30.9.2023 | Svátek má Jeroným, Ráchel


MÉDIA: Jak jsem si stěžoval u RRTV

17.6.2006

Mají v dnešní ČR šanci stížnosti na průběh televizních i rozhlasových pořadů nejen pred volbami?

V reakcích na můj minulý článek: Kdo je skutečným vítězem voleb? z 12.06.06 a při setkání se mnou někteří odkazovali na skutečnost, že kritizuji nedemokratičnost vysílání pořadu Otázky Václava Moravce, přičemž jsme si ani já osobně ani jako SNK ED na jeho průběh nestěžovali. Proto bych rád uvedl odpověď vedení Rady pro televizní a rozhlasové vysílání hned na 3 stížnosti, které jsem jim před měsícem poslal. Vyhození moderátora Cibulky z pořadu Host do domu v Českém rozhlase bylo totiž po sledování průběhu Otázek Václava Moravce poslední kapkou, která mne k podání stížnosti vedla. Nerad bych se opět ocitl v situaci února 1948, kdy se komunistům podařilo ve spolupráci se sociální demokracií obsadit hlavní posty nejen v médiích, ale i na Policii a Ministerstvu vnitra.

Stížnost jsem proto podal nejen na průběh a způsob výběru hostů do Otázek Václava Moravce, ale i na dřívější zrušení pořadu Bez obalu po stížnostech ČSSD a na vyhození moderátora Cibulky z Hosta do domu v Českém rozhlase, kde neuhlídal 17 let po revoluci hosta paní Přenosilovou, co má na adresu stejné ČSSD (dnes již vlastně KSČSSD, počítající podle pana Paroubka těsně před výsledky voleb s výhrou v podobě 101 hlasů) mluvit.

Pro úplnost bych rád dodal, že stejnou stížnost na návrat k totalitním praktikám jsem před více než měsícem poslal vedení Českého rozhlasu i České televize. Dodnes mi však neodpověděli, ač ve vysílání po dotazech občanů na možnost návratu pana Cibulky moderátoři před zavěšením díváka hlásají, že se mají v případě stížností obrátit na jejich vedení písemně atd..

Jak se však v ČR podobné stížnosti řeší si může každý učinit představu v kopii mně určené odpovědi. O své židle kvůli názoru veřejnosti, která má zřejmě jen právo platit ty stále se zvyšující příspěvky na ČT a Český rozhlas se zřejmě vedení Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, ale ani vedení ČT a Českého rozhlasu v demokracii dnešního typu příliš nebojí. Nejdůležitější je pro ně evidentně si proti sobě přílišnou „demokracií“ a veřejnoprávností nepoštvat určité politiky:

C.j.: liv /4112/06

Vážený pan

Marek Dluhoš

Věc: odpověď na Váš podnět

Vážený pane Dluhoši,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání obdržela Váš podnet ve vecech odvolání pana Cibulky z moderování poradu Ceského rozhlasu „Host do domu“, zrušení poradu Ceské televize „Bez obalu“ jakož i umenšování malých stran v poradu „Otázky Václava Moravce“.

1) Posuzování otázek, týkajících se využití lidských zdroju v procesu tvorby, výroby a vysílání rozhlasových a televizních poradu zákonem c. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, upraveno není, a Rada RTV - jež navíc nadrízeným orgánem managementu CRo resp. managementu CT natož pak Rade CRo resp. Rade CT není - tudíž zasáhnout ve veci nesmí.

Právo dohledu na dramaturgicko-režijní koncepci a dramaturgicko-výrobní kompozici - tj. na tvorbu a výrobu - i odvysílání jednotlivých poradu CRo má pouze generální reditel CRo. Je to práve on, kdo je - jako statutární orgán CRo - zároven svrchovaným garantem kvality programové nabídky CRo, odpovedným - podle zákona o CRo a kodexu CRo - Rade CRo (nejinak je tomu i v prípade generálního reditele CT). Oslovte proto práve generálního reditele CRo, zvlášte pak, je-li prícinou oné kauzy zcela zjevne poukaz na dodržování povinnosti provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona poskytovat recipientu objektivní a vyvážené informace, nutné pro svobodné vytvárení názoru.

V mnohém úcinné jiste bude, obrátíte-li se též na Radu CRo samotnou, nebot tato je orgánem, jímž lze uplatnit právo verejnosti na kontrolu cinnosti CRo. Je to totiž práve Rada CRo, jež je povinna - pri vedomí odpovednosti Parlamentu CR - v prvé rade dohlížet na naplnování úkolu verejné služby CRo, které práve ke zkvalitnení programové nabídky CRo jednoznacne smerují (navlas shodná pravidla platí i pro Radu CT).

Analytický odbor Úradu Rady se k dotycnému poradu presto vyjádrí - prostrednictvím analytického rozkladu, jenž bude poté predložen Rade k posouzení a rozhodnutí - a to práve z titulu možného porušení povinnosti CRo poskytovat objektivní a vyvážené informace, nezbytné pro svobodné vytvárení názoru, kdy prezentované názory nebo hodnotící komentáre musí být oddeleny od informací zpravodajského charakteru - podle § 31 odst. 2 zákona c. 231/2001 Sb. - jakož i povinnosti provozovatele vysílání zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických poradech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranne zvýhodnována žádná politická strana nebo hnutí, poprípade jejich názory nebo názory jednotlivých skupin verejnosti, a to s prihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a spolecenském živote - podle ustanovení § 31 odst. 3 tohoto zákona.

Rozhodnutí Rady ve veci naleznete na webových stránkách Rady - tj. www.rrtv.cz - pod odkazem ´zasedání Rady´ ci ´tiskové zprávy´.

2) Neporušuje-li CT - jakožto provozovatel televizního vysílání ze zákona - úkoly verejné služby, vyplývající ze zákona o CT, statutu a kodexu CT, vysílá v souladu se zákonem c. 231/2001 Sb., a to i presto, že vysílání toho ci onoho poradu - zde cyklu poradu „Bez obalu“ - po case zruší.

3) Ubezpecujeme Vás, že Úrad Rady RTV, mimo jiné, vysílání cyklického poradu „Otázky Václava Moravce“ pravidelne monitoruje práve z titulu povinnosti CT poskytovat objektivní a vyvážené informace, nezbytné pro svobodné vytvárení názoru… - dle § 31 odst. 2 zákona c. 231/2001 Sb. - jakož i povinnosti CT zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických poradech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména, aby nebyla v celku vysílaného programu jednostranne zvýhodnována žádná politická strana nebo hnutí, poprípade jejich názory nebo názory jednotlivých skupin verejnosti, a to s prihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a spolecenském živote - dle ustanovení § 31 odst. 3 tohoto zákona - s tím, že Rada reší aktuální stav prubežne na svých zasedáních.

V tomto ohledu konstatujeme, že CT porušení programových povinností - zpusobem, na nejž Radu RTV svým podnetem upozornujete - prokázáno nebylo.

Ostatne, patrí-li poskytování objektivních, overených, ve svém celku vyvážených a všestranných, informací pro svobodné vytvárení názoru - podle zákona o CT - mezi hlavní úkoly verejné služby CT, pak Vám doporucujeme, abyste se obrátil - tak, jak v prípadu CRo - prímo na generálního reditele CT resp. Radu CT.

V Praze dne: 30. 5. 2006

Ing. Petr Bartoš, v.r.

vedoucí Úradu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

*******************


člen SNK ED