Sobota 20. července 2024, svátek má Ilja
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

EKOLOGIE: Největší a nejzáhadnější černá skládka v ČR

diskuse (10)

Dnes je pravděpodobně největší černou skládkou v této republice Židovská rokle v Berouně-Lištici, kterou město Beroun zaváželo od konce padesátých let minulého století vším možným odpadem a jejíž zavážení ukončilo až v roce 1996. Má několik nej..., například dnes obsahuje přes 500 000 tun odpadů. Její zavážení bylo zahájeno Městem Berounem až po vyhlášení první přírodní rezervace v této lokalitě, později transformované do CHKO Český kras, a i když byla tato skládka umístěna uprostřed CHKO, nikdy nebyla kýmkoli řádně povolena. Původní listiny buď neexistují, nebo byly od samého počátku neplatné. Město Beroun Židovskou rokli sice papírově zaváželo odpadky až od poloviny 60. let minulého století, ale poprvé se ji pokusilo řádně zlegalizovat až v roce 1992. Tehdy samo sobě v rozporu se zákonem vydalo dodatečné povolení na tu část skládky, která je umístěna na jeho pozemcích. Až v roce 1996 bylo pod tlakem vnějších okolností formálně ukončeno navážení odpadů, ale nikdy nebyla zahájena rekultivace. Od té doby je neuzavřená skládka stále ve stejném stavu, na což nikdo kromě pana Š. nereagoval, ačkoli by měl v tomto směru zakročit dle zákona nejméně orgán ČIŽP, který by měl majiteli skládky – městu Berounu - uložit za "nicnedělání" pokutu až 10 milionů Kč. Všichni kompetentní to vědí – a nic nedělají. Dnes svoji nečinnost schovávají za soudní spor jednoho z přímo poškozených, pana Š. s městem Berounem.

Další podivností je, že tuto skládku byste například marně hledali v seznamu všech ekologických zátěží České republiky, který byl zpracován na základě největšího monitoringu z počátku 90. let v celé České republice tehdejším ministerstvem životního prostředí za cca 60 milionů Kč. Pouze okres Beroun s ministerstvem životního prostředí tehdy z neznámých důvodů odmítl spolupracovat. Až dodatečně se do tohoto celostátního seznamu dostaly ostatní berounské černé skládky, ale tato Na Lištici nikdy.

Velkým problémem je, že ne všechny pozemky, na nichž je dnes skládkovaný odpadní materiál Na Lištici navršen, jsou města Berouna. Díky aroganci zastupitelů a úředníků města Berouna a přes aktivní odpor majitele zasažených pozemků město Beroun od roku 1991 klidně zaváželo i vedlejší soukromý pozemek. Soudní spor, který samo vyvolalo o vlastnictví těchto pozemků, u vyšších soudů prohrálo.

Dnes se proto město brání žalobě na jejich vyklizení, která má velkou naději na úspěch, ovšem ne na okresním soudě v Berouně. A v Berouně se dějí věci.

Soudkyně okresního soudu v Berouně vedou ze své strany spor již sedmým rokem, neboli spor je stále u první instance. Přestože žaloba zní na vyklizení pozemku, protože město Beroun odmítlo jakoukoli dohodu s poškozeným občanem Š., soud je veden kupodivu v duchu dokazování, že navezený odpad je stavbou a majitel pozemků je nucen tuto stavbu na svém pozemku strpět jako věcné břemeno. Nevadí, že skládka nikdy nebyla povolena. Nevadí, že majitel pozemku proti nepovolenému zavážení svého pozemku dokonce písemně protestoval od prvého okamžiku, kdy zavážení začalo. Nevadí, že dle odborné zprávy CHKO je skládka plná nebezpečného odpadu, který tam nemá co dělat. Nevadí, že rakovinotvorný azbest, kontaminovaný těžkými kovy, polychlorovanými uhlovodíky a jinými ropnými látkami, je vymýván protékajícím potokem do podzemních vod a vtéká i do Berounky. (Mimochodem, už jednou v 70. letech byla kvůli tomu odstavena podolská vodárna až v Praze. Ale pokud to chcete dokázat, zjistíte, že v Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky UK, jediného orgánu archivujícího výsledky geologických a hydrologických průzkumů a záznamů na území celé republiky za mnoho desítek i stovek let zpět, zmizely v roce 2006 z archívu všechny materiály právě o lokalitě Na Lištici.) Nevadí, že skládka není uzavřena a stále průběžně kontaminuje ovzduší v Berounské kotlině a v údolí Berounky u Tetína rakovinotvornými polétavými azbestovými vlákny, a to přímo v místě, kde korzují - po mimochodem nelegálně vybudované cyklostezce z evropských dotací - denně stovky lidí. Nevadí, že i ministerstvo životního prostředí svým dopisem čj. OODP/2206/01 ze dne 24.8.2001 už tehdy samo konstatovalo, že neexistuje právní důvod umístění skládky na pozemku pana Š. Nevadí, že existují přesně datované vojenské letecké fotografie zřetelně dokládající, jak a kdy zavážení rokle městem Berounem postupovalo a že jsou viditelně v rozporu s "právním názorem" berounského soudu o tom, že skládka již byla na pozemcích pana žalobce v době, kdy si pozemky kupoval.

Nakonec došlo k tomu, že sám poškozený musel objednat a zaplatit znalecký rozbor vzorků odebraných protokolárně z tělesa navršeného odpadu, aby mohl nezvratně doložit to, co všichni vědí. A to že v údajné skládce jsou nebezpečné látky, které tam nemají co dělat. Poprvé za 22 let probíhajících sporů byly provedeny první sondy do tělesa navršeného odpadu, a to až v prosinci 2013, nyní jsou laboratorně zkoumány. Výsledek objednaného znaleckého posudku chce žalující předložit nejbližšímu jednání okresního soudu v Berouně. Toto jednání proběhne 28.1.2014 od 10.oo hod v Berouně. Ale už nyní znalec musel splnit svoji zákonnou oznamovací povinnost a rozeslat příslušným orgánům první výsledek rozboru odebraných vzorků – ve všech vzorcích bylo nalezeno více jak 0,1 objemového procenta azbestu!

Soud 28.1. v Berouně bude asi velmi zajímavý. Mimochodem, jde o veliké peníze – rekultivace a sanace Lištické skládky dle platných předpisů bude stát několik miliard Kč a pro sanující firmu to bude kšeft století. Vypadá to, že si na to někdo z bývalého i současného vedení berounské radnice brousí zuby a jediné, co tomu brání, je tvrdošíjný odpor poškozeného majitele nelegálně zavezených pozemků. Je velmi pravděpodobné, zvláště po nálezu znalce, že sanovat se bude muset, ale pro lidi, kteří v berounské kotlině žijí, to bude několikaleté utrpení. Pro přírodu v CHKO to může být dokonalé K.O. A pro berounskou radnici a městské zastupitele to bude nejen z ostudy kabát, ale pravděpodobně získají cejch ekonomických hrobařů okresního města.

Paradoxně městu stále nabízí pomocnou ruku především poškozený majitel pozemků, který nabízí reálné a relativně nejméně nákladné řešení. Přesto se k němu městští zastupitelé chovají jako k uličníkovi – viz například zde.

Celou kauzu dokonale znejasňuje informační selektivní embargo prakticky všech médií. Například se nyní objevilo nejnovější stanovisko berounské starostky v týdeníku 5plus2 ze dne 10.1.2014. Její názor na problém lištické údajné skládky je typicky zlehčující. Takovýmito prohlášeními a komentáři město tento průšvih zlehčuje a tutlá, seč může, již 22 let! Nakonec ho však stejně dohonil - viz text oznámení soudního znalce státním orgánům (tj. i odboru životního prostředí Města Berouna), kterou přikládám. Vynechal jsem zatím jen jména znalců.

Berouňáci by si měli uvědomit, že je městští zastupitelé tahají za fusekli svými uklidňujícími prohlášeními a odkazováním na to, že pan Š. to vlastně přehání a město vydírá. Skutečnost je ještě horší, než čekal i ten největší pesimista. A jen v Česku je možné, aby tolik institucí vědomě překračovalo zákon a nedodržovalo předpisy, včetně soudců, pardon, soudkyň berounského okresního soudu schovávajících se za svoji "nezávislost" a "právní názor". Jenže tohle nedodržování má flagrantní dopady na zdraví a životy lidí v Berounské kotlině a údolí Berounky od Berouna po Srbsko. A tady jde všechna legrace stranou. I když je tak trochu k smíchu, že na nelegální městské cyklostezce vedoucí okolo statku pana Šebely inhalují turisté a cyklisté místo čistého vzduchu létající vlákna rakovinotvorného azbestu - a nikomu odpovědnému na radnici města Berouna, v hygienické stanici, správě CHKO i ČIŽP to nevadí.

A tady je text onoho oznámení znalce :

Ohlášení nálezu nebezpečné látky - azbestu ve vnějším prostředí

Dne 14. 12. 2013 jsem na základě objednávky pana K. Š. provedl místní šetření na jeho pozemcích parcelních čísel 732/3 a 735/8 v k.ú.Beroun, obec Beroun a na pozemcích sousedících.

Při přípravě na předmětné místní šetření jsem při studiu podkladů zjistil, že na údajnou skládku Lištice byly ukládány mimo jiné nebezpečné odpady s možným obsahem azbestu. Dalšími nebezpečnými látkami uloženými na údajnou skládku jsou dle dostupných podkladů odpady z procesu galvanizace obsahující těžké kovy a chlorované uhlovodíky, především z kalů z vyčerpaných odmašťovacích lázní. Protože skládka dlouhodobě hořela, lze oprávněně předpokládat vznik dalších nebezpečných látek. Z podkladů je zřejmé, že největší objemový podíl na uložených nebezpečných látkách mají látky kontaminované azbestovým odpadem, ale všemi ostatními nebezpečnými látkami uvedenými výše je nebezpečnost azbestu zásadně potenciována. Vzhledem k principu předběžné opatrnosti jsem proto o spolupráci požádal pracovníky inspekčního orgánu ČR pro detekování a sananci azbestu č. 4036, Foster Bohemia s.r.o..

Pracovníci Inspekčního orgánu č. 4036, Foster Bohemia s.r.o. během mého místního šetření dne 14.12.2013 provedli inspekci a zjištění výskytu azbestu a jiných nebezpečných vláken ve vnějším prostředí dle akreditovaného postupu IP 01-3.2.

Dne 23. 12. 2013 jsem byl telefonicky informován, že ve všech odebraných vzorcích ze sond 1-6, vzorku ze sousedícího pole a vzorku zahrnutých kalů byla akreditovanou laboratoří předběžně prokázána přítomnost azbestu.

Na základě ohlašovací povinnosti vyplývající z ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a Vyhlášky č. 432/2003 Sb. v platném znění Vám sděluji výše uvedenou skutečnost, abyste v rámci svých pravomocí a oprávnění mohli konat.

Upozorňuji Vás na skutečnost, že pole na pozemku p.č. 730/4 v k.ú.Beroun, obec Beroun, na němž byl nalezen dalšími nebezpečnými látkami kontaminovaný vzorek azbestu, je v současné době opakovaně pronajímáno městem (Usnesení Rady města Beroun č. 354/2013 ze dne 14.8. 2013), Zemědělskému družstvu Mořina k produkci potravin, i když je městu kontaminace daného prostoru azbestem prokazatelně známa.

Jakmile budou dokončeny potřebné laboratorní analysy a budu seznámen s definitivním výsledkem předmětného zkoumání inspekčního orgánu č.4036, Foster Bohemia s.r.o., budu Vás neprodleně informovat.

Soudní znalec ing.J.J.

Tomáš Vodvářka
20. 7. 2024

Zdá se, že společenská radost před 3 lety, kdy ze sněmovny vypadla komunistická strana, byla...

Jan Bartoň
20. 7. 2024

Další funkční období Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové poskytne Bruselu další...

SÝR ZDARMA
20. 7. 2024

Američané mají silné pochybnosti o tom, že atentát na Donalda Trumpa je dílem osamoceného...

Martin Tůma
20. 7. 2024

Jak snadno a levně dokázat, že Země je placatá/How to easily and cheaply prove that the Earth is...

Milan Smutný
20. 7. 2024

Po letech přešlapování a mizerných rozhodnutí v energetice, ovlivněných dominantně dotační zelenou...

Aston Ondřej Neff
19. 7. 2024

Von der Leyen je ztělesnění všeho, co je příčinou dramatického úpadku… všeho, na co sáhla. Zničila...

Aston Ondřej Neff
18. 7. 2024

Premiér Fiala oznámil že Korejci tam dostaví dva bloky a vláda s nimi vyjedná opci na dva další...

Aston Ondřej Neff
17. 7. 2024

Nedávná změna vzezření Psa se chystala delší dobu. Do zákulisí nevidím, jen mohu usuzovat, že s...

Václav Vlk st.
17. 7. 2024

Putin je diktátor a vůbec mu nezáleží na tom, koho a kde zabije, ale není to idiot.

Vratislav Hlubuček
19. 7. 2024

Se znepokojením pozoruji rozvírání Overtonova okna v Ukrajinském konfliktu. Podpora napadené...

Lidovky.cz, ČTK
20. 7. 2024

Na Letišti Praha už všichni letečtí dopravci, kterých se dotkl páteční celosvětový výpadek...

Lidovky.cz, ČTK
20. 7. 2024

Nejvýznamnější vojenské objekty by měly být v budoucnu pouze ve vlastnictví státu. Počítá s tím...

Lidovky.cz, ČTK
20. 7. 2024

Její obsluha i údržba je jednoduchá, spotřeba energie nízká a životnost dlouhá. Remoska je malá...

Veronika Rodriguez
20. 7. 2024

Kvůli úmorným vedrům, která v posledních letech sužují Česko, už podle odborníků umírají v průměru...

Jan Adamec
20. 7. 2024

Spojenecká Operace Overlord 6. června 1944 znamenala otevření západní fronty v Normandii. Operace...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz