16.9.2021 | Svátek má Ludmila


FINANCE: Co je katalogový podvod

21.6.2008

Jak se mu bránit a jak mu předcházet

Definice a příčiny:

V posledních letech se stále častěji setkáváme se situacemi, kdy je velké množství převážně malých podnikatelů a zejména pak živnostníků doslova proti své vůli nuceno konzumovat služby s velmi nízkou přidanou hodnotou za naprosto neadekvátně vysoké ceny. Nikdo z nich si přitom takovouto službu vědomě neobjednal. Jedná se o takzvané katalogové podvody.

Katalogoví podvodníci velmi rafinovaně využívaji mezeru v zákoně, která vznikla při implementaci evropské směrnice Misleading Advertising Directive 84/450/EEC/Act 40/1995CZ, která byla v České republice na rozdíl od některých jiných evropských států implementována pouze do zákona č. 634 / 1992 Sb na ochranu spotřebitele. Díky tomu jsou tito "pseudopodnikatelé" běžnými nástroji ochrany trhu prakticky nepostižitelní. O tom, že tento problém není jen typicky českým svědčí i tato interpelace v evropském parlamentu.

Principem katalogového podvodu je nabídnutí služby - většinou reklamního charakteru s velmi nízkou či velmi diskutabilní přidanou hodnotou. Výstupem takovéto služby může být například uveřejnění v internetovém či tištěném katalogu, vydání reklamního CD nebo podobná služba v celkové reálné hodnotě v řádu jednotek, maximálně desítek korun na osobu. Tato služba je verbálně vysoce nadhodnocena a poté nabízena za cenu, která je zdánlivě velmi výhodná, případně nulová. Poskytovatel této služby se nezřídka zaštiťuje podporou centrálních orgánů státu, velkých národních či nadnárodních korporací, případně dotacemi z fondů Evropské Unie. I když se ještě dodatečně ujistíte, že nabízená cena je opravdu jediná a konečná, tak ani v případě kladného potvrzení nemate téměř žádnou šanci podvodníkům vyklouznout - jsou to totiž jen slova a sliby a jak známo - slibem neurazíš. To, že se takto nekale jednající subjekt dopouští minimálně klamavé reklamy je nabíledni, ale pokud jste podnikatel a nikoli spotřebitel - je vůči vám nekalá reklama v tomto státě díky výše uvedené mezeře v zákoně naprosto legální. Přitom by stačilo málo - vypustit ze zákona jednu jedinou poznámku pod čarou v § 2, odst. 1, písm c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Kde je ta slibovaná podpora vlády malému a střednímu podnikání?

V okamžiku, kdy nic netušící živnostník na nabídku kývne, je polapen do důmyslně upředené sítě různých - i právníkovi jen těžko pochopitelných - dvoj a víceznačných formulací a odkazů na jiné - obtížně dostupné dokumenty kde ve třetí a další úrovni může za určitých okolností odhalit formulaci, která nejednoznačně odkazuje na povinnost jakýchsi plateb. Pokud stále věří ústnímu či telefonickému ujištění, že jeho se tyto platby v rámci této nabídky netýkají a nepředpokládá, že jej chce každý hned podvést - je ztracen.

Po několika měsících dorazí faktura na částku, o které je oběť přesvědčena, že nebyla nikdy sjednána. Obvykle se pokusí nejprve o vysvětlení avšak narazí na arogantní odpověď ve smyslu - podepsal jsi - tak plať. Roztáčí se psychologický nátlak s následujícími typickými rysy:

Psychologie katalogových firem:

1) Přenášení viny na poškozeného

Firma se obvykle snaží v poškozeném vyvolat dojem, že je to pouze a jedině jeho vina, že si pečlivě nepřečetl všechny dokumenty, na které se uzavřená smlouva odkazuje (VOP, ceník, apod.). V žádném případě se nenechte vmanipulovat do pocitu viny! Věřte, že oni se na Vás velmi pečlivě připravili a jejich hlavním cílem bylo právě to, aby jste jejich VOP a ceník nepřečetli, nebo je alespoň nepochopili. Jedná se principiálně o stejný druh argumentu jako kdyby se Vám snažili namluvit, že když Vás v metru nebo v tramvaji okrade kapsář, je to jen a výhradně Vaše vina, že jste si své věci (peněženku, mobil) lépe nehlídal. Kapsář tedy v podstatě za nic nemůže, protože on je více-méně úspěšný (mladý a dynamický) podnikatel.

Podstatná je však proti těmto tvrzením katalogové firmy ta skutečnost, že podobně poškozených jako jste Vy je absolutní většina jejich klientů (většinou číslo blízké 100%), z čehož jasně a zcela jednoznačně vyplývá, že výše uvedené podvodné jednání spočívající ve skrytém podstrčení velmi dovedně zamaskované (a přitom klíčové) platby je přímo principem byznysu této firmy na rozdíl od činnosti oficiálně deklarované.

2) Vyvolávání strachu z následků

Firma Vám barvitě popisuje vše, co Vás čeká pokud jí nezaplatíte. Většinou vyhrožuje soudem nebo raději rozhodčím řízením (nejlépe s předem dohodnutým spřáteleným rozhodcem) a následnou exekucí. Vypočítají Vám kolik Vás to bude stát navíc, pokud nebudete "dodržovat své závazky".

V případě, že se pokusíte spojit s jinými klienty této firmy za účelem zjištění, zda také nebyli při sjednávání smlouvy podvedeni, začnou Vám navíc vyhrožovat soudy na ochranu "dobrého jména".

Ve skutečnosti se však soudu bojí, protože po celé Evropě se rozjela po několika počátečních zaváháních lavina soudních rozhodnutí, které vyznívají jednoznačně ve prospěch poškozených. Argumentace soudy slouží především k psychologickému nátlaku. Některé ze zahraničních katalogových firem, které skutečně zažalovaly své klienty u soudu tak učinily u mizivého procenta z nich a pouze jako součást psychologického nátlaku na ostatní. K těmto soudním sporům si vybíraly klienty, kteří na tom byli z jejich hlediska "nejhůře", snažily se soudy maximálně protahovat, ale i tak v drtivé většině prohrály. Také žádná katalogová firma ještě neprokázala, že má něco jako "dobré jméno".

Prohrané soudy však podvodná katalogová firma zlehčuje a tvrdí, že daný případ byl naprosto odlišný od Vašeho, že smluvní vztah s Vámi je úplně o jiných okolnostech a bude Vám dokazovat, že Vy rozhodně nemáte šanci takovýto spor vyhrát.

Jiná je situace u rozhodčího řízení, kdy poškozeným hrozí vyšší nebezpečí, neboť proti rozhodnutí rozhodce (zvláště pak spřáteleného) neexistuje opravný prostředek - toto rozhodnutí lze pouze soudem zrušit. Ale i obrana proti rozhodčímu řízení samozřejmě existuje.

3) Vytrhávání z kontextu

Firma Vás doslova zahrne právnickými formulacemi vytrženými z kontextu a účelově zkreslenými důkazy ve svůj prospěch. Pokud tedy například trestní řízení ještě neskončilo, bude firma do posledního dne tvrdit, že "Trestní řízení neprokázalo ničí vinu". Pokud například bude nějaká komise či odbor životního prostředí patřící pod magistrát města zkoumat, zda firma neporušuje zákon o nakládání s odpady, bude firma její negativní výsledek prezentovat ve stylu "Magistrát jasně prokázal, že naše firma neporušuje zákon!". Doslova bonbónkem je pro ně prokazování oprávněnosti jejich nároků za pomoci správních orgánů jako je ČOI či Krajský živnostenský úřad - jmenované orgány totiž vůči nim nemají díky výše uvedené mezeře v zákoně žádné pravomoci a tak jejich absurdně negativní nálezy podvodníkům slouží jako argument k zastrašování svých obětí.

Jediným skutečně použitelným nástrojem je tak trestní řízení. To však postupuje velmi pomalu a obtížně a tím poskytuje podvodné firmě spoustu času, aby si stihla "nahrabat" u těch, kteří se bojí.

4) Zdůrazňování nízké úrovně vymahatelnosti práva

Katalogová firma bude v případě, že vyjádříte svůj úmysl bránit se jejich praktikám, neustále zdůrazňovat, že ve sporu proti nim máte jen malou šanci na vítězství. Budou zdůrazňovat, že mají svůj postup velmi pečlivě promyšlen a zpracován nejlepšími odborníky v oblasti práva.

Neopomenou zdůrazňovat svou teorii, že i kdyby jste snad nakonec u soudu uspěli - bude to trvat léta a mezitím ztratíte spoustu času i peněz, které Vám už možná nikdo nevrátí.

Nezřídka budou opakovat, že za nimi stojí renomované advokátní kanceláře, aniž by většinou kteroukoli z nich jmenovali. Pokud už po dlouhém váhání a odkládání přeci jen nějakou jmenovat budou, uvědomte si, že i mezi advokáty se najde řada těch, kteří nemají mentální problém tvrdit že bílá je černá - oni přeci své peníze dostanou tak jako tak, ať už jejich klient prohraje nebo vyhraje.

Pokud se případ dostane k soudu, je úloha jejich právníků obvykle zaměřena na pasivní formalistické obstrukce a nikoli na podstatu sporu, protože dobře vědí, že tam vyhrát nemohou.

Když uvážíte, že katalogové podvody jsou orientovány výhradně na malé podnikatele - zejména živnostníky, musíte uznat, že možnosti soukromoprávní ochrany tohoto typu obětí jsou minimální a jsou zcela srovnatelné s možnostmi běžného spotřebitele. Přitom však mají tyto malé podnikatelské subjekty z hlediska zákona v této oblasti stejné postavení, jako kterýkoli průmyslový gigant. Obtížnost soukromoprávní ochrany živnostníků v podmínkách výše uvedené mezery v zákoně je velmi pečlivě zakalkulována do podnikatelských záměrů podvodných katalogových firem.

5) Metoda vytváření zdání velké firmy

Ačkoli samotnou katalogovou firmu může tvořit třeba jen pár jednotlivců, snaží se ten, kdo s Vámi jedná obvykle vyvolat zdání, že proti Vám stojí rozsáhlý a dobře po všech stránkách dobře vybavený kolos. Nezřídka tak vůči Vám používají formulace typu - "předáme to našemu právnímu oddělení" nebo "zjistíme to ve spolupráci s naším IT oddělením", případně "domluvíme se ještě s obchodním oddělením" a podobně.

6) Nabízení zdánlivě výhodné dohody

V určité fázi neustálého stupňování nároků, pokud už si firma myslí, že Vás má dostatečně zpracované, se najednou vytasí s nějakým návrhem dohody. Může to být například zkrácení smluvního vztahu - firma Construct Data například byla ochotna "odpustit" dva roky ze tří, které byly obsahem smlouvy. Dalším možným návrhem může být třeba ochota sprovodit celou záležitost ze světa za nějakou pevnou částku, která je o poznání nižší než původně požadovaná - Construct Data například nabízela dohodu na zaplacení 500 EUR namísto původně požadovaných skoro třech tisíc EUR.

Jejich záměrem je vyvolat v poškozených zdání, že ve srovnání se všemi těmi nevýhodami a nebezpečím, kterému budou vystaveni pokud se s katalogovou firmou nedohodnou, je cena, kterou požadují nakonec zaplatit, směšně nízká.

Tento postup bývá obvykle nejúčinnější, protože z psychologického hlediska je velký rozdíl oproti tomu, když (čistě teoreticky) můžete přijít o 120 tisíc v případě nedohody nebo třeba jen o 8 tisíc v případě dohody. Je třeba si však uvědomit, že očekávaná úspěšnost podvodné katalogové firmy se pohybuje v řádu procent, takže i těch pár tisícovek hodí nakonec v souhrnu slušný balík, který bohatě uspokojí jejich očekávání.

Situaci lze opět přirovnat k té, když by Vám kapesní zloděj nabídl, že Vám Váš mobil i peněženku vrátí za určité přiměřené výkupné, které je přeci jen neporovnatelně nižší než cena těch věcí, které Vám je ochoten vrátit.

7) Skryté vydávání aktivit směřující proti nim za jejich podporu za účelem zvýšení zisku

Pokud se proti aktivitám podvodné katalogové firmy zvedne nějaká organizovanější forma odporu, není neobvyklé šířit (většinou anonymně) tvrzení, že tento odpor je ve skutečnosti organizován samotnou katalogovou firmou, aby poté mohla donutit poškozené klienty platit ještě navíc sankce za nedodržení lhůt splatnosti a smluvní pokuty.

8) Argumentace vysokými náklady na udržování klienta v databázi

Firma Vám obvykle vypočítá, jaké má obrovské náklady s tím, že jste u ní registrován. Překládá astronomické ceny například za webhosting, za tištěné katalogy, za marketingové kampaně, apod. Člověka, který neví, že cena za webhosting se pohybuje v řádu stokorun ročně, neuvědomí si, že tištěné katalogy mohou mít podobu několika cárů recyklovaného papíru v nákladu pár desítek výtisků a neověří si, že cena za marketingovou kampaň byla ve skutečnosti o několik řádů nižší (pokud firma nakonec vůbec uhradila faktury za tuto marketingovou kampaň), pak může toto tvrzení zmást.

Obecně však není důvod cítit se spoluvinen za jejich náklady, je to jako když Vám dopadený kapsář začne vzlykat, že doma živí deset hladových krků a nikdo ho chudáka nechce zaměstnat, přičemž on by se tak rád živil poctivou prací......

9) Argumentace počtem spokojených klientů

Firma se Vám většinou snaží prezentovat stovky, ba tisíce spokojených klientů, kteří jim bez problémů platí požadované částky a ještě si velmi chválí jejich služby. Vás staví do role jediného potížisty, jehož pohnutky snad ani nelze pochopit.

Daný "argument" však naráží v okamžiku, kdy se dotážete po konkrétních spokojených firmách - pokud se dočkáte odpovědi, pak je buď vyhýbavá nebo Vás odkáže na firmu, která je s nimi (jak se dříve či později prokáže) nějakým způsobem spojena či přímo zainteresována na výsledku jejich "podnikání".

Všichni její klienti jsou tedy podvedení stejně jako Vy a nelze nalézt nikoho, kdo by skutečně od samého počátku znal jejich plnou cenu a bez námitek ji akceptoval.

Pokud veškerý tento nátlak ustojíte, máte v podstatě jen dvě možnosti:

Čekat nejméně po dobu 4 let (promlčecí lhůta) - až Vás zažalují - pokud to bude u řádného soudu, je jediným rizikem čas, který tím budete muset strávit. Podvodné praktiky katalogových firem jsou již natolik zmapovány, že existuje dostatek precedentních rozsudků (ačkoli nemáme systém precedenčního práva, nejsou tyto rozsudky pro obdobné případy nikterak nevýznamné). Horší situace nastane, pokud někde hluboko v odkazech podvodné firmy byl zasunut a pečlivě ukryt článek o rozhodčím řízení. V takovém případě nemůžete předpokládat, že by jste mohli volit nějakého arbitra například od stálého rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR. Rozhodce bývá v takovémto případě dopředu dán a je to zcela jistě osoba, která má rozhodčí nálezy dopředu napsány ve váš neprospěch. Není nikterak překvapující když zjistíte, že se například jedná o VIP zákazníka či dodavatele firmy, která Vás u něj žaluje. Náhoda? Těžko uvěřit.

Druhou možností je přejít do protiútoku a podat vlastní žalobu k soudu na určení neplatnosti smlouvy podloženou naléhavým právním zájmem - tedy bezprostředním nebezpečím zmanipulovaného rozhodčího řízení a následnou exekucí. Důkazů lze najít tím více a tím průkaznějších, čím více se Vám podaří kontaktovat obětí. Soukromoprávní ochrana je totiž to jediné, co vám pro tento případ stát ponechal.

Závěr a shrnutí:

Jak rozpoznat podvodnou katalogovou firmu:

* jedná se většinou o naprosto neznámý subjekt. Pokud si zjistíte bližší údaje z obchodního rejstříku (www.justice.cz), zjistíte většinou, že existuje zhruba jeden rok či méně.

* klíčové informace (cena, VOP) jsou poskytovány výhradně ústně či telefonicky a písemné zaslání potvrzení, že konkrétní sjednaná cena je jediná a konečná je odmítnuto, nezřídka s poukazem na to, že zvýhodněná cena je pouze pro omezený počet zákazníků

* na jejich webových stránkách najdete jen anonymní a nicneříkající údaje (IČO, telefon do firmy, e-mail) Nikdy žádná konkrétní jména, nikdy žádné konkrétní fotografie konkrétních osob

* smlouva často nemá písemnou formu a je tak dána pouze Všeobecnými obchodními podmínkami na internetu (ty se samozřejmě mohou kdykoli změnit aniž by jste si toho všimli)

* ve VOP existuje výrazný nepoměr mezi povinnostmi zadavatele (tedy Vás) a poskytovatele - zatímco oni nemusí vůči Vám plnit téměř nic, vy musíte naopak plnit vše a včas. Opačně je to obvykle v otázce práv smluvních stran

* největší a nejpropracovanější část VOP tvoří obvykle sankce pro Vás pokud cokoli nedodržíte. Obvyklé jsou astronomické smluvní pokuty ve výši 0,5% denně a více

* často v těchto obchodních podmínkách naleznete rozhodčí řízení s odkazem na jednu konkrétní a zcela soukromou rozhodčí společnost. Pokud si provedete malou lustraci, často zjistíte obchodní či přátelské vazby představitelů obou společností.

* ve smlouvě či VOP je předčasné ukončení smlouvy sankcionováno nepřiměřeně vysokými pokutami

* řádné ukončení smluvního vztahu je velmi problematické - většinou předpokládá Vaší aktivitu v přesně stanoveném časovém období a způsobem, který je velmi nejednoznačný a může být samozřejmě vykládán vždy v jejich prospěch.

Jak se katalogovému podvodu bránit:

* Zjistěte okamžitě co nejvíce informací o firmě a hlavně o jejích zákaznících - je velký předpoklad, že jsou všichni poškozeni stejně jako Vy

* V žádném případě firmě nic neplaťte ani nepřistupujte na dodatečné úpravy smluvního vztahu - tím si podřezáváte hlavní argument - uvedení v omyl a tedy neplatnost takovéto smlouvy

* Kontaktujte ostatní poškozené, sdílejte s nimi informace a domlouvejte se na společném postupu

* Podejte trestní oznámení pro podvod - pamatujte, že co je tvrzením proti tvrzení v případě vás samotných, je v případě desítek či stovek stejně vypovídajících již řádný argument a důkazní materiál

* Kontaktujte Hospodářskou komoru ČR - má již s těmito podvody své zkušenosti a doporučí Vám použitelný konkrétní postup

* Nespoléhejte se na běžné právníky (je jich dost i mezi oběťmi katalogových podvodů), kontaktujte takové, kteří již mají s řešením těchto situací zkušenosti (opět poradí Hospodářská komora)

* Založte občanské sdružení a shromážděte peníze na vaši hromadnou obranu (především platby za právní služby). V koncovém vyúčtování to vyjdě rozhodně levněji než individuální obrana nebo podlehnutí nátlaku podvodné firmy a placení požadovaných částek

* Kontaktujte média. Nepodceňujte vliv regionálních médií.

Jistě, nejlepší obranou je nic nekupovat a nesjednávat žádné smlouvy, předpokládat podvod na každém kroku a pro rohlíky do samoobsluhy chodit s právníkem, ale je to vážně to, co chceme?

Občanské sdružení Společná obrana Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.