckých kádrů strany v oblasti marxismu-leninismu a společenských věd.“

Říha byl členem KSČ, kterou zákon o protiprávnosti komunistického režimu 198/1993 Sb. definuje jako “organizaci zločinnou a zavrženíhodnou”. Navíc se na něj ale vztahuje i paragraf, podle kterého “za spáchané zločiny jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.”

„Studující na VŠP ÚV KSČ nebyli řadoví komunisté,“ vysvětluje PhDr. Petr Blažek, Ph.D., historik Ústavu pro studiom totalitních režimů. “VŠP ÚV KSČ totiž nebyla běžná vysoká škola. Kdo na ní studoval, musel mít důvěru strany, která ho na školu vyslala. Buď již musel zastávat významnou úlohu ve stranickém a státním aparátu, nebo se s ním pro takovou funkci v rámci komunistické nomenklatury počítalo.”

Jinak řečeno: kdybych o absolventovi VŠP ÚV KSČ nesměl psát jako o “jednom z předních exponentů zločinného předlistopadového režimu”, popíralo by to ducha i literu zákona 198/1993 Sb.

2. “Omlouváme se, že bylo nepravdivě uvedeno, že je přinejmenším morálně spoluzodpovědný za šikanování Lukešových.”

Šikanování rodiny Lukešových ohodnotila nejprve policie a později i soudy jako trestné činy útisku a neoprávněného zásahu do práva k bytu. Členové představenstva společnosti Dog Rose Lenka Hnilicová (dcera RSDr. Jana Říhy) a Karel Hnilica za ně byli obviněni a čekají na vynesení rozsudku. Předsedou dozorčí rady společnosti Dog Rose je přitom právě RSDr. Jan Říha. Podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích dozorčí rada “dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti... Její členové mimo jiné kontrolují, zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy.”

Že společnost Dog Rose v případě nájemníků Lukešových porušovala zákon, bylo jasně prokázáno v soudním spisu. RSDr. Jan Říha tedy měl zákonnou povinnost proti oběma pachatelům zasáhnout. Neudělal to. Kdo jiný než on by tedy měl být za šikanování Lukešových přinejmenším morálně spoluzodpovědný než ten, kdo měl dozírat, ale nedozíral?

3. “Dále se omlouváme za tvrzení, která mohla vyvolat dojem, že se dopustil jednání, které se příčí dobrým mravům.”

Dobrým mravům se z hlediska zákona 198/1993 Sb. příčí už Říhovo členství ve “zločinné a zavrženíhodné” KSČ. Dobrým mravům se ale příčí i trestné činy členů představenstva společnosti Dog Rose Lenky a Karla Hnilicových, které měl Říha z titulu své funkce předsedy dozorčí rady zastavit. Neučinil tak, čímž se stal spoluviníkem přinejmenším v morální rovině.

4. “Dnes se za svou rudou nálepku stydí.“

I za tohle moje tvrzení Říha požadoval omluvu. “Rudou nálepkou” jsem měl na mysli jeho titul RSDr. (doktor sociálně-politických věd, přezdívaný “rozhodnutím strany doktor”). Na Wikipedii se dočteme: „Protože tento titul získávali obvykle komunističtí hodnostáři a základní podmínkou pro jeho udělení - mnohem důležitější než individuální vědecký přínos kandidátovy práce - byla jeho politická spolehlivost, měl titul mimo komunistickou stranu jen minimální vážnost a nekomunistická část společnosti jím pohrdala a činila z něj terč posměšků.“

Že se dnes Říha za titul RSDr. oprávněně stydí, se dá snadno doložit třeba z obchodního rejstříku. “Náš” Jan Říha s datem narození 21. 11. 1946 a bydlištěm Praha 8, Toruňská 331 tu figuruje v celkem čtyřech společnostech: Dog Rose, a.s. (předseda dozorčí rady), Lehopa, a.s. (předseda dozorčí rady), Elkamon, a.s. (člen představenstva) a Dogfox, s.r.o (jednatel). Ve všech těchto případech RSDr. Jan Říha sám sebe uvádí s neutrálním titulem “Dr.”, kterým se navíc i běžně podepisuje. Viz třeba jeho dopis ze dne 26. ledna 2011, který mám k dispozici.

Dr1
Dr2

Říha tím mimochodem porušuje zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích – úmyslně neoprávněně užívá vědeckou hodnost, kterou nevlastní. “Dr.” totiž není zákonem schválenou zkratkou RSDr., viz třeba zde. Formálně jde o zcela jiný titul, který se u nás uděloval pouze v letech 1990 – 1998, viz třeba zde. V té době ovšem Říha nestudoval.

Shrnuji tedy, že v článku Boží mlýny manželů Hnilicových jsem na Neviditelném psu ve všech čtyřech tvrzeních zveřejnil podložené, ověřené a pravdivé informace. RSDr. Janu Říhovi se za pravdu nemám proč omlouvat. Kdybych to udělal, bylo by to popřením celého vývoje po listopadu 1989. Komunismus a osoby s ním úzce spojené je třeba nahlas označovat za zlo. Jinak by totiž zlo přestalo být zlem a vrátili bychom se do rudé totality, kterou RSDr. Jan Říha pomáhal vytvářet.

Na závěr malé odlehčení jinak velmi vážného tématu. Zveřejněním odpovědi na Neviditelném psu RSDr. Jan Říha paradoxně dosáhl přesně opačného účinku, než jaký zamýšlel. Pravdivé informace o něm byly zopakovány a doloženy dalšími fakty, čímž se Říhova ostuda jen dále zvětšila.Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!