7.10.2022 | Svátek má Justýna


POLEMIKA: Nepravdy Václava Vlka st. ...

19.6.2008

... versus realita aktivit Ekologického právního servisu

28. dubna Neviditelný pes uveřejnil článek Václava Vlka st. s názvem EKOLOGIE: Zelená korupce. Autor se v něm snaží "odhalit pravou podstatu" činnosti občanského sdružení Ekologický právní servis (EPS), který je jím démonizován jako organizace výpalníků, kteří se dobře "pakují" na povoleních pro nové továrny. V této naší reakci chceme poukázat na to, že jeho tvrzení, která poškozují EPS a také diskreditují principy platné v demokratickém státu, jednoduše nejsou pravdivá.

Nepravda č. 1: Sedlák Rajter dostal od státu 250 milionů odškodného. "Za to, že ta fabrika stojí a on se nebude dál soudit. Za nic jiného!"

Realita: Rajterovi dostali zhruba 260 milionů korun za prodej svých polí dotčených provozem hliníkárny mexické korporace NEMAK. Její továrna byla nezákonně umístěna na jednu z posledních kvalitních půd v jinak těžbou zničeném regionu severních Čech. Nabídka na odkup pozemků přišla od města Most. Důvodem pro jeho postup byl fakt, že v roce 2004 - až po více než třech letech do té doby neúspěšného právního boje -, dal Nejvyšší správní soud zapravdu drtivé většině námitek EPS a pana Rajtera a zrušil tak mnohá rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, který následně zrušil některá nezákonně vydaná povolení pro NEMAK. Město Most proto nejprve nabídlo Rajterům náhradní statek, kam by se mohli odstěhovat, vhodné hospodářství však nakonec zajistit nedokázalo. Město Most proto v roce 2006 nabídlo rodině Rajterů odkup části jejich pozemků ležících v bezprostředním sousedství budovaného závodu, a to za cenu, která by jí zajistila možnost přesunout se z dané lokality. EPS podpořil uzavření této dohody, neboť nemohl zaručit, že se mu podaří dosáhnout spravedlnosti a zastavit nezákonně budovanou investici nadnárodní společnosti NEMAK. V takovém případě by hrozilo, že by rodina Rajterů byla rozhodnutím EPS takříkajíc obětována "vyšším cílům". Pro srovnání dodejme, že cena odkoupených zhruba 90 hektarů Rajterových polí určených pro rozšíření průmyslové zóny činila kolem 280 Kč/m2, zatímco již v roce 2000 se pozemky pro továrnu LG.Philips v Hranicích vykupovaly až za 300 Kč/m2.

Nepravda č. 2: "Povolování a zakazování staveb je príma byznys. Tedy ne pro ty, co chtějí něco povolit, ale pro ty, kteří tomu mohou zabránit." Peníze, které byly vyplaceny Rajterům, jim nezůstaly a dostal je EPS: "Kolik dostal EPS, nevím, ale podíváte-li se na Rajterův statek a na továrnu Nemaku, kolik z těch peněz vlastně kde zůstalo?"

Realita: Jediným příjemcem peněz z prodeje pozemků byli Rajterovi. Dohoda o odkoupení pozemků neobsahovala žádná práva EPS, pouze jeho povinnost stáhnout žaloby. Nebyla uzavřena žádná podružná dohoda mezi EPS a Rajterovými či jinými subjekty. Rajterovi v minulém roce a letos EPS darovali dohromady 1 000 000 Kč, přičemž k tomu kroku nebyli jakkoliv zavázáni. Na kauze NEMAK pro Rajterovy bezplatně pracovali průběžně po dobu 5 let dva právníci EPS (více viz www.sedlakjan.cz a www.responsibility.cz).

Nepravda č. 3: "Vznikly dokonce organizace a sdružení, které veřejně hlásají, že dokáží - jistě že z ekologických a vůbec zcela a naprosto lidumilných důvodů - zastavit prakticky jakoukoliv stavbu."

Realita: Pan Vlk. st. neříká, o jaké konkrétní organizace a sdružení se má jednat. Předpokládáme, že mezi ně nepočítá EPS, protože ten nic takového zjevně nehlásá. Počet "zastavených" kontroverzních projektů nadnárodních investic podporovaných vládou je ve skutečnosti minimální. Kauzy EPS v teto oblasti jsou následující:

- výstavba hliníkárny NEMAK na černozemi v severních Čechách - uzavřena dohoda mezi rodinou Rajterů o odkupu jejich polí zasažených činností továrny,

- automobilový závod společnosti TPCA (Toyota Peugeot Citroën) u Kolína - EPS se v kauze začal angažovat po oslovení místními občany až po uvedení továrny do provozu. TPCA přistoupila na některá z doporučení EPS a dobrovolně učinila opatření ke snížení zátěže místní komunity jako např. vzdání se žádosti o výjimku z omezeni dopravy kamionů o víkendech, protihluková opatření, ozelenění areálu atp.,

- výstavba továrny Hyundai v Nošovicích - uzavřena "Deklarace porozumění" zavazující Hyundai učinit řadu opatření ke zmírnění a kompenzaci negativních dopadů výstavby a provozu své továrny na místní komunity, především použití nejlepších dostupných technologii, omezeni kamionové dopravy a preference železnice, ozelenění areálu. Hyundai se také zavázal zřídit nadační fond a vložit do něj 20 mil. Kč na podporu veřejně prospěšných aktivit v regionu. EPS z tohoto fondu čerpat nemůže. Součástí Deklarace byl i závazek státu o budoucím upřednostňování tzv. "brownfields" před budováním nových průmyslových zón na zelené louce,

- korupce v případě investice LG.Philips v Hranicích. Poté, co se EPS podařilo poukázat na skutečnost, ze továrna nezákonně 2 roky vyrábí bez potřebného havarijního plánu, došlo k trestnímu stíhání odpovědných úředníků, kteří proto museli opustit své posty. Kvůli této kauze však byl změněn zákon, který do budoucna takové odvolání obviněných úředníků již neumožňuje. LG.Philips mezitím zkrachoval a Česká republika přišla o stovky milionů, které mu poskytla ve formě investičních pobídek,

- ocelárna společnosti ArcelorMittal v Ostravě. Znečištění oblasti okolo této továrny překračuje zákonné limity až o stovky procent. EPS bezplatně zastupuje místní občany v jejich žalobě proti ArcelorMittalu. Obsahem žaloby není žádné finanční plnění, pouze požadavek na upuštění od překračování limitů.

Nepravda č. 4: "Nová továrna na Moravě, tuším pneumatikárna, byla tak strašně zdravotně závadná, bylo podáno tolik žalob, protestů, uspořádáno setkání atd., až ji museli investoři přesunout… do Německa. Tam zřejmě závadná nebude. A nebo někdo od začátku chtěl, aby se u nás nestavěla a stavěla se v Německu ? A zařídil to ?!."

Realita: Vlk st. hovoří o investici společnosti Nokian Tyres ve Valašském Meziříčí. Fakta jsou následující:

- Továrna Nokian Tyres měla být vybudována v bezprostřední blízkosti obří chemičky DEZA, největšího znečišťovatele ovzduší karcinogenními látkami v České republice.

- V povolovacím řízení Ministerstvo životního prostředí v rozporu se zákonem nehodnotilo kumulaci dopadu nové pneumatikárny se stávajícím ohrožením zdraví místních obyvatel

- Bylo uspořádáno jedno veřejné projednání svolané ministerstvem, tak jak mu zákon ukládá, a podána jedna žaloba proti závěrečnému stanovisku ministerstva.

- Nokian Tyres se přestal o investici zajímat s oficiálním zdůvodněním, že z ekonomických důvodů upustil od svých plánů postavit svou továrnu ve střední Evropě. Není nám známo, že by svou továrnu chtěl postavit v Německu. Začátkem roku 2008 se Nokian Tyres údajně zajímal o vznikající průmyslovou zónu Holešov.

- Je svrchovaným právem každé komunity rozhodovat - či se přinejmenším vyjádřit a mít garantováno, že tento jejich hlas bude patřičně zvažován -, o tom, co se na jejím území bude realizovat. Korporace ani stát nemají právo diktovat lidem, co se v jejich obci má stavět.

Nepravda č. 5: "[Investoři] jednají přímo s městy a obcemi. Potřebujeme postavit to a to... a pokud se to postaví, obec či kraj dostanou tolik a tolik milionů. A je strašný průser. A řev. Mezi potrefenými husami. Ekologický právní servis, pověstný tím, že pokud vstoupí do hry, vytluče ze všech, kteří něco chtějí, desítky a stovky milionů, které pak putují …no někam.. má obavy z machinací! Podle nich, což už je skutečně chucpe, prý "takový obchod skrývá potenciál systémové korupce". No, oni určitě vědí, o čem mluví, že?!"

Realita: Systémová korupce nebo přesněji systémová podjatost v tomto případě znamená, že místní úřady a úředníci, kteří mají rozhodnout o vydání povoleni pro realizaci investice - a mají v tomto procesu postupovat nestranně a mj. hájit zájmy svých občanů -, jsou před vydáním takových povolení ovlivněni příslibem peněz. Nad to zde stojí možnost zasahování do nezávislého rozhodování úředníků, zaměstnanců úřadu, ze strany politického vedení obce, které se na takovém postupu dokonce často s investorem smluvně dohodne. Tento systémový problém však bohužel prozatím není českými zákony nijak ošetřen: služební zákon, který měl omezit vliv politiků na státní správu, od roku 2002 stále nenabyl účinnosti a v novém správním řádu navržený mechanismus, který měl zamezit tomu, aby zaměstnanci úřadů mohli rozhodovat o žádostech svých vlastních zaměstnavatelů, představitelů obce, neprošel Senátem. V daném případě pan Vlk st. odkazuje na případ papírny v Zábřehu na Moravě. Zde investor, poté co občané zahájili boj o vypsání referenda, slíbil městu podporu místní kultury a sportu.

Nepravda č. 6: "Už je načase, aby se lumpárny nazvaly lumpárnami a také se s nimi tak jednalo."

Realita: To, co pan Vlk st. nazývá lumpárnami, je hájení práv občanů spolurozhodovat o tom, co se v jejich komunitách bude dít. Jestliže se takové komunity rozhodnou uzavřít s investorem dohodu, je to jejich právo. Právní pomoc EPS lidem dotčeným aktivitami investorů byla v případech uváděných v článku pana Vlka st. vždy zadarmo a EPS nikdy nedostal ani nepožadoval od investora žádné "výpalné".

Ekologický právní servis

Filip Gregor a Jiří Nezhyba